Основні функції адміністрації студентського містечка

Додаткова інформація: 

1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Основними функціями адміністрації студмістечка є:

– організація роботи студмістечка та підтримання в належному технічно-справному стані будівель, споруд гуртожитків, безперебійної надійної роботи всіх систем і побутового забезпечення проживання мешканців гуртожитків;

– забезпечення належного санітарного стану гуртожитків, дворової та при-леглої території;

– забезпечення заселення гуртожитків і укладання угод на мешкання;

– забезпечення виконання правил внутрішнього розпорядку та належної трудової і виробничої дисципліни/

  2 Завдання та обов'язки

2.1. Адміністрація студмістечка зобов’язана:

– здійснювати керівництво розробкою перспективних і поточних планів роботи студмістечка та здійснювати контроль за їх виконанням;

– забезпечити своєчасне поповнення необхідних матеріалів, обладнання, посипочного матеріалу, механізмів, інструментів, господарського інвентарю, спеціального одягу, захисних пристроїв та миючих засобів;

– здійснення контролю та забезпечення за укомплектуванням гуртожитків інвентарем і меблями, господарським інвентарем у відповідності до діючих норм забезпечення;

– забезпечити виконання правил внутрішнього розпорядку гуртожитків;

– здійснювати контроль за дотриманням паспортного режиму в гуртожитках;

– добиватись зменшення експлуатаційних витрат на утримання житлового фонду;

– брати участь в розробці штатів, кошторису витрат на утримання гуртожитків;

– здійснює контроль та організовує роботу по заселенню гуртожитків, за розміщенням мешканців, їх обліком;

– готувати пропозиції по розподілу ліжко-місць між факультетами університету перед початком навчального року;

– здійснювати контроль за поповненням бланків, форм, книг, облікової і службової документації;

– здійснювати контроль і забезпечення матеріального обліку майна гуртожитків університету;

– здійснювати контроль за виконанням заходів з покращення житлово-побутових умов та за своєчасним прийняттям мір для усунення недоліків;

– брати участь у роботі комісій по прийому в експлуатацію будівель і приміщень гуртожитків по закінченню проведення ремонту;

– брати участь в роботі комісії по вибраковці майна, а також списанню непридатного для подальшого користування інвентаря, меблів, обладнання та іншого;

 – проводити інструктаж посадовим особам і оформляти допуск до роботи при прийомі на роботу та переміщенні адміністративно-управлінського персоналу;

– здійснювати контроль за проведенням інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки на робочому місці при прийомі працівників на роботу та їх переміщення;

– брати участь в комісії по перевірці знань персоналу з питань охорони праці і пожежної безпеки;

– брати участь у підготовці проекту колективного договору і угоди з охорони праці і сприяти їх виконанню;

– розслідувати нещасні випадки на робочому місці;

– забезпечити підбір і розстановку кадрів, погодження прийому і звільнення працівників з роботи;

– визначити посадові обов’язки працівників і представляти їх на затвердження в установленому порядку;

– забезпечити належний рівень трудової дисципліни адміністративного інженерно-технічного службового і виробничого персоналу;

– своєчасно розглядати листи і скарги працівників та приймати по них відповідні рішення.

 

3  ПРАВА АДМІНІСТРАЦІЇ

3.1. Адміністрація студмістечка має право:

– видавати необхідні розпорядження в межах своїх обов’язків, для забезпечення експлуатації і утримання будівель і споруд, а також створенню належних побутових умов для мешканців гуртожитку;

– вимагати від підпорядкованих службових осіб і виробничого персоналу належного виконання службових обов’язків і правил внутрішнього трудового розпорядку;

– вимагати від службових осіб, виробничого персоналу, мешканців гуртожитків дотримання внутрішнього розпорядку гуртожитків, правил охорони праці, пожежної безпеки і належного санітарного  стану;

– вносити пропозиції  про вдосконалення структури підрозділів студмістечка;

– у встановленому порядку клопотати перед ректоратом про заохочування або нагородження працівників за сумлінне виконання службових обов’язків або дострокове виконання виробничих завдань, а також ставити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників за упущення в роботі;

– у встановленому порядку клопотати перед ректоратом про заохочення або нагородження мешканців за активну участь в культурно-масових заходах і роботі  з покращення житлових умов та побутового обслуговування, а також ставити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності мешканців за порушення правил внутрішнього розпорядку гуртожитків;

– проводити перевірку стану матеріального обліку, ревізії матеріальних цінностей,  а також використання матеріалів і обладнання за призначенням;

– вносити пропозиції з покращення житлово-побутових умов, медичного обслуговування, надання побутових послуг в гуртожитках і добиватись їх виконання;

– зупиняти виконання робіт в гуртожитках або на прилеглій території студмістечка у випадках порушення працівниками правил охорони праці або пожежної безпеки до повного забезпечення безпечних умов роботи;

3.2. Директор студмістечка має право погоджувати:

– графіки технічного огляду будівель і обладнання студмістечка;

– акти і предмети оцінки матеріальних збитків;

– розрахунки на проведення квартирної плати;

– безперервні графіки роботи обслуговуючого персоналу;

– вимоги на видачу зі вкладу студмістечка матеріалів і обладнання.

3.3. Директор студмістечка має право підписувати:

– перспективні і поточні плани роботи служб;

– акти-процентовки (форма 2) на виконані роботи в студмістечку;

– заявки на оплату за придбання майна і надання побутових послуг;

– товарно-транспорті накладні за використання транспорту;

– проекти списків на поселення в гуртожитки осіб що навчаються в університеті;

– ордери на житлову площу, яка надається особам, що навчаються в університеті;

– тимчасові ордери на площу, яка надається особам на період вступних іспитів, екзаменаційних сесій, відряджень та інше, а також працівникам університету з дозволу ректора;

– перепустки (тимчасові перепустки) в гуртожиток;

– зведені відомості поступлення квартирної плати;

– довідки про приписку, вклад сім’ї  та житлову площу;

– акти обстеження житлових умов мешканців;

– представлення на прописку в гуртожитку на підставі листів або розпорядження ректора;

– посадові інструкції підпорядкованому персоналу;

– табеля виходів на роботу підпорядкованого персоналу;

– заявки на виділення матеріалів або їх закупки через відділ матеріально-технічного забезпечення;

– заявки на виконання робіт відділом капітального ремонту.

 Директор студмістечка має право візувати:

– заяви осіб, які поступають на роботу, при звільненнях і переміщеннях;

– акти-процентовки на виконані роботи підрядними організаціями;

– проекти договорів по ремонту та обслуговуванню обладнання, що знахо-
диться в гуртожитках;

– накладні (вимоги) на отримання майна і матеріалів з центрального складу університету.

Українська