Загальні відомості про студентське містечко

Додаткова інформація: 

 

1  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Студентське містечко – комплекс студентських гуртожитків з підприємствами громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, територія, на якій вони розташовані та виробничі приміщення, майстерні, необхідні для експлуатації і підтримки життєдіяльності споруд, інженерного обладнання та комунікацій.

1.2 Студентське містечко створене університетом і включає до свого складу вісім студентських гуртожитків та відноситься до житлово-експлуатаційних підрозділів.

1.3 Студентське містечко є структурним підрозділом університету, веде господарську діяльність в його складі, має свій  штамп.

1.4 Керівництво відділом здійснює директор студмістечка, який призначається і звільняється з посади за наказом ректора університету по поданню директора господарського комплексу університету.

1.3 Безпосереднє керівництво господарською діяльністю і експлуатацією санітарно-технічної служби, організацію побуту мешканців, підтримання належного порядку здійснюється директором студмістечка та завідувачами гуртожитків, які несуть за це  відповідальність.

 

2 Структура студмістечка

2.1 Чисельність і структура студмістечка встановлюється згідно затвердженого штатного розпису.

2.2 До складу студмістечка входять:

– директор студмістечка

– інженер студмістечка

– паспортисти

– завідувачі гуртожитків.

3 Функціональні обов'язки студмістечка

– Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитків, організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку;

– організація комплексу робіт щодо створення умов проживання студентів у гуртожитку;

– забезпечення утримання гуртожитків в належному технічному стані у відповідності до встановлених правил і норм;

– ведення нагляду за справною роботою електро- газо- і тепломереж, водопроводу та інших систем гуртожитків та прийняття заходів з усунення несправностей;

– надання мешканцям комунально-побутових послуг;

– організація вселення студентів в гуртожиток і проведення їх реєстрації;

– контроль за студентами, які виселяються з гуртожитків;

– надання мешканцям необхідного обладнання та інвентарю у відповідності з Типовими нормами;

– ведення обліку зауважень і пропозицій мешканців щодо утримання гуртожитків та покращення житлово-побутових умов;

– забезпечення виконання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;

– забезпечення чистоти і порядку в гуртожитках та на його дворовій і при-леглій території, а також техніки безпеки і правил пожежної безпеки, освітлення, опалення в гуртожитках за діючими нормами, своєчасної видачі прибирального інвентаря і матеріалів, охорони гуртожитків;

– організація виховної і культурно-масової роботи спільно з інститутами та деканатами.

4 Права студмістечка

Інженерно-технічні працівники мають право:

– видавати необхідні розпорядження, в межах своїх обов’язків, для забезпечення експлуатації і утримання будівель і споруд, а також створенню належних побутових умов для мешканців гуртожитків;

– вносити пропозиції з покращення житлово-побутових умов, медичного обслуговування, надання побутових послуг в гуртожитках і добиватись їх виконання;

– призупиняти виконання робіт в гуртожитках або на прилеглій території студмістечка у випадках порушення працівниками правил охорони праці або пожежної безпеки до повного забезпечення безпечних умов роботи;

– клопотати перед ректоратом про заохочування або нагородження працівників за сумлінне виконання службових обов’язків або дострокове виконання виробничих завдань, а також ставити питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників за упущення в роботі;

– здійснювати підбір розстановку працівників служби;

– розробляти посадові та робочі інструкції.

5 Відповідальність студмістечка

Працівники студмістечка несуть відповідальність за виконання покладених на них обов’язків згідно з посадовими інструкціями.

Українська