Персонал

 

Тимків Ганна Ярославівна -  директор коледжу, спеціаліст вищої категорії.

 

Відливаний Петро Михайлович - заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст вищої категорії.

 

Циклові комісії

Циклова комісія з комп`ютерної інженерії

Циклова комісія з комп’ютерної інженерії створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 1 від 02 вересня 2014 року).

Головою атестаційної комісії призначена Святкевич Наталія Володимирівна, викладач, спеціаліст першої категорії.

В складі циклової комісії працюють:

 1. Відливаний Богдан Миколайович - викладач, спеціаліст
 2. Бігун-Чесановська Мар’яна Богданівна - викладач, спеціаліст
 3. Крайківська Тетяна Миколаївна – викладач, спеціаліст другої категорії
 4. Коневич Назарій Миколайович – викладач, спеціаліст другої категорії
 5. Стехнович Іван Степанович – викладач, спеціаліст другої категорії.

Циклова комісія з комп’ютерної інженерії забезпечує викладання профільних навчальних дисциплін для студентів денної форми навчання, а саме: «Алгоритми та методи обчислень», «Архітектура комп’ютерів», «Організація баз даних», «Комп’ютерна логіка», «Комп’ютерні системи та мережі», «Комп’ютерна схемотехніка», «Комп’ютерна електроніка», «Периферійні пристрої», «Основи програмної інженерії», «Програмування», «Програмне забезпечення», «Технічне обслуговування ЕОМ», «Операційні системи», «Інженерна і комп’ютерна графіка», «Дискретна математика», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Системне програмування», «Інформаційні системи і технології у фінансово кредитних установах», «Комп’ютерні технології в юридичній діяльності», «Інформатика», «Технології (вступ до спеціальності)», «Основи інформатики і обчислювальної техніки», «Інформатика і комп’ютерна техніка».

У навчальному процесі використовуються навчально-методичні та інформаційні матеріали, над розробкою та удосконаленням яких постійно працюють викладачі циклової комісії.

В цикловій комісії сформувалася молода наукова школа в галузі програмування, інженерної  та комп’ютерної графіки. Циклова комісія активно залучає до наукової роботи і студентів коледжу. Зокрема, у коледжі працює студентське творчо пошукове товариство, однією із секцій якого є «Web програмування», науковими керівниками якого є Крайківська Т. М. та Святкевич Н. В.

Студенти спеціальності «Комп’ютерна інженерія» проходять практику в сучасних IT-компаніях, що дозволяє їм застосовувати свої знання на практиці та оволодівати навичками роботи.


Циклова комісія з менеджменту

Циклова комісія з менеджменту створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 1 від 02 вересня 2014 року).

Очолює циклову комісію з менеджменту Дюк Оксана Михайлівна, викладач, спеціаліст першої категорії, яка використовує новітні педагогічні технології, велику увагу приділяє формуванню зв’язків між теорією і практикою, застосовує креативні, нестандартні методи навчання, спрямовані на активізацію розумової діяльності студентів.

До складу циклової комісії входять:

 1. Тимків Ганна Ярославівна – викладач, спеціаліст вищої категорії
 2. Апостолова Ольга Борисівна – викладач, спеціаліст першої категорії
 3. Боднар Тетяна Іванівна – викладач, спеціаліст другої категорії
 4. Псюк Роман Михайлович – викладач, спеціаліст.

Циклова комісія з менеджменту вирішує наукові, педагогічні, навчальні та просвітницькі завдання. На кожному етапі вона виконує помітну роль в житті коледжу, виступаючи провідним навчально-методичним осередком в галузі управління та економічної науки в цілому.

З метою наближення системи вищої економічної освіти до світових стандартів циклова комісія удосконалює зміст навчального процесу; запроваджує новітні форми викладання навчальних дисциплін; удосконалює систему методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін.

Цикловою комісією забезпечується викладання профільних навчальних дисциплін, а саме: «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Менеджмент», «Маркетинг», «Історія вчень менеджменту», «Економіка підприємства», «ЗЕД підприємтва», «Соціальна відповідальність бізнесу», «Державне та адміністративне управління», «Організація виробництва», «Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка», «Економічний аналіз», «Технологія галузі».


Циклова комісія з фінансів, банківської справи та страхування

Циклова комісія з фінансів, банківської справи і страхування створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки права та інформаційних технологій  Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 1 від 02 вересня 2014 року).

Основне завдання циклової комісії: підготовка фахівців з фінансів, банківської справи і страхування, надання сучасних знань і практичних навичок, необхідних для роботи у різних сферах фінансової діяльності.

Головна мета циклової комісії: підготовка висококваліфікованих кадрів середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Очолює циклову комісію з фінансів, банківської справи і страхування Шинкар Світлана Миколаївна, викладач, спеціаліст першої категорії.

До складу циклової комісії входять:

 1. Апостолова Ольга Борисівна – викладач, спеціаліст першої категорії
 2. Савіцька Леся Володимирівна – викладач, спеціаліст другої категорії
 3. Тимків Ганна Ярославівна – викладач, спеціаліст вищої категорії.

Головною складовою підготовки молодших спеціалістів є практична підготовка студентів. Під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і навиків для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах, виховання навиків систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

Викладачі циклової комісії надають можливість майбутнім фінансистам отримати глибокі теоретичні знання з фахових дисциплін, таких як: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Бюджетна система», «Гроші та кредит», «Банківські операції», «Економіка праці та соціально-трудові відносини», «Економіка та планування виробництва», «Податкова система», «Регіональна і національна економіка», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Казначейська справа», «Страхові послуги», «Бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках».


Циклова комісія з права

Циклова комісія з права створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (протокол № 1 від 02 вересня 2014 року).

В складі циклової комісії працюють:

 1. Боднар Лілія Антонівна – викладач, спеціаліст другої категорії
 2. Кобзан Тарас Романович – викладач, спеціаліст другої категорії
 3. Бердан Мар`яна Володимирівна – викладач, спеціаліст
 4. Івасів Христина Іванівна – викладач, спеціаліст
 5. Романів Оксана Павлівна – викладач, спеціаліст
 6. Ониськів Олег Григорович – викладач спеціаліст другої категорії (за сумісництвом).

Обов’язки голови циклової комісії виконує Боднар Лілія Антонівна.

Циклова комісія з права забезпечує викладання профільних навчальних дисциплін для студентів денної форми навчання, а саме: «Аграрне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Державне будівництво і місцеве самоврядування України», «Діловодство в юридичній практиці», «Екологічне право», «Конституційне право зарубіжних країн», «Конституційне право України», «Кримінальне право», «Кримінальний процес», «Міжнародне приватне право», «Основи римського цивільного права», «Ораторське мистецтво», «Організація судових та правоохоронних органів», «Організація юридичної служби в суспільному виробництві», «Правознавство», «Судочинство в господарських судах», «Теорія держави і права», «Трудове право», «Фінансове право», «Цивільне та сімейне право», «Цивільний процес», «Юридична деонтологія».

До навчального процесу залучені навчально-методичні та інформаційні матеріали, над розробкою та удосконаленням яких постійно працюють викладачі циклової комісії з правознавства.

Одночасно з навчально-методичним забезпеченням нормативних курсів, викладацький колектив чітко визначився з основними напрямками наукових досліджень. Наукова діяльність здійснюється викладачами відповідно до затвердженої науково-дослідної теми циклової комісії: «Актуальні проблеми вдосконалення законодавства України: питання теорії та практики» (протокол № 1 від 02 вересня 2015 року).

Студенти-правники, у рамках навчального процесу, мають можливість відвідувати судові засідання у Калуському міськрайонному суді Івано-Франківської області. Під час розгляду різних категорій справ майбутні молодші спеціалісти ознайомлюються із судовим процесом й на практиці можуть закріпити теоретичні знання, які отримали під час вивчення юридичних дисциплін. Такі заходи є дуже корисними для студентів, адже допомагають зміцнити і поглибити відчуття особистої відповідальності за якість опанування юридичної професії. Тільки в межах поєднання теорії та практики відбувається професійне зростання правника, підвищується його правова культура і свідомість.


Циклова комісія з гуманітарної та природно-математичної підготовки

Циклова комісія з  гуманітарної та природничо-математичної підготовки створена на основі рішення Педагогічної ради Калуського коледжу економіки права та інформаційних технологій  Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу ( протокол № 1 від 02 вересня 2014 року).

Очолює циклову комісію з гуманітарної та природничо-математичної підготовки Руско Надія Михайлівна, викладач, спеціаліст вищої категорії, кандидат філософських наук.

До складу циклової комісії входять:

 1. Відливаний Петро Михайлович – викладач, спеціаліст вищої категорії
 2. Відливаний Богдан Миколайович – викладач, спеціаліст
 3. Добровольська Галина Богданівна – викладач, спеціаліст вищої категорії
 4. Закальницька Мар`яна Іванівна – викладач, спеціаліст першої категорії
 5. Козак Леся Юріївна – викладач, спеціаліст першої категорії
 6. Маковей Юлія Романівна – викладач, спеціаліст другої категорії
 7. Федорів Олена Володимирівна – викладач, спеціаліст
 8. Цупик Оксана Михайлівна – викладач, спеціаліст другої категорії
 9. Юрик Інна Тарасівна – викладач, спеціаліст другої категорії
 10. Пелех Людмила Серафимівна – викладач, спеціаліст, майстер спорту
 11. Пелех Олег Володимирович – викладач, спеціаліст, майстер спорту
 12. Дранута Світлана Сергіївна – викладач, спеціаліст вищої категорії (за сумісництвом)
 13. Івашко Ірина Володимирівна – викладач, спеціаліст вищої категорії (за сумісництвом)
 14. Пухта Галина Петрівна – викладач, спеціаліст вищої категорії (за сумісництвом).

Циклова комісія забезпечує викладання навчальних дисциплін, а саме: «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Астрономія», «Біологія», «Вища математика», «Всесвітня історія», «Географія», «Діловодство», «Етика ділового спілкування», «Етика та психологія ділового спілкування», «Історія України», «Культурологія», «Людина і світ», «Математика», «Основи психології», «Основи філософських знань», «Політологія», «Зарубіжна література», «Соціологія», «Українська мова», «Українська література», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Фізика», «Фізична культура», «Фізичне виховання», «Хімія», «Захист Вітчизни», «Безпека життєдіяльності людини», «Охорона праці», «Екологія».

До навчального процесу залучені навчально-методичні та інформаційні матеріали, над розробкою та удосконаленням яких постійно працюють викладачі циклової комісії з гуманітарної та природничо-математичної підготовки.

Наукова діяльність здійснюється викладачами циклової комісії відповідно до затвердженої науково-дослідної теми: «Проблеми людського розвитку: політичні, антропологічно-культурні, освітні і інтелектуально-духовні аспекти» (протокол № 1 від 02 вересня 2015 року).

З метою здійснення аналізу та узагальнення результатів новітніх наукових досліджень в різних галузях науки з 2014 року у цикловій комісії функціонує науковий гурток.

Українська