Історія кафедри

 

 

Історія кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем

Передісторія кафедри сягає вересня 1963року, коли в Івано-Франківській філії Львівського політехнічного інституту була створена кафедра елекротехніки і автоматики, завідувачем якої був старший викладач Яцун Михайло Андрійович. Попередньо проведена робота по організації навчального  процесу та створенні матеріально-технічної бази дала можливість з 1963/64 навчального року проводити навчання студентів за спеціальністю 0634 – “Електрифікація і автоматизація гірничих робіт” – родоначальниця спеціальності 7.050201 – 7.050201 – “Системи управління та автоматики” та 0639 – “автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”. З 30.09.1963р. до 15.09.1966 року кафедру очолював к.т.н., доцент Аминадав Израилевич Каплан. В подальшому до червня 1967 року обов’язки завідувача кафедри виконував Юрій Васильович Грош.

В червні 1966 року кафедра випустила перших інженерів за спеціальністю 0634 – “Електрифікація і автоматизація гірничих робіт”, а в грудні 1966 року – за спеціальністю 0639 – “автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”.

У 1967 році на базі Івано–Франківської  філії Львівського політехнічного інституту  було створено Івано – Франківський інститут нафти і газу (ІФІНГ).

З 1968 року кафедру електротехніки і автоматики очолює к.т.н., доцент Виноградов Леонід Олександрович.

23.06.1968 року зі складу кафедри електротехніки і автоматики виділилася кафедра автоматизації процесів видобутку і переробки нафти і газу, завідувачем якої залишився к.т.н., доц. Виноградов Л.О. 

В кінці 1969 р. з Сибірського наукового центру Академії наук СРСР (м. Новосибірськ) на кафедру приходить д.т.н. Штамбергер Генріх Абрамович разом зі своїм учнем к.т.н. Добровим Є.Є.

01.09.1970 року наказом ректора ІФІНГ за № 48 кафедра автоматизації процесів видобутку і переробки нафти і газу поділяється на дві кафедри: автоматизації виробничих процесів (завідувач, ректор ІФІНГ, професор Б. М. Локотош) та інформаційно – вимірювальної техніки  і промелектроніки (ІВТ і ПЕ), яка була родоначальницею нинішньої кафедри. Першим завідувачем кафедри призначається    д.т.н. Штамбергер Г.А.

На протязі всього часу свого існування кафедра розвивалася в освітньому і науковому напрямках, освоюючи все складніші досягнення наукового й технічного прогресу у сфері управління в технічних системах стосовно нафтогазової галузі України.

Потреби народного господарства і вимоги до підготовки фахівців у сфері управління в технічних системах стосовно нафтогазової галузі України призвели до того, що назва кафедри неодноразово змінювалася.

Так,  в 1987 році кафедру ІВТ і ПЕ перейменовано на кафедру автоматики і телемеханіки (А і Т)

В листопаді 1995 року кафедра АіТ перейменовується на кафедру автоматизованого управління в технічних та організаційних системах. 

У зв’язку з відкриттям на кафедрі нової спеціальності “Комп’ютерні системи та мережі” у вересні 2001 року кафедра була перейменована на кафедру “Комп’ютерних технологій в системах управління та автоматики”.

В березні 2016 року у звязку з ліцензуванням напрямку «Телекомунікації» кафедра отримала нинішню назву  «Інформаційно-телекомунікаційних технологій і систем (ІТТС)».

 

Завідуючі кафедри і терміни їх перебування на посаді:

Штамбергер Генріх Абрамович, д.т.н., професор,   вересень 1970 – травень 1978 р.р.

Маслов Вадим Семенович, к.т.н., доцент,       вересень 1978 - листопад 1983р.р.

Штамбергер Генріх Абрамович,   листопад 1983 – травень 1986 р.р.

Жуган Лідія Іллівна, к.т.н., доцент,  червень 1986 –жовтень 1993 р.р.

Николайчук Ярослва Миколайович, листопад 1993- квітень 1994 р.р.

Бродин Іван Семенович, д.т.н., професор, квітень 1994 – квітень 1995 р.р.

Заміховський Л.М., д.т.н., професор,  квітень 1995 – теперішній час.  

 

Кафедра готує фахівців з таких спеціальностей:

1970 - 1986 – «Електрифікація і автоматизація гірничих робіт»;

1986– 1989 – «Автоматика і телемеханіка»;

1989-2007 – «Системи управління і автоматики»;

2007 - на даний час – «Комп’ютеризовані системи управління  та автоматика»;

З 2010 р. –  Випускна спеціалізація "Системи управління та діагностування об'єктами нафтогазового комплексу";

2001-2004 – «Комп’ютерні системи та мережі»

2016 – на даний час – «Телекомунікації та радіотехніка»;

2016 – на даний час - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології, спеціалізація «Комп’ютеризовані системи управління  та автоматики».

Наукові школи кафедри:

Професор Штамбергер Г.А.

  • Період заснування 1970-1988 рр.

Головна концепція: «Кола змiнного струму в геофiзичних вимiрюваннях».

Професор Николайчук Я. М.

  • Період заснування 1990-2000 рр.

Головна концепція: «Теорiя i технiчні засоби формування, передачi i обробки повiдомлень в низових обчислювальних мережах автоматизованих систем».

Професор Бродин І. С.

  • Період заснування 1992-1995 рр.

Головна концепція: «Теорiя і принципи побудови автоматизованих витратовимiрювальних комплексiв для технiчного i метрологiчного забезпечення вимiрювання витрати газу».

Професор Заміховський Л. М.

  • Період заснування 1996р.

Головна концепція: «Діагностика і сучасні інформаційні технології в техніці та соціумі».

Сьогодні  понад 80.0% професорсько-викладацького складу кафедри це кращі її випускники-магістри, які з відзнакою завершили навчання, були рекомендовані до поступлення в аспірантуру та після її закінчення успішно захистили кандидатські дисертації.

Особливістю підготовки  випускників кафедри  є глибоке вивчення найсучасніших високотехнологічних галузей науки і техніки: інформаційних технологій; комп’ютерної, мікропроцесорної техніки та електроніки; систем та мереж передачі даних і телекомунікацій; комп’ютеризованих систем управління.

Студенти кафедри отримують грунтовні знання з: програмування (алгоритмічні мови та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, сучасні технології програмування, системне програмування, бази даних, операційні системи, WEB-технології тощо).

Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює також підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр  для спеціальностей   "Документознавство та інформаційна діяльність" і «Менеджмент» 

Наукова діяльність:

До 2016 року на кафедрі діяла аспірантура за спеціальностями 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» і 05.13.05 «Компютерні системи та компоненти».

З 2016 року діє аспірантура за  спеціальностями 05.13.07 « Автоматизація процесів керування»  та 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин».        

На базі кафедри більше двох десятків років проводиться Міжнародна міжвузівська школа-семінар «Методи і засоби діагностики в техніці і соціумі», науковим керівником якої є проф. Заміховського Л.М.,  а з 2012 року  - започаткований кафедрою щорічний Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті».

Під керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри студенти займаються науково-дослідною роботою в 4 навчальних науково-дослідних  лабораторіях та філіях кафедри – Долинському ЛВУМГ УМГ «Прикарпаттрансгаз» і  в Івано-Франківській філії  ПАТ «Укртелеком», приймають участь у міжвузівських та міжнародних конференціях і форумах.

Партнери кафедри:

Значна увага приділяється зв’язкам кафедри із компаніями-розробниками апаратно-програмних засобів.

В  2008 році кафедрою була започаткована співпраця між ІФНТУНГ і ДП «Siemens Україна», в рамках якої проводяться сумісні конференції і семінари-навчання в напрямку дослідження, проектування і впровадження енергоощадних технологій у всіх сферах сучасного виробництва, а також організована та обладнана новітніми апаратно-програмними засобами концерну «Siemens» навчальна науково-дослідна лабораторія, загальною площею 284 кв.м., в якій проводиться  підготовка висококваліфікованих фахівців з систем управління  та наукові дослідження в цьому напрямку.

В березні 2015 року кафедра ІТТС була прийнята в асоційовані академічні члени Асоціації підприємств промислової автоматизації України (АППАУ) .

Асоціація представляє інтереси української спільноти підприємств промислової автоматизації. В її основі лежать принципи співробітництва (collaboration) і спільного вирішення спільних проблем, спільного прагнення генерувати і розділяти ідеї щодо розвитку галузі; налагоджувати діалог між різними групами зацікавлених сторін - державними органами, кінцевими замовниками, постачальниками, системними інтеграторами, провайдерами додаткових послуг; виробляти галузеві інсайти, позначати критичні проблеми розвитку і пропонувати рішення для них.

У квітні 2016 року був підписаний меморандум про співпрацю у напрямку створення IT-Academy для підготовки молодих спеціалістів рівня Junior для платформ MSShatepoint, MSAzure,  MSoffice 365 (технології: С#, C++, DotNet, ASP.Net MCV 4,Angular JS, JQuery, WEB API) з ТОВ «Майкрософт Україна» (м. Київ) з залученням ТОВ «Софтліст» (м.Київ). У рамках меморандума кафедрі були передані ліцензійні програмні продукти і  у вересні місяці розпочата роботу IT-Academy.

У квітні місяці 2016 року було підписано договір  №1-0416-HWPMC-NTUOG між Іноземним підприємством «Хоневелл Україна» та ІФНТУНГ про творчу, наукову і навчальну співпрацю. В рамках договору в червні-серпні 2016 року кафедрі ІТТС було передано новітні розробки апаратно-програмних засобів та давачів на суму понад 800 тис. гривень, що дозволило організувати лабораторію Smart-технологій на базі обладнання Хоневелл. 

22 червня 2016  була підписана тристороння угода про співпрацю  між PHOENIX CONTACT Gmbh & Co. KG, ТОВ «ФЕНІКС КОНТАКТ»   та ІФНТУНГ з передачею кафедрі ІТТС обладнання для підтримки функціонування мережі EduNet, яка призначена для обміну знань між університетами-учасниками та компанією PhoenixContact. Сьогодні до мережі EduNet підключено більше 70 навчальних закладів  у 22 країнах світу. У рамках міжнародного проекту ТЕМПУС 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Тренінги по технологіям автоматизації» (Training in Automation Technologies for Ukraine - TATU), в якому кафеда ІТТС приймала участь,  було  отримано в 2015 році чотири спеціалізованих мобільних лабораторії (smart lab)   компанії «Phoenix Contact». 

В кінці 2016 року були заключені договори про творчу, наукову і навчальну співпрацю з ТОВ «Падана Кемікал Компаундс», ТОВ «Західний Інженерно-Технічний Центр», КП «Івано-Франківськводоекотехпром» та Долинським ЛВУМГ філії УМГ «Прикарпаттрансгаз»  на  яких студенти кафедри будуть проходити також всі види практик.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська