Наукова діяльність

                                 

 

  Основні напрямки науково-дослідної роботи:

 • методологічні засади побудови систем управління, діагностування та енергозберігаючих систем частотного управління електроприводом для обєктів нафтогазового комплексу;
 • методологія побудови складних розподілених WEB-орієнтованих систем управління об'єктами нафтогазового комплексу;
 • методи та програмно-апаратні засоби опрацювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією;
 • концептуальні основи і методологія проектування адаптивних комплексів дистанційного навчання студентів технічних спеціальностей;
 • уніфікaція інформаційно-керуючих систем газорозподільних станцій на  базі обладнання Simatic S7 та IP GPRS-технології.

В рамках вказаних напрямків до 2016 року на кафедрі виконувалися наступні   держбюджетні теми:

1. «Методологічні засади побудови систем управління, діагностування та енергозберігаючих систем частотного управління електроприводом для обєктів нафтогазового комплексу»

2. «Теоретичні засади проектування апаратно-програмних засобів підтримку функціонування систем дистанційного навчання технічного спрямування».

Окремі розділи першої із вказаних тематик виконувалися також   рамках угоди про співпрацю з Інженерно-технічним центром ДП «Siemens Україна»  за наступними напрямками:

 • «Уніфікaція інформаційно-керуючих систем газорозподільних станцій на базі обладнання Simatic S7 та IP GPRS-технології»;
 • «Методика дистанційної параметризації і діагностування «smart» первинних перетворювачів фізичних величин»;
 • «Розробка і дослідження енергоощадних систем частотного управління електроприводом на базі PLC Simatic S7 та обладнання Sinamics G120».Вибір даного напрямку обумовлений тим, що дослідження, проектування і впровадження енергозберігаючих технологій у всіх сферах сучасного виробництва є актуальною науково-технічною проблемою.

З 2016 року на кафедрі виконується  кафедральна держбюджетна тема: «Наукові засади побудови віртуальних навчальних просторів та розподілених систем моніторингу, контролю, управління і діагностування об’єктів та процесів  нафтогазового комплексу України на основі сучасних інформаційних технологій»

В рамках тематики проводяться роботи з  розробки віртуального навчального простору (ВНП) майбутнього фахівця, які включають:    

 • розробку інтерактивно-навчальних комплексів на основі системи управління навчальним процесом LMS Moodle з відкритим програмним кодом;
 • проектування вказаних комплексів проводиться на основі моделей інтерактивного навчання та концептуального мислення, теорії і практики соціального конструктивізму;
 • розробку підсистеми дистанційного діагностування рівня знань студентів на основі інтелектуальних методів тестування, максимально наближених до специфіки підготовки інженерних кадрів;
 • розробку лабораторних практикумів віддаленого доступу на базі існуючих на кафедрі новітніх апаратно-програмних засобів провідних фірм світу та з  використанням технології WEB 2.0 та хмарних обчислень.

     В рамках вказаної тематики виконуються також роботи:

 • з моделювання та розробки складних розподілених  WEB – орієнтованих систем управління на базі SCADA- систем, які включають  розробку нових топологій складних розподілених WEB-орієнтованих систем управління на базі SCADA-систем, імітаційне моделювання компонентів систем управління, розробку методів інтеграції моделей в системи управління та розробку інструментального апаратно-програмного комплексу для дослідження систем управління;
 • розробки методів побудови компютерних систем управління на базі RTX – технологій (RUN TIME EXTENDED – розширення реального часу) і програмних контролерів (Soft Cоntrollers), які включають  розробку способів організації розширення реального часу для операційних систем, розробку і дослідження топологій систем управління на базі  Soft Cоntrollers, розробку методики конфігурування і параметрування Soft Cоntrollers, а також реалізацію комп’ютерних систем управління на базі технології RTX і програмних PLC;
 • з розробки діагностичного забезпечення (моделей, методів, процедур, алгоритмів та технічних засабів) об’єктів та процесів  нафтогазового комплексу на основі систем штучного інтелекту, генетичних алгоритмів, експертних оцінок і ін..

Кафедра приймає також участь в загальноуніверситетській комплексній цільовій програмі:  «Науково-організаційні засади нарощування видобутку вітчизняних нафти і газу та диверсифікація постачання енергетичних ресурсів для підвищення енергетичної безпеки України», а саме, в нижченаведених розділах виконує наступні науково-дослідні роботи:  

Розділ 1. «Розвиток науково-практичних засад щодо якісного спорудження свердловин для освоєння важкодоступних нафтогазових покладів»:  

 • дослідження вібраційного стану бурильної колони (БК) та напружено-деформованого стану елементів БК в процесі поглиблення свердловини з використанням інтелектуальних давачів;  
 • діагностування стану штангової колони при експлуатації викривлених свердловин.    

Розділ 2. «Розроблення технології надійної та енергоефективної експлуатації нафтотранспортної системи України за неповного завантаження і з урахуванням перспектив надходжень нафти з альтернативних джерел»:

 • розробка методу і системи контролю за несанкціонованим доступом до магістральних і технологічних газопроводів;
 • розробка методики і системи контролю напружено-деформованого стану вертикальних стальних резервуарів;
 • розробка частотно-регульованого  приводу насосних агрегатів систем підтримання пластових тисків та насосних станцій магістральних нафтопроводів.   

Розділ 3. «Розроблення технології надійної та енергоефективної експлуатації газотранспортної системи України за неповного завантаження із урахуванням реверсних режимів роботи і перспектив надходжень газу  з альтернативних джерел»:

 • розробка методики  і технічних засобів діагностування старіння ізоляції та короткозамнутості обмоток електрообладнання обєктів ГТС.

Кафедра приймає участь в міжнародному проекті ТЕМПУС 544010-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPHES «Тренінги по технологіям автоматизації» (Training in Automation Technologies for Ukraine - TATU) в рамках якого отримала чотири спеціалізованих мобільних лабораторій (smart lab) німецької компанії «Phoenix Contact». В кінці жовтня 2015 року на базі кафедри було проведено тренінг-навчання з користування мобільними лабораторіями для викладачів вузів, які приймають участь в проекті, а також була проведена координаційна зустріч   членів консорціуму проекту - партнерів з Дюссельдорфського університету прикладних наук (Німеччина), Університету м. Антверпен (Бельгія), Політехнічного університету Валенсії (Іспанія), Фраунгофського інституту промислової інженерії (Німеччина).

За результатами тендерних торгів відповідності до оголошення № UA-2017-02-15-002521-c, кафедра ІТТС заключила з ПАТ «Укртрансгаз» договір №17030006355 від 23.03.2017 року  «Комплексні інженерні послуги (Розробка діагностичного забезпечення (методичної та нормативної бази) технічного стану систем автоматики на об’єктах філії УМГ «ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ)» терміном до 31 грудня 2018 року з обємом фінансування в розмірі  598,80 тис. грн.

Метою договору є розроблення діагностичного забезпечення надійності технічного стану систем автоматики - методичної бази з моніторингу, аналізу, розрахунку та прогнозування основних показників експлуатаційної надійності систем автоматики (систем автоматичного та автоматизованого управління рівнів «ГПА - КС») на об'єктах ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Впровадження такого діагностичного забезпечення дасть можливість обґрунтовано оцінити надійність систем автоматики і їх структурних одиниць (на прикладі САУ ГПА) на відповідність нормативним документам та прийняти рішення стосовно продовження терміну їх експлуатації, або виведення з експлуатації. Останнє дозволить попередити виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних з відмовою системи автоматики чи її структурних елементів.

Щорічно співробітники кафедри публікують близько 60 статей, в тому числі у фахових виданнях, що входять до переліку ДАК України та наукометричних баз, приймають участь у всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях і семінарах.

На кафедрі діє аспірантура за  спеціальностями 05.13.07 « Автоматизація процесів керування»  та 05.11.13 «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин» в якій навчаються аспіранти та здобувачі наукового ступеня.

На базі кафедри більше двох десятків років проводиться Міжнародна міжвузівська школа-семінар «Методи і засоби діагностики в техніці і соціумі», науковим керівником якої є проф. Заміховського Л.М.,  а з 2012 року  - започаткований кафедрою щорічний Всеукраїнський науково-практичний семінар «Сучасні інформаційні технології в дистанційній освіті», а також   постійно діючий  науковий семінар (проводиться раз на два місяці), на якому розглядаються результати роботи аспірантів, виконання дербюджетних та госпдоговірних тематик, а також матеріали статей, які плануються до видання у зарубіжних журналах, що входять до науковометричних баз.

 

 

Українська