Історія

Кафедра прикладної математики була створена у 1972 році.

Розвиток науково-технічного процесу і засобів обчислювальної техніки, теорія алгоритмів, методів програмування, чисельних методів математики вимагав зосередження зусиль для утворення самостійного підрозділу інституту, який би вирішував проблеми вдосконалення навчального процесу при підготовці фахівців для нафтової ї газової промисловості з використанням ЕОМ в інженерних розрахунках.

Першоосновою створення кафедри прикладної математики був сектор викладачів кафедри автоматизації виробничих процесів, які вели курси обчислювальної техніки і програмування.

Завідувачем кафедри за конкурсом, було обрано доцента Крикуна З.М., який очолював кафедру до 1983 р. До складу кафедри увійшли ст. викладачі Кукурудз С.Ф. та Ібрагімов Б.А., асистенти Николайчук Я.М. та Ширмовський Г.Я., інженер кафедри Петрів I.I. На базі кафедри було створено обчислювальний центр, який виділився в окрему структурну одиницю інституту.

З 1983 р. по 1993 р. очолював кафедру доцент Кукурудз С.Ф. Під його керівництвом колектив здійснював роботу щодо зміцнення матеріальної бази, повністю оновив методичне забезпечення кафедри. Було підготовлено один підручник (проф. Крикун З.М.). 4 навчальних посібники (проф. Юрчишин В.М., доц. Кукурудз С.Ф.). З 1993 р. кафедру очолює доцент професор Юрчишин В.М. Сьогодні на кафедрі працює 24 викладачі та 7 співробітників.

Динамічна зміна обчислювальної техніки вимагає постійного впорядкування робочих програм на замовлення випускних кафедр і напруженої методичної роботи. За останні десять років викладачами кафедри написано понад 20 методичних вказівок до використання програмних продуктів на сучасних персональних комп’ютерах. За останні 5 років кафедра змінила парк персональних комп’ютерів від ПК типу “Электроника”, “Искра”. IBM 286, 386, 486 до Pentium. У 1994 році кафедра розпочала підготовку інженерів-програмістів із спеціальності “Програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем управління” на базі вищої освіти через факультет післядипломної освіти. Ведеться робота з підготовки операторів ЕОМ на базі середньої освіти.

У вересні 2001 року кафедра прикладної математики ліцензувала спеціальність “Програмне забезпечення автоматизованих систем” з освітньо-професійних напрямків “Комп’ютерні науки”

В 2001 році було здійснено набір першого курсу студентів спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Комп’ютерні науки”
В 2003 році у зв’язку з реорганізацією структури університету кафедра прикладної математики була розділена на дві нових кафедри: кафедру програмного забезпечення автоматизованих систем, яку очолив проф. д.т.н. Юрчишин Володимир Миколайович та кафедру інформатики, завідувачем якої був обраний проф. д.т.н. Тимків Дмитро Федорович.
З 2003 року, після проходження акредитації, кафедрі було надано право готувати бакалаврів та спеціалістів з програмного забезпечення автоматизованих систем. Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії від 22 червня 2006 року протокол № 61 було акредитовано 50 місць денної та 20 місць заочної форми навчання із спеціальності 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”
В 2006 році кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем здійснила перший випуск спеціалістів освітньо-кваліфікаційного напряму “Комп’ютерні науки”.
В 2007 році одержано державну ліцензію на підготовку магістрів зі спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем”
2008 рік став ювілейним роком співпраці кафедри програмного забезпечення автоматизованих систем з інститутом післядипломної освіти, що функціонує в складі університету та здійснює перепідготовку фахівців з напряму “Комп’ютерні науки”. В цьому році одержав диплом спеціаліста про другу вищу освіту 100-й випускник з присвоєнням кваліфікації – інженер-програміст.
В 2008 році був здійснений перший випуск магістрів спеціальності “Програмне забезпечення автоматизованих систем”.
В 2018 році кафедру ПЗАС було перейменовано на кафедру іженерії програмного забезпечення.
На сьогоднішній день навчальний процес на кафедрі забезпечують 13 викладачів, серед яких 3 доктори технічних наук, професори; 6 кандидатів наук, доцентів та 3 асистенти. Ще 9 співробітників працюють на кафедрі за сумісництвом, в тому числі 1 доктор технічних наук, професор; 5 кандидатів наук, доцентів та 3 асистенти.
Викладачами кафедри здійснюється організація лекційних, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи з фахових та загально-технічних дисциплін в області програмування та інформаційних технологій. Студенти отримують базові знання з операційних систем, алгоритмічних мов програмування, методів побудови та розробки програм, інструментальних засобів програмування тощо.
Крім того, на старших курсах студенти здійснюють стажування з сучасних технологій програмування з проходженням навчальної та виробничої практики на провідних підприємствах програмної індустрії, зокрема таких всесвітньо відомих фірм як ELEKS та SoftServe.
Навчальна та наукова діяльність студентів кафедри відбувається в рамках вивчення фахових дисциплін таких як: проектування баз даних, баз знань та експертних систем, технологія розробки програмного забезпечення, програмування засобами С++, Java, програмні технології Microsoft, технології розробки С#, .NET, методи та засоби розробки мережених Web-додатків, технології побудови мобільних застосувань, а також дисципліни зі спеціальних розділів математики – методів оптимізації, абстрактної алгебри, теорії прийняття рішень, теорії категорій.
На сьогоднішній день усі дисципліни кафедри супроводжуються електронними варіантами лекційних, практичних та лабораторних занять, системами тестів, доступних для користувачів локальної та глобальної мережі. Кафедра має власний офіційний сайт в Інтернеті. Постійно ведеться розробка нових курсів, удосконалення змісту практичних та лабораторних занять з метою відповідності сучасному розвитку комп’ютерної науки.

Основними напрямками діяльності кафедри є:

  • Забезпечення відповідності навчальних програм вимогам ринку і тенденціям галузі інформаційних технологій
  • Розробка і запровадження сучасних методів навчання
  • Орієнтація навчального процесу на новітні інформаційні та програмні технології
  • Поєднання навчального процесу з виробничою практикою на провідних підприємствах та фірмах програмної індустрії України та світу.

Науково-дослідна діяльність, що провадиться викладачами кафедри, дозволяє орієнтувати майбутніх випускників на самостійну дослідницьку і творчу діяльність, що є запорукою успішного вирішення професійних завдань. В процесі співпраці з викладачами студенти отримують навики практичної роботи і утворюють підґрунтя для майбутньої самостійної діяльності. Кафедра всіляко сприяє самостійному творчому пошуку і весь час розширює взаємодію в рамках студентсько-викладацького колективу.

Основними напрямами наукової діяльності кафедри є:

  • Розробка інтелектуальних інформаційних систем на основі баз даних та знань;
  • Дослідження та імплементація методів та засобів теорії абстрактного програмування;
  • Розробка комплексних систем автоматизації та інформаційного забезпечення нафтогазових видобувних та переробних підприємств;
  • Дослідження математичних теорій, що лежать в основі сучасних інформаційних технологій;
  • Розробка інформаційних систем та технологій для нафтогазової предметної області.

Традиції та досягнення, які має кафедра, поєднання досвіду старшого покоління та енергії молодих викладачів, новітнє навчально-методичне забезпечення та матеріально-технічна база є запорукою продуктивної праці сьогодення та оптимізму на майбутнє.

Українська