НАПРЯМИ І ВИДИ РОБОТИ

 

Для забезпечення виконання поставлених завдань Центр українсько-польської співпраці здійснює свою діяльність за такими напрямами:

1. Взаємодія із закордонними партнерами, міжнародними  організаціями за кордоном і у середині країни, посольствами з питань реалізації міжнародних зв’язків Університету здійснюється відповідно до визначеної мети, а саме:

 • інтеграції Університету у міжнародну  освітню і наукову системи;
 • пошук міжнародних  ґрантів і програм фінансової підтримки науково-освітньої діяльності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників;
 • ведення документації щодо реалізації міжнародної діяльності Університету та її координації;
 • розроблення, організація, координація та здійснення заходів у сфері міжнародного співробітництва із питань освіти та науки, в т.ч. напрацювання пропозицій щодо його розширення та зміцнення, сприяння встановленню прямих зв’язків із закордонними партнерами;
 • організація та координація заходів стосовно підготовки та проведення міжнародних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів тощо.
 • координація заходів пов’язаних з паралельним навчанням студентів ІФНТУНГ закордоном (за програмами «кредитна мобільність» та «подвійних дипломів»).;
 • виконання представницьких функцій: організація й прийом іноземних делегацій, науково-педагогічних працівників;
 • взаємодія з державними органами з питань перебування іноземних громадян на території України;
 • Центр вносить пропозиції ректору щодо розвитку міжнародного співробітництва Університету;
 • ініціює укладання договорів про співробітництво із закордонними закладами вищої освіти та установами, в т.ч. науковими за участю представників Республіки Польщі;
 • координація, аналіз та контроль виконання зобов’язань, які випливають з міжнародних договорів, програм та інших договірно-правових документів, укладених із установами Республіки Польща;
 • аналіз застосування чинних актів з питань українсько-польського співробітництва та подання пропозицій керівництву Університету щодо їхнього перегляду, внесення змін, скасування або розробки нових актів.

 

2. Надання інформаційно-протокольної, консультативної допомоги в організації проходження закордонного стажування та закордонних практик, а саме:

 • пошук потенційних місць для проходження закордонного стажування, практики;
 • організація засідань комісій з відбору студентів для проходження  практик за кордоном;
 • підготовка проєктів договорів на проходження закордонного стажування, практики;
 • ознайомлення викладачів та студентів з умовами участі у міжнародному стажуванні, практиці, що регламентуються договірними умовами з закордонними фірмами;
 • підготовка інформаційно-методичних матеріалів щодо стажування та  проходження практики за кордоном та їх видання;
 • підготовка та узгодження внутрішньої документації (наказів, розпоряджень) щодо регулювання програми проходження закордонного стажування, практики;
 • оперативний обмін інформацією з керівниками практики та практикантами щодо умов практики або виникнення ускладнень під час перебування за кордоном;
 • ведення документації з обліку стажування студентів та випускників;
 • оформлення та видача сертифікатів та інших документів, необхідних для стажувань та  проходження практик за кордоном;
 • формування звітів про проходження програм закордонних стажувань та практик викладачами та студентами;
 • Підготовка проєктів, наказів про відрядження працівників Центру за кордон та ведення журналів обліку службових відряджень;
 • веде журнали обліку службових відряджень працівників Центу за кордон;
 • Участь, координація, підготовка та забезпечення організації і проведення міжнародних заходів (семінарів, нарад, зустрічей тощо) в Україні та за кордоном;
 • ведення внутрішньої документації відповідно до Інструкції з діловодства Університету;
 • поточне листування та підтримка оперативного  зв’язку з відповідними структурними підрозділами установ та організацій у сфері освіти та науки зарубіжних країн, з якими Центр уклав договори про співробітництво, або готується укладання таких угод;
 • виконання доручення ректора .

 

3. Організація курсів з вивчення іноземних мов

 • Організація курсів  вивчення з тих іноземних мов, які є визнаними засобами наукової та інших видів діяльності по рівнях "Базова іноземна мова", "Загальна іноземна мова", "Фахова іноземна мова" за модульною системою організації процесу навчання з можливістю поглибленого вивченням мовно-культурологічного аспекту: культури країн, мова яких вивчається.
 • підготовка до складання міжнародних іспитів за вимогами  FCE, IELTS, TOEFL, DELE, ZD, ZMP, ZOP, Daf, Start Deutch та інші;
 • Організація лінгвістичних стажувань в країнах Європи та світу;
 • Видача свідоцтв встановленого зразка по закінченню курсу "Базова іноземна мова», «Загальна іноземна мова», «Фахова іноземна мова» при успішному складанні іспитів та виконанні навчального плану.
Українська