Навчально-методичне забезпечення дисциплін

Додаткова інформація: 

Викладачі кафедри проводять вагому роботу за напрямком підготовки фахівців. Усі дисципліни кафедри повністю забезпечені типовими і робочими навчальними програмами та планами, які складені з врахуванням повного висвітлення змісту дисципліни і потреб всебічної підготовки фахівців. Це відповідає вимогам Вищої школи і дозволяє дати поглибленні знання з вирішення фінансових проблем, що необхідно для формування професійного рівня фінансистів. Підготовка спеціалістів  ведеться відповідно до потреб держави, нафтогазової галузі та регіону.

Ефективність підготовки за певним фахом залежить від досягнення оптимальних пропорцій між фундаментальними дисциплінами та дисциплінами професійної підготовки. В зв’язку з цим, при складанні навчальних планів кафедрою пріоритети були розподілені між цими аспектами освіти.

Вдосконаленню процесу навчання сприяє впровадження світових досягнень в галузі викладання та економічної науки. Викладачі випускної кафедри забезпечують цикл економічних та фінансових дисциплін в інституті післядипломної освіти, де проходять перепідготовку і підвищують кваліфікацію спеціалісти – виробничники, здобувають другу освіту за економічним напрямком слухачі цього інституту, а також на факультеті “Управління та інформаційної діяльності”, слухачі якого здобувають фах магістра за спеціальністю “Державна служба”.

Важливе значення в ланці неперервної системи підготовки фахівців відіграє методична робота на кафедрі. Розуміючи, що тільки систематичне і безперервне підвищення методичного рівня роботи кафедри і викладачів є в наш час об'єктивною необхідністю, закономірністю розвитку вищої освіти, кафедри, окремі викладачі широко використовують у практичній роботі цілий арсенал різних методів навчання - ділові ігри, ситуаційне моделювання, круглі столи.

Кафедра до початку навчального року розробляє систему методів, яку використовує для цілеспрямованого формування ділових якостей майбутнього спеціаліста. І, перш за все, вся робота спрямовується на подолання суперечності між завданням нагромадження знань і завданням формування особистості майбутнього фахівця. Це актуальне завдання науково-методичної роботи постійно залишається в полі зору колективу університету.

Для забезпечення високого методологічного рівня роботи кафедри розробляються і впроваджуються прогресивні методи навчання, технічні засоби інтенсифікації пізнавальної діяльності студентів, широко використовується в навчальній роботі сучасна обчислювальна техніка. Звертається увага на те, що не лише високий науковий та педагогічний рівень професорсько-викладацького складу є гарантією якісної підготовки фахівців, але ще й відповідна постановка методичної роботи на кафедрах.

Всю методичну роботу координує методична рада, навчально-методичне управління університету, на кафедрі діє навчально-методична рада, яка координує навчально-методичну роботу кафедри.

В змісті всієї методичної роботи кафедри переважають методи організації самостійної діяльності студента. Цьому процесу передувала робота з вивчення і обґрунтування співвідношення між часом самостійної роботи студентів поза розкладом і часом, який відведено на заняття за розкладом. Вивчалось також питання про відповідність обсягу обов'язкових домашніх завдань часові, який мають студенти за робочими навчальними планами. Щорічно, на початку навчального року, ректорат координує роботу кафедри у цьому напрямі. Вносяться необхідні корективи в робочі плани дисциплін, які складають всі викладачі на семестр. Важливо при цьому підкреслити, що основою такого плану є нормування і чітка система контролю самостійної роботи студентів на основі рейтингового підходу.

Велику допомогу в організації навчально-виховного процесу, у вивченні запитів студентів в напрямі підвищення їх фундаментальної та фахової підготовки, в напрацюванні пропозицій для покращення управління навчальною, науковою та господарською діяльністю університету надає підрозділ навчально-виховної роботи із студентами. Ним систематично вивчаються психологічні і організаційні фактори, що впливають на якість навчально-виховного процесу, розробляються рекомендації щодо впровадження новітніх технологій, форм та методів навчання. Для виконання цих завдань проводяться опитування студентів, бесіди, індивідуальні консультації. Вивчаються проблеми дозвілля студентської молоді, досліджуються сучасні тенденції в процесі соціалізації особистості. Розгляд окремих питань виноситься на засідання методичної ради.

Велика увага приділяється питанням впровадження новітніх методів викладання. Зокрема, поширенню передового досвіду викладачів, інформуванню про застосування принципово нових підходів в навчальній роботі. Деякі теми та проблеми проробляються на засіданнях методичного семінару, який в університеті є постійно діючим.

Методичний семінар є однією з форм кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань. Під час роботи методичного семінару проводиться аналіз різних дидактичних концепцій, розглядаються деякі аспекти педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів, висвітлюються різноманітні шляхи вдосконалення форм і методів навчання. Систематична участь викладачів в роботі вказаного семінару вважається однією з форм підвищення кваліфікації.

Успішно виконується програма демократизації, гуманізації та гуманітаризації навчального процесу. Реалізуються першочергові організаційні заходи щодо впровадження концептуальних засад гуманітарної освіти у навчально-виховний процес.

Система науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу зорієнтована на національний зміст та безперервність освіти.

Враховуючи те, що новий зміст освіти відображається в новому поколінні підручників, навчальних посібників, засобів навчання, особлива увага в університеті звертається на їх підготовку та видання. Розширена лабораторія комп'ютерної підготовки видань, видавнича база.

За період функціонування кафедри видано:

-навчальний посібник (з грифом МОН України) „Банківська система України”;

-навчальний посібник (з грифом МОН України) „Фінанси (у питаннях і відповідях)”;

-навчальний посібник (з грифом МОН України) „Управління фінансовою санацією підприємств”;

-навчальний посібник (з грифом МОНМС України) «Фінансовий менеджмент»;

-навчальний посібник „Фінанси”;

-методичні вказівки з дисциплін  „Фінансовий ринок”, „Ринок фінансових послуг”, „Банківські операції”, „Аналіз банківської діяльності”, „Фінансовий аналіз”, „Фінанси підприємства”, „Гроші і кредит”,  „Страхування”;

-методичні вказівки для вивчення дисциплін „Страхові послуги”, ”Бюджетна система”;

-методичні вказівки до практичних і семінарських занять з дисциплін „Бюджетний менеджмент”, „Місцеві фінанси”, „Податковий менеджмент”, ”Соціальне страхування”, „Фінансова санація і банкрутство підприємств”;

-конспект лекцій та практикум з курсу „Податкова система”;

-методичні вказівки до виконання дипломної роботи, до проведення переддипломної практики.

Створена і постійно розширюється електронна бібліотека університету, в якій можна отримати інформацію про навчально-методичну літературу до дисциплін.

В зв'язку із розширенням можливостей використання комп’ютерних технологій викладачами кафедри створена електронна бібліотека методичних вказівок і конспектів лекцій по всіх дисциплінах, які забезпечуються кафедрою фінансів для студентів економічних спеціальностей та спеціальності "Фінанси" зокрема. Цими електронними версіями викладачі забезпечують самостійну роботу студентів з вивчення дисциплін. 

 

Українська