Завідувач кафедри

Додаткова інформація: 

 

       

      Фадєєва  Ірина Георгіївна

        доктор економічних наук, професор,

        завідувач кафедри фінансів Івано-Франківського 

        національного технічного університету нафти і газу

Фадєєва Ірина Георгіївна є випускницею кафедри економіки підприємства Івано-Франківського інституту нафти і газу, успішно працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу з 2002 року і до сьогодні.

У 2004 році нею успішно захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Інтегрована система оперативного оцінювання витрат  підприємств», яка стала основоположною для багатьох наступних досліджень щодо підвищення ефективності діяльності та управління нафтогазовими підприємствами.

У 2013 році захистила докторську дисертацію на тему: «Системно-синергетичні засади управління нафтогазовидобувними підприємствами корпоративної структури» за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами», є автором більше 160 наукових та навчально-методичних праць, з них 6 наукових монографій, результати яких впроваджені на підприємствах НГК та у навчальному процесі кафедр  «Економіки підприємства» та «Фінансів».

У 2015 році їй присвоєне вчене звання професора кафедри фінансів.

Сьогодні основними напрямками наукових досліджень Фадєєвої І.Г. є:

  1. Методологічні проблеми  управління фінансово-економічними результатами,  виробничо-господарською діяльністю, розвитком та конкурентоспроможністю підприємств нафтогазового комплексу.
  2. Контролювання, моніторинг та діагностика фінансової діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу.
  3. Управління витратами та собівартістю продукції, фінансовий контролінг.
  4. Процесний підхід до управління фінансовою діяльністю підприємств.
  5. Принципи, методи та технології управління підприємствами корпоративної структури.

Під керівництвом Фадєєвої І. Г. здобула науковий ступінь Гринюк Оксана Іванівна, 2018. 

І.Г. Фадєєва є керівником аспірантури, в якій у 2019/2020 навчальному році навчається один аспірант очної форми навчання і один аспірант заочної форми навчання.

І.Г. Фадєєва  за напрямками своїх наукових досліджень постійно представляє університет на всеукраїнських та міжнародних конференціях, зокрема, у закордонних – у Німеччині, Польщі, Болгарії, Чехії, Канаді.

Українська