Загальна інформація

ФТПД

Інститут гуманітарної підготовки та державного управління є навчально-науковим підрозділом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, що створений 2 січня 2015 року.
 
Проте історія інституту розпочалась значно раніше - 5 травня 1994р., коли рішенням вченої ради університету було започатковано діяльність Інституту гуманітарної підготовки (ІГП) - навчального й науково-дослідного підрозділу, основна мета якого полягала в практичному втіленні концепції гуманізації і гуманітаризації вищої багатоступеневої інженерно-технічної освіти, яка мала зберегти і розвинути людську ментальність у сучасному суспільстві через виховання молодої людини-фахівця з широким мисленням.
 
У своєму розвитку Інститут гуманітарної підготовки пройшов чимало організаційно-структурних трансформацій, які зрештою завершились тим, що було об’єднано ІГП та ФТПД – факультет технічного перекладу та документознавства, очолюваний доктором філософських наук, професором Дмитром Івановичем Дзвінчуком, який і став директором новоутвореного Інституту гуманітарної підготовки та державного управління (ІГПДУ).
 
Факультет технічного перекладу та документознавства утворено 1 липня 2013 на базі факультету управління та інформаційної діяльності (ФУІД), який було започатковано наказом Міністерства освіти і науки України № 380 від 10.08.2000 року.
 
Сьогодні у складі Інституту гуманітарної підготовки та державного управління функціонує вісім кафедр:
 
 
Три кафедри інституту є випусковими:
 
· Кафедра публічного управління та адміністрування
 
Готує фахівців за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування". Процес підготовки магістрів включає час безпосереднього навчання, стажування, атестації та підготовки магістерської роботи.
 
· Кафедра документознавства та інформаційної діяльності
 
Готує фахівців за спеціальністю "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Навчання проходить за такими основними напрямами, як документно-інформаційний менеджмент і маркетинг, комп’ютерна справа, економічна та правознавча підготовка, опанування двох іноземних мов (англійської та німецької).
 
· Кафедра філології та перекладу
 
Готує філологів-перекладачів, які закінчують навчання з професійним володінням англійської мови, є знавцями теоретичних та практичних аспектів міжкультурної та міжмовної комунікації, здатні адекватно перекладати тексти різних жанрів, зокрема й технічні. 
 
 
Організація навчального процесу в інституті спрямована на здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній сфері, відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» і враховує засади Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи. Кредит ЄКТС - це одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС (один кредит - 30 годин).
 
Студенти навчаються на очній, заочній та заочно-дистанційній формах. Кожен учасник освітнього процесу має можливість максимальної реалізації свого навчального, наукового і творчого потенціалу. Цьому зокрема сприяє дружня, партнерська атмосфера навчання, коли основним стимулом до праці є не примус, а мотивація.
 
В інституті функціонує рада, завданнями якої є координація всіх питань з організації навчально-виховного процесу студентів; формування єдиного змістовно та методично пов’язаного комплексу дисциплін; забезпечення створення та вдосконалення єдиної системи викладання; здійснення науково-дослідної роботи в галузі гуманітарної проблематики; розгляд справ на заміщення вакантних посад та про присвоєння вчених звань; проведення виховної роботи серед студентства.
 
Для організації навчального процесу в інституті створено належні матеріальні умови. До послуг студентів і слухачів – навчальний корпус з добре оснащеними технічними засобами аудиторіями, сучасний комп’ютерний клас з підключенням до мережі Інтернет. Методичне забезпечення складають найновіші посібники, підручники, аудіо- та відеоматеріали, значна частина яких розроблена у провідних західних університетах. 
 
Силами професорсько-викладацького складу проводяться наукові дослідження, викладачі кафедр інституту є авторами навчальних посібників, підручників, методичних розробок. Студенти займаються науково-дослідною роботою, беруть участь у наукових конференціях, готують спільні з викладачами публікації.
 
Інститут гуманітарної підготовки та державного управління має належні умови для підготовки фахівців нової формації, які є конкурентоспроможними на ринку праці, можуть організувати взаємодію в галузі інформаційних технологій, встановити партнерські взаємовідносини з представниками ділових і політичних кіл зарубіжних країн, гнучко реагувати на зміни в соціальній, економічній та культурній сферах, забезпечувати реалізацію функцій держави відповідно до вимог сьогодення.
 
Окрім безпосередньо підготовки і випуску фахівців ІГПДУ координує роботу з удосконалення викладання гуманітарних дисциплін, які допомагають студентам ґрунтовними знаннями з рідної мови (за фаховим спрямуванням), історії України, національної та світової культури, філософії, політології, соціології, релігієзнавства, етики та естетики, психології та педагогіки, найпоширеніших мов світу тощо; сприяє належній організації навчального процесу з усіх гуманітарних дисциплін, передбачених РНП випускних кафедр; допомагає впроваджувати в навчальний процес нові освітні технології, зокрема технології кредитно-модульного, дистанційного навчання тощо. 
 
Наукова діяльність інституту реалізується через проведення всеукраїнських, регіональних, міжвузівських та університетських наукових конференцій з соціально-гуманітарної проблематики та публічного управління.
 
В інституті функціонує спеціалізована вчена рада К20.052.07 з правом захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями:
 
· 25.00.01 - Теорія та історія державного управління
 
· 25.00.02 - Механізми державного управління
 
З ініціативи викладачів інституту проведено 6 всеукраїнських конференції з проблем розвитку безперервного навчання.
 
Серед проблем, над якими працює інститут нині, - вдосконалення структури та змісту гуманітарної підготовки майбутніх фахівців, органічне поєднання усієї науково-педагогічної діяльності з історією, культурою та традиціями України, патріотичне виховання, пошук та формування механізму управління гуманітарними процесами у ВНЗ, підвищення ефективності вивчення іноземних мов, зокрема англійської, запровадження нової концепції фізичного виховання студентства, поліпшення змісту і структури проведення поза навчального часу студентської молоді, розробка та формування ефективної моделі взаємовідносин викладача та студента, демократизація вузівського життя, розвиток студентського самоврядування, створення належних умов для навчання, праці та відпочинку тощо.
 
Навчально-виховний процес в інституті спрямований не лише на здобуття знань, але й на забезпечення можливості інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості. 
 
Традиційними в інституті стали проведення зустрічей з цікавими та успішними людьми, організація святкових розважально-пізнавальних заходів до Дня перекладача, Дня документознавця; спартакіади, конкурси читців поезії, на кращий літературний переклад, на кращу кімнату в гуртожитку; вечори відпочинку, КВК, інша студентська самодіяльність.
 
Інститут тісно співпрацює з Івано-Франківським міським центром зайнятості, завдяки чому наші студенти мають змогу довідатись про джерела пошуку вакансій, про те, як підготувати успішне резюме. Вони також отримують безкоштовне бухгалтерське та податкове консультування, проходять професійне тестування. Систематичні зустрічі з представниками центру зайнятості допомагають мати актуальну інформацію про тенденції на ринку праці, про те, як ефективно знайти роботу чи зуміти найвигідніше показати себе на співбесіді при прийнятті на роботу.
Українська