Дисципліни кафедри та робочі програми

Додаткова інформація: 

       

 У зв’язку з розвитком міжнародного співробітництва та процесу глобалізації зросла необхідність у наявності кваліфікованих перекладачів. Саме таку професію можуть здобути студенти нашої спеціальності.

Кафедра філології та перекладу готує спеціалістів високого рівня, які відповідають вимогам сьогоднішнього ринку праці. Цьому сприяє наявність сучасного технічного обладнання та висококваліфіковані викладачі кафедри, за допомогою яких студенти засвоюють наступні важливі дисципліни:

 

Спеціальність  (035)  Філологія 

1 курс

1. Вступ до мовознавства 1d_035_fil_vstup_do_movoznavstva_2_18.pdf

2. Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень   1d_035_fil_vstup_do_specialnosti_ta_ond_2_18.pdf

3. Вступ до літературознавства 1d_035_fil_vstup_do_literaturoznavstva_2_19.pdf

4. Латинська мова 1d_035_fil_latynska_mova_2_19.pdf

5. Медіаосвітні технології 1d_035_fil_mediaosvitni_tehnologiyi_1_19.pdf

6. Основи прикладної лінгвістики 1d_035_fil_osnovy_prykladnoyi_lingvistyky_2_18.pdf1d_035_fil_osnovy_prykladnoyi_lingvistyky_2_18.pdf

7. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови 1d_035_fil_prakt._kurs_usnogo_ta_pysemnogo_movlennya_oim_1_19.pdf

  1d_035_fil_praktychnyy_kurs_usnogo_ta_pysemnogo_movlennya_oim_2_19.pdf

8. Українська мова в перекладознавчому аспекті  2d_035_fil_ukrayinska_mova_u_perekladoznavchomu_aspekti_1_18.pdf

9. Сучасна українська мова і культура наукового мовлення  1d_035_fil_suchasna_ukrayinska_mova_ta_kultura_naukovogo_movlennya_23_18.pdf

10. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_035_fil_ukrayinska_mova_1_18.pdf

2 курс

1. Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад 1d_035_fil_druga_inozemna_mova_nim_prakt_movl._ta_perekl._3_18.pdf

2. Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад  1d_035_fil_druga_inozemna_mova_nimecka_praktyka_movlennya_ta_pereklad_4_19.pdf

3. Основи теорії мовної комунікації 1d_035_fil_osnovy_teoriyi_movnoyi_komunikaciyi_4_19.pdf

1d_035_fil_teoriya_i_praktyka_komunikaciyi._osnovy_teoriyi_movnoyi_komunikaciyi_34_20.pdf

4. Основи теорії та практики перекладу з основної іноземної мови 1d_035_fil_osnovy_teoriyi_ta_praktyky_perekladu_z_oim_3456_18.pdf

5. Сучасна українська мова і культура наукового мовлення  1d_035_fil_suchasna_ukrayinska_mova_ta_kultura_naukovogo_movlennya_23_18.pdf

6. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови  1d_035_fil_praktychnyy_kurs_usnogo_ta_pysemnogo_movlennya_oim_3_19.pdf

  1d_035_fil_praktychnyy_kurs_usnogo_ta_pysemnogo_movlennya_oim_4_19.pdf

7. Світ англомовних країн. Лінгвокраїнознавство англомовних країн.  1d_035_fil_svit_anglomovnyh_krayin._lingvokrayinoznavstvo_anglomovnyh_krayin_4_20.pdf

 

3 курс

1. Ділова англійська мова 1d_035_fil_dilova_angliyska_mova_6_19.pdf

2. Зіставна лексикологія  1d_035_fil_zistavna_lingvistyka.zistavna_leksykologiya_6_19.pdf

3. Науково-технічний переклад 1d_035_fil_naukovo-tehnichnyy_pereklad_5_19.pdf

4. Науково-технічний переклад 1d_035_fil_naukovo-tehnichnyy_pereklad_6_19.pdf

5. Зіставна лінгвістика. Зіставна граматика. Зіставна лексикологія  1d_035_fil_zistavna_lingvistyka._zistavna_gramatyka_5_18.pdf

6. Педагогіка  1d_035-fil_pedagogika_5_18.pdf

7. Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад   1d_035_fil_druga_inozemna_mova_nimecka_praktyka_movlennya_ta_pereklad_5_18.pdf

8. Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад  1d_035_fil_druga_inozemna_mova_nim._praktyka_movlennya_i_perekladu_6_20.pdf

9. Основи теорії та практики перекладу з основної іноземної мови 1d_035_fil_osnovy_teoriyi_ta_praktyky_perekladu_z_oim_3456_18.pdf

10. Сучасна література англомовних країн: перекладознавчий аспект  1d_035_fil_suchasna_literatura_anglomovnyh_krayin_perekladoznavchyy_aspekt_56_19.pdf

11. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови  1d_035_fil_praktychnyy_kurs_usnogo_ta_pysmovogo_movlennya_oim_5_18.pdf  1d_035_fil_praktychnyy_kurs_usnogo_ta_pysemnogo_movlennya_oim_6_19.pdf

4 курс

1. Практичний курс усного та писемного мовлення основної іноземної мови  1d_035_fil_praktychnyy_kurs_usnoho_ta_pysemnoho_movlennia_oim_7_20_1.pdf

1d_035_fil_praktychnyy_kurs_usnogo_ta_pysm_movlennya_oim_8_20.pdf

2. Світ другої іноземної мови (нім.)   1d_035_fil_cvit_drugoyi_inoz.yi_movy_nim_porivnyalna_typologiya_germanskyh_mov_7_18.pdf

3. Світ країн другої іноземної мови: лінгвокраїнознавство німецькомовних країн  1d_035_fil_svit_krayin_drugoyi_inozemnoyi_movy_lingvokrayinoznavstvo_nimeckomovnyh_krayin_7_19.pdf

1d_035_fil_svit_krayin_drugoyi_inozemnoyi_movy_literatura_nimeckomovnyh_krayin_8_19.pdf

4. Стилістика основної іноземної мови1d_035_fil_zistavna_lingvistyka._stylistyka_oim_7_18.pdf

5. Методика навчання іноземної мови в загальноосвітній школі 1d_035_fil_metodyka_navchannya_inozemnoyi_movy_v_zagalnoosvitniy_shkoli_7_19.pdf

6. Науково-технічний переклад 1d_035_fil_naukovo-tehnichnyy_pereklad_7_19.pdf

7. Основи послідовного перекладу і техніки нотування  1d_035_fil_osnovy_poslidovnogo_perekladu_ta_tehniky_notuvannya_8_19.pdf

8. Основи послідовного перекладу1d_035_fil_osnovy_poslidovnogo_perekladu_7_19.pdf

9. Зіставна лінгвістика. Зіставна граматика. Зіставна лексикологія  1d_035_fil_zistavna_lingvistyka._stylistyka_oim_7_18.pdf

10. БНД «Практична організація роботи перекладача. Редагування перекладу» 1d_035_fil_prakt_organiz_rob_perekl._redaguvannya_p-du_8_19.pdf

11. БНД «Практична організація роботи перекладача. Перекладацький аналіз тексту»

 1d_035_fil_praktychna_organizaciya_roboty_perekladacha._perekladackyy_analiz_tekstu_7_19.pdf

12. Друга іноземна мова (німецька): практика мовлення та переклад  1d_035_fil_druga_inozemna_mova_nimecka_praktyka_movlennya_ta_pereklad_78_18.pdf

 

Магістри 1 курс

1. Усний та письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійська) PDF icon2d_035_fil_usnyy_ta_pysmovyy_pereklad_tekstiv_naftogazovoyi_sfery_z_pershoyi_inozemnoyi_angl_2_19.pdf

2. Комунікативні стратегії другої іноземної мови (німецька)  2d_035_fil_komunikatyvni_strategiyi_drugoyi_inozemnoyi_movy_1_18.pdf

3. Комунікативні стратегії першої іноземної мови (англійської)  2d_035_fil_komunikatyvni_strategiyi_pershoyi_inozemnoyi_movy_1_18.pdf 

  2d_035_fil_komunikatyvni_strategiyi_pershoyi_inozemnoyi_movy_2_19.pdf

4. Методика викладання іноземної мови та пе-рекладу у ЗВО  2d_035_fil_metodyka_vykladannya_inozemnyh_mov_i_perekladu_u_zvo_1_19.pdf

5. Основи зіставного мовознавства   2d_035_fil_osnovy_zistavnogo_movoznavstva_1_18.pdf

6. Педагогіка і психологія вищої школи та методика викладання дисциплін  2d_035_fil_pedagogika_i_psyhologiya_vyshchoyi_shkoly_ta_metodyka_vykladannya_dyscyplin_u_vnz_1_18.pdf

7. Послідовний переклад з першої іноземної мови (англійської)   2d_035_fil_poslidovnyy_pereklad_z_pershoyi_inozemnoyi_movy_23_18.pdf

8. Теорія перекладу   2d_035_fil_teoriya_perekladu_1_18.pdf

9. Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецька)   2d_035_fil_tehnika_perekladu_z_drugoyi_inozemnoyi_movy_nim_2_20.pdf

10. Техніка перекладу з першої іноземної мови (англійської)   2d_035_fil_tehnika_perekladu_z_pershoyi_inozemnoyi_movy_12_19.pdf

11. Українська мова в перекладознавчому аспекті   2d_035_fil_ukrayinska_mova_u_perekladoznavchomu_aspekti_1_18.pdf

 

Магістри 2 курс

1. Інформаційні технології в перекладі  2d_035_fil_informaciyni_tehnologiyi_v_perekladi_3_18.pdf

2. Послідовний переклад з першої іноземної мови (англійської)   2d_035_fil_poslidovnyy_pereklad_z_pershoyi_inozemnoyi_movy_23_18.pdf

 

 

Інші спеціальності:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_029_is_ukrayinska_mova_1_18.pdf

2 курс

1. Практичний курс іншомовної комунікації та перекладу документів    1d_029_is_praktychnyy_kurs_inshomovnoyi_komunikaciyi_34_19_1.pdf

051 Економіка

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_051_ek_ukrayinska_mova_1_18.pdf

(071) Облік і оподаткування

1 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)  1dz_071_oblik_i_opodatkuvannya_12345_18.pdf

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)  1dz_071_op_inozemna_mova_za_profesiynym_spryamuvannyam_fr_12345_18.pdf

3. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_071_op_ukrayinska_mova_1_18.pdf

2 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)  1dz_071_oblik_i_opodatkuvannya_12345_18.pdf

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)  1dz_071_op_inozemna_mova_za_profesiynym_spryamuvannyam_fr_12345_18.pdf

3 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)  1dz_071_oblik_i_opodatkuvannya_12345_18.pdf

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)  1dz_071_op_inozemna_mova_za_profesiynym_spryamuvannyam_fr_12345_18.pdf

072 Фінанси, банківська справа та страхування

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_072_fn_ukrayinska_mova_1_18.pdf

2 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька)   1d_072_fn_finansy_bankivska_sprava_ta_strahuvannya_34_18.pdf

072 Фінанси, банківська справа та страхування
051 Економіка

4 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька)  1d_072_fn_finansy_bankivska_sprava_ta_strahuvannya_7_18.pdf

(073) Менеджмент

1 курс

1. Іноземна мова (за проф. спрямув.)  1d_073_mnr_menedzhment_12_18.pdf

2. Ділова іноземна мова (німецька)  1d_073_mnr_menedzhment_12345_18.pdf

3. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_073_mn_ukrayinska_mova_1_18.pdf

2 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька)  1d_073_mnr_menedzhment_12345_18.pdf

3 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька)  1d_073_mnr_menedzhment_12345_18.pdf

(076) Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_076_pt_ukrayinska_mova_1_18.pdf

2 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька)  1d_076_pt_upravlinnya_ta_administruvannya_34_18.pdf

(101) ЕКО – Екологія

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)  1d_101_eko_ekologiya_12_18.pdf

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)   1dz_101_eko_ukrayinska_mova_1_18.pdf

4 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)  1d_101_eko_ekologiya_78_18.pdf

(103) Науки про землю 

1 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)   1dz_103_nz_nauky_pro_zemlyu_1234_18.pdf

2 курс

1. Французька мова  (за професійним спрямуванням)  1d_103_nz_inozemna_mova_za_profesiynym_spryamuvannyam_fr_34_18.pdf

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)   1dz_103_nz_nauky_pro_zemlyu_1234_18.pdf

4 курс

1. Іноземна мова (технічний переклад) (французька)  1d_103_nz_tehnichnyy_pereklad_fr_78_19.pdf

(121)  Інженерія програмного забезпечення

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_121_ip_ukrayinska_mova_1_18.pdf

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)   1dz_121_ip_inzheneriya_programnogo_zabezpechennya_12_18.pdf

(123) Комп’ютерна інженерія 

1 курс 

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)   1dz_123_ip_kompyuterna_inzheneriya_12_18.pdf

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_123_ki_ukrayinska_mova_1_18.pdf

126 Інформаційні системи та технології

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_126_ist_ukrayinska_mova_1_18.pdf

131- Прикладна механіка

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)   1dz_131_pm_prykladna_mehanika_12_18.pdf

133 Галузеве машинобудування

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_133_gmi_ukrayinska_mova_1_19.pdf

(141)- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)  1d_141_et_elektroenergetyka_elektrotehnika_ta_elektromehanika_12_18.pdf

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_141_et_ukrayinska_mova_1_18.pdf

3 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)  1d_141_et_elektroenergetyka_elektrotehnika_ta_elektromehanika_678_18.pdf

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)  1d_141_et_inozemna_mova_za_profesiynym_spryamuvannyam_fr_67_19.pdf

4 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)  1d_141_et_elektroenergetyka_elektrotehnika_ta_elektromehanika_678_18.pdf

2. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)  1d_141_et_inozemna_mova_za_profesiynym_spryamuvannyam_fr_67_19.pdf

151  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)   1dz_151_ak_ukrayinska_mova_1_18.pdf

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_172_mt_ukrayinska_mova_1_18.pdf

(172) Телекомунікації та радіотехніка

1 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (німецька)  1dz_172_ip_telekomikaciyi_ta_radiotehnika_12_18.pdf     1dz_172_ip_telekomikaciyi_ta_radiotehnika_12_18.pdf

2. Українська мова (за професійним спрямуванням)   1dz_172_tr_ukrayinska_mova_1_18.pdf

(184) Гірництво

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)   1d_184_gr_girnyctvo_12_18.pdf

2 курс

1. Професійна іноземна мова (німецька мова) 2_dz_184_gr_girnyctvo_3_19.pdf

4 курс

1. Іноземна мова (німецька)   1dz_184_gr_girnyctvo_78_18.pdf

(185)  Нафтогазова інженерія та технології

1 курс

1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)  1d_185_nio_inozemna_mova_za_profesiynym_spryamuvannyam_fr_6_19.pdf

2.  Іноземна мова (німецька)   1dz_185_nit_naftogazova_inzheneriya_ta_tehnologiyi_12_18.pdf  1dz_185_nit_niv_nio_naftogazova_inzheneriya_ta_tehnologiyi_12_18.pdf

2 курс

1. Іноземна мова (німецька)  1dz_185_nit_naftogazova_inzheneriya_ta_tehnologiyi_3_18.pdf

(191)- АМ – Архітектура та містобудування
(192) - Б – Будівництво та цивільна інженерія

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)  1d_191_am_arhitektura_ta_mistobuduvannya_12_18.pdf

1d_191_b_budivnyctvo_ta_cyvilna_inzheneriya_12_18.pdf

2.  Іноземна мова (французька)  1d_192_tgp_inozemna_mova_fr_12_18.pdf

3. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (французька)  1d_191_am_inozemna_mova_fr_2_19.pdf

4. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_191_a_ukrayinska_mova_1_18.pdf

5. Українська мова (за професійним спрямуванням)  1dz_192_b_ukrayinska_mova_1_18.pdf

Магістри 1 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька мова)   2dz_192_b_budivnyctvo_ta_cyvilna_inzheneriya_10_19.pdf

(193)- ГЗ(Х) – Геодезія та землеустрій

1 курс

1. Іноземна мова (німецька)   1d_193_gz_geodeziya_ta_zemleustriy_1_18.pdf

магістри 5 курс

1. Іноземна мова діяльності  2d_193_gz_geodeziya_ta_zemleustriy_9_18.pdf

242  Туризм

1 курс

1. Українська мова (за професійним спрямуванням)   1dz_242_tu_ukrayinska_mova_1_18.pdf

2 курс

1. Ділова іноземна мова (німецька)  1d_242_tu_turyzm_345_18.pdf

2. Друга іноземна мова (французька)  1dz_242_tu_druga_inozemna_mova_fr_34_19.pdf

3 курс

1. Ділова французька мова (друга іноземна)   1d_242_tu_dilova_inozemna_mova_druga_fr_57_16.pdf

2. Ділова іноземна мова (німецька)  1d_242_tu_turyzm_345_18.pdf

3. Ділова німецька мова (друга іноземна)  1d_242_tu_turyzm_567_18.pdf

4 курс

1. Ділова французька мова (друга іноземна)   1d_242_tu_dilova_inozemna_mova_druga_fr_7_18.pdf

2. Ділова німецька мова (друга іноземна 1d_242_tu_turyzm_567_18.pdf


 

 

 

Українська