Дисципліни вільного вибору

Додаткова інформація: 
Вибіркові дисципліни
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
2 курс
 
1. "Друга іноземна мова (німецька): (практика мовлення і переклад)"   або  "Практичний курс усного та письмового мовлення другою іноземною мовою (німецька)";
2. "Психологія"   або "Соціологія";
 
 
Анотації до дисциплін:
 

 "Друга іноземна мова (німецька): (практика мовлення і переклад)"

Назва дисципліни Друга іноземна мова (німецька): (практика мовлення і переклад)
Код дисципліни  СГСЕ.02А
Курс та семестр за робочим планом  Курс 2, 3, 4, семестри 3, 4, 5, 6, 7, 8
Годин /ECTS кредитів  780/ 26
Аудиторні заняття  350
 Лекції  
Практичні заняття  350
Самостійна та індивідуальна робота  430
Підсумкова форма контролю  диференційований залік  (сем.3,4,6), екзамен (сем. 5, 8)

Анотація дисципліни 

Практичний курс другої іноземної мови (німецької) спрямована на формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції у німецькій мові з нуля до рівня В1.1 / Pre-Intermediate.

Цей етап навчання має допомогти студентам сформувати вміння:

 •  зрозуміти основні факти написаних зрозумілою літературною мовою текстів, які стосуються знайомих питань, пов’язані з роботою,навчанням або дозвіллям;
 •  справитися із більшістю ситуацій, які можуть виникнути під час перебування у німецькомовних країнах;
 •  складати простий письмовий або усний зв'язний текст на знайому тему або на тему, яка становить особистий інтерес;
 •  описати враження, події, мрії, надії і прагнення, а також коротко викласти і обґрунтувати свої думки і плани.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Загальнопрофесійні:

 • здатність спілкуватися другою іноземною мовою (німецькою) на рівні В1 (іншомовна комунікативна компетентність 2);
 • здатність використовувати системні знання теорії та практики мови перекладу та мови оригіналу (перекладацька компетенція);
 • здатність приймати обґрунтовані рішення.

Спеціалізовано-професійні:

 • Здатність спілкуватися іноземною мовою, як усно, так і письмово;
 • здатність здійснювати усний послідовний переклад і усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу та темпоральних характеристик вихідного тексту (компетенція усного перекладу).

Практичні завдання курсу полягають в тому, щоб формувати механізми вимови; забезпечити вільне, нормативно правильне володіння німецькою мовою, правильне висловлення думок у комунікативних ситуаціях; навчити вживати нові лексичні одиниці з вже вивченими; формувати та вдосконалювати навички читання, письма; формувати та розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення (підготовленого та непідготовленого); навчити студентів здійснювати адекватний переклад текстів різних рівнів складності; сформувати навички перекладацького аналізу тексту; виробити вміння ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць; виробити навички застосування лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі перекладу з німецької мови на українську і навпаки.

 

"Практичний курс усного та письмового мовлення другою іноземною мовою (німецька)"

Назва дисципліни Практичний курс усного та письмового мовлення другою іноземною мовою (німецька)
Код дисципліни  СГСЕ.03А
Курс та семестр за робочим планом  Курс 2, 3, 4, семестри 3, 4, 5, 6, 7, 8
Годин /ECTS кредитів 780 / 26
Аудиторні заняття  350
 Лекції   
Практичні заняття  350
Самостійна та індивідуальна робота  430
Підсумкова форма контролю

 диференційований залік  (сем.3,4, 6),

екзамен (сем. 5, 8)

 

Анотація дисципліни 

Дисципліна «Практичний курс усного та письмового мовлення другою іноземною мовою (німецька)» спрямована на формування у студентів іншомовної комунікативної компетенції у німецькій мові з нуля до рівня В1+

Цей етап навчання має допомогти студентам сформувати вміння:

 •  спілкуватися другою іноземною мовою на рівні В1+;
 •  здійснювати лінгвостилістичний аналіз різножанрових текстів німецькою мовою на рівні В1+ (лінгвістична компетентність);
 •  забезпечити соціокультурний, міжкультурний і комунікативний аспект спілкування (міжкультурна комунікативна компетентність: охоплює соціокультурний, міжкультурний та комунікативний аспекти спілкування у міжкультурному середовищі) на рівні В1+;
 •  використовувати системні знання теорії та практики мови перекладу та мови оригінал (перекладацька компетенція).
 • здійснювати письмовий переклад різностильових текстів та документації, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм (компетенція письмового перекладу) В1+.
 • здійснювати усний послідовний переклад і усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу та темпоральних характеристик вихідного тексту (компетенція усного перекладу) на рівні В1+

 

 "Психологія"

Назва дисципліни Психологія
Код дисципліни СГСЕ.01 А
Курс та семестр за робочим планом Курс 2, семестр 4
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  36
 Лекції  18
Практичні заняття  18
Самостійна та індивідуальна робота  54
Підсумкова форма контролю диференційований залік

Анотація дисципліни

         Психологія є складовою частиною гуманітарної освіти в системі підготовки студентів різних спеціальності. Вона вважається початковим курсом, який спрямовано на засвоєння майбутніми фахівцями з вищою освітою основних категорій, понять, закономірностей в галузі психологічної науки й практики. Особливість і важливість знань з психології закладено в її об’єкті – вивчення психіки особистості і предметів – з’ясування чотирьох структурних елементів психіки, а саме: пізнавальних психічних процесів, психічних станів, утворень та властивостей.

      Мета вивчення дисципліни полягає у вивченні загальних закономірностей, механізмів становлення та розвитку психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати навчання через знання, уміння та навички:

- оволодіння основними термінами та поняттями психології на рівні відтворення, тлумачення та використання їх у повсякденному житті;

- отримання знань про закономірності психосоціального розвитку особистості;

- формування знань про умови і шляхи розкриття та реалізації потенційних можливостей особистості на основі самопізнання та самовдосконалення в процесі життя, навчання, діяльності та спілкування;

- оволодіння знаннями про психологічні закономірності формування  професійних вмінь і навичок підвищення ефективності власної професійної діяльності.

       Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України:

 • навички саморозвитку та самовдосконалення;
 • вміння швидко приймати рішення з врахуванням психологічних властивостей людей;
 • навички самопроектування власної діяльності;
 • здатність саморефлексії;
 • вміння самоорганізації та організації колективу;
 • володіння практичними навичками ефективного ділового спілкування та взаємодії.

Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, передбачені відповідним стандартом вищої освіти України:

 • знати психологічну характеристику психічних пізнавальних процесів, властивостей, станів та утворень;
 • знати основні закономірності функціонування пізнавальних психічних процесів;
 • знати закономірності формування і розвитку особистості;
 • знати фактори формування особистості;
 • знати концепції особистості;
 • знати психологічні концепції теорії діяльності та її основні компоненти;
 • вміти застосовувати категоріальний апарат психології в системі професійного навчання і практичної діяльності;
  • вміти враховувати основні психічні, соціально-психологічні та психофізіологічні прояви особистості;
  • вміти сприймати науково обґрунтовану психологічну інтерпретацію структурних елементів психіки особистості;
  • вміти усвідомлювати власну психічну сферу;
  • аналізувати різноманітні види діяльності;
  • пізнавати рівень розвитку психічних пізнавальних процесів у особистості.
  •  

 

"Соціологія"

Назва дисципліни Соціологія
Код дисципліни СГСЕ.01 Б
Курс та семестр за робочим планом Курс 2, семестр 4
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  36
 Лекції  18
Практичні заняття  18
Самостійна та індивідуальна робота  54
Підсумкова форма контролю диференційований залік

Анотація дисципліни

Вивчення дисципліни «Соціологія» дозволяє студентам отримати потрібні систематизовані знання з питань соціальної структури суспільства, зрозуміти роль соціальної спільноти в житті людини, побачити, як можна передбачати поведінку особи у різноманітних соціальних сферах суспільства, ознайомитись із такими поняттями як «соціальна роль», «соціальні санкції», «соціальна стратифікація», «соціальний статус» та ін.

Основна мета курсу – ознайомити студентів з фундаментальними основами структури суспільства, сприяти виробленню навичок аналізувати соціальні явища та процеси, розуміти специфіку процесу соціалізації людини.

Основними завданнями курсу є:

- теоретичне вивчення основних положень соціології та її місце у системі соціальних та гуманітарних наук;

- аналіз суспільства як складної системи;

- практичне застосування основних положень теорії соціологічного дослідження;

- широке використання основних напрацювань із аналізу суспільства в професійній діяльності.

Після проведення курсу «Соціологія» студенти повинні

знати:

- у чому полягає предмет і значення соціології, її роль при аналізі структури суспільства;

- основні способи вивчення соціальної реальності та категорії;

- з чого складається соціологічне дослідження;

- специфіку соціальних відносини особи та соціальної групи, особи та соціального інституту;

- сучасні проблеми та їх вирішення таких соціальних груп як сім’я, молодь;

вміти:

- на основі знання законів і особливостей організації суспільства аналізувати сучасні процеси;

- відзначати сучасні тенденції розвитку культури, комунікації;

- правильно складати план для проведення соціологічного дослідження;

- аналізувати основні соціологічні ідеї, погляди на особистість, спільноту;

- використовувати соціологічну інформацію.

 
 
 
3 курс
 
 1. "Педагогіка"   або   "Політологія";

2. "Основи нафтогазової промисловості"    або   "Основи виробничих процесів";

3.  "Ділова англійська мова";
 
4.   "Сучасна література англомовних країн: перекладознавчий аспект". 

 

Анотації до дисциплін:

 

"Педагогіка"

Назва дисципліни Педагогіка
Код дисципліни ВСГСЕ.01 А
Курс та семестр за робочим планом Курс 3, семестр 5
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  36
 Лекції  18
Практичні заняття  18
Самостійна та індивідуальна робота  54
Підсумкова форма контролю екзамен

Анотація дисципліни

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Англійська філологія та переклад» на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 «Філологія» зі спеціалізацією  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська».  Дисципліни вільного вибору студента (без військової підготовки).

Курс спрямований на формування педагогічної компетенції майбутніх філологів.

Мета дисципліни:

 • сформувати у студентів наукові поняття про педагогіку, закони, закономірності, принципи, зміст, методи та форми навчання й виховання;
 • допомогти майбутнім філологам опанувати основи педагогічних знань;
 • сформувати уміння організовувати навчально-виховний процес в освітньому навчальному закладі та самоосвіту впродовж життя, вдосконалювати набуту під час навчання кваліфікацію, вибирати ефективні навчальні техології та прийоми.

Курс охоплює такі сфери педагогіки: загальні проблеми педагогіки, дидактика, теорія та практика виховання. Студенти знайомляться з основними теоретичними принципами та практичними прийомами, які застосовуються у кожному з розділів.

Набуті компетенції є підґрунтям для опанування «Методика навчання іноземної мови у загальноосвітній школі» та успішного виконання завдань виробничої педагогічної практики.

 

"Політологія"

Назва дисципліни  Політологія
Код дисципліни ВСГСЕ.01 Б
Курс та семестр за робочим планом Курс 3, семестр 5
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  36
 Лекції  18
Практичні заняття  18
Самостійна та індивідуальна робота  54
Підсумкова форма контролю   екзамен

Анотація дисципліни

Мета: формування знань про політичну систему суспільства, розуміння сутності, закономірностей, випадковостей та перспектив розвитку політичних подій, явищ, політичної свідомості та політичної культури.

Завдання: вивчення сутності, історії, теорії та методології політології як науки, набуття первинних навичок політичної діяльності і поведінки.

Курс “Політологія” охоплює теоретичні здобутки політичної науки, що вироблялись від найдавніших часів до сьогодення. Основна увага звертається на проблеми побудови українського суспільства, на внутрішньо- та міждержавні політичні відносини, політичний процес як динамічну характеристику політики.

Головні проблеми курсу: з’ясування сутнісних ознак феномена політики; визначення місця і ролі політології в системі знань про суспільство та розкриття особливостей її утвердження як науки; генезис найвищих здобутків світових політичних вчень і розуміння політики; висвітлення базових характеристик вітчизняної політичної думки, засвоєння головних категорій політичної науки, як-от: політичне життя, політична влада, політична система суспільства, держава, громадські об’єднання, політичні партії, політичні режими, національна безпека, політичні конфлікти, глобальні проблеми сучасності та ін., формування уявлень про основні політичні течії, найважливіші цінності та принципи політології.

Політологія формує у студентів систематизовані наукові уявлення про політику та її гуманістичні засади. Політологічні знання необхідні студентам для того, щоб у повному обсязі використати свої можливості як суб’єктів політики, визначити своє місце, роль і покликання у політичному житті, в побудові як своєї особистої долі, так і долі свого народу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • об’єкт, предмет, методи політології та її співвідношення з іншими гуманітарними та соціально-економічними дисциплінами;
 • процес розвитку вітчизняної та світової політичної думки, їх основні теоретичні здобутки;
 • сутність політики та її взаємодію з іншим сферами суспільного життя: економікою, правом, ідеологією, мораллю; суб’єкти і об’єкти політики;
 • теорію політичної влади і владних відносин; сутність держави як основного інституту політичної влади і діяльність його систем: владних, контрольно-наглядових, захисних;
 • як влаштовані і функціонують різні політичні системи і політичні режими; у чому сутність і зміст демократії як форми правління та її загальнолюдські функції;
 • суть громадянського суспільства та його структуру, розуміти механізм взаємодії громадянського суспільства і держави; роль політичних партій у житті громадянського суспільства та електоральному процесі;
 • роль і значення політичної еліти та політичного лідерства; способи управління та врегулювання політичних конфліктів;
 • зміст зовнішньої та міжнародної політики, національних інтересів та національної безпеки, розуміти місце України в системі сучасних міжнародних відносин.

 Студент повинен уміти використовувати політологічні знання для:

 • аналізу політичних ситуацій в суспільстві, регіоні, місті , робити аргументовані висновки та узагальнення;
 • формування власної думки та позиції для самостійного розв’язання сучасних суспільних проблем з урахуванням пошуків та знахідок світової політичної думки;
 • формування політичних установок, впливу на них, щоб некомпетентні та недобросовісні представники влади не заподіяли надто великої школи суспільству.
 

"Основи нафтогазової промисловості"

Назва дисципліни Основи нафтогазової промисловості
Код дисципліни ВСПНП.03
Курс та семестр за робочим планом Курс 3, семестр 5
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  36
 Лекції  18
Практичні заняття  18
Самостійна та індивідуальна робота  54
Підсумкова форма контролю диференційований залік 

Анотація дисципліни

             Одними із основних цілей дисципліни є отримання студентами знань і розуміння значення нафти і газу для народного господарства країни, історії, сучасного стану та перспектив галузі. Студенти повинні освоїти основи технологій  та технічних засобів видобування вуглеводнів, систем розробки покладів, будівництва та експлуатації свердловин.

            Мета вивчення дисципліни – полягає у ознайомленні студентів з станом та перспективами нафтогазової промисловості в Україні та світі, а також основами розробки родовищ вуглеводнів та 

експлуатації свердловин.

            У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати навчання через знання, уміння та навички:

 • знати історію нафтогазовидобувної  промисловості у світі та в Україні;
 • знати сучасний стан видобування нафти і газу та перспективи забезпечення вуглеводневою сировиною країни;
 • освоїти основні властивості гірських порід, які вміщують нафту і газ;
 • розуміти умови формування та типи покладів вуглеводнів;
 • знати класифікацію та властивості пластових флюїдів, закономірності їх фільтрації в породах;
 • засвоїти основні принципи будівництва свердловин, їх типи та конструктивні особливості;
 • вплив різноманітних процесів в свердловині на стан привибійної зони продуктивних пластів;
 • розуміти особливості первинного та вторинного розкриття пласта та основних способів експлуатації свердловин;
 • ознайомитися з системами та етапами розробки родовищ нафти і газу;
 • способи збору, підготовки та транспортування вуглеводнів;
 • вміти використовувати комп’ютерні технології при розрахунках.

           Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти  України:

загальних:

 • навички використання інформаційних і комунікативних технологій;
 • здатність приймати обґрунтовані рішення;
 • розуміти основні засади процесів видобування нафти і газу;

фахових:

 • здатність застосовувати сучасні інформаційні технології для розуміння сучасних прогресивних методів буріння свердловин, видобування, транспортування та зберігання нафти і газу;
 • вміти працювати з іншомовними джерелами інформації в галузі нафтогазовидобування, проводити необхідний аналіз і робити правильні висновки та видавати відповідні рекомендації.

            Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, передбачені відповідним стандартом вищої освіти України:

 • демонструвати здатність генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення у процесі ознайомлення з передовими технічними засобами світового рівня в галузі видобування, транспортування та зберігання нафти і газу;

демонструвати навики та вміння роботи з англомовною науково – технічною літературою та патентними джерелами.

 
"Основи виробничих процесів"
Назва дисципліни Основи виробничих процесів
Код дисципліни ВСПНП.04
Курс та семестр за робочим планом Курс 3, семестр 5
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  36
 Лекції  18
Практичні заняття  18
Самостійна та індивідуальна робота  54
Підсумкова форма контролю диференційований залік 
 
Анотація дисципліни
Мета курсу – ознайомлення студентів з основними призначенням, функціями та комплектністю бурових установок, методиками розрахунку бурового обладнання та особливостями обладнання для обертання бурильної колони, основними параметрами та компоновками обладнання ЦС, із силовим приводом та передачами бурових установок, з буровими спорудами, монтажем бурових вишок, зі складом і роботою систем управління буровими установками, їх розрахунком, з основними параметрами та конструкціями противикидного і цементувального обладнання, з характеристиками і основами розрахунку нафтогазопромислового обладнання, обладнанням устя закінченої бурінням свердловини, колонних головок, пакерів і якорів, з конструкціями і розрахунком НКТ, зі схемами збирання ФА, їх запірними і регулюючими елементами, з обладнанням для газліфтної експлуатації свердловин та УЕВН, з обладнанням для експлуатації свердловин ШСНУ, з обладнанням для збору і підготовки до транспорту нафти і газу, з обладнанням для інтенсифікації нафтогазовидобутку, з обладнанням для підземного ремонту, з новим і перспективним обладнанням для нафтогазовидобутку.
 

"Ділова англійська мова"

Назва дисципліни Ділова англійська мова
Код дисципліни ВСГСЕ.05
Курс та семестр за робочим планом Курс 3, семестр 6
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  36
 Лекції  0
Практичні заняття  36
Самостійна та індивідуальна робота  54
Підсумкова форма контролю диференційований залік 

Анотація дисципліни

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Англійська філологія та переклад» на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 «Філологія» зі спеціалізацією  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».  Дисципліни вільного вибору студента (без військової підготовки).

Мета курсу – забезпечити підготовку студентів до спілкування з важливих напрямків бізнесу, сформувати вміння писати типові ділові документи, розвивати навички перекладу ділових документів.

 • : сформувати у студентів наукове розуміння сутності ділових комунікацій, сформувати систему знань зі специфіки ділової мови, бізнесової термінології як основи професійної мови та стилістики офіційних паперів, ознайомити студентів із основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики переговорів, сформувати систему знань про стратегію і тактику переговорного процесу а також ознайомлення студентів з існуючими розробками в сфері міжнародних переговорів, сформувати практичні навички їх застосування.

Зміст курсу:  загальні особливості ділового дискурсу; етика ділового спілкування; мова фінансів, страхування, маркетингу, менеджменту; основні типи офіційних документів у бізнесі; переклад запитів, замовлень, платіжних, страхових, транспортних та внутрішніх корпоративних документів.

Спрямований на формування лінгвокомунікативної та перекладацької компетентності.

Набуті компетенції є підґрунтям для успішного виконання завдань виробничої фахової практики.

 

 "Сучасна література англомовних країн: перекладознавчий аспект"

Назва дисципліни Сучасна література англомовних країн: перекладознавчий аспект
Код дисципліни  ВСГСЕ.02
Курс та семестр за робочим планом  Курс 3, семестри 5, 6
Годин /ECTS кредитів  150/5
Аудиторні заняття  72
 Лекції  36
Практичні заняття  36
Самостійна та індивідуальна робота  78
Підсумкова форма контролю диференційований залік  (сем.5, 6)

Анотація дисципліни:

Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій у сфері історико-літературного процесу; вироблення навичок творчого та аналітичного мислення, вдосконалення естетичного смаку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати навчання через знання, уміння та навички:

 • знати основні етапи розвитку літератури означеного періоду; характеристику провідних напрямків та течій; основні теоретичні поняття;
 • розрізняти провідні напрями, стилі і течії періоду, що вивчається (модернізм, постмодер-

нізм, школа «потоку свідомості»;

 • охарактеризувати ідейно-художню своєрідність творчості найвідоміших письменників, зміст і поетику їхніх творів, місце та значення у національному та світовому літературному процесі;
 • знати основні історико-літературні праці, присвячені літературі доби ХХ століття, новітні тенденції у дослідженні літератури модернізму та постмодернізму;
 • володіти творчим підходом до аналізу творів художньої літератури у контексті літератури XX століття;
 • визначати проблематику художніх, наукових і публіцистичних текстів та екстраполювати її у сучасну площину;
 • зіставляти точки зору літературознавців на різні явища літератури, висловлювати власну думку, брати участь у дискусії.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України:

загальних:

 • здатність до усного і письмового спілкування державною мовою, зокрема у професійній сфері;
 • здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя;
 • здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел;

фахових:

 • здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства;
 • здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень;
 • визначати ідейні та художні особливості окремих творів, проводити типологічні зіставлення.

      Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, передбачені відповідним стандартом вищої освіти України:

 • використовувати усно і письмово українську мову як державну;критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.  
 
 
 
4 курс
 
1. "Основи послідовного перекладу"   або  "Практикум з письмового перекладу";
 
2. "Спеціалізований переклад 1. Переклад науково-технічної термінології. Переклад текстів нафтогазової сфери"   або "Спеціалізований переклад 2. Переклад юридичної літератури. Художній переклад";
 
3. "Світ країн другої іноземної мови: Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. Література німецькомовних країн"   або  "Спецкурс з другої іноземної мови:  Лінгвокраїнознавство і література німецькомовних країн. Теорія та практика перекладу з ДІМ (нім.)";
 
4.  "Правознавство"   або  "Основи екології";
 
5.  "Виробнича практика (перекладацька)"   або   "Виробнича  практика (педагогічна)";
 
6.  "Методика навчання іноземної мови у загальноосвітній школі";
 
7. "Комп’ютерний переклад".
 
 
 
Анотації до дисциплін:
 
 
"Основи послідовного перекладу"
 
Назва дисципліни Основи послідовного перекладу
Код дисципліни  СПП.01 А
Курс та семестр за робочим планом  Курс 4, семестри 7, 8
Годин /ECTS кредитів  150/5
Аудиторні заняття  80
 Лекції  
Практичні заняття  80
Самостійна та індивідуальна робота  70
Підсумкова форма контролю диференційований залік 

 

Анотація дисципліни 

Основна мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів навички основ послідовного перекладу та техніки нотування з метою покращення навиків читання та перекладу оригінальної англійської літератури, вироблення вміння передавати повідомлення адекватно англійською та українською мовами, а також формувати уміння та навички використання адекватних методів та прийомів трансформаційного перекладу.

Завдання викладання дисципліни полягає у тому, щоб:

 • навчити студентів здійснювати адекватний послідовний переклад текстів, що містять науково-технічну термінологію нафтогазової сфери рівня складності Upper-Intermediate;
 • сформувати у студентів навички перекладацького аналізу тексту;
 • виробити вміння ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць та навчитися техніці нотування, основним символам скорочення при послідовному перекладі.

Вивчення курсу сприяє формуванню у майбутніх перекладачів ряду професійних компетенцій, зокрема здатності використовувати системні знання теорії та практики мови перекладу та мови оригіналу (перекладацька компетенція) (КЗП-7), а саме:

 • Уміти розрізняти типи текстів і види їх перекладу
 • Знати прийоми подолання розбіжностей між текстами оригіналу та перекладу
 • Застосовувати лексичні, лексико-граматичні та граматичні перекладацькі трансформації відповідно до конкретного перекладацького завдання
 • Знаходити шляхи розв’язання проблем, що постають перед перекладачем підчас виконання перекладу

Здатність передати багатошаровість структури вихідного тексту завдяки застосуванню різноманітних трансформацій та адаптацій у мові перекладу, дотримуючись норм цільової мови та  критеріїв адекватного перекладу (компетенція прагматичної та стилістичної адаптації) (СПК-2), а саме:

 • Визначати прагматичний та стилістичний потенціал вихідного тексту.
 • Володіти основними способами досягнення еквівалентності у перекладі та здатністю застосовувати основні прийоми прекладу
 • Ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць
 • Знати правила та вміти перекладати кліше, реалії, фразеологічі одиниці та іншу безеквівалентну лексику
 • Перекладати науково-технічну нафтогазову термінологію
 • Володіти методикою підготовки до виконання перекладу, пошук інформації в довідковій, спеціальній літературі та комп’ютерних мережах включно.
 • Критичного аналізувати та коригувати власну перекладацьку діяльність, оцінювати переклади, здійснені іншими особами з метою професійної саморегуляції й свідомого вибору шляхів вирішення проблем перекладу.

Здатність здійснювати письмовий переклад різностильових текстів та документації, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм (компетенція письмового перекладу) (СПК-3), а саме:

 • Урахувати завдання та ситуацію перекладу
 • Виконувати, дотримуючись норм лексичної еквівалентності, граматичних, синтаксичних і стилістичних норм, адекватний письмовий переклад текстів нафтогазової сфери
 • Надавати необхідні та доцільні  перекладацькі коментарі та довідки
 • Коротко викладати інформацію на цільовій мові з різних джерел, реконструюючи аргументи та описи в логічно послідовному новому тексті

Здатність здійснювати усний послідовний переклад і усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу та темпоральних характеристик вихідного тексту (компетенція усного перекладу) (СПК-4), а саме:

 • Розуміти специфіку психолінгвістичних процесів в усному перекладі
 • Володіти механізмом перемикання з однієї мови на іншу
 • Володіти механізмом запам’ятовування відповідно до типу усного перекладу
 • Застосовувати основи техніки перекладацького скоропису для виконання усного послідовного перекладу
 • Здійснювати усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу

 

"Практикум з письмового перекладу"

Назва дисципліни

Практикум з письмового перекладу

Код дисципліни  СПП.01Б
Курс та семестр за робочим планом Курс 4, семестри 7, 8
Годин /ECTS кредитів  150/5
Аудиторні заняття  80
 Лекції  
Практичні заняття  80
Самостійна та індивідуальна робота  70
Підсумкова форма контролю  диференційований залік 

 

Анотація дисципліни 

Основна мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів навички адекватного письмового перекладу як науково-технічних так і художніх, а саме у виробленні та подальшому покращенні навиків читання та перекладу оригінальної англійської літератури, вироблення вміння передавати повідомлення адекватно англійською та українською мовами, а також формувати уміння та навички використання адекватних методів та прийомів перекладацьких трансформацій.

Завдання викладання дисципліни полягає у тому, щоб:

 • навчити студентів здійснювати адекватний письмовий переклад текстів рівня складності Upper-Intermediate;
 • сформувати у студентів навички перекладацького аналізу тексту;
 • виробити вміння ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць та здійснювати їх письмовий переклад;
 • виробити навички застосування лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі перекладу з англійської мови на українську і навпаки.

Вивчення курсу сприяє формуванню у майбутніх перекладачів ряду професійних компетенцій, зокрема здатності використовувати системні знання теорії та практики мови перекладу та мови оригіналу (перекладацька компетенція) (КЗП-7), а саме:

 • Уміти розрізняти типи текстів і види їх перекладу
 • Знати прийоми подолання розбіжностей між текстами оригіналу та перекладу
 • Застосовувати лексичні, лексико-граматичні та граматичні перекладацькі трансформації відповідно до конкретного перекладацького завдання
 • Знаходити шляхи розв’язання проблем, що постають перед перекладачем підчас виконання перекладу

Здатність передати багатошаровість структури вихідного тексту завдяки застосуванню різноманітних трансформацій та адаптацій у мові перекладу, дотримуючись норм цільової мови та  критеріїв адекватного письмового перекладу (компетенція прагматичної та стилістичної адаптації) (СПК-2), а саме:

 • Визначати прагматичний та стилістичний потенціал вихідного тексту.
 • Володіти основними способами досягнення еквівалентності у перекладі та здатністю застосовувати основні прийоми прекладу
 • Ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць
 • Знати правила та вміти перекладати кліше, реалії, фразеологічі одиниці та іншу безеквівалентну лексику
 • Перекладати науково-технічну нафтогазову термінологію
 • Володіти методикою підготовки до виконання перекладу, пошук інформації в довідковій, спеціальній літературі та комп’ютерних мережах включно.
 • Критичного аналізувати та коригувати власну перекладацьку діяльність, оцінювати переклади, здійснені іншими особами з метою професійної саморегуляції й свідомого вибору шляхів вирішення проблем перекладу.

Здатність здійснювати письмовий переклад різностильових текстів та документації, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм (компетенція письмового перекладу) (СПК-3), а саме:

 • Урахувати завдання та ситуацію перекладу
 • Виконувати, дотримуючись норм лексичної еквівалентності, граматичних, синтаксичних і стилістичних норм, адекватний письмовий переклад текстів нафтогазової сфери
 • Надавати необхідні та доцільні  перекладацькі коментарі та довідки
 • Коротко викладати інформацію на цільовій мові з різних джерел, реконструюючи аргументи та описи в логічно послідовному новому тексті

Здатність здійснювати письмовий послідовний переклад і усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу та темпоральних характеристик вихідного тексту (компетенція усного перекладу) (СПК-4), а саме:

 • Розуміти специфіку психолінгвістичних процесів в усному перекладі
 • Володіти механізмом перемикання з однієї мови на іншу
 • Володіти механізмом запам’ятовування відповідно до типу усного перекладу
 • Застосовувати основи техніки перекладацького скоропису для виконання усного послідовного перекладу
 • Здійснювати усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу

 

"Спеціалізований переклад 1. Переклад науково-технічної термінології. Переклад текстів нафтогазової сфери"

Назва дисципліни

Спеціалізований переклад 1. Переклад науково-технічної термінології. Перееклад текстів нафтогазової сфери

Код дисципліни  СПП.02А
Курс та семестр за робочим планом  Курс 4, семестр 8
Годин /ECTS кредитів  120/ 4
Аудиторні заняття  48
 Лекції  
Практичні заняття  48
Самостійна та індивідуальна робота  72
Підсумкова форма контролю  диференційований залік 

 

Анотація дисципліни 

Основна мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів навички адекватного перекладу науково-технічних текстів у сфері нафто- і газовидобутку, а саме у виробленні та подальшому покращенні навиків читання та перекладу оригінальної англійської літератури, вироблення вміння передавати повідомлення адекватно англійською та українською мовами, а також формувати уміння та навички використання адекватних методів та прийомів трансформаційного перекладу.

Завдання викладання дисципліни полягає у тому, щоб:

 • навчити студентів здійснювати адекватний переклад текстів, що містять науково-технічну термнологію нафтогазової сфери рівня складності Upper-Intermediate;
 • сформувати у студентів навички перекладацького аналізу тексту;
 • виробити вміння ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць;
 • виробити навички застосування лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі перекладу з англійської мови на українську і навпаки.

Вивчення курсу сприяє формуванню у майбутніх перекладачів ряду професійних компетенцій, зокрема здатності використовувати системні знання теорії та практики мови перекладу та мови оригіналу (перекладацька компетенція) (КЗП-7), а саме:

 • Уміти розрізняти типи текстів і види їх перекладу
 • Знати прийоми подолання розбіжностей між текстами оригіналу та перекладу
 • Застосовувати лексичні, лексико-граматичні та граматичні перекладацькі трансформації відповідно до конкретного перекладацького завдання
 • Знаходити шляхи розв’язання проблем, що постають перед перекладачем підчас виконання перекладу

Здатність передати багатошаровість структури вихідного тексту завдяки застосуванню різноманітних трансформацій та адаптацій у мові перекладу, дотримуючись норм цільової мови та  критеріїв адекватного перекладу (компетенція прагматичної та стилістичної адаптації) (СПК-2), а саме:

 • Визначати прагматичний та стилістичний потенціал вихідного тексту.
 • Володіти основними способами досягнення еквівалентності у перекладі та здатністю застосовувати основні прийоми прекладу
 • Ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць
 • Знати правила та вміти перекладати кліше, реалії, фразеологічі одиниці та іншу безеквівалентну лексику
 • Перекладати науково-технічну нафтогазову термінологію
 • Володіти методикою підготовки до виконання перекладу, пошук інформації в довідковій, спеціальній літературі та комп’ютерних мережах включно.
 • Критичного аналізувати та коригувати власну перекладацьку діяльність, оцінювати переклади, здійснені іншими особами з метою професійної саморегуляції й свідомого вибору шляхів вирішення проблем перекладу.

Здатність здійснювати письмовий переклад різностильових текстів та документації, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм (компетенція письмового перекладу) (СПК-3), а саме:

 • Урахувати завдання та ситуацію перекладу
 • Виконувати, дотримуючись норм лексичної еквівалентності, граматичних, синтаксичних і стилістичних норм, адекватний письмовий переклад текстів нафтогазової сфери
 • Надавати необхідні та доцільні  перекладацькі коментарі та довідки
 • Коротко викладати інформацію на цільовій мові з різних джерел, реконструюючи аргументи та описи в логічно послідовному новому тексті

Здатність здійснювати усний послідовний переклад і усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу та темпоральних характеристик вихідного тексту (компетенція усного перекладу) (СПК-4), а саме:

 • Розуміти специфіку психолінгвістичних процесів в усному перекладі
 • Володіти механізмом перемикання з однієї мови на іншу
 • Володіти механізмом запам’ятовування відповідно до типу усного перекладу
 • Застосовувати основи техніки перекладацького скоропису для виконання усного послідовного перекладу
 • Здійснювати усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу

 

"Спеціалізований переклад 2. Переклад юридичної літератури. Художній переклад"

Назва дисципліни Спеціалізований переклад 2. Переклад юридичної літератури. Художній переклад
Код дисципліни  СПП.02Б
Курс та семестр за робочим планом Курс 4, семестр 8
Годин /ECTS кредитів  120/4
Аудиторні заняття  48
 Лекції  
Практичні заняття  48
Самостійна та індивідуальна робота  72
Підсумкова форма контролю диференційований залік 

Анотація дисципліни 

Основна мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів навички адекватного перекладу художньої літератури, а саме у виробленні та подальшому покращенні навиків читання та перекладу оригінальної англійської літератури, вироблення вміння передавати повідомлення адекватно англійською та українською мовами, а також формувати уміння та навички використання адекватних методів та прийомів трансформаційного перекладу.

Завдання викладання дисципліни полягає у тому, щоб:

 • навчити студентів здійснювати адекватний переклад уривків текстів, взятих як з класичної літератури так і сучасних текстів рівня складності Upper-Intermediate;
 • сформувати у студентів навички перекладацького аналізу тексту;
 • виробити вміння ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць;
 • виробити навички застосування лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі перекладу з англійської мови на українську і навпаки.

Вивчення курсу сприяє формуванню у майбутніх перекладачів ряду професійних компетенцій, зокрема здатності використовувати системні знання з теорії та практики мови перекладу та мови оригіналу (перекладацька компетенція) (КЗП-7), а саме:

 • Уміти розрізняти типи текстів і види їх перекладу
 • Знати прийоми подолання розбіжностей між текстами оригіналу та перекладу
 • Застосовувати лексичні, лексико-граматичні та граматичні перекладацькі трансформації відповідно до конкретного перекладацького завдання
 • Знаходити шляхи розв’язання проблем, що постають перед перекладачем підчас виконання перекладу

Здатність передати багатошаровість структури вихідного тексту завдяки застосуванню різноманітних трансформацій та адаптацій у мові перекладу, дотримуючись норм цільової мови та  критеріїв адекватного перекладу (компетенція прагматичної та стилістичної адаптації) (СПК-2), а саме:

 • Визначати прагматичний та стилістичний потенціал вихідного тексту.
 • Володіти основними способами досягнення еквівалентності у перекладі та здатністю застосовувати основні прийоми прекладу
 • Ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць
 • Критичного аналізувати та коригувати власну перекладацьку діяльність, оцінювати переклади, здійснені іншими особами з метою професійної саморегуляції й свідомого вибору шляхів вирішення проблем перекладу.

Здатність здійснювати письмовий переклад художніх текстів та документації, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм (компетенція письмового перекладу) (СПК-3), а саме:

 • Урахувати завдання та ситуацію перекладу
 • Виконувати, дотримуючись норм лексичної еквівалентності, граматичних, синтаксичних і стилістичних норм, адекватний письмовий переклад текстів нафтогазової сфери, тощо.

Здатність здійснювати усний послідовний переклад і усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу та темпоральних характеристик вихідного тексту (компетенція усного перекладу) (СПК-4), а саме:

 • Розуміти специфіку психолінгвістичних процесів в усному перекладі
 • Володіти механізмом перемикання з однієї мови на іншу
 • Володіти механізмом запам’ятовування відповідно до типу усного перекладу
 • Застосовувати основи техніки перекладацького скоропису для виконання усного послідовного перекладу

Здійснювати усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу

 

"Світ країн другої іноземної мови: Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. Література німецькомовних країн"

Назва дисципліни Світ країн другої іноземної мови: Лінгвокраїнознавство і література німецькомовних країн
Код дисципліни  СПП.09
Курс та семестр за робочим планом  Курс 4, семестри 7, 8
Годин /ECTS кредитів  120/ 4
Аудиторні заняття  56
 Лекції  24
Практичні заняття  32
Самостійна та індивідуальна робота  64
Підсумкова форма контролю  диференційований залік  (сем.7, 8)

Анотація дисципліни

Теоретичний курс «Світ країн другої іноземної мови: Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн. Література німецькомовних країн» логічно пов’язаний з практичним курсом другої іноземної мови (німецької): практика мовлення і переклад.

Мета курсу: 

 • сформувати у студентів систему сучасних лінгвокультурологічних знань про специфіку німецькомовних картин світу;
 • сформувати вміння застосувати набуті знання для удосконалення практики іншомовного спілкування та перекладу;
 • сформувати вміння у майбутніх перекладачів, в рамках вивчення літератури німецькомовних країн, свідомо з повним розумінням ідейного змісту і художнього значення підходити до кожного твору, котрий в майбутньому зустрінеться їм в практиці перекладу з німецької мови.

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальнопрофесійні:

- здатність спілкуватися другою іноземною мовою (німецькою) на рівні В1 (іншомовна комунікативна компетентність 2);

- здатність забезпечити соціокультурний, міжкультурний і комунікативний аспект спілкування (міжкультурна комунікативна компетентність: охоплює соціокультурний, міжкультурний та комунікативний аспекти спілкування у міжкультурному середовищі).

Спеціалізовано-професійні:

- цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

 

"Спецкурс з другої іноземної мови:  Лінгвокраїнознавство і література німецькомовних країн. Теорія та практика перекладу з ДІМ (нім.)"

Назва дисципліни Спецкурс з другої іноземної мови:  Лінгвокраїнознавство і література німецькомовних країн. Теорія та практика перекладу з ДІМ (нім.)
Код дисципліни  СПП.09
Курс та семестр за робочим планом  Курс 4, семестри 7, 8
Годин /ECTS кредитів  120/ 4
Аудиторні заняття  56
 Лекції  24
Практичні заняття  32
Самостійна та індивідуальна робота  64
Підсумкова форма контролю  диференційований залік  (сем.7, 8)

Анотація дисципліни

Теоретичний курс «Спецкурс з другої іноземної мови:  Лінгвокраїнознавство і література німецькомовних країн. Теорія та практика перекладу з ДІМ (нім.)» логічно пов’язаний з практичним курсом другої іноземної мови (німецької): практика мовлення і переклад.

Мета курсу: 

 • сформувати у студентів систему сучасних лінгвокультурологічних знань про специфіку німецькомовних картин світу;
 • сформувати вміння у майбутніх перекладачів, в рамках вивчення літератури німецькомовних країн, свідомо з повним розумінням ідейного змісту і художнього значення підходити до кожного твору, котрий в майбутньому зустрінеться їм в практиці перекладу з німецької мови;
 • сформувати вміння застосувати набуті знання з теорії та практики перекладу (розуміти специфіку психолінгвістичних процесів в усному перекладі, володіти механізмом запам’ятовування відповідно до типу усного перекладу, міжнародним етикетом та правилами поведінки перекладача у різних ситуаціях усного перекладу (супровід туристичної групи, забезпечення ділових перемовин, забезпечення перемовин офіційних делегацій) і т. д.).

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальнопрофесійні:

- здатність спілкуватися другою іноземною мовою (німецькою) на рівні В1 (іншомовна комунікативна компетентність 2);

- здатність забезпечити соціокультурний, міжкультурний і комунікативний аспект спілкування (міжкультурна комунікативна компетентність: охоплює соціокультурний, міжкультурний та комунікативний аспекти спілкування у міжкультурному середовищі).

Спеціалізовано-професійні:

- цінування та повага різноманітності та мультикультурності;

- здатність здійснювати усний послідовний переклад і усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу та темпоральних характеристик вихідного тексту (компетенція усного перекладу).

 

"Правознавство"

Назва дисципліни Правознавство
Код дисципліни ВСГСЕ.03 А
Курс та семестр за робочим планом Курс 4, семестр 7
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  32
 Лекції  16
Практичні заняття  16
Самостійна та індивідуальна робота  58
Підсумкова форма контролю диференційований залік

 

Анотація дисципліни 

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Англійська філологія та переклад» на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 «Філологія» зі спеціалізацією  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська.  Дисципліни вільного вибору студента (без військової підготовки).

Дисципліна «Правознавство» спрямована на формування у студентів правосвідомості та правової культури, підвищення рівня правових знань та формування здатності працювати у колективі на основі загальноприйнятих правових норм.

Цей етап навчання має допомогти студентам:

 •  оперувати правовими поняттями і категоріями;
 •  орієнтуватися в системі законодавства, користуватися джерелами права;
 • використовувати у повсякденному житті правничу довідкову літературу;
 • засвоїти основні способи застосування правових норм та шляхи вирішення проблем щодо реалізації правових приписів.

Опанувавши курс студенти зможуть:

 • аналізувати конкретні суспільні відносини та розв’язувати правові ситуації, застосовуючи набуті теоретичні знання у повсякденному житті;
 • приймати рішення на основі отриманих правових знань та сформованої правової  культури;

використовувати правові засоби та процедури захисту прав і свобод людини і громадянина.

 

"Основи екології"

Назва дисципліни  Основи екології
Код дисципліни ВСГСЕ.03 Б
Курс та семестр за робочим планом Курс 4, семестр 7
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  32
 Лекції  16
Практичні заняття  16
Самостійна та індивідуальна робота  58
Підсумкова форма контролю диференційований залік

Анотація дисципліни

Метою курсу є надання студентам основ теоретичних знань з екології – науки про взаємовідносини людини і природи, а також з методами контролю, охорони і раціонального використання природних ресурсів.

Ефективність природоохоронних заходів залежить не тільки від рівня розвитку економіки, науки і техніки, а й від рівня знань про гармонійну взаємодію людини з навколишнім середовищем, а також від рівня екологічного виховання та освіти широких верств населення. І тому завданням є надбання студентами теоретичних і практичних знань з екології, з основних положень стратегії і тактики інженерної екології, охорони довкілля та раціонального природокористування.

У результаті вивчення курсу з основ екології студенти повинні отримати інформаційну основу для використання у своїй майбутній діяльності організаційних і правових навиків в області природокористування, а також основні уявлення про існуючі методи, технології і установки очистки природних і стічних вод, атмосферного повітря, рекультивації земель та інші інженерно-екологічні заходи, оптимізації та покращення сучасної складної екологічної ситуації.

Студенти повинні розробляти заходи по охороні і раціональному використанню природних ресурсів, читати карти сучасного стану і забруднень основних компонентів природи, оформляти наукові звіти про екологічні дослідження.

 

"Виробнича практика (перекладацька)"

Назва дисципліни Виробнича практика (перекладацька)
Код дисципліни  СПП.03А
Курс та семестр за робочим планом  Курс 4, семестр 7
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  0
 Лекції  
Практичні заняття  
Самостійна та індивідуальна робота  90
Підсумкова форма контролю  диференційований залік

Анотація дисципліни 

Перекладацька практика є складовою частиною навчального плану підготовки бакалаврів напряму підготовки “Філологія (переклад)”.

Основним завданням перекладацької практики є закріплення знань, одержаних на заняттях з теорії та практики перекладу, основної іноземної мови, практикуму з комунікації, основ редагування перекладу.

         Метою практики є:

 • застосування набутих за період навчання теоретичних навичок і вмінь;
 • спонукання студента-практиканта до самостійного пошуку і розв’язання перекладацьких проблем;
 • перевірка на практиці потенційних можливостей студента з письмового та усного перекладу.

Перед перекладацькою практикою ставиться декілька важливих цілей, найголовніші з яких спрямовані безпосередньо на закріплення таких навичок:

 • розуміння суті галузі, для якої здійснюється переклад;
 • здатності дошукуватися змісту того, що підлягає перекладу;
 • активного володіння всіма засобами мови перекладу;
 • адекватного відтворення оригіналу, тобто створення такого перекладу, який здатний замінити першотвір;
 • подолання діалектичних суперечностей між адекватним та повним відтворенням оригіналу і неприпустимістю порушення норм мови перекладу;
 • передбачення можливої реакції адресата після сприйняття ним перекладу.

 

"Виробнича  практика (педагогічна)"

Назва дисципліни  Виробнича  практика (педагогічна)
Код дисципліни СПП.03 Б
Курс та семестр за робочим планом Курс 4, семестр 7
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  0
Самостійна та індивідуальна робота  90
Підсумкова форма контролю   диференційований залік

Анотація дисципліни

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Англійська філологія та переклад» на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 «Філологія» зі спеціалізацією  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська».  Дисципліни вільного вибору студента (без військової підготовки).

 Педагогічна практика з іноземної мови (виробнича)   передбачає поглиблення  психолого-педагогічної та лінгводидактичної компетентності майбутніх філологів, здобутих ними знань та навичок після успішного засвоєння психолого-педагогічних та професійно спрямованих дисциплін: «Педагогіка», «Психологія», «Медіаосвіті технології», «Методика навчання іноземної мови у загальноосвітній школі», англійської мови на рівні не нижче як С1 та ін.

Мета педагогічної практики – на основі наявної у студентів педагогічної, методичної й іншомовної комунікативної компетенцій сформувати у них уміння проводити навчально-виховну роботу й навчати основної іноземної мови учнів базової загальноосвітньої школи чи відповідних навчально-виховних закладів. Студенти мають змогу реалізовувати освітню, гностичну, конструктивно-планувальну, комунікативно-навчальну, організаторську, виховну й розвивальну функції вчителя.

 

"Методика навчання іноземної мови у загальноосвітній школі"

Назва дисципліни  Методика навчання іноземної мови у загальноосвітній школі
Код дисципліни ВСГСЕ.06
Курс та семестр за робочим планом Курс 4, семестр 7
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  32
 Лекції  16
Лабораторні заняття 16
Самостійна та індивідуальна робота  58
Підсумкова форма контролю диференційований залік 

Анотація дисципліни

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Англійська філологія та переклад» на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 «Філологія» зі спеціалізацією  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».  Дисципліни вільного вибору студента (без військової підготовки).

Мета курсу – методично підготувати слухачів до викладання іноземної мови (ІМ) у закладах середньої освіти. Завдання: сформувати у студентів наукове розуміння навчального процесу у навчанні ІМ та ролі залучених до нього суб’єктів; допомогти студентам опанувати основи методичної майстерності; навчити практично застосувати отримані знання, уміння та навички для реалізації функції вчителя іноземної мови.

Курс охоплює такі питання: загальні проблеми методики викладання ІМ; мета, цілі, зміст, принципи та завдання навчання ІМ у світлі вимог Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти; основні методи викладання ІМ; методика формування іншомовних комунікативних компетенцій; організація та планування навчання; контроль знань та ін.

Спрямований на формування психолого-педагогічної та лінгводидактичної компетентності майбутніх філологів курс містить загальний огляд теоретичних і практичних підходів до вивчення ІМ, знайомить з основними теоретичними принципами та практичними прийомами викладання ІМ. Студенти працюють у малих групах, розробляють і демонструють окремі етапи уроків англійської мови, обговорюють і оцінюють їх, укладають методичне портфоліо.

Набуті компетенції є підґрунтям для успішного виконання завдань виробничої педагогічної практики.

 

"Комп’ютерний переклад"

Назва дисципліни Комп’ютерний переклад
Код дисципліни ВСГСЕ.07
Курс та семестр за робочим планом Курс 4, семестр 8
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  32
 Лекції  0
Практичні заняття  32
Самостійна та індивідуальна робота  58
Підсумкова форма контролю диференційований залік 

Анотація дисципліни

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Англійська філологія та переклад» на здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 035 «Філологія» зі спеціалізацією  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська.  Дисципліни вільного вибору студента (без військової підготовки).

Дисципліна «Комп’ютерний переклад» спрямована на формування у студентів інформаційно-технологічної компетентності, професійних знань, навичок, умінь у галузі ІТ (інформаційно-технологічної компетентності) та здатності до пошуку, обробляння та аналізу інформації з різних джерел.

Цей етап навчання має допомогти студентам:

 • опрацьовувати й об’єктивно аналізувати інформацію;
 • розмежовувати типи та види інформації та інформаційних джерел; обирати метод і засіб пошуку; виконувати вибірку потрібної інформації за допомогою правильно визначених та сформульованих критеріїв пошуку;
 • використовувати обладнання, програмне і технічне забезпечення, інформаційні технології для автоматизації перекладу;
 • використовувати обладнання та інформаційні технології для редагування  текстів;
 • оформлювати текст перекладу в комп’ютерному текстовому редакторі.

Опанувавши курс студенти зможуть:

 • використовувати програмне і технічне забезпечення для автоматизації двостороннього перекладу науково-технічних текстів, створення словників та баз даних лінгвістичного спрямування,  спеціалізованих глосаріїв;
 • виконувати машинний переклад.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Студенти першого року навчання

1. "Теорія перекладу";

2.  "Усний та письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійської)"

3. "Послідовний переклад з першої іноземної мови (англійської)";

4. Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецької);

5. Теорія та практика перекладу з другої іноземної мови (німецької);

6. "Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті";

7. "Асистентська науково-педагогічна практика

Анотації до дисциплін:

"Теорія перекладу"

Назва дисципліни Теорія перекладу
Код дисципліни ВГСЕ.01А
Курс та семестр за робочим планом Курс 1, семестр 1
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  36
 Лекції  18
Практичні заняття  18
Самостійна та індивідуальна робота  54
Підсумкова форма контролю диференційований залік 

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 «Філологія» зі спеціалізацією  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська.  Дисципліни вільного вибору студента.

Дисципліна «Теорія перекладу» спрямована на формування у студентів загальних і загально-професійних компетентностей, зокрема здатності вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах; здатності до критичного осмислення історичних надбань та новітніх досягнень філологічної науки; володіння методами наукового аналізу і структурування мовного й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів; здатності професійно застосовувати поглиблені знання з перекладознавства; здатності вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень.

Цей етап навчання має на меті розглянути теоретичні підходи до проблеми перекладу та його аспектів; детально вивчити граматичні, лексичні, семантичні та стилістичні труднощі перекладу; подати опис типів перекладу, видів перекладацьких трансформацій та прийомів перекладу; детально розглянути стилістичні, жанрові та прагматичні проблеми перекладу, особливості перекладацької діяльності та питання організації перекладацької справи.

Опанувавши курс студенти зможуть:

 • адекватно аналізувати та оцінювати матеріал оригіналу та перекладу, обирати прийоми передачі слів, реалій, фразеологізмів, граматичних конструкцій при перекладі;
 • вміти самостійно опрацьовувати науково-теоретичні джерела з теорії перекладу;
 • орієнтуватися в історії перекладу та перекладацької думки;
 • вміти пояснити мовні явища, характерні для різного роду перекладів;
 • вміти запропонувати власний вибір того чи іншого способу перекладу в процесі аналізу перекладеного твору;

вміти комплексно відтворювати точне змістове значення особливостей текстів різних жанрів.

 

"Усний та письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійської)"

Назва дисципліни

Усний та письмовий переклад текстів нафтогазової сфери з першої іноземної мови (англійської)

Код дисципліни  
Курс та семестр за робочим планом  Курс 1, семестр 2
Годин /ECTS кредитів  180/ 6
Аудиторні заняття  64
 Лекції  
Практичні заняття  64
Самостійна та індивідуальна робота  116
Підсумкова форма контролю  екзамен

 

Анотація дисципліни 

Основна мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів навички адекватного перекладу науково-технічних текстів у сфері нафто- і газовидобутку, а саме у виробленні та подальшому покращенні навиків читання та перекладу оригінальної англійської літератури, вироблення вміння передавати повідомлення адекватно англійською та українською мовами, а також формувати уміння та навички використання адекватних методів та прийомів трансформаційного перекладу.

Завдання викладання дисципліни полягає у тому, щоб:

 • навчити студентів здійснювати адекватний переклад текстів, що містять науково-технічну термнологію нафтогазової сфери рівня складності Upper-Intermediate;
 • сформувати у студентів навички перекладацького аналізу тексту;
 • виробити вміння ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць;
 • виробити навички застосування лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі перекладу з англійської мови на українську і навпаки.

Вивчення курсу сприяє формуванню у майбутніх перекладачів ряду професійних компетенцій, зокрема здатності використовувати системні знання теорії та практики мови перекладу та мови оригіналу (перекладацька компетенція) (КЗП-7), а саме:

 • Уміти розрізняти типи текстів і види їх перекладу
 • Знати прийоми подолання розбіжностей між текстами оригіналу та перекладу
 • Застосовувати лексичні, лексико-граматичні та граматичні перекладацькі трансформації відповідно до конкретного перекладацького завдання
 • Знаходити шляхи розв’язання проблем, що постають перед перекладачем підчас виконання перекладу

Здатність передати багатошаровість структури вихідного тексту завдяки застосуванню різноманітних трансформацій та адаптацій у мові перекладу, дотримуючись норм цільової мови та  критеріїв адекватного перекладу (компетенція прагматичної та стилістичної адаптації) (СПК-2), а саме:

 • Визначати прагматичний та стилістичний потенціал вихідного тексту.
 • Володіти основними способами досягнення еквівалентності у перекладі та здатністю застосовувати основні прийоми прекладу
 • Ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць
 • Знати правила та вміти перекладати кліше, реалії, фразеологічі одиниці та іншу безеквівалентну лексику
 • Перекладати науково-технічну нафтогазову термінологію
 • Володіти методикою підготовки до виконання перекладу, пошук інформації в довідковій, спеціальній літературі та комп’ютерних мережах включно.
 • Критичного аналізувати та коригувати власну перекладацьку діяльність, оцінювати переклади, здійснені іншими особами з метою професійної саморегуляції й свідомого вибору шляхів вирішення проблем перекладу.

Здатність здійснювати письмовий переклад різностильових текстів та документації, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм (компетенція письмового перекладу) (СПК-3), а саме:

 • Урахувати завдання та ситуацію перекладу
 • Виконувати, дотримуючись норм лексичної еквівалентності, граматичних, синтаксичних і стилістичних норм, адекватний письмовий переклад текстів нафтогазової сфери
 • Надавати необхідні та доцільні  перекладацькі коментарі та довідки
 • Коротко викладати інформацію на цільовій мові з різних джерел, реконструюючи аргументи та описи в логічно послідовному новому тексті

Здатність здійснювати усний послідовний переклад і усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу та темпоральних характеристик вихідного тексту (компетенція усного перекладу) (СПК-4), а саме:

 • Розуміти специфіку психолінгвістичних процесів в усному перекладі
 • Володіти механізмом перемикання з однієї мови на іншу
 • Володіти механізмом запам’ятовування відповідно до типу усного перекладу
 • Застосовувати основи техніки перекладацького скоропису для виконання усного послідовного перекладу
 • Здійснювати усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу

"Послідовний переклад з першої іноземної мови (англійської)"

Назва дисципліни Послідовний переклад з першої іноземної мови (англійської)
Код дисципліни ВПП.02А
Курс та семестр за робочим планом Курс 1, семестр 2; Курс 2, семестр 3 
Годин /ECTS кредитів  180/ 6
Аудиторні заняття  60
 Лекції  0
Практичні заняття  60
Самостійна та індивідуальна робота  120
Підсумкова форма контролю екзамен

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 «Філологія» зі спеціалізацією  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська.  Дисципліни вільного вибору студента.

Дисципліна «Послідовний переклад з першої іноземної мови (англійської)» спрямована на формування у студентів загальних, загально-професійних (лінгвістичної та міжкультурної) і предметних (спеціалізовано-професійних) компетентностей, зокрема перекладацької компетентності, яка полягає у здатності здійснювати усний переклад різностильових текстів, який адекватно відтворює значення і функцію оригінального тексту; здатності здійснювати усний переклад різножанрових текстів (зокрема науково-технічних) високого рівня складності; здатності ефективно застосовувати джерела інформації.

Цей етап навчання має полягає в ознайомленні студентів зі специфікою організації роботи та професійних обов’язків перекладача, розвитку у студентів достатнього рівня знань, вмінь та навичок усного послідовного перекладу та формуванні у студентів навичок адекватного висловлювання при послідовному перекладі.

Опанувавши курс, студенти зможуть демонструвати такі знання, уміння та навички:

 • застосовувати перцептивні, мнемічні та інші навички, необхідні для виконання послідовного перекладу;
 •  проводити смисловий аналіз вихідного повідомлення, обирати загальний механізм перекладу та еквіваленти на різних мовних рівнях;
 •  застосовувати основні види лексичних, стилістичних і граматичних перетворень у процесі перекладу з метою досягнення його адекватності;
 • уміти долати психологічні та екстралінгвістичні проблеми і труднощі, пов’язані з практикою усного перекладу;
 • виконувати усний послідовний переклад із застосуванням спеціальної системи записів у стилістичній і прагматичній відповідності до вихідного тексту;
 • уміти правильно оформлювати текст перекладу відповідно до норм, розрізняти тексти за стилями, жанрами, типами, композиційно-мовленнєвими формами.

"Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецької)"

Назва дисципліни Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецької)
Код дисципліни ВПП.02А
Курс та семестр за робочим планом Курс 1, семестр 2; Курс 2, семестр 3 
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  32
 Лекції  0
Практичні заняття  32
Самостійна та індивідуальна робота  58
Підсумкова форма контролю диференційований залік
 

Анотація дисципліни 

 

Основна мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів навички адекватного перекладу, а саме у виробленні та подальшому покращенні навиків читання та перекладу оригінальної німецької літератури, вироблення вміння передавати повідомлення адекватно  німецькою та українською мовами, а також формувати уміння та навички використання адекватних методів та прийомів трансформаційного перекладу.

Завдання викладання дисципліни полягає у тому, щоб:

 • навчити студентів здійснювати адекватний переклад текстів;
 • сформувати у студентів навички перекладацького аналізу тексту;
 • виробити вміння ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць;
 • виробити навички застосування лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі перекладу з німецької мови на українську.

Вивчення курсу сприяє формуванню у майбутніх перекладачів ряду професійних компетенцій, зокрема здатності використовувати системні знання практичного курсу другої іноземної мови та перекладу та мови оригіналу (перекладацька компетенція) (КЗП-7), а саме:

 • Уміти розрізняти типи текстів і види їх перекладу
 • Знати прийоми подолання розбіжностей між текстами оригіналу та перекладу
 • Застосовувати лексичні, лексико-граматичні та граматичні перекладацькі трансформації відповідно до конкретного перекладацького завдання
 • Знаходити шляхи розв’язання проблем, що постають перед перекладачем підчас виконання перекладу

Здатність передати багатошаровість структури вихідного тексту завдяки застосуванню різноманітних трансформацій та адаптацій у мові перекладу, дотримуючись норм цільової мови та  критеріїв адекватного перекладу (компетенція прагматичної та стилістичної адаптації) (СПК-2), а саме:

 • Визначати прагматичний та стилістичний потенціал вихідного тексту.
 • Володіти основними способами досягнення еквівалентності у перекладі та здатністю застосовувати основні прийоми прекладу
 • Ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць
 • Знати правила та вміти перекладати кліше, реалії, фразеологічі одиниці та іншу безеквівалентну лексику
 • Володіти методикою підготовки до виконання перекладу, пошук інформації в довідковій, спеціальній літературі та комп’ютерних мережах включно.
 • Критичного аналізувати та коригувати власну перекладацьку діяльність, оцінювати переклади, здійснені іншими особами з метою професійної саморегуляції й свідомого вибору шляхів вирішення проблем перекладу.

Здатність здійснювати письмовий переклад різностильових текстів та документації, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм (компетенція письмового перекладу) (СПК-3), а саме:

 • Урахувати завдання та ситуацію перекладу
 • Виконувати, дотримуючись норм лексичної еквівалентності, граматичних, синтаксичних і стилістичних норм, адекватний письмовий переклад
 • Надавати необхідні та доцільні  перекладацькі коментарі та довідки
 • Коротко викладати інформацію на цільовій мові з різних джерел, реконструюючи аргументи та описи в логічно послідовному новому тексті

 

 
 

"Теорія та практика перекладу з другої іноземної мови (німецької)"

Назва дисципліни

Теорія та практика перекладу з другої іноземної мови (німецької) 

Код дисципліни  
Курс та семестр за робочим планом  Курс 1, семестр 2
Годин /ECTS кредитів  180/ 6
Аудиторні заняття  64
 Лекції  
Практичні заняття  64
Самостійна та індивідуальна робота  116
Підсумкова форма контролю  екзамен

 

Анотація дисципліни 

Основна мета курсу полягає в тому, щоб сформувати у студентів навички адекватного перекладу науково-технічних текстів, а саме у виробленні та подальшому покращенні навиків читання та перекладу оригінальної німецької літератури, вироблення вміння передавати повідомлення адекватно німецькою та українською мовами, а також формувати уміння та навички використання адекватних методів та прийомів трансформаційного перекладу.

Завдання викладання дисципліни полягає у тому, щоб:

 • навчити студентів здійснювати адекватний переклад текстів, що містять науково-технічну термнологію рівня складності Upper-Intermediate;
 • сформувати у студентів навички перекладацького аналізу тексту;
 • виробити вміння ідентифікувати актуальні значення мовних одиниць;
 • виробити навички застосування лексико-граматичних трансформацій мовних одиниць у процесі перекладу з німецької мови на українську і навпаки.

Вивчення курсу сприяє формуванню у майбутніх перекладачів ряду професійних компетенцій, зокрема здатності використовувати системні знання теорії та практики мови перекладу та мови оригіналу (перекладацька компетенція) (КЗП-7), а саме:

 • Уміти розрізняти типи текстів і види їх перекладу
 • Знати прийоми подолання розбіжностей між текстами оригіналу та перекладу
 • Застосовувати лексичні, лексико-граматичні та граматичні перекладацькі трансформації відповідно до конкретного перекладацького завдання
 • Знаходити шляхи розв’язання проблем, що постають перед перекладачем підчас виконання перекладу

Здатність передати багатошаровість структури вихідного тексту завдяки застосуванню різноманітних трансформацій та адаптацій у мові перекладу, дотримуючись норм цільової мови та  критеріїв адекватного перекладу (компетенція прагматичної та стилістичної адаптації) (СПК-2), а саме:

 • Визначати прагматичний та стилістичний потенціал вихідного тексту.
 • Володіти основними способами досягнення еквівалентності у перекладі та здатністю застосовувати основні прийоми прекладу
 • Ідентифікувати контекстуальні значення мовних одиниць
 • Знати правила та вміти перекладати кліше, реалії, фразеологічі одиниці та іншу безеквівалентну лексику
 • Перекладати науково-технічну нафтогазову термінологію
 • Володіти методикою підготовки до виконання перекладу, пошук інформації в довідковій, спеціальній літературі та комп’ютерних мережах включно.
 • Критичного аналізувати та коригувати власну перекладацьку діяльність, оцінювати переклади, здійснені іншими особами з метою професійної саморегуляції й свідомого вибору шляхів вирішення проблем перекладу.

Здатність здійснювати письмовий переклад різностильових текстів та документації, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм (компетенція письмового перекладу) (СПК-3), а саме:

 • Урахувати завдання та ситуацію перекладу
 • Виконувати, дотримуючись норм лексичної еквівалентності, граматичних, синтаксичних і стилістичних норм, адекватний письмовий переклад технічних текстів 
 • Надавати необхідні та доцільні  перекладацькі коментарі та довідки
 • Коротко викладати інформацію на цільовій мові з різних джерел, реконструюючи аргументи та описи в логічно послідовному новому тексті

Здатність здійснювати усний послідовний переклад і усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу та темпоральних характеристик вихідного тексту (компетенція усного перекладу) (СПК-4), а саме:

 • Розуміти специфіку психолінгвістичних процесів в усному перекладі
 • Володіти механізмом перемикання з однієї мови на іншу
 • Володіти механізмом запам’ятовування відповідно до типу усного перекладу
 • Застосовувати основи техніки перекладацького скоропису для виконання усного послідовного перекладу
 • Здійснювати усний переклад з листа, дотримуючись норм лексичної еквівалентності та граматичних, синтаксичних і стилістичних норм тексту перекладу

 

"Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті"

Назва дисципліни Літературна компаративістика у перекладознавчому аспекті
Код дисципліни  
Курс та семестр за робочим планом  Курс 1, семестри 1
Годин /ECTS кредитів  90/3
Аудиторні заняття  36
 Лекції  18
Практичні заняття  18
Самостійна та індивідуальна робота  54
Підсумкова форма контролю диференційований залік  (сем.1)

Анотація дисципліни:

Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій у сфері історико-літературного процесу; вироблення навичок творчого та аналітичного мислення, вдосконалення естетичного смаку.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен демонструвати такі результати навчання через знання, уміння та навички:

 • знати основні етапи розвитку літератури означеного періоду; характеристику провідних напрямків та течій; основні теоретичні поняття;
 • розрізняти провідні напрями, стилі і течії періодів, що порівнюються (модернізм, постмодернізм, школа «потоку свідомості»;
 • охарактеризувати ідейно-художню своєрідність творчості найвідоміших письменників, зміст і поетику їхніх творів, місце та значення у національному та світовому літературному процесі;
 • знати основні історико-літературні праці, присвячені літературі доби ХХ століття, новітні тенденції у порівняльному дослідженні літератури різних країн;
 • визначати проблематику художніх, наукових і публіцистичних текстів та екстраполювати її у сучасну площину;
 • зіставляти точки зору літературознавців на різні явища літератури, висловлювати власну думку, брати участь у дискусії.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів

компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої освіти України:

загальних:

 • здатність до усного і письмового спілкування державною мовою, зокрема у професійній сфері;
 • здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя;
 • здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел;

фахових:

 • здатність осмислювати мистецтво слова як систему систем, розуміти еволюційний шлях розвитку вітчизняного і світового літературознавства;
 • здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі філологічних досліджень;
 • визначати ідейні та художні особливості окремих творів, проводити типологічні зіставлення.

      Результати навчання дисципліни деталізують такі програмні результати навчання, передбачені відповідним стандартом вищої освіти України:

 • використовувати усно і письмово українську мову як державну;критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення філологічної науки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Асистентська науково-педагогічна практика"

Назва дисципліни  Асистентська науково-педагогічна  практика 
Код дисципліни  
Курс та семестр за робочим планом Курс 1, семестр 2
Годин /ECTS кредитів  150/ 5
Аудиторні заняття  0
Самостійна та індивідуальна робота  150
Підсумкова форма контролю   диференційований залік

Відповідно до державних вимог щодо змісту й рівня професійної підготовки випускника магістратури студент повинен:

 • розуміти роль навчальних закладів у суспільстві, основні проблеми дисциплін, що визначають конкретну область його діяльності;
 • знати основні законодавчі документи, що стосуються системи освіти, права й обов'язки суб'єктів навчального процесу (викладачів, керівників, студентів);
 • розуміти концептуальні основи предмета, його місце в загальній системі знань і цінностей і в навчальному плані навчального закладу;
 • враховувати в педагогічній діяльності індивідуальні особливості студентів, включаючи вікові й психологічні;
 • володіти знаннями курсу, достатніми для аналітичної оцінки, вибору й реалізації освітньої програми, що відповідає рівню підготовленості студентів, їхнім потребам, а також вимогам суспільства.

Педагогічний компонент проходження асистентської практики полягає у формуванні особистості майбутнього викладача вищої школи, застосуванні теоретичних знань у практичній діяльності, засвоєння педагогічних умінь, набуття, вивчення та аналіз педагогічного досвіду. Педагогічний компонент містить в собі знання та уміння, якими повинен оволодіти студент-практикант.

 

Студент-практикант повинен знати:

 • сутність процесів навчання й виховання, їхні психолого-педагогічні основи;
 • шляхи вдосконалення майстерності викладача й способи самовдосконалення;
 • дидактику навчальної дисципліни;
 • питання часткових методик за курсом;
 • нові технології навчання;
 • методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих здібностей і логічного мислення студентів;
 • наукові основи курсу, історію й методологію відповідної науки.

 

Студент-практикант повинен уміти:

 • проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою педагогічну діяльність;
 • планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану закладу й на основі його стратегії;
 • забезпечувати міждисциплінарні зв'язки курсу з іншими дисциплінами;
 • розробляти й проводити різні за формою навчання заняття найбільш ефективні при вивченні відповідних тем і розділів програми, адаптуючи їх до різних рівнів підготовки студентів;
 • ясно, логічно викладати зміст матеріалу, опираючись на знання й досвід студентів;
 • відбирати й використовувати відповідні навчальні засоби для побудови технологій навчання;
 • аналізувати навчальну й учбово-методичну літературу й використовувати її для побудови власного викладу програмного матеріалу;
 • організовувати навчальну діяльність студентів, управляти нею й оцінювати її результати;
 • застосовувати основні методи об'єктивної діагностики знань студентів з предмету, вносити корективи в процес навчання з урахуванням данних діагностики;
 • володіти методикою проведення занять із застосуванням мультимедійних засобів навчання;
 • створювати й підтримувати навчальне середовище, що сприяє досягненню цілей навчання;
 • розвивати інтереси студентів і мотивацію навчання, формувати й підтримувати зворотний зв'язок.

 

Студенти другого року навчання

1. "Інформаційні технології в перекладі"   або   "Комп’ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях"

 

Анотації до дисциплін:

"Інформаційні технології в перекладі"

Назва дисципліни Інформаційні технології в перекладі
Код дисципліни ВПП.04А
Курс та семестр за робочим планом Курс 2, семестр 3
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  24
 Лекції  0
Лабораторні заняття  24
Самостійна та індивідуальна робота  66
Підсумкова форма контролю диференційований залік 

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 «Філологія» зі спеціалізацією  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська.  Дисципліни вільного вибору студента.

Дисципліна «Інформаційні технології в перекладі» спрямована на формування у студентів інформаційно-аналітичної та дослідницької, а також інформаційно-технологічної компетентностей; здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатності планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в галузі філології.

Цей етап навчання має допомогти студентам:

 • застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності;
 • вибирати і використовувати відповідні інформаційні технології для вирішення комплексних завдань аналізу і синтезу;
 • розмежовувати типи та види інформації та інформаційних джерел, обирати метод і засіб пошуку;
 • виконувати вибірку потрібної інформації за допомогою правильно визначених та сформульованих критеріїв пошуку.

Опанувавши курс студенти зможуть:

 • використовувати інформаційні технології під час перекладу науково-технічних текстів;
 • оцінювати програмне забезпечення для здійснення перекладу;
 • використовувати програмне забезпечення для здійснення перекладу;
 • виконувати машинний переклад;

демонструвати професійні знання (теоретичні, процедурні, інтегративні), навички, уміння (пошуково-орієнтовні, аналітичні, інструментальні) в галузі ІТ, а також професійно важливі риси перекладача-користувача ІТ.

 

"Комп’ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях"

Назва дисципліни Комп’ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях
Код дисципліни ВПП.04А
Курс та семестр за робочим планом Курс 2, семестр 3
Годин /ECTS кредитів  90/ 3
Аудиторні заняття  24
 Лекції  0
Лабораторні заняття  24
Самостійна та індивідуальна робота  66
Підсумкова форма контролю диференційований залік 

Для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Германська філологія, усний та письмовий переклад з англійської мови, викладання англійської та німецької мов» на здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 «Філологія» зі спеціалізацією  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша –  англійська.  Дисципліни вільного вибору студента.

Дисципліна «Комп’ютерні технології в лінгвістичних дослідженнях» спрямована на формування у студентів здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатності планувати, організовувати, здійснювати і презентувати прикладне дослідження в галузі філології; інформаційно-аналітичної та дослідницької, а також інформаційно-технологічної компетентностей.  

Цей етап навчання має допомогти студентам:

 • застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для забезпечення якості наукового дослідження в конкретній філологічній галузі;
 • вибирати і використовувати відповідні інформаційні технології для вирішення комплексних завдань аналізу і синтезу;
 • визначати джерела інформації та стратегії їх пошуку, зокрема під час організації науково-пошукової діяльності у галузі філології.

Опанувавши курс студенти зможуть:

 • розмежовувати типи та види інформації та інформаційних джерел, обирати метод і засіб пошуку;
 • виконувати вибірку потрібної інформації за допомогою правильно визначених та сформульованих критеріїв пошуку;
 • визначати джерела інформації та стратегії їх пошуку, зокрема під час організації науково-пошукової діяльності у галузі філології;

демонструвати професійні знання (теоретичні, процедурні, інтегративні), навички, уміння (пошуково-орієнтовні, аналітичні, інструментальні) в галузі ІТ, а також професійно важливі риси перекладача-користувача ІТ.

 

 

Українська