Загальна інформація

 

     Трансформаційні перетворення в Україні значно підвищили науковий і практичний інтерес до фундаментальної економічної науки. На сучасному етапі в України з'явилися нові можливості використання досягнень світової економічної думки, інтенсивного обміну між різними науковими школами. Фундаментальна економічна підготовка майбутніх фахівців, яку здійснює кафедра теорії економіки та управління займає виключно важливе місце в їх професійному становленні, особливо в сегменті формування їх сучасного економічного мислення.
   Створення кафедри теорії економіки та управління як самостійної структурної ланки університету надало її професорсько-викладацькому складу нових можливостей щодо вирішення наукових, науково-методичних і прикладних проблем, що стоять перед економічною наукою та освітою. Кафедра досить швидко набула значення базової в підготовці спеціалістів економічного профілю. Її професорсько-викладацький склад регулярно поповнюється здібною молоддю за рахунок залучення до викладацької і наукової роботи найкращих випускників і аспірантів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та інших вищих навчальних закладів. Кафедра теорії економіки та управління забезпечує навчальний процес на всіх технічних і гуманітарних спеціальностях факультетів та інститутів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.                                                

  Кафедра забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за освітньо-професійною програмою «Регіональне управління» (спеціальність 073 «Менеджмент»). Завдяки осягненню професійної майстерності майбутні випускники – менеджери у сфері регіонального управління – будуть готові до здійснення професійної діяльності та прийняття ефективних управлінських рішень, працюючи керівниками структурних підрозділів в органах регіонального управління і місцевого самоврядування, спеціалістами, експертами, консультантами з питань регіонального розвитку, керівниками підприємств у регіонах тощо.      

  Метою діяльності кафедри теорії економіки та управління є здійснення освітньої діяльності, спрямованої на підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів згідно зі стандартами вищої освіти та вимогами Болонського процесу, формування творчої особистості та професіоналізму у науковій роботі.     

  Головним завданням кафедри є подальше всебічне покращення якості навчального процесу шляхом поєднання фундаментальної і спеціальної підготовки, широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, формування практичних навичок, виховання належних моральних якостей, сприяння всебічному  розвитку особистості майбутнього фахівця.

    Кафедра теорії економіки та управління співпрацює з Міністерством освіти і науки України, підприємствами нафтогазового комплексу та інших галузейекономіки, закладами вищої освіти України, а також з «Асоціацією міст України», представниками регіональної влади і місцевого самоврядування, фахівцями у сфері регіональної політики, бізнесу. Ведеться постійна робота спрямована на пошук можливостей із налагодження співпраці із закордонними ЗВО. 

Українська