Персонал кафедри

Додаткова інформація: 

    

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Науковий ступінь,

вчене звання

Методичні вказівки

Публікації

1.

Кравченко Вікторія Юріївна

   

 

Завідувач кафедри суспільних наук

 

 

кандидат психол.наук, доцент

1. Кравченко В.Ю. Психологія: методичні вказівки до вивчення дисципліни / В.Ю. Кравченко. – Івано-Франківськ. – ІФНТУНГ, 2015. – 37 с

2. Психологія управління.-Методичні вказівки.-Івано-Франківськ.-2015.-60 с.

3. Кравченко В.Ю. Етика та психологія ділового спілкування. Конспект лекцій.-Івано-Франківськ.-2018.-111 с.

1. Кравченко В.Ю. Особливості дослідження довіри у соціально-психологічному дискурсі / В.Ю. Кравченко // Психологія і суспільство. – 2012. – № 2. – С.52 – 57.

2. Кравченко В.Ю. Християнсько-орієнтований підхід у вивченні проблеми довіри / В.Ю. Кравченко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2012. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 30. – С.149 – 159.

3. Кравченко В.Ю. Довірче спілкування в структурі міжособистісної взаємодії / В.Ю. Кравченко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. – Вип.17. – Ч.1. – С.16-22.

4. Кравченко В.Ю. Категоріальний апарат у конструюванні дефініції «довіра»: психологічний дискурс / В.Ю. Кравченко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип.19. – Ч.1. – С.94-101.

5. Кравченко В.Ю. Проблема довіри: соціологічний аспект / В.Ю. Кравченко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип.19. – Ч.2. – С. 51 – 57.

6. Кравченко В.Ю. Ресурси актуалізації розвитку довіри в юнацькому віці / В.Ю. Кравченко // Scientia. Психология и педагогика. – Москва. - № 4, 2016. – С. 6 – 9. (РИНЦ, Copernicus, Ulrich Periodicals, DOAJ, OAJI, Google Schoolar, EBSCO).

2.

Андрусів Любомир

Зіновійович

 

канд. філос.н., доцент

1.Філософія: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 158 с.

2 . Вступ до логіки: методичні вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 64 с.

3. Соціологія: методичні вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 76 с.

1. Дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці ХІ-ХVІІ ст.: огляд історико-філософських праць // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. — К.: «Видавництво «Гілея», 2017. — Вип. 121 (6). — С. 62-66.

2.Бінарне трактування поняття розум мислителями українського Відродження // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки  / гол. ред. колегії С.М.Возняк. — Івано-Франківськ: ПНУ ім.В.Стефаника,2014. — Вип.18.—С.7-11.

 3.Становлення раціоналістичної традиції в українській філософській думці ІХ ― поч. ХVІІ ст.: історико-філософський аналіз // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 726 – 727. Філософія. ― Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. ― С. 165 – 170.

 4.Проблема дослідження раціонального в українській філософській думці ІХ – поч. ХVІІ ст.  // Мандрівець. ― № 2 (116). ― 2015. ― С. 4-8.

 5.Проблема дії та споглядання у полемічній літературі: формування української раціоналістичної традиції // Практична філософія. ― 2015. — № 2 (56). — С. 17-21.

6.Містичний та раціональний аспекти богопізнання у києворуській духовній культурі // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки / гол. ред. колегії В.В. Грещук. — Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2016. — Вип. 20. — С. 7-11. 2.

3.

Бзунько Галина Богданівна

 

 

кандидат історичних наук

 

1. Riccardi H. Austrian Government Policy in the Sphere of Higher Education in Eastern Galicia (1867-1947) / H.Riccardi // Spheres of culture. - Lublin. - 2015. - Volume XII. - P.244-253.

2. Ріккарді Г. Створення вищих навчальних закладів Галичини і формування системи академічної освіти (1867-1914 рр.) / Г.Ріккарді // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія /  - Ужгород, 2004. - Вип. 10. с. 9-41.   

 3.  Ріккарді Г. Питання українського університету в контексті українсько-польськиї відносин у Галичині (середина ХІХ - початок ХХ ст.) / Г.Ріккарді // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / - Ужгород, 2004. - Вип. 11. с.11-26.     

4. Ріккарді Г. Національне питання у вищих навчальних закладах Львова у контексті національної політики Австро-Угорщини (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) / Г.Ріккарді // Вісник Прикарпатського університету. Історія /  , ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2014. - Вип.26. - с.182-189.      

5.  Ріккарді Г. Академічна політика центральних і краєвих органів влади у Східній Галичині (1867-1914)  / Г.Ріккарді // Львів, 2015. - Вип. 8. - с.18-24.         

6. Ріккарді Г.  Становище українського шкільництва у Східній Галичині в 60-х рр. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.: спроба історичного аналізу /  Г.Ріккарді // Галичина.  - Івано-Франківськ, 2015. - Число 27. - с.353-358.

4.

Білоус Ліна Василівна

кандидат політичних наук, доцент

1. Білоус Л. В. Політологія: тестові завдання / Л.В. Білоус, Т.П. Федорчак. -  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 127 с.                                                       

2. Білоус Л. В. Політологія: методичні вказівки для вивчення дисципліни / Л.В. Білоус, Т.П. Федорчак, Я.В. Штанько. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 168 с.                                                                    3.Політологія: Збірник джерел для самостійної роботи студентів / Упор. канд. політ. наук, доц.  Л. В. Білоус, канд. істор. наук, доц. Т. П. Федорчак . - Івано-Франківськ: Факел, 2012. - 131с.

1. Білоус Л. В. Про стан національних прав та боротьбу за них в діяльності Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських Угод (УГГ сприяння) - Української Гельсінської Спілки (УГС) / Л. В. Білоус // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - 2013. - №3 (23). - С. 21-31.                                                   

2. Білоус Л. В. Україна і НАТО: до питання історіографії дослідження проблеми / Л. В. Білоус // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - 2014. - № 3 (27). - С. 108-122.                                          

 3. Білоус Л. В. Сучасний низхідний тренд у розвитку партійної системи України / Л. В. Білоус, І. П. Макаровський // Науковий вісник НТШ. Думка. - 2015. - №3 (31). - С. 46-58.                    

 4. Білоус Л. В. Підготовка фахівців для нафтогазового профілю в процесі вивчення політології / Л. В. Білоус, Я. І. Мандрик // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - 2017. - №5-6 (41-42). - С. 105-117.                                       

 5. Білоус Л.В. "Союз українських адвокатів" у боротьбі за права української мови у Східній Галичині (20-30-ті рр. ХХ ст.) /  Білоус Л.В., Білоус З.В. //  Держава і право: Збірник наукових  праць. Юридичні і політчні науки. Вип.19. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - с. 130-133.            

5.

Волковецька Світлана Василівна

кандидат юридичних наук, доцент

1. Правознавство: методичні вказівки для вивчення дисципліни (англійською та українською мовами). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016 р. – 50 с. Волковецька  С. В., Вінтонів Х. М., Гривнак Б. Л.

2. Правознавство: навчальний посібник (англійською та українською мовами) Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 220 с.  С.В. Волковецька,  Х. М. Вінтонів,  Б. Л. Гривнак.

3. Методичні вказівки. Інтелектуальна власність Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013.- 59 с. 59 с. Волковецька С. В.

4. Волковецька С. В. Господарське право: методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011.

1. До питання конституційної реформи в Україні. Івано-Франківськ,–  16-17 травня 2013 р. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 41-46. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції.

2. Тенденції розвитку конституційного процесу в Україні. Науково-інформаційний вісник. Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. - Право: - 9/2014.- с. 129 -135

3. Проблематика інформаційного забезпечення реформ в Україні. Збірник матеріалів міжнародної наукової координаційної Тернопіль, 2014 р. с. 158-160. Міжнародна наукова координаційної ради «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління».

4.С. В. Волковецька Правові аспекти реформування освіти в Україні в контексті євроінтеграції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції:// «Розвиток соціальних комунікацій та правове регулювання модернізації освіти в контексті євроінтеграції України» (20-22.05.2015 р.)//– Івано-Франківськ, 2015. – С. 141-146. 6 с.                                                                              5. Правознавство: Методичні вказівки для вивчення дисципліни англійською та українською мовами // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016 р 50 - с.                                                                             6.С. В. Волковецька Вплив інформаційних технологій на стан правосвідомості громадян в Україні Надвірна-Яремче,-  2016 р. – 15-17 с. 3 с. Матеріали проблемно-наукової  між галузевої конференції «Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства» (ЮПІС-2016) 25-27 травня 2016 р.

7.С. В. Волковецька Деякі аспекти формування правової культури студентів ІФНТУНГ Івано-Франківськ, 2016 р. – 10-11 с 2 с. Внутрішньоуніверситетська науково-методична конференція  «Філософські та правові аспекти формування гуманітарно-комунікативної культури фахівців нафтогазової галузі»  24 травня 2016 р.

8.С. В. Волковецька Правове виховання молоді в дусі патріотизму – необхідна умова успішної української державності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:// «Загально-філософські, психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України» (25-26.05.2017 р.) м. Івано-Франківськ, 2017 р. - С. 62-68. 7 с.

6.

Гривнак Богдан Любомирович

кандидат філос. наук

1. Зв’язки з громадськістю: методичні вказівки до виконання курсових робіт / О. Д. Джура, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 30 с.

2. Політичні комунікації: методичні вказівки для вивчення дисципліни / Б. Л. Гривнак, О. Д. Джура. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015.– 48 с.

3. Правознавство: методичні вказівки для вивчення дисципліни (англійською мовою) / О. В. Волковецька, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.– 68 с.

4. Курс дистанційного навчання з дисципліни «Правознавство» для студентів спеціальності «Програмна інженерія»

1. Гривнак Б. Л. Парадигма особистісно-орієнтованого навчання на початку нового століття / Б. Л. Гривнак // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2010. – № 42. – С. 138–144.

2. Гривнак Б. Л. Суспільно-економічний розвиток людства у ХХІ столітті: наслідки для освітньої сфери / Б. Л. Гривнак // Нова парадигма : Журнал наукових праць / [гол. ред. В. П. Бех]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Випуск 98. – С. 112–124.

3. Гривнак Б. Л. Особливості євроінтеграції системи вищої освіти України / Б. Л. Гривнак // Вища освіта України. – Додаток 2 (№ 3). – Том І (26). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск». – К.: «Гнозис», 2011. – С. 158–165.

4. Гривнак Б. Л. Суспільство, яке ми будуємо: концепція інформаційного суспільства в сучасному світі / Б. Л. Гривнак // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2011. – Спецвипуск. – С. 285–291.

5. Гривнак Б. Л. Вплив інформаційного суспільства на розвиток освіти в Україні / Б. Л. Гривнак // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2013. – Випуск 76 (№9). – С. 213–215.

6. Гривнак Б. Л. Тенденції розвитку вітчизняної освіти в другій половині 80-х – на початку 90-х років ХХ століття / Б. Л. Гривнак // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2015. – Випуск 93 (№2). – С. 103–109

7. Зварич Р.В., Гривнак Б.Л. Регулятивна функція права у системі функцій права // Науково-інформаційний вісник Університету Короля Данила: Журнал. Серія Право. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2017. – №4 (16) . – С. 20-28.

1.Інформаційна діяльність у державному управлінні: навчальний посібник / В. М. Пахомов, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 168 с.                                  

 2. Зв’язки з громадськістю: навчальний посібник / О. Д. Джура, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.– 230 с.                                                           

 3. Правознавство: навчальний посібник (англійською та українською мовами) / С. В. Волковецька, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017.– 288 с.

 

7.

Концур-Карабінович Наталія Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

 

 

8.

 

Котерлін Ірина Богданівна

 

1. Інформаційне законодавство та трудове право: Методичні вказівки для вивчення дисципліни/ Котерлін І.Б. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 85 с.

2. Інформаційне право: конспект лекцій/ І.Б. Котерлін – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 201 с.

Адміністративне право. Господарське право: метод. вказівки/ І.Б. Котерлін.  - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. - 45 с.

3. Інформаційне право : практикум / І. Б. Король, І. Б. Котерлін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 60 с.

1.Котерлін І. Б. Проведення роботодавцем відеоспостережень на робочому місці та збору персональної інформації про працівника./ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Загально філософські , психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України" 25-26.05.2017 р. м. Івано-Франківськ: - С-41-44.                                                                                     2. Котерлін І. Б., Когут Х. М., Шевадуцька Л. Г. Особливості інформаційного тероризму в епоху глобальної інформатизації світового простору/Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Загально філософські , психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України" 25-26.05.2017 р. м. Івано-Франківськ: - С-45-49.                                              3. Котерлін І. Б. Реалізація права на інформацію в журналістській діяльності / Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка 2 (30) 2016 р. с 488-501                                                                 4. Котерлін І. Б.Надання відповіді на запиту про екологічну інформацію суб’єктами підприємницької діяльності у нафтогазовій сфері/ Збірник матеріалів проблемно-наукової

між галузевої конференції «Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства» (ЮПІС-2016) 25-27 травня 2016 р. Надвірна – Яремче 2016 р.- 31-34 с.                                                            5. Котерлін І. Б Інформаційна безпека як елемент інформаційної культури українського суспільства/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Сучасна українська нація: мова, історія, культура »

16-17 березня  2016 р. Львів: Друкарня ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016 р. –  133-136 с.                                                                  6. Котерлін І. Б. Сучасні способи маніпулювання інформацією та можливості правового впливу запобігання цьому.Внутрішньоуніверситетська науково-методична конференція «Філософські та правові аспекти формування гуманітарно-комунікативної культури фахівців нафтогазової галузі» 25-26 квітня 2016 р. Івано-Франківськ 2016 р. -  104-109 с.

7.  Котерлін І. Б. Заборона показу російських серіалів як елемент протидії інформаційній війні Росії в Україні./ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток соціальних комунікацій та правове регулювання модернізації освіти в контексті євроінтеграції України»  (20-22.05.2015 Івано-Франківськ, 2015. – С. 121-125.

8.  Котерлін І. Б. Зловживання свободою і гарантованого законодавством права на інформацію засобами масової інформації./ Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 76. - С. 128-131.           9.Котерлін І. Б.  Поняття «Офіційна інформація» її правова характеристика та ознаки. / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», випуск 2, том 3. 2014. –с. 103-106

9.

Кравець Олег Адольфович

 

 

 

10.

Кріцак Юрій Остапович

кандидат юридичних наук

 

1. Розвиток теоретичних уявлень про правове регулювання літературного твору / Ю.О. Кріцак // Право та управління. – №3. – 2011. – С. 116-123. – [Електронний ресурс]. – режим доступу – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_3/pdf/11kjorlt.pdf

2. Правова природа літературного твору / Ю.О. Кріцак // Вісник Харківського національного уні-верситету внутрішніх справ. – 2011. – №3. – С. 279-286.

3. Здійснення авторського права на літератур-ний твір/ Ю.О. Кріцак // Право і безпека. – 2012. – №2. – С. 186-190.

4. Зміст авторського права на літературний твір / Ю.О. Кріцак // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 3. – С. 122-124.

5. Право на власні дії при здійсненні творцем авторського права на літературний твір / Ю.О. Кріцак // Вісник Одеського державного універси-тету. Гуманітарні науки: історія, філософія, пси-хологія, право. – 2013. – №2. – С. 120-123.

6. Отдельные аспекты защиты авторского права на литературное произведение / Ю.А. Крицак // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2013. -№10/3. – С. 122-127.

 Личные неимущественные права авторов литера-турных произведений / Ю.А. Крицак // Современ-ное состояние исследования неимущественных правоотношений в науке гражданского права: Сборник тезисов научных докладов и сообщений круглого стола (27 января 2012 г). – Х.: ХНУВД. 2012 С. 106-108

11.

Кудлач Віра

Іванівна

канд.істор.н.,

доцент

1.Культурологія.Методичні вказівки.- ІФНТУНГ, 2013.- 72с.

2. Навчально-методичний комплекс з курсу "Культурологія".- ІФНТУНГ, 2017.

3. Culturology. Конспект лекцій для іноземних студентів.- ІФНТУНГ, 2017.

1.Peculiarities of technoscience, technics, technology and their humanitarian and moral comprehension Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna. - № 9 – 10, pp. 57 – 63.

2.Філософське осмислення сучасного менеджменту SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION. Humanities and social sciences - - Budapest ,  Issue 109, 2016. – pp. 32 – 37

 

3.Інтеграційні підходи в науковій та інженерно-економічній діяльності //International journal of innovative technologies in social science 4(8), Vol.2, June 2018.- pp. 64-69

1. Перші філософсько-релігійні спроби осмислення громадянського суспільства// Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2013. – С.192 – 198

2. Активізація пізнавальної діяльності  майбутніх інженерів нафтогазової галузі Мультиверсум. Філософський альманах. –  Київ, 2013 р. – Випуск 4(122). – С198 – 209.

3. Вплив сучасних соціально-гуманітарних технологій на природу людини //       Міжнар. наук.-практ. конф. «Суспільні науки ХХІ століття:  перспективні та пріоритетні напрями досліджень». 19-20 липня 2013 р. – Дніпропетровськ,2013.– С.49-51.

4. Людина соціальна //  Мультиверсум. Філософський альманах. –  Київ, 2014 р. – Випуск 3 (130). – С.48– 60.

5. Свідомість як відображення й ідеальне творення світу // Мультиверсум. Філософський альманах. – Київ, 2012 . – Випуск 6(114). – С84 – 95

12.

Мандрик Ярослав Іванович

доктор історичних наук, професор

1.Культурологія. Івано-Франківськ 2010 р., 92 с.

2 . Історія української та світової культури. - Івано-Франківстк, 2012 р., 87 с.

3. Історія української культури. - Івано-Франківськ, 2016 р., 78 с.

1.Діяльність органів радянської влади в Україні із забезпечення сільськогосподарського виробництва кадрами масових професій у роки завершення злочинної насильницької колективізації//Віртус, червень 2016. - С.150-155.

2.Формування спеціалістів нафтогазового комплексу в сучасній Українській державі//Віртус, жовтень 2017. - С.116-120.

3.Діяльність компартійних органів України із забезпечення села кадрами механізаторів у роки завершення злочинної насильницької колективізації//Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, липень 2018, С. 34-43.

1. Підготовка масових кадрів радянського села в роки завершення насильницької колективізації //Галичина, № 18-19, 2011, С. 239-243.

2.Перехід до загального навчання в раянській Україні: правда і фальш // Прикарпатський вісник НТШ.Думка.3.(15, 2011) С.11-120.

3. Піготовка керівних спеціаліфстів села УСРР на початку 1930-х років //Галичина №20-21, 2012, С. 264-272.

4. Підготовка кадрів для нафтогазового комплексу України на сучасному етапі розвитку нашої держави (2001-2016 рр) // Прикарпатський вісник НТШ. Число. 1.(33). 2016 р., С 343-354.

5. Гуманітарна підготовка фахівців нафтогазового профілю у процесі вивчення політології//Прикарпатський вісник НТШ. Думка. №5-6.(41-42).  2017 р., С 105-118.

1. Культура українського села у період сталінізму. - Івано-Франківськ, 2006, 289 с.

2. Українська культура: історія та сучасність. - Івано-Франківськ, 2008 р. 278 с.

3. Історія культури України. - Івано-Франківськ, 2011 р. 416 с.

 

13.

Николайчук Любов Михайлівна

кандидат юридичних наук, доцент

 

3. Правове регулювання відносин власності/Методичні рекомендації.-Тернопіль: Економічна думка, 2007.- 27 с.

 

4. Цивільне право  /Навчально-метод.комплекс для вивчення дисц.-Івано-Франківськ: Факел, 2007.-  84 с.

 

5. Природоохороннезаконодавство та екологічне право  /Навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ,ІФНТУНГ.- 2017 р.- 32 с.

1. Николайчуук Л.,Процюк Г, Пітух І.,Процюк В.Information and Legal Aspects of  the Communication Functions of the Computerized System Operator

Інформаційні та юридичні аспекти комунікаційних функцій оператора комп’ютеризованої системиМатеріали Міжнародної конференції TCSET 2016,  Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії. – 23-26 лютого 2016.- Львів-Славсько, Україна. -  С.885-888                                                                                                                                                         2. Пітух І., Процюк Г.,Процюк В.,Николайчуук Л.Computer-Aided Design System of the Interactive Communication of the Operator of  Computer-Aided ControlOf Multiparameter Object Based on the Image-Cluster Model

Information and Legal Aspects of  the Communication Functions of the Computerized System Operator

Матеріали ХШ  Міжнародної  науково-технічноїконференції

Перспективні технології   і методи Проектування МЕМС (МЕMSTECH) 20-23 квітня, 2017 .-Поляна, Україна .- С.18 – 22                                                                                                                                3. Мельничук С., Воронич А., Николайчук Л., Круліковський Б.The Structure and Components of Embedded Special Processors for Determination of Entropy Signals and Random Messages

Матеріали ХШ  Міжнародної  науково-технічної конференції

Перспективні технології   і методи Проектування МЕМС (МЕMSTECH) 20-23 квітня, 2017 Поляна, Україна .- С.81 -85                                                                                                                                  4. Николайчук Я., Пітух І., Возна Н., Процюк Г.,Николайчук Л., Волинський О.System fom Monitoring the Quasi-Stationary Technological Processes Based on Image-Cluster Model

IEEE International Conference on  Intellident Data Acquisition and Advanced Computinq  Systems:Technoloqy and Applications 21-23 Septembes, 2017, Bucharest, Romania .- C. 712 – 715

5. Мануляк  І.,Воронич А., Мельничук С., Николайчук Л.Special Processors ofInformation Entropy Estimates Calculation of Fixed-Size Signals Binary RealizationsМатеріали ХШ  Міжнародної  науково-технічноїконференції Перспективні технології   і методи проектування МЕМС (МЕMSTECH) 18-22 квітня, 2018 Поляна, Україна .- С.200 - 203.

6. Special Processors ofInformation Entropy Estimates Calculation of Fixed-Size Signals Binary Realizations/ Матеріали ХШ  Міжнародної  науково-технічноїконференції

Перспективні технології   і методи проектування МЕМС (МЕMSTECH) 18-22 квітня, 2018 Поляна, Україна .- С.200 – 203  (автори і співавтори)  Мануляк  І, .Воронич А, .Мельничук С, Николайчук Л.

7. System fom Monitoring the Quasi-Stationary Technological Processes Based on Image-Cluster Model /IEEE International Conference on  Intellident Data Acquisition and Advanced Computinq  Systems:Technoloqy and Applications 21-23 Septembes, 2017, Bucharest, RomaniaC. 712 – 715

1.Дослідження впливу відео-, аудіо-, алфавітно-цифрової та іншої інформації на суспільно-комунікаційну поведінку суб’єктів права.   «Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології»  Міжнародний науково-технічний журнал № 1 (29) .-2015 .- с.51-55.                             

2.Система взаємодій інтелектуальних суб’єктів права за умов сучасного інформаційного суспільства.Праці  міжнародної школи-семінару «Питання оптимізації обчислень (ПОО-ХLП». Київ: Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України, 2015.- С. 185-186.                       

 3. Формалізація системи прийняття рішень наосновінейромоделі суб'єкта права Праці УШ міжнародної школи-семінару "Теорія прийняття рішень".- Ужгород,  УжНУ

26вересня  - 1 жовтня,  2016.-С.196-197.            

 4. Николайчук Л.М., Вирховська А.Т.Інформаційні моделі оператора комп’ютеризованої системи як суб’єкта праваМатематичне та  комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. Наук праць /Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Камянець-Подільський  національний університет імені Івана Огієнка; [ редкол.:О.М.Хіміч (відп. ред.)та ін.].- Кам”янець- Подільський: Камянець-Подільський  національний університет імені Івана Огієнка, 2017.- Вип.15.- С.138 – 143           

 5. Процюк Г.,Николайчук Л., Возна Н.Метод моніторингу станів бурової установки та підвищення ефективності комунікацій операторів розподіленої комп’ютеризованої системиПрикарпатський вісник НТШ. Число.-т 2017. - № 2 (38). С. 184- 195          

                           1.Спеціалізовані комп’ютерні технології  в інформатиці  / Албанський І.Б., Возна Н.Я, Волинський О.І., Воронич А.Р., Грига В.М., Гринчишин Т.М., Гуменний П.В., Давлетова А.Я., Заставний О.М., Івасьєв С.В., Касянчук М.М., Круліковський Б.Б., Люра О.Л., Николайчук Л.М., Николайчук Я.М., Пастух Т.І., Пітух І.Р., Сегін А.І., Сидор А.І., Якименко І.З., Яцків В.В.: Монографія  /за загальною редакцією Я.М.Николайчука.- Тернопіль: «Бескиди»,  2017.- 919 с., іл.

Розділ 15. Інформаційні моделі у галузі юриспруденції та комунікацій суб’єктів права      (С. 695- 725).

Монографія (співавтор)

 

2.  METHODS OF EFFECTIVE PROTECTION OF INFORMATION FLOWS

Монографія .- Ternopil:Ternograf,.- 2014.- 308 p.

Методи ефективного захисту інформаційних  потоків

 (Розділ 10.- Концепція моделі суб’єкта права як інформаційно-комунікаційного компоненту інформаційних і хмарних технологій ) с. 302-307

       

14.

Олексишин Олег

Орестович

 

 

Олексишин О. О. Культурологія : методичні вказівки до практичних занять / О. О. Олексишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 55 с.

2. Олексишин О. О. Філософія : методичні вказівки для практичних занять / О. О. Олексишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 62 с.

3. Олексишин О. О. Культурологія : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / О. О. Олексишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 72 с.

 

15.

Палагнюк Михайло

Михайлович

канд.філос.н., доцент

Соціологія:конспект лекцій. - Івано-Франківськ :ІФНТУНГ 2013.-248с.

2. Філософія:конспект лекцій . - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2014. -184с. 

3. Філософські проблеми наукового пізнання:навчально-методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2015. – 77 с.

Палагнюк М.М. Викладання основ філософії права у гуманітарній підготовці студентів нафтогазового профілю/ Палагнюк М.М.//Гілея:науковий вісник:збірник наукових праць/гол.ред. В.М.Вашкевич. - К.:"Видавництво "Гілея", 2016.- Вип.114(11).- с.281-285. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індия)

1. Палагнюк М.М. Гендерна проблематика: виклики сучасності / М.М.Палагнюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип.  №60 / Гол. ред. В.Г.Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – С.73-83  (eLIBRERY.RU (RSCI), EBSCO, BASE).

2. Палагнюк М.М. Діалектика етнокультурної ідентичності / М.М.Палагнюк // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 94(3). – С.161-165 (eLIBRERY.RU (RSCI).

3. Палагнюк М.М. «Символічна парадигма» як підхід у формуванні когнітивних здатностей студентів технічних вузів /  М.М.Палагнюк // Virtus:Scientific Journal / Editor-in-Chief  M.A. Zhurba  - December #10,2016  – С.36-41(Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA);Impact Factor (IIJIF))

4. Палагнюк М.М. Інформаційні технології та їх значення у тформуванні ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів/ М.М.Палагнюк //Вісник Дніпропетровського університету.- Т-21, Вип.23(4)- с.115-221

5. Палагнюк М.М. Викладання курсу «Філософії» у технічних вузах та його вплив на формування інноваційного мислення / М.М.Палагнюк // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: науковий журнал. – 2016. – Випуск 3 (12). – С.180-189.

 

 

16.

Педич Василь Пилипович

 

кандидат історичних наук, доцент

1.Педич В.П., Голобін В.М., Кісь Я.І. Історія України: дати, події, коментарі. Видання друге, доповнене і перероблене. – ПП Курилюк В.Д., Івано-Франківськ, 2012. – 208с.

2.Педич В.П. Як підготувати та написати наукову роботу з історії. – Івано-Франківськ, 2013. – 37 с.

3. Педич В.П. Українська революція 1917-1920 р.р. Гетьманат П.Скоропадського. Конспект лекцій.- Івано-Франківськ, 2016. -43с.

. Монографія: Львівська історична школа Михайла Грушевського.-Львів, 2016.-440с. (у співавторстві з Тельваком В.В.).

Львівська історична школа Михайла Грушевського: культура конфлікту// Sphepеs of culture Volume X. - Lublin, 2015. -S. 234-242.

2. Wasyl Herasymczuk (1880-1944)// Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku./ Toм II.- Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2014.-S.329-342.

3. Тематична репрезентативність на сторінках «Літературно-наукового вісника» (1808-1906рр.)//Kraków –Lwow. Książki, czasopisma, biblioteki ХІХ і ХХ wieku. Czasopisma. Том ІІ. – Kraków, 2014.-S. 39-47.

4.  Мирон Кордуба на тлі української історіографії першої половини ХХ століття//Historia historiografii і metodologia historii w Polsce і na Ukraine.-Rzeszów, 2015. -S. 274-287.

5. Львівська історична школа Михайла Грушевського: становлення, функціонування, структура// Galicja.Studia i materialy.- Rzeszów, 2015-T.1.-S. 229-251

6. Norman theory in the Ukrainian historiography of the interwar time// V kongres mediewistów polskich. Recepcja i odrzucenie.Kontakty międzykulturowe w Średniowieczu. Księga abstraktów.-Rzeszów,2015.-S.144-145.

7. «Ми, ученики професора Грушевського»: до проблеми визначення персонального складу історичної школи у Львові//Historia. Cąigtosc і zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Materniekiemu.-Rzeszów,2016. -S. 89-105.

8.. Про деякі стереотипи у вивченні Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічні уваги//Historiografia w kontekstakh nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzazie współezesnegо dyskursu historycznego. -Lublin, 2017.-S.143-156.

   Історико-церковні дослідження Володимира Антоновича//Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2014р. Книга І.- Львів,2014.- С.265-274.

2.Колективна монографія «Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність» (до 75-ліття створення історичного факультету) - Львів,2015р. - 412с. 3 підрозділ частини першої «Михайло Грушевський та польська професорська корпорація Львівського університету: між співпрацю та конфліктами» - С. 62-70.

3.Іван Франко і Михайло Грушевський: стосунки та співпраця// Ідейний провідник української нації. До 160-річчя від дня народження І.Я.Франка. -Івано-Франківськ, 2016. - С.129-142

4. Львівська історична школа Михайла Грушевського: Комунікативна природа та психологічний клімат//Історіографічні дослідження в Україні. Збірник наукових праць. Вип.25. -Київ, 2014. - С. 26-52

5. Інституалізація української історіографії в Галичині XIX - початку XX століття: методологічні проблеми вивчення//Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 15До 20-ліття утворення кафедри історії слов'ян і 80-річчя професора Петра Федорчака. - Івано-Франківськ, 2013. -                  С. 264-274.

6.  Історико-церковні дослідження Олександра Сушка //Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2015р. Книга І. - Львів,2015. -C. 252-262.

7.  Іван Виговський та Гадяцький трактат в дослідженні Василя Герасимчука//Переяславський літопис:збірник наукових статей. Вип.9.-Переяслав-Хмельницький, 2016. - C. 74-82.

8. Від інтерпретації до міфологізації: Львівська історична школа Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях ХХ століття//Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових працю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.-Дрогобич,2016.- Вип.16.-C.111-120.

9. Львівська історична школа імені Михайла Грушевського: діаспорний дискурс// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» – Острог,2015-Вип.23-C.89-96.

10.. Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект//Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія».- Дрогобич, 2015.- Вип.36.- С.18-35.

11. Львівська історична школа Михайла Грушевського: козакознавчий дискурс//Черкаський історіографічний симпозіум присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. - Черкаси, 2016.-С.250-274.

12. Історичний процес в інтерпретації Івана Франка // Для України жив. (До 160-річчя від дня народження Івана Франка. - Івано-Франківськ, 2016. - С.107-111.

13. Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана Крип'якевича «Львівська Русь в першій половині XVI віку»//Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2017р.Частина 2.- Львів,2017.- С.316-326.

14. Педич В. Політика польської держави на українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Грушевського // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 40. – C. 145-163.

15 Педич В., Тельвак В. Проблема “ФРАНКО – ГРУШЕВСЬКИЙ” в історіографічному дискурсі.// Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2017. Ч. 29–30. С. 196-209.

17.

Петруня-Пилявська Наталія Анатоліївна

кандидат історичних наук, доцент

1.Культорологія. Івано-Франківськ 2010 р., 92 с.

2.Електронний курс "Історія України" (для підготовчого відділення)  У співавторстві .2017

3.Електронний курс "Історія української культури".2018 р

4 . Історія української та світової культури. - Івано-Франківск, 2012 р., 87 с.

5. Історія української культури. - Івано-Франківськ, 2016 р., 78 с.

 

18.

Пуйда Роман Богданович

кандидат історичних наук, доцент

 

1. Пуйда Р.Б. Українське національно-демократичне об’єднання 1928-1939 рр. у польському парламенті. Науковий журнал «Молодий вчений». №1(03). – м.Херсон. – 2014. – 254с. ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus (ICV 2016: 56.47).

2. Пуйда Р.Б. Українські парламентарі УНДО та їх праця в польському парламенті на передодні Другої Світової війни. "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. Випуск 87(8). – Київ. – 2014. – 434с. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індия); РИНЦ (Росія).

3. Пуйда Р.Б. Стратегія та тактика українського національно-демократичного об’єднання  1928-1938 рр. "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. Випуск 83(4). – Київ. – 2014. – 449с. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індия); РИНЦ (Росія). 8. Пуйда Р.Б. Методологічні засади формування українського національно-демократичного об’єднання в другій половині 1930-х років. "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. Випуск 101(10). – Київ. – 2015. – 540 с. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індия); РИНЦ (Росія).

4. Puyda R.B. Труд представителей украинского национально-демократическогообэдинение в сейме и сенате Польши. Studia Warminskie. Wydawnieztwo Uniwersytety Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie. - №52. – 2015. – 380 s.

5. Пуйда Р.Б. Історія української культури та історичні аспекти у процесі вивчення гуманітарної підготовки фахівців нафтогазового профілю. Емінак: науковий щоквартальник. - №1(17)(січень-березень). Т.3. – Київ-Миколаїв. – 2017. – 139 с. Index Copernicus (Польща); Open Academic Journals Index – Impact Factor OAJI: 0.201; EBSCO Information Services (EBSCO, США); Системою РІНЦ (Російська Федерація).

6. Puyda R.B. Митрополит Андрей Шептицький і багато національностей у Речі Посполитій. International scientific-practical conference  “Actual Questions and problems of development of social sciences». – June 28-30, 2016. Kielce. – 200 с.

1. Пуйда Р.Б. Політика нормалізації українського національно-демократичного об’єднання (1935-1939 рр.). Вісник Прикарпатського університету. – «Історія». – Вип.23-24.- Івано-Франківськ. – 2013. – 487с.

2. Пуйда Р.Б. Історіографія парламентської діяльності УНДО. Галичина. Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. До 70-річчя створення Української повстанської армії.Ч.24. – м. Івано-Франківськ. – 2013. – 390 с.

3. Пуйда Р.Б. Парламентська діяльність УНДО: погляд сучасників. Вісник Прикарпатського університету. – «Історія». – Вип.25.- Івано-Франківськ. – 2014. – 238 с.

4. Пуйда Р.Б.  Теоретико-методологічні засади українського національно-демократичного об’єднання 1935-1939 рр. Вісник Прикарпатського університету. – «Історія». – Вип.26.- Івано-Франківськ. – 2014. – 253 с.

5. Пуйда Р.Б. Українські парламентарі УНДО та їх праця в польському парламенті на передодні Другої Світової війни. "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. Випуск 87(8). – Київ. – 2014. – 434с.

19.

Руско Надія Михайлівна

канд.філос.н.,

 

1.Руско Н. М. Філософсько-релігійні засади і місце галицької ікони у християнському мистецтві / Н. М. Руско // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці, 2013. – №1 (9). – С. 144-149.

 

2.Руско Н. М. Іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття /

Н. М. Руско // Українське релігієзнавство. – Київ, 2013. – № 72. – С. 168-177.

 

3.Руско Н. М. Співвідношення світського й божественного в галицькій іконі /

 Н. М. Руско // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2013. – С. 105-111.

 

4.Руско Н. Іконописна спадщина Галичини кінця ХІХ початку –

ХХ століття // Світогляд – Філософія – Релігія: зб. наук. праць. – Вип. 6. – Суми : ТОВ ВПП «Фабрика друку», 2014. –  С. 129-137.

 

5.Руско Н. М.  Философско-религиозные основы иконы / Н. М. Руско // Гуманитарные научные исследования. – Москва, 2014. – № 8. – С. 80-87.

 

6.Руско Н. М. Особливості галицького іконопису кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н. М. Руско // Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні, взаємовпливи, міжконфесійні взаємини: Матеріали міжнародної наукової конференції (Галич, 25 травня 2013 р.). – Галич : Давній Галич, 2013. – С. 399-408.

7.Руско Н. М. Поняття радості і страждання у філософській та релігійній світовій думці  / Н. М. Руско // Virtus: Scientific Journal  /  Editor-inChief  M. A. Zhurba – June № 7. – С.  82-91. Руско Н. М. 8.Архетипи галицької ікони: філософсько-релігієзнавчий аспект /

Н. М. Руско // Прикарпатський вісник. 2015.

9.Крижанівський Є. І., Мойсишин В. М., Руско Н. М. Про археологічні дані та писемні джерела з історії села Побережжя // Є. І. Крижанівський,

В. М. Мойсишин, Н. М. Руско // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2016. –

№ 3(35). – С. 88-105.

20.

Сабадуха Володимир

Олексійович

канд.філос.н.,

доцент

1. Сабадуха В.О. Методологія професійної та інтелектуальної діяльності Текст:методичні вказівки до практичних занять/В.О. Сабадуха. - Івано-Франківськ:ІФНТУНГ,2017.- 84с.

 2. Психологическая антропология. Программа курса для учащихся старших классов  /В. Сабадуха,

В. Чернобровкин, О. Гречаний , Луганськ: Глобус, 2006. – 32 с.

3.  Сабадуха В.О. Методологія професійної та інтелектуальної діяльності: методичні вказівки для практичних занять. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. –  84 с.

1  Українська національна ідея та концепція особистісного буття: Монографія

Івано-Франківськ: Фоліант, 2012. –  2-е вид.–176 с.

2. Філософія здібностей в контексті пріоритету духовного над матеріальним: Монографія / Гречаний О. Ф., Сабадуха В. О.

Луганськ – Тернопіль – Івано-Франківськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 211 с.

1. Світоглядна боротьба  навколо проблеми особистості в німецькій класичній філософії

Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2015. – №1(119). – С. 48–51.

2. Українська національна ідея у вимірах особистісного буття

Психологія і суспільство. – 2012. – №2. – С. 21–30.

3.  Генеза теоретичних уявлень про особу

та особистість в історії філософії

Психологія і суспільство. – 2016. –№4. – С. 30–43.

4. Ідея особистості в контексті в контексті принципів духовної ієрархії і рівності

Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» Випуск 115 (12). К. : Гілея, 2016. – С. 261–267.

5. Sabadukha V. Iván Frankó, el Ortega ucraniano / Volodymyr Sabadukha // IVÁN FRANKÓ. La pluma ucraniana de los clásicos hispanos. / Volodymyr Sabadukha. – Valencia: REPROEXPRES, S.L., 2015. – P. 67–74. 

21.

Скальська Дарія

Миколаївна

докт.філос.наук,

професор

1.   Естетика.Естетика постмодерної доби. Навчальний посібник з грифом МОН України. Івано-Франківськ,Факел,2008.-132с.

2. Skalska, D. M. English “Philosophy lectures”. Ivano-Frankivsk: IFNTUNG – 2013. – 52 p.

3.  Скальська, Д. М.   Філософія: метод. вказівки для вивчення дисципліни / Д. М. Скальська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 65 с. – (Кафедра філософії). – Бібліогр.: с. 56-64. – аспіранти, здобувачі, стажисти, вступники до аспірантури.

Скальська Д. М Філософсько-антропологічні пріоритети у підготовці фахівців нафтогазового профілю. Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії», ЗДІА – Запоріжжя, 2016. – С. – 58-67. Міжнародна індексація журналу:

1.ULRICHSWEB Global serials Directory; 2.РІНЦ (Росія, наукова електронна бібліотека LIBRARY.RU); 3.EBSCO PUBLISHING; 4.WorldCat;

5.Academic Search Engine (BASE, Німеччина); 6.ResearchBib; 7.Directory of Open Access Journals (DOAJ); 8.INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (Польща)

1. Скальська Д. М. Філософсько-антропологічні засади естетики посткласичної доби. Збірник наукових праць  «Антропологічні виміри філософських досліджень», Дніпропетровський націо-нальний університет заліз-ничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Дніпро-петровськ,  №3, 2013. С.62-68. Науко-метрична система DOAJ, Google Scholar, Library.Ru

2. Скальська Д. М. Скальська М.Л. Філософсько-естетичні аспекти виникнення теорії гештальтів. Наукові записки Національ-

ного університету «Острозька академія». Серія «Філософія».

- Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014.-Вип. 15.- С.125-130.

3. Скальська Д. М. Філософсько-антропологічний діапазон феноменологічної естетики Р.Інґардена. Зб. наук. праць «Актуальні проблеми духовності».- Криворізький національний

університет. Вип.15.-Кривий Ріг. ДВНЗ «КНУ»-2014.- С.68-77.

4. Скальська Д. М Філософські аспекти емпіричних досліджень структуралізму. Гуманітарний вісник ДВЗН «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Випуск 13 – К. «Гнозис», 2016. – С. 21-28.

5. Скальська Д. М Процюк Р.В. Підготовка фахівців третього рівня освіти нафтогазового профілю:особистісні імперативи науковця в умовах глобалізації. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, №2 (304) Серія: Педагогічні науки; 2016. С. 100-105.

1. Естетика.Естетика постмодерної доби. Навчальний посібник з грифом МОН України. Івано-Франківськ,Факел,2008.-132с.

2. Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ ст.,-Івано-Франківськ,НТУНГ, "Факел"- 2003.-231с.

 

 

     

 

22.

Федорчак Тетяна Петрівна

доктор політичних наук, професор

1. Федорчак Т.П. Політологія: методичні поради до вивчення курсу студентами заочно-дистанційної форми навчання. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 72 с.

 2. Політологія: тестові завдання. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. – 127с. Білоус Л.В., Федорчак Т.П.

 3. Політологія: Методичні вказівки для вивчення дисципліни. Івано-Франківськ:ІФНТУНГ, 2014. – 168 с. Білоус Л.В., Федорчак Т.П., Штанько Я.В.

4. Політологія: методичні поради до вивчення курсу політології студентами заочно-дистанційної форми навчання.-Івано-Франівськ: 2018.-16с. Білоус Л.В., Федорчак Т.П.

Федорчак Т.П. Політична трансформація Чеської Республіки: внутрішні та зовнішні виміри .  Монографія . -  Івано-Франківськ : Видавництво ІФНТУНГ, 2012. – 543 с.

Громадянське суспільство і соціальний капітал у нових країнах-членах Європейського Союзу . Монографія. – Чернівці, 2015. – 336 с.   Бурдяк В.І., Бутирська І.В., Герман М.Г. , Федорчак Т.П.

Федорчак Т.П. Політична трансформація Чеської Республіки: внутрішні та зовнішні виміри .  Монографія . -  Івано-Франківськ : Видавництво ІФНТУНГ, 2012. – 543 с.

Громадянське суспільство і соціальний капітал у нових країнах-членах Європейського Союзу . Монографія. – Чернівці, 2015. – 336 с.   Бурдяк В.І., Бутирська І.В., Герман М.Г. , Федорчак Т.П.

Федорчак Т.П. Теоретичні аспекти системної трансформації і демократизації країн ЦСЄ в умовах глобалізації .   Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2013. – Вип. 10. – С. 194– 202. Фахове видання.

Федорчак Т.П. Парламентські  вибори в Чеській Республіці 2010 року . Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: політологія, економіка, історія. – Одеса, 2014. –  № 7(215). – С. 228-241.Фахове видання.

Федорчак Т.П. Політичні партії чеської Республіки в парламентських виборах 2010 року.  Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. –  Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – Вип. 684-685. – С. 226-231. Фахове видання.

Федорчак Т.П. Євроінтеграційний поступ  Чеської Республіки  Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – С.118-123.Фахове видання.

Федорчак Т.П. Глобалізація та антиглобалізм в умовах хвиль всесвітньої демократизації . Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2016.-ВИП.14.-С.111-120. Фахове видання.

23.

Шастко Ірина

Миронівна

канд. психол.н.,

 

1. І.М. Шастко Методичні вказівки. Конфліктологія.- Івано-Франківськ. 2010.-с.48

2. І.М.Шастко Методичні вказівки. Культурологія, -Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2014 с.40

3. І.М.Шастко Методичні вказівки. Соціологія. -Івано- Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. с.52.

Шастко І.М. Використання психотренінгу з метою підвищення рівня надії у юнацькому віці./І.М.Шастко// Молодий вчений. -№5(57). 2018- с.30-33. ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus (ICV 2016: 56.47).

1. Шастко І.М. Взаємозв'язки амбівалентності латентного материнства з особистісними характеристиками у дівчат юнацького віку/В-во Вісник ХНПУ ім.Г.С. Сковороди, Психологія,Вип.34, 2010 р.с.221-223

2. Шастко І.М. Накуово-теоретичне вивчення проблеми амбівалентності материнства/ І.М.Шастко//Збірник наукових праць: філософія, соціологія,психологія. - Івано-Франківськ:Вид-во ДВНЗ  "Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника", 2013. - Вип.18 -Ч.1. -с 131-136.

3. Шастко І.М. Тренінг підвищення рівня впевненості в дівчат юнацького віку./І.М.Шастко// Практична психологія і соціальна робота. -№5. 2014 - с.65-68

 4. Шастко І.М. Особливості консультування дівчат юнацького віку  з проявами амбівалентності латентного материнства/ І.М. Шастко //Актуальні проблеми практичної психології. Вид-во ГНПУ ім. О.Довженка.- 2013р. с. 50-53.

5.  Динаміка переживання амбівалентності латентного материнства у дівчат юнацького віку в умовах цілеспрямованого психологічного впливу / Вид-во СНУ ім. В.Даля Теоретичні і прикладні проблеми психології. Зб. наукових праць. №1(24), 2010р. С.222-228.

24.

Штанько Ярослав Володимирович

 

кандидат історичних наук, доцент

 

 

Українська