Наукова діяльність кафедри

Додаткова інформація: 

 

Кравченко Вікторія Юріївна

1. Кравченко В.Ю. Психологія: методичні вказівки до вивчення дисципліни / В.Ю. Кравченко. – Івано-Франківськ. – ІФНТУНГ, 2015. – 37 с
2. Психологія управління.-Методичні вказівки.-Івано-Франківськ.-2015.-60 с.
3. Кравченко В.Ю. Етика та психологія ділового спілкування. Конспект лекцій.-Івано-Франківськ.-2018.-111 с.

Наукові публікації:

1. Кравченко В.Ю. Особливості дослідження довіри у соціально-психологічному дискурсі / В.Ю. Кравченко // Психологія і суспільство. – 2012. – № 2. – С.52 – 57.
2. Кравченко В.Ю. Християнсько-орієнтований підхід у вивченні проблеми довіри / В.Ю. Кравченко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2012. – Том VII. Екологічна психологія. – Випуск 30. – С.149 – 159.
3. Кравченко В.Ю. Довірче спілкування в структурі міжособистісної взаємодії / В.Ю. Кравченко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2012. – Вип.17. – Ч.1. – С.16-22.
4. Кравченко В.Ю. Категоріальний апарат у конструюванні дефініції «довіра»: психологічний дискурс / В.Ю. Кравченко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип.19. – Ч.1. – С.94-101.
5. Кравченко В.Ю. Проблема довіри: соціологічний аспект / В.Ю. Кравченко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2014. – Вип.19. – Ч.2. – С. 51 – 57.

6. Кравченко В.Ю. Ресурси актуалізації розвитку довіри в юнацькому віці / В.Ю. Кравченко // Scientia. Психология и педагогика. – Москва. - № 4, 2016. – С. 6 – 9. (Copernicus, Ulrich Periodicals, DOAJ, OAJI, Google Schoolar, EBSCO).

7. Кравченко В.Ю. Види довіри: психологічний аналіз. Polish journal of science. №15 (2019). VOL. 1. Р. 54 –58.

8. Кравченко В.Ю. Доверие в структуре жизнестойкости личности Development of modern scince: the experience of European countries and prospects for Ukraine. Monograph. Riga, Latvia, 2019. P.240- 272.

Палагнюк Михайло Михайлович

1. Соціологія:конспект лекцій. - Івано-Франківськ :ІФНТУНГ 2013.-248с.
2. Філософія:конспект лекцій . - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2014. -184с.
3. Філософські проблеми наукового пізнання:навчально-методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2015. – 77 с

4. Філософські проблеми наукового пізнання: конспект лекцій . - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 2018. -175с.

5. Палагнюк, М. М. Філософія та соціологія [Текст] : конспект лекцій / М. М. Палагнюк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 175 с. – (Каф. суспільних наук).
 

Наукові публікації:

1. Палагнюк М.М. Гендерна проблематика: виклики сучасності / М.М.Палагнюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць, вип.  №60 / Гол. ред. В.Г.Воронкова; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – С.73-83  (eLIBRERY.RU (RSCI), EBSCO, BASE).
2. Палагнюк М.М. Діалектика етнокультурної ідентичності / М.М.Палагнюк // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 94(3). – С.161-165 (eLIBRERY.RU (RSCI).
3. Палагнюк М.М. «Символічна парадигма» як підхід у формуванні когнітивних здатностей студентів технічних вузів /  М.М.Палагнюк // Virtus:Scientific Journal / Editor-in-Chief  M.A. Zhurba  - December #10,2016  – С.36-41(Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA);Impact Factor (IIJIF))
4. Палагнюк М.М. Інформаційні технології та їх значення у тформуванні ціннісних орієнтацій студентів вищих технічних навчальних закладів/ М.М.Палагнюк //Вісник Дніпропетровського університету.- Т-21, Вип.23(4)- с.115-221
5. Палагнюк М.М. Викладання курсу «Філософії» у технічних вузах та його вплив на формування інноваційного мислення / М.М.Палагнюк // Філософія і політологія в контексті сучасної культури: науковий журнал. – 2016. – Випуск 3 (12). – С.180-189.

6. Палагнюк М.М. Викладання основ філософії права у гуманітарній підготовці студентів нафтогазового профілю/ Палагнюк М.М.//Гілея:науковий вісник:збірник наукових праць/гол.ред. В.М.Вашкевич. - К.:"Видавництво "Гілея", 2016.- Вип.114(11).- с.281-285. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індия).

7. Палагнюк М. М.Сучасні мусульманські громади Європи: контекст етноетики/ Палагнюк М.М.//Гілея:науковий вісник:збірник наукових праць/гол.ред. В.М.Вашкевич. - К.:"Видавництво "Гілея", 2019.- Вип.149(10).- с.114-117. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індия)                                                

8. M. M. Palahniuk. Innovations in the student training system at higher technical education institutions: historical and philosophical aspects. Scientific bulletin of chelm section of pedagogy. Chelm 2019. P. 71-78         

Мандрик Ярослав Іванович

1.Культурологія. Івано-Франківськ 2010 р., 92 с.
2 . Історія української та світової культури. - Івано-Франківстк, 2012 р., 87 с.
3. Історія української культури. - Івано-Франківськ, 2016 р., 78 с.

Наукові публікації:

1.Діяльність органів радянської влади в Україні із забезпечення сільськогосподарського виробництва кадрами масових професій у роки завершення злочинної насильницької колективізації//Віртус, червень 2016. - С.150-155.
2.Формування спеціалістів нафтогазового комплексу в сучасній Українській державі//Віртус, жовтень 2017. - С.116-120.
3.Діяльність компартійних органів України із забезпечення села кадрами механізаторів у роки завершення злочинної насильницької колективізації//Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, липень 2018, С. 34-43.

4. Підготовка масових кадрів радянського села в роки завершення насильницької колективізації //Галичина, № 18-19, 2011, С. 239-243.
5.Перехід до загального навчання в раянській Україні: правда і фальш // Прикарпатський вісник НТШ.Думка.3.(15, 2011) С.11-120.
6. Піготовка керівних спеціаліфстів села УСРР на початку 1930-х років //Галичина №20-21, 2012, С. 264-272.
7. Підготовка кадрів для нафтогазового комплексу України на сучасному етапі розвитку нашої держави (2001-2016 рр) // Прикарпатський вісник НТШ. Число. 1.(33). 2016 р., С 343-354.
8. Гуманітарна підготовка фахівців нафтогазового профілю у процесі вивчення політології//Прикарпатський вісник НТШ. Думка. №5-6.(41-42).  2017 р., С 105-118.

9. Діяльність компартійних органів України із забезпечення села кадрами механізаторів у роки завершення злочинної насильницької колективізації//Актуальні питання гуманітарних наук. Дрогобич, липень 2018, С. 34-43.

Педич Василь Пилипович        

1. Монографія: Львівська історична школа Михайла Грушевського.-Львів, 2016.-440с. (у співавторстві з Тельваком В.В.).

2. Педич В.П., Голобін В.М., Кісь Я.І. Історія України: дати, події, коментарі. Видання друге, доповнене і перероблене. – ПП Курилюк В.Д., Івано-Франківськ, 2012. – 208с.
3.Педич В.П. Як підготувати та написати наукову роботу з історії. – Івано-Франківськ, 2013. – 37 с.
4. Педич В.П. Українська революція 1917-1920 р.р. Гетьманат П.Скоропадського. Конспект лекцій.- Івано-Франківськ, 2016. -43с.

5. Педич В. П. Методичні вказівки до планів семінарських занять і самостійної роботи з історії України. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019.-70 с.

Наукові публікації:

1.      Історико-церковні дослідження Володимира Антоновича//Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2014р. Книга І.- Львів,2014.- С.265-274.
2.Колективна монографія «Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність» (до 75-ліття створення історичного факультету) - Львів,2015р. - 412с. 3 підрозділ частини першої «Михайло Грушевський та польська професорська корпорація Львівського університету: між співпрацю та конфліктами» - С. 62-70.
3. Іван Франко і Михайло Грушевський: стосунки та співпраця// Ідейний провідник української нації. До 160-річчя від дня народження І.Я.Франка. -Івано-Франківськ, 2016. - С.129-142
4. Львівська історична школа Михайла Грушевського: Комунікативна природа та психологічний клімат//Історіографічні дослідження в Україні. Збірник наукових праць. Вип.25. -Київ, 2014. - С. 26-52
5. Інституалізація української історіографії в Галичині XIX - початку XX століття: методологічні проблеми вивчення//Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 15До 20-ліття утворення кафедри історії слов'ян і 80-річчя професора Петра Федорчака. - Івано-Франківськ, 2013. -                  С. 264-274.
6.  Історико-церковні дослідження Олександра Сушка //Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2015р. Книга І. - Львів,2015. -C. 252-262.
7.  Іван Виговський та Гадяцький трактат в дослідженні Василя Герасимчука//Переяславський літопис:збірник наукових статей. Вип.9.-Переяслав-Хмельницький, 2016. - C. 74-82.
8. Від інтерпретації до міфологізації: Львівська історична школа Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях ХХ століття//Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових працю Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.-Дрогобич,2016.- Вип.16.-C.111-120.
9. Львівська історична школа імені Михайла Грушевського: діаспорний дискурс// Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» – Острог,2015-Вип.23-C.89-96.
10.. Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект//Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія».- Дрогобич, 2015.- Вип.36.- С.18-35.
11. Львівська історична школа Михайла Грушевського: козакознавчий дискурс//Черкаський історіографічний симпозіум присвячений 150-річчю від дня народження Михайла Грушевського. - Черкаси, 2016.-С.250-274.
12. Історичний процес в інтерпретації Івана Франка // Для України жив. (До 160-річчя від дня народження Івана Франка. - Івано-Франківськ, 2016. - С.107-111.
13. Історико-церковні проблеми в дослідженні Івана Крип'якевича «Львівська Русь в першій половині XVI віку»//Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2017р.Частина 2.- Львів,2017.- С.316-326.
14. Педич В. Політика польської держави на українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Грушевського // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Історія» / ред. кол. О. Петречко (головний редактор) та ін. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 40. – C. 145-163.
15. Педич В., Тельвак В. Проблема “ФРАНКО – ГРУШЕВСЬКИЙ” в історіографічному дискурсі.// Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. 2017. Ч. 29–30. С. 196-209.

16. Хмельниччина в дослідженнях львівських учнів Михайла Грушевського // Спільна спадщина. Річ Посполита обох народів в польській і українській історичній думці XIX i XX ст.: колективна монографія / за редакцією Віталія Тельвака, Лідії Лазурко та Павла Сєрженги. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. –  С. 203-220.                                

17.Політика польської держави на українських землях у дослідженнях галицьких учнів Михайла Грушевського //Проблеми гуманітарних наук. Серія «Історія». Випуск 40.- Дрогобич. Редакційно – видавничий відділ ДДПУ імені І.Франка, 2018. – С.145-164.                                                                                                                                                          18. Становлення Івано-Франківського  локомотиворемонтного заводу як відображення історії Галичини у складі Австро-Угорської імперії //Матеріали науково-практичної конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 28 листопада 2018 р. Випуск 41. Збірник наукових праць. – Переяслав –Хмельницький, 2018. – С.162-166. (разом із студентом гр.ІС-18-1- Янишином С.).                                                                                

Іноземні видання:

1. Львівська історична школа Михайла Грушевського: культура конфлікту// Sphepеs of culture Volume X. - Lublin, 2015. -S. 234-242.
2. Wasyl Herasymczuk (1880-1944)// Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku./ Toм II.- Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2014.-S.329-342.
3. Тематична репрезентативність на сторінках «Літературно-наукового вісника» (1808-1906рр.)//Kraków –Lwow. Książki, czasopisma, biblioteki ХІХ і ХХ wieku. Czasopisma. Том ІІ. – Kraków, 2014.-S. 39-47.
4.  Мирон Кордуба на тлі української історіографії першої половини ХХ століття//Historia historiografii і metodologia historii w Polsce і na Ukraine.-Rzeszów, 2015. -S. 274-287.
5. Львівська історична школа Михайла Грушевського: становлення, функціонування, структура// Galicja.Studia i materialy.- Rzeszów, 2015-T.1.-S. 229-251
6. Norman theory in the Ukrainian historiography of the interwar time// V kongres mediewistów polskich. Recepcja i odrzucenie.Kontakty międzykulturowe w Średniowieczu. Księga abstraktów.-Rzeszów,2015.-S.144-145.
7. «Ми, ученики професора Грушевського»: до проблеми визначення персонального складу історичної школи у Львові//Historia. Cąigtosc і zmiana. Studia ofiarowane Profesorowi Jerzemu Materniekiemu.-Rzeszów,2016. -S. 89-105.
8.. Про деякі стереотипи у вивченні Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічні уваги//Historiografia w kontekstakh nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzazie współezesnegо dyskursu historycznego. -Lublin, 2017.-S.143-156.

9.Тельвак, В. П. &Педич В. П. (2019). MykhailoHrushevsky's «HistoryofUkrainianLiterature» inassessmentsofhiscontemporaries. Східноєвропейський історичний вісник, 12, 36-52. (Web of Science)       

10. Між «Іншим»та  «Чужим». Політика Польщі в українських землях у дослідженнях учнів Михайла Грушевського // Wspólnedziedzictwo. RzeczpolitaobojgaNarodowwpolskiej, litewskiejіukrainskiejhistoriografiiXIX – XXIwieku.  –WidawnictwoUniwersytetuRzeszowskiego.–Rzeszów,2019.-S.198-211.       

Федорчак Тетяна Петрівна

1. Федорчак Т.П. Політична трансформація Чеської Республіки: внутрішні та зовнішні виміри .  Монографія . -  Івано-Франківськ : Видавництво ІФНТУНГ, 2012. – 543 с.
2. Громадянське суспільство і соціальний капітал у нових країнах-членах Європейського Союзу . Монографія. – Чернівці, 2015. – 336 с.   Бурдяк В.І., Бутирська І.В., Герман М.Г. , Федорчак Т.П.

3. Політологія: методичні поради до вивчення курсу політології студентами заочно-дистанційної форми навчання.-Івано-Франівськ: 2018.-16с. Білоус Л.В., Федорчак Т.П.

4. Білоус Л. В., Федорчак Т. П. Політологія: навчальний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 350 с.

Наукові публікації:

1. Tetiana Fedorchak. EU membership as a factor for harmonization of ethnic relations within the Countries of Union// Studium Europy Środkoweji Wschodniej. – Kutno :Wydawnictwo Wyższej Szkoly Gospodarki Krajowejw Kutnie, 2016. – №5 -S. 136-146..
2. Tetiana Fedorchak. Political parties of Czech  Republic on the way to consolidated democracy// Studium Europy Środkoweji Wschodniej. – Kutno :Wydawnictwo Wyższej Szkoly Gospodarki Krajowejw Kutnie, 2017. №7 –S. 232-241.
3. Tetiana Fedorchak. Participation of political forces in parliamentary elections and national development of Czech Republic// Studium Europy Środkoweji Wschodniej. – Kutno :Wydawnictwo Wyższej Szkoly Gospodarki Krajowejw Kutnie, 2017. – №8 -S. 273-283.

4. Федорчак Т.П. Теоретичні аспекти системної трансформації і демократизації країн ЦСЄ в умовах глобалізації .   Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2013. – Вип. 10. – С. 194– 202. Фахове видання.

5. Федорчак Т.П. Парламентські  вибори в Чеській Республіці 2010 року . Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: політологія, економіка, історія. – Одеса, 2014. –  № 7(215). – С. 228-241.Фахове видання.

6. Федорчак Т.П. Політичні партії чеської Республіки в парламентських виборах 2010 року.  Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. –  Чернівці: Чернівецький університет, 2014. – Вип. 684-685. – С. 226-231. Фахове видання.

7. Федорчак Т.П. Євроінтеграційний поступ  Чеської Республіки  Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014. – С.118-123.Фахове видання.
 
8. Федорчак Т.П. Глобалізація та антиглобалізм в умовах хвиль всесвітньої демократизації . Панорама політологічних студій: науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: РДГУ, 2016.-ВИП.14.-С.111-120. Фахове видання.

9. Tetiana Fedorchak (Ivano-Frankivsk, Ukraine). Theoretical Aspects of Development ofPolitical Transformation and Democratization in Scientists' Researches (Теоретичні аспекти розвитку політичної трансформації і демократизації в дослідженнях вчених) // Studium Europy Środkowej i Wschodniej. Kutno : Wydawnictwo Wyższej Szkoly Gospodarki Krajowej w Kutnie, Wydział Studiów Europejskich, 2018. № 10. S 96-111. (18 с.)

Пуйда Роман Богданович

1. Історія культури України. - Івано-Франківськ, 2011 р. 416 с.

Наукові публікації:

1. Пуйда Р.Б. Українське національно-демократичне об’єднання 1928-1939 рр. у польському парламенті. Науковий журнал «Молодий вчений». №1(03). – м.Херсон. – 2014. – 254с. ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus (ICV 2016: 56.47).
2. Пуйда Р.Б. Українські парламентарі УНДО та їх праця в польському парламенті на передодні Другої Світової війни. "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. Випуск 87(8). – Київ. – 2014. – 434с. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індия); РИНЦ (Росія).
3. Пуйда Р.Б. Стратегія та тактика українського національно-демократичного об’єднання  1928-1938 рр. "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. Випуск 83(4). – Київ. – 2014. – 449с. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індия); РИНЦ (Росія). 8. Пуйда Р.Б. Методологічні засади формування українського національно-демократичного об’єднання в другій половині 1930-х років. "Гілея: науковий вісник": Збірник наукових праць. Випуск 101(10). – Київ. – 2015. – 540 с. Google Scholar; Index Copernicus (Польща); EBSCO Publishing, Inc. (USA); SIS (Scientific Indexing Services) (USA); InfoBase Index (Індия); РИНЦ (Росія).
4. Puyda R.B. Труд представителей украинского национально-демократическогообэдинение в сейме и сенате Польши. Studia Warminskie. Wydawnieztwo Uniwersytety Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie. - №52. – 2015. – 380 s.
5. Пуйда Р.Б. Історія української культури та історичні аспекти у процесі вивчення гуманітарної підготовки фахівців нафтогазового профілю. Емінак: науковий щоквартальник. - №1(17)(січень-березень). Т.3. – Київ-Миколаїв. – 2017. – 139 с. Index Copernicus (Польща); Open Academic Journals Index – Impact Factor OAJI: 0.201; EBSCO Information Services (EBSCO, США); Системою РІНЦ (Російська Федерація).
6. Puyda R.B. Митрополит Андрей Шептицький і багато національностей у Речі Посполитій. International scientific-practical conference  “Actual Questions and problems of development of social sciences». – June 28-30, 2016. Kielce. – 200 с.

7. Пуйда Р.Б. проф. Крижанівський Є.І. Політика умиротворення українського національно-демократичного об’єднання. Емінак: науковий щоквартальник. - №2(22)(квітень-червень). – Т2. – 2018. – с.160. РІНЦ, Index Copernicus, Impact Factor OAJI, EBSCO. 6 с.                                                                     

8. Пуйда Р.Б. Соціально-економічне і культурно-освітнє життя села Побережжя в 1919-1939 рр. Прикарпатський вісник НТШ «Думка». – 6(50), 2018. 12 с.

Білоус Ліна Василівна

1. Білоус Л. В. Політологія: тестові завдання / Л.В. Білоус, Т.П. Федорчак. -  Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 127 с.                                                       
2. Білоус Л. В. Політологія: методичні вказівки для вивчення дисципліни / Л.В. Білоус, Т.П. Федорчак, Я.В. Штанько. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. 168с.                                                                   

3.Політологія: Збірник джерел для самостійної роботи студентів / Упор. канд. політ. наук, доц.  Л. В. Білоус, канд. істор. наук, доц. Т. П. Федорчак . - Івано-Франківськ: Факел, 2012. - 131с.

4. Білоус Л. В., Федорчак Т. П. Політологія: методичні поради до вивчення курсу студентами заочно-дистанційної форми навчання. Івано-Франківськ, 2018. 16с.                         

  5. Білоус Л. В., Федорчак Т. П. Політологія: навчальний посібник. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. 350 с.

Наукові публікації:

1. Білоус Л. В. Про стан національних прав та боротьбу за них в діяльності Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінських Угод (УГГ сприяння) - Української Гельсінської Спілки (УГС) / Л. В. Білоус // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - 2013. - №3 (23). - С. 21-31.                                                   
 2. Білоус Л. В. Україна і НАТО: до питання історіографії дослідження проблеми / Л. В. Білоус // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - 2014. - № 3 (27). - С. 108-122.                                      
 3. Білоус Л. В. Сучасний низхідний тренд у розвитку партійної системи України / Л. В. Білоус, І. П. Макаровський // Науковий вісник НТШ. Думка. - 2015. - №3 (31). - С. 46-58.                    
 4. Білоус Л. В. Підготовка фахівців для нафтогазового профілю в процесі вивчення політології / Л. В. Білоус, Я. І. Мандрик // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. - 2017. - №5-6 (41-42). - С. 105-117.                                       
 5. Білоус Л.В. "Союз українських адвокатів" у боротьбі за права української мови у Східній Галичині (20-30-ті рр. ХХ ст.) /  Білоус Л.В., Білоус З.В. //  Держава і право: Збірник наукових  праць. Юридичні і політчні науки. Вип.19. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - с. 130-133.            

6. Білоус Л. Історія нафтогазової справи Дрогобицько-Бориславського промислового району середини 40-х рр. XXст. – початку XXIст. в дослідженнях вітчизняних науковців. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 23. Том 1. С. 4-10. (Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

7. Білоус Л. В. Політична еліта України: оцінка суспільної ефективності вітчизняними науковцями. Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2018. №6 (50). С. 21-31.                         

8. Мандрик Я. І., Білоус Л. В. Біля витоків організованої підготовки спеціалістів для видобутку нафти і газу в Східній Галичині (до 120-річчя нафтогазової освіти в Україні). Прикарпатський вісник НТШ. Думка. 2018. №6 (50). С. 107-111.

 

Бзунько Галина Богданівна

1. Ріккарді Г. Створення вищих навчальних закладів Галичини і формування системи академічної освіти (1867-1914 рр.) / Г.Ріккарді // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія /  - Ужгород, 2004. - Вип. 10. с. 9-41.    

2.  Ріккарді Г. Питання українського університету в контексті українсько-польськиї відносин у Галичині (середина ХІХ - початок ХХ ст.) / Г.Ріккарді // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія / - Ужгород, 2004. - Вип. 11. с.11-26.   

 3. Ріккарді Г. Національне питання у вищих навчальних закладах Львова у контексті національної політики Австро-Угорщини (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) / Г.Ріккарді // Вісник Прикарпатського університету. Історія /  , ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2014. - Вип.26. - с.182-189.   

 4.  Ріккарді Г. Академічна політика центральних і краєвих органів влади у Східній Галичині (1867-1914)  / Г.Ріккарді // Львів, 2015. - Вип. 8. - с.18-24.        

 5. Ріккарді Г.  Становище українського шкільництва у Східній Галичині в 60-х рр. ХІХ ст. - поч. ХХ ст.: спроба історичного аналізу /  Г.Ріккарді // Галичина.  - Івано-Франківськ, 2015. - Число 27. - с.353-358.

 6. Riccardi H. Austrian Government Policy in the Sphere of Higher Education in Eastern Galicia (1867-1947) / H.Riccardi // Spheres of culture. - Lublin. - 2015. - Volume XII. - P.244-253.

7. Бзунько Г. Б. Становлення і розвиток вищої ветеринарної школи у Львові (середина ХІХ- початок ХХ ст.), Вісник Прикарпатського університету. Історія. Випуск 29.- м. Івано-Франківськ, 2017 С. 7-12.                                                                                                                                                                                                                           

8. Бзунько Г. Б. Становлення і розвиток вищої політехнічної школи у Львові (середина ХIX початок XХ століття), Прикарпатський Вісник НТШ. Думка. №6 (50) 2018 р. с 13-20.

Петруня-Пилявська Наталія Анатоліївна

1.Культорологія. Івано-Франківськ 2010 р., 92 с.
2.Електронний курс "Історія України" (для підготовчого відділення)  У співавторстві .2017
3.Електронний курс "Історія української культури".2018 р
4 . Історія української та світової культури. - Івано-Франківск, 2012 р., 87 с.
5. Історія української культури. - Івано-Франківськ, 2016 р., 78 с.

6.Електронний курс "Історія України та української культури" 2019 р.                                                                                                                                                                                                  

Наукові публікації:

1. До проблеми етнічної духовності трипільців та її місця в культурогенезі// Науковий вісник інституту гуманітарної підготовки.Вип.2. Івано-Франківськ.2010.с.48-56.
2.Ідея і обовязок національної інтелігенції в трактуванні Івана Франка//Науковий вісник інституту гуманітарної підготовки.Вип.3.- Івано-Франківськ, 2011р.
3. до питання про нерозривність процесів культуро- та етногенезу в палеолітичній культурі України.//Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка. Думка, 2012р. №3(19).
4. Яскрава сторінка козацької героїки(з нагоди публікації монографії І.П.Макаровського )"Гетьман Петро Сагайдачний на сторожі України" //Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка. Думка, 2012р. №3(19).
5. Використання творів І.Франка при вивченні історії української культури.//Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка. Думка, 2018р. №3(19).

6. Проблематика теоретичної моделі культури. Друк, електронна версія httrs//doi.org/10.32839/2304-5809-3-67-12. Науковий журнал «Молодий вчений» №3(67), березень 2019 , с 62-65.                   

7. Прикладна культурологія як  конструкт культури. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" №18(80)/2019, с.31-35.                                                                                             

8. Концептуальні підходи теорії культури. Молодий вчений №12(76) грудень 2019, с.142-146.

9. Дослідження культури середньовіччя з позицій філософсько-культурологічної теорії. Друк, електронна версія: https://www.inter-nauka.com/issues/2019/3/4747. Міжнародний науковий журнал»Інтернаука». Збірник наукових праць №3(65),2019, с.58-63                   

10. Значенневі домінанти в теорії культури. Друк, електронна версія http//www.naukajournal.org. Науковий журнал «Науковий огляд » № (55), 2019, с.25-35 .

11. Курс підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України  2017 ( електронний курс)  у співавторстві доц.. Штанько Я.В.

Николайчук Любов Михайлівна

1. Патент на корисну модель №  117659
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі Бюл. № 13
10.07.2017       «ІНФОРМАЦІЙНА НЕЙРОМОДЕЛЬ СУБ”ЄКТА ПРАВА»
2. Патент на корисну модель № 121046
Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі Бюл. № 22
27.11.2017     «ПРИСТРІЙ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНТРОПІЇ»

3.Патент на корисну модель № 134154. "Спосіб контролю параметрів технологічного процесу".10.05.2019 р.

1. Цивільне право України (особлива частина) / Навчально-методичний комплекс. -Тернопіль: Економічна думка, 2007.- 64 с.
2. Нотаріат/Методичнірекомендації.-Тернопіль: Економічна думка, 2007.-   62 с.
3. Правове регулювання відносин власності/Методичні рекомендації.-Тернопіль: Економічна думка, 2007.- 27 с.
4. Цивільне право  /Навчально-метод.комплекс для вивчення дисц.-Івано-Франківськ: Факел, 2007.-  84 с.
5. Природоохороннезаконодавство та екологічне право  /Навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ,ІФНТУНГ.- 2017 р.- 32 с.

Наукові публікації:

1. Николайчуук Л.,Процюк Г, Пітух І.,Процюк В.Information and Legal Aspects of  the Communication Functions of the Computerized System Operator
Інформаційні та юридичні аспекти комунікаційних функцій оператора комп’ютеризованої системиМатеріали Міжнародної конференції TCSET 2016,  Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, комп’ютерної інженерії. – 23-26 лютого 2016.- Львів-Славсько, Україна. -  С.885-888                                                                             

 2. Пітух І., Процюк Г.,Процюк В.,Николайчуук Л.Computer-Aided Design System of the Interactive Communication of the Operator of  Computer-Aided ControlOf Multiparameter Object Based on the Image-Cluster Model
Information and Legal Aspects of  the Communication Functions of the Computerized System Operator
Матеріали ХШ  Міжнародної  науково-технічноїконференції
Перспективні технології   і методи Проектування МЕМС (МЕMSTECH) 20-23 квітня, 2017 .-Поляна, Україна .- С.18 – 22                                                                               

3. Мельничук С., Воронич А., Николайчук Л., Круліковський Б.The Structure and Components of Embedded Special Processors for Determination of Entropy Signals and Random Messages
Матеріали ХШ  Міжнародної  науково-технічної конференції
Перспективні технології   і методи Проектування МЕМС (МЕMSTECH) 20-23 квітня, 2017 Поляна, Україна .- С.81 -85                                                                                   

 4. Николайчук Я., Пітух І., Возна Н., Процюк Г.,Николайчук Л., Волинський О.System fom Monitoring the Quasi-Stationary Technological Processes Based on Image-Cluster Model
IEEE International Conference on  Intellident Data Acquisition and Advanced Computinq  Systems:Technoloqy and Applications 21-23 Septembes, 2017, Bucharest, Romania .- C. 712 – 715
5. Мануляк  І.,Воронич А., Мельничук С., Николайчук Л.Special Processors ofInformation Entropy Estimates Calculation of Fixed-Size Signals Binary RealizationsМатеріали ХШ  Міжнародної  науково-технічноїконференції Перспективні технології   і методи проектування МЕМС (МЕMSTECH) 18-22 квітня, 2018 Поляна, Україна .- С.200 - 203.
6. Special Processors ofInformation Entropy Estimates Calculation of Fixed-Size Signals Binary Realizations/ Матеріали ХШ  Міжнародної  науково-технічноїконференції
Перспективні технології   і методи проектування МЕМС (МЕMSTECH) 18-22 квітня, 2018 Поляна, Україна .- С.200 – 203  (автори і співавтори)  Мануляк  І, .Воронич А, .Мельничук С, Николайчук Л.
7. System fom Monitoring the Quasi-Stationary Technological Processes Based on Image-Cluster Model /IEEE International Conference on  Intellident Data Acquisition and Advanced Computinq  Systems:Technoloqy and Applications 21-23 Septembes, 2017, Bucharest, RomaniaC. 712 – 71

8. Николайчук Л. М. Special Processors of Information Entropy Estimates Calculation of Fixed-Size Signals Binary Realizations.Матеріали ХШ Міжнародної науково-технічної конференції Перспективні технології і методи проектування МЕМС (МЕМSТЕСН) 18-22 квітня, 2018 Поляна, Україна. С. 200-203 (scopus)

9. Николайчук Л. М. Methods and Special Processors of Entropy Signal Processing. IEEE Ukraine Section International Conference on the Experience of Designing and Application of CAD Systems (CADSM). Polyana (Svalyava), UKRAINE, February 26 – March 2, 2019. c. 3/59 – 3/62 (scopus)

10. Николайчук Л.М., Вирховська А.Т.Інформаційні моделі оператора комп’ютеризованої системи як суб’єкта праваМатематичне та  комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки: зб. Наук праць /Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, Камянець-Подільський  національний університет імені Івана Огієнка; [ редкол.:О.М.Хіміч (відп. ред.)та ін.].- Кам”янець- Подільський: Камянець-Подільський  національний університет імені Івана Огієнка, 2017.- Вип.15.- С.138 – 143           

11. Процюк Г.,Николайчук Л., Возна Н.Метод моніторингу станів бурової установки та підвищення ефективності комунікацій операторів розподіленої комп’ютеризованої системиПрикарпатський вісник НТШ. Число.-т 2017. - № 2 (38). С. 184- 195    

Волковецька Світлана Василівна

 1. Правознавство: методичні вказівки для вивчення дисципліни (англійською та українською мовами). Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016 р. – 50 с.

2. Волковецька  С. В., Вінтонів Х. М., Гривнак Б. Л. Правознавство: навчальний посібник (англійською та українською мовами) Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. 220 с. 
3. Волковецька С. В. Методичні вказівки. Інтелектуальна власність Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013.- 59 с. 59 с. 
4. Волковецька С. В. Господарське право: методичні вказівки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011.   

Наукові публікації:

1. До питання конституційної реформи в Україні. Івано-Франківськ,–  16-17 травня 2013 р. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – С. 41-46. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції.
2. Тенденції розвитку конституційного процесу в Україні. Науково-інформаційний вісник. Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. - Право: - 9/2014.- с. 129 -135
3. Проблематика інформаційного забезпечення реформ в Україні. Збірник матеріалів міжнародної наукової координаційної Тернопіль, 2014 р. с. 158-160. Міжнародна наукова координаційної ради «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління».
4.С. В. Волковецька Правові аспекти реформування освіти в Україні в контексті євроінтеграції. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції:// «Розвиток соціальних комунікацій та правове регулювання модернізації освіти в контексті євроінтеграції України» (20-22.05.2015 р.) //– Івано-Франківськ, 2015. – С. 141-146.                       6.С. В. Волковецька Вплив інформаційних технологій на стан правосвідомості громадян в Україні Надвірна-Яремче,-  2016 р. – 15-17 с. 3 с. Матеріали проблемно-наукової  між галузевої конференції «Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства» (ЮПІС-2016) 25-27 травня 2016 р.
7.С. В. Волковецька Деякі аспекти формування правової культури студентів ІФНТУНГ Івано-Франківськ, 2016 р. – 10-11 с 2 с. Внутрішньоуніверситетська науково-методична конференція  «Філософські та правові аспекти формування гуманітарно-комунікативної культури фахівців нафтогазової галузі»  24 травня 2016 р.
8.С. В. Волковецька Правове виховання молоді в дусі патріотизму – необхідна умова успішної української державності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції:// «Загально-філософські, психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України» (25-26.05.2017 р.) м. Івано-Франківськ, 2017 р. - С. 62-68. 7 с.

9. C. В. Волковецька Правове виховання молоді як необхідна умова української демократії// Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицього. Серія право. №15(17), 2018. С.36-40.                                                                  

Гривнак   Богдан Любомирович

1.Інформаційна діяльність у державному управлінні: навчальний посібник / В. М. Пахомов, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 168 с.                                  
2. Зв’язки з громадськістю: навчальний посібник / О. Д. Джура, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.– 230 с.                                                           
3. Правознавство: навчальний посібник (англійською та українською мовами) / С. В. Волковецька, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017.– 288 с.

4. Політичні комунікації: методичні вказівки для вивчення дисципліни / Б. Л. Гривнак, О. Д. Джура. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015.– 48 с.

5. Правознавство: методичні вказівки для вивчення дисципліни (англійською мовою) / О. В. Волковецька, Х. М. Вінтонів, Б. Л. Гривнак. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.– 68 с.

6. Курс дистанційного навчання з дисципліни «Правознавство» для студентів спеціальності «Програмна інженерія»

Наукові публікації:

1. Гривнак Б. Л. Парадигма особистісно-орієнтованого навчання на початку нового століття / Б. Л. Гривнак // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць. – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2010. – № 42. – С. 138–144.
2. Гривнак Б. Л. Суспільно-економічний розвиток людства у ХХІ столітті: наслідки для освітньої сфери / Б. Л. Гривнак // Нова парадигма : Журнал наукових праць / [гол. ред. В. П. Бех]. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Випуск 98. – С. 112–124.
3. Гривнак Б. Л. Особливості євроінтеграції системи вищої освіти України / Б. Л. Гривнак // Вища освіта України. – Додаток 2 (№ 3). – Том І (26). – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск». – К.: «Гнозис», 2011. – С. 158–165.
4. Гривнак Б. Л. Суспільство, яке ми будуємо: концепція інформаційного суспільства в сучасному світі / Б. Л. Гривнак // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2011. – Спецвипуск. – С. 285–291.
5. Гривнак Б. Л. Вплив інформаційного суспільства на розвиток освіти в Україні / Б. Л. Гривнак // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2013. – Випуск 76 (№9). – С. 213–215.
6. Гривнак Б. Л. Тенденції розвитку вітчизняної освіти в другій половині 80-х – на початку 90-х років ХХ століття / Б. Л. Гривнак // Гілея (науковий вісник) : [зб. наук. праць] / [гол. ред. В. М. Вашкевич]. – К. : ВІР УАН, 2015. – Випуск 93 (№2). – С. 103–109
7. Зварич Р.В., Гривнак Б.Л. Регулятивна функція права у системі функцій права // Науково-інформаційний вісник Університету Короля Данила: Журнал. Серія Право. – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2017. – №4 (16) . – С. 20-28.

Котерлін Ірина Богданівна

1. Інформаційне законодавство та трудове право: Методичні вказівки для вивчення дисципліни/ Котерлін І.Б. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 85 с.
2. Інформаційне право: конспект лекцій/ І.Б. Котерлін – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2006. – 201 с. Адміністративне право. Господарське право: метод. вказівки/ І.Б. Котерлін.  - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. - 45 с.
3. Інформаційне право : практикум / І. Б. Король, І. Б. Котерлін. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 60 с.

Наукові публікації:

1.Котерлін І. Б. Проведення роботодавцем відеоспостережень на робочому місці та збору персональної інформації про працівника./ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Загально філософські , психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України" 25-26.05.2017 р. м. Івано-Франківськ: - С-41-44.                                                                                     

2. Котерлін І. Б., Когут Х. М., Шевадуцька Л. Г. Особливості інформаційного тероризму в епоху глобальної інформатизації світового простору/Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Загально філософські , психологічні та юридичні проблеми у здійсненні правової допомоги населенню України" 25-26.05.2017 р. м. Івано-Франківськ: - С-45-49.                                             

3. Котерлін І. Б. Реалізація права на інформацію в журналістській діяльності / Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка 2 (30) 2016 р. с 488-501.                                                     

4. Котерлін І. Б.Надання відповіді на запиту про екологічну інформацію суб’єктами підприємницької діяльності у нафтогазовій сфері/ Збірник матеріалів проблемно-наукової
між галузевої конференції «Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства» (ЮПІС-2016) 25-27 травня 2016 р. Надвірна – Яремче 2016 р.- 31-34с.                             5. Котерлін І. Б Інформаційна безпека як елемент інформаційної культури українського суспільства/ Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Сучасна українська нація: мова, історія, культура »16-17 березня  2016 р. Львів: Друкарня ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2016 р. –  133136с.                                                           6. Котерлін І. Б. Сучасні способи маніпулювання інформацією та можливості правового впливу запобігання цьому.Внутрішньоуніверситетська науково-методична конференція «Філософські та правові аспекти формування гуманітарно-комунікативної культури фахівців нафтогазової галузі» 25-26 квітня 2016 р. Івано-Франківськ 2016 р. -  104-109 с.
7.  Котерлін І. Б. Заборона показу російських серіалів як елемент протидії інформаційній війні Росії в Україні./ Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток соціальних комунікацій та правове регулювання модернізації освіти в контексті євроінтеграції України»  (20-22.05.2015 Івано-Франківськ, 2015. – С. 121-125.
8.  Котерлін І. Б. Зловживання свободою і гарантованого законодавством права на інформацію засобами масової інформації./ Гілея: науковий вісник. - 2013. - № 76. - С. 128-131.          

9.Котерлін І. Б.  Поняття «Офіційна інформація» її правова характеристика та ознаки. / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки», випуск 2, том 3. 2014. –с. 103-106

10. Котерлін І.Б. Невладні суб’єкти господарювання як розпорядники інформації. Підприємництво, господарство і право №2 2019. С. 166–169 (Copernicus)                                    11. Котерлін І. Б. Поняття відкритих даних і повторного використання інформації як категорій публічної інформації у контексті комунікативної взаємодії влади та суспільства. Право і суспільство.2019. №2 ч.2 С.107-110

Кріцак Юрій Остапович

1. Розвиток теоретичних уявлень про правове регулювання літературного твору / Ю.О. Кріцак // Право та управління. – №3. – 2011. – С. 116-123. – [Електронний ресурс]. – режим доступу – http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2011_3/pdf/11kjorlt.pdf
2. Правова природа літературного твору / Ю.О. Кріцак // Вісник Харківського національного уні-верситету внутрішніх справ. – 2011. – №3. – С. 279-286.
3. Здійснення авторського права на літературний твір/ Ю.О. Кріцак // Право і безпека. – 2012. – №2. – С. 186-190.
4. Зміст авторського права на літературний твір / Ю.О. Кріцак // Південноукраїнський правничий часопис. – 2012. – № 3. – С. 122-124.
5. Право на власні дії при здійсненні творцем авторського права на літературний твір / Ю.О. Кріцак // Вісник Одеського державного універси-тету. Гуманітарні науки: історія, філософія, пси-хологія, право. – 2013. – №2. – С. 120-123.
6. Отдельные аспекты защиты авторского права на литературное произведение / Ю.А. Крицак // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь». – 2013. -№10/3. – С. 122-127.
 7. Личные неимущественные права авторов литера-турных произведений / Ю.А. Крицак // Современ-ное состояние исследования неимущественных правоотношений в науке гражданского права: Сборник тезисов научных докладов и сообщений круглого стола (27 января 2012 г). – Х.: ХНУВД. 2012 С. 106-108

8. Кріцак Ю. О. Забезпечення підвищення ефективності управління регіональною конкурентоспроможністю на основі використання індексів інноваційної та інвестиційноїдіяльності [Ensuring the effectiveness increase of regional competitiveness management base don the usage of innovation and investment activities indexes] /Olha P. Romankoa, Iryna Z. Savchyna, Yuriy O. Kritsakb, Ruslan B. Danyleichuka and Sviatoslav Ya. Kis //Contentslistsavailableat Growing Science Management Science Letters. Pages: 1119-1130 (Scopus) Джерело: http://www.growingscience.com/ msl/Vol9/msl _2019_ 83.pdf

9. Никифорук В. Д., Семенютіна Т. В., Кріцак Ю. О., Федорович І. В. Нормування праці на підприємствах нафтового комплексу: навчальний посібник/ В. Д. Никифорук, Т.В. Семенютіна, Ю. О. Кріцак, І.В. Федорович.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2013.- 367 с.

Скальська Дарія Миколаївна

1.   Естетика.Естетика постмодерної доби. Навчальний посібник з грифом МОН України. Івано-Франківськ,Факел,2008.-132с.
2. Skalska, D. M. English “Philosophy lectures”. Ivano-Frankivsk: IFNTUNG – 2013. – 52 p.
3.  Скальська, Д. М.   Філософія: метод. вказівки для вивчення дисципліни / Д. М. Скальська. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 65 с. – (Кафедра філософії). – Бібліогр.: с. 56-64. – аспіранти, здобувачі, стажисти, вступники до аспірантури.

Наукові публікації:

1. Скальська Д. М. Філософсько-антропологічні засади естетики посткласичної доби. Збірник наукових праць  «Антропологічні виміри філософських досліджень», Дніпропетровський націо-нальний університет заліз-ничного транспорту імені академіка В.Лазаряна, Дніпро-петровськ,  №3, 2013. С.62-68. Науко-метрична система DOAJ, Google Scholar, Library.Ru
2. Скальська Д. М. Скальська М.Л. Філософсько-естетичні аспекти виникнення теорії гештальтів. Наукові записки Національ-
ного університету «Острозька академія». Серія «Філософія».
- Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2014.-Вип. 15.- С.125-130.
3. Скальська Д. М. Філософсько-антропологічний діапазон феноменологічної естетики Р.Інґардена. Зб. наук. праць «Актуальні проблеми духовності».- Криворізький національний
університет. Вип.15.-Кривий Ріг. ДВНЗ «КНУ»-2014.- С.68-77.
4. Скальська Д. М Філософські аспекти емпіричних досліджень структуралізму. Гуманітарний вісник ДВЗН «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Випуск 13 – К. «Гнозис», 2016. – С. 21-28.
5. Скальська Д. М Процюк Р.В. Підготовка фахівців третього рівня освіти нафтогазового профілю:особистісні імперативи науковця в умовах глобалізації. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, №2 (304) Серія: Педагогічні науки; 2016. С. 100-105.

6. Скальська Д. М Філософсько-антропологічні пріоритети у підготовці фахівців нафтогазового профілю. Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії», ЗДІА – Запоріжжя, 2016. – С. – 58-67. Міжнародна індексація журналу:
7.ULRICHSWEB Global serials Directory; 2.РІНЦ (Росія, наукова електронна бібліотека LIBRARY.RU); 3.EBSCO PUBLISHING; 4.WorldCat;
8.Academic Search Engine (BASE, Німеччина); 6.ResearchBib; 7.Directory of Open Access Journals (DOAJ); 8.INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL (Польща)

9. D. Skalska Philosophical and anthropological grounds of teaching of humanities for oil and gas engineering specialists// Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. VI (31), Issue: 185, 2018 Dec., Budapesht, P. 29-32.  INDEX COPERNICUS: ICV 2014: 70.95; ICV 2015: 80.87; ICV 2016: 73.35 GOOGLE SCHOLAR ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS YEARBOOK SCRIBD ACADEMIA.EDU

10. D. Skalska, M. Skalska Art as self-consciousness of mankind: territory of beauty// Norwegian Journal of development of the International Science. ISSN 3453=9875 VOL.3 № 28/ 2019. P.7-10. ISSUU SLIDESHARE CALAMEO

11. Скальська Д. М. Інформаційна культура в освітньому просторі. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету: [збірниик]. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – Вип.30.  288 – 291 с. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

12. Скальська Д. М. Візуальне мислення у видовій специфіці мистецтва. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика»,  2019.- Вип. 24. 40-45 с. INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

13. Скальська Д. М Філософсько-антропологічні рефлексії в науці та освіті: естетика. Збірник наукових праць журналу «Virtus», внесено до міжнародних науко метричних баз даних Scientific Indexing Services (USA); Citefactor (USA). Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (м. Рубіжне). 2016.- С. – 27-31. 1.Scientific Indexing Services (USA); 2.Citefactor (USA); 3.Impact Factor (IIJIF)

14. Скальська Д. М Філософська аксіологія як арт-терапія. Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chif M.A. Zhurba – October № 17, 2017. – P. 40-43. Видавництво: Publisher: Center of modern pedagogy «Learning without Frontiers» (Canada). 1.Impact Factor (IIJIF); 2.Citefactor (USA); 3. Scientific Indexing Services (USA)

Андрусів Любомир Зіновійович

1.Філософія: конспект лекцій. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013. - 158 с.
2 . Вступ до логіки: методичні вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. - 64 с.
3. Соціологія: методичні вказівки. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. - 76 с.

Наукові публікації:

1.Бінарне трактування поняття розум мислителями українського Відродження // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки  / гол. ред. колегії С.М.Возняк. — Івано-Франківськ: ПНУ ім.В.Стефаника,2014. — Вип.18.—С.7-11.
 2.Становлення раціоналістичної традиції в українській філософській думці ІХ ― поч. ХVІІ ст.: історико-філософський аналіз // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Випуск 726 – 727. Філософія. ― Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. ― С. 165 – 170.
 3.Проблема дослідження раціонального в українській філософській думці ІХ – поч. ХVІІ ст.  // Мандрівець. ― № 2 (116). ― 2015. ― С. 4-8.
 4.Проблема дії та споглядання у полемічній літературі: формування української раціоналістичної традиції // Практична філософія. ― 2015. — № 2 (56). — С. 17-21.
5.Містичний та раціональний аспекти богопізнання у києворуській духовній культурі // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки / гол. ред. колегії В.В. Грещук. — Івано-Франківськ: ПНУ ім. В. Стефаника, 2016. — Вип. 20. — С. 7-11. 2.

6. Дослідження раціоналістичних тенденцій в українській філософській думці ХІ-ХVІІ ст.: огляд історико-філософських праць // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. — К.: «Видавництво «Гілея», 2017. — Вип. 121 (6). — С. 62-66.

7. Андрусів Л.З. Архетип батька: історико-філософський аналіз // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душня, І. Зимоиря. / Дрогобич: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - Том. 1. - С. 4-8.

Руско Надія Михайлівна

1. Філософія та релігієзнавство: навч.-метод. комплекс /   Н. М. Руско. – Івано-Франківськ, 2019. – 190 с.

Наукові публікації:

1.Руско Н. М. Філософсько-релігійні засади і місце галицької ікони у християнському мистецтві / Н. М. Руско // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці, 2013. – №1 (9). – С. 144-149.
2.Руско Н. М. Іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття /
Н. М. Руско // Українське релігієзнавство. – Київ, 2013. – № 72. – С. 168-177.
3.Руско Н. М. Співвідношення світського й божественного в галицькій іконі /
 Н. М. Руско // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2013. – С. 105-111.
4.Руско Н. Іконописна спадщина Галичини кінця ХІХ початку –
ХХ століття // Світогляд – Філософія – Релігія: зб. наук. праць. – Вип. 6. – Суми : ТОВ ВПП «Фабрика друку», 2014. –  С. 129-137.
5.Руско Н. М.  Философско-религиозные основы иконы / Н. М. Руско // Гуманитарные научные исследования. – Москва, 2014. – № 8. – С. 80-87.
6.Руско Н. М. Особливості галицького іконопису кінця ХІХ – початку ХХ століття / Н. М. Руско // Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні, взаємовпливи, міжконфесійні взаємини: Матеріали міжнародної наукової конференції (Галич, 25 травня 2013 р.). – Галич : Давній Галич, 2013. – С. 399-408.
7.Руско Н. М. Поняття радості і страждання у філософській та релігійній світовій думці  / Н. М. Руско // Virtus: Scientific Journal  /  Editor-inChief  M. A. Zhurba – June № 7. – С.  82-91. Руско Н. М. 8.Архетипи галицької ікони: філософсько-релігієзнавчий аспект /
Н. М. Руско // Прикарпатський вісник. 2015.
9.Крижанівський Є. І., Мойсишин В. М., Руско Н. М. Про археологічні дані та писемні джерела з історії села Побережжя // Є. І. Крижанівський,
В. М. Мойсишин, Н. М. Руско // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. – 2016. –№ 3(35). – С. 88-105.

10. Руско Н.М. Чудотворний образ Матері Божої Маріямпільської – цінна релігійна пам’ятка Галицького краю / Н. М. Руско //   Гілея: наук. вісн. – Київ: Гілея, 2019. – С. 128-131. – (Філософські науки ; Вип. 141 (2)).

11. Руско Н. М. З церковного життя у Побережжі: історико-релігійніаспекти / Н. М. Руско // Прикарпат. вісн. НТШ: Думка. – 2018. – № 5 (49). – С. 280-286.                                                            

12. Руско Н. М. Маріямпільська чудотворна ікона Матері Божої на перехресті української та польської культур: філософсько-релігійний аналіз / Н. М. Руско // Polischsciencejornal. – Warsaw. Sp 200 «iScience», 2019. Part 2. –  C. 105-108.                           

13. Руско Н. М.  Читальня «Просвіти» в с. Підмихайля / Н. М. Руско // Калуські історичні студії: [присвячений 150-річчю створення т-ва «Просвіта»]: зб. наук. статей, документів і матеріалів / за заг. ред.: О. Малярчука, І. Тиміва. – Івано-Франківськ: Фоліант, 2019. – Т. 3. – 308 с.        

Олексишин Олег Орестович

1.  Олексишин О. О. Культурологія : методичні вказівки до практичних занять / О. О. Олексишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 55 с.
2. Олексишин О. О. Філософія : методичні вказівки для практичних занять / О. О. Олексишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 62 с.
3. Олексишин О. О. Культурологія : методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / О. О. Олексишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 72 с.

4. Олексишин О. О. Філософія: методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни / О. О. Олексишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 96 с.

Наукові публікації:

1. Олексишин О.О. Українська Греко-Католицька Церква в умовах антирелігійної пропаганди радянського режиму на Прикарпатті у 40-50-х рр. ХХ ст. / О. О. Олексишин // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету УГКЦ «Добрий Пастир»: Збірник наукових праць / Гол. ред.  Р. А. Горбань. – Вип. 6. Богослов’я. – Івано-Франківськ, 2014.  – С. 217-223.
2. Олексишин О.О. Формування культуровідповідного середовища вищого навчального закладу в умовах соціокультурних трансформацій / О. О. Олексишин // Матеріали міжнародної науково-практичній конференції «Теоретичні, методичні і практичні проблеми соціології, історії та політології. 20-21 листопада     2015 р., м. Херсон. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – С. 135-137.
3. Олексишин О.О. Медіаграмотність як складова гуманітарної підготовки студентів технічних університетів / О. О. Олексишин // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції. 28-29 жовтня 2016 р., м. Дніпро. Ч. І. / Наук. ред.                   О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 217-218.
4. Олексишин О.О. Формування медіакультури студентства в умовах інформаційного суспільства: філософський аспект  / О. О. Олексишин // Virtus: Scientific Journal. – №15. – Рубіжне: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – 2017. – С. 26-28.
5. Олексишин О.О. Критичне мислення як елемент інтелектуальної культури студентів вищої школи / О. О. Олексишин // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 25-26 травня 2018 р., м. Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – С. 242-243.

6. Олексишин О. О. Діяльність музейних закладів Прикарпаття в умовах радянської політичної системи (1944–1964 рр.). Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Ч.31. Івано-Франківськ. 2018. С.118-125.                                                                                                                                                                                            7. Олексишин О. О. Проблема формування інтелектуальної культури студентів у контексті сучасної філософії освіти / О. О. Олексишин // Молодий вчений.  Науковий журнал. – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – №10 (62). – С. 4-7.

8. Олексишин О.О. Діяльність професійних мистецьких колективів Прикарпаття в контексті радянської культурної політики середини 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. / О. О. Олексишин // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Ч.28. – Івано-Франківськ, 2016. – С.132-136.

Кудлач Віра Іванівна

1.Культурологія.Методичні вказівки.- ІФНТУНГ, 2013.- 72с.
2. Навчально-методичний комплекс з курсу "Культурологія".- ІФНТУНГ, 2017.

3. Culturology. Конспект лекцій для іноземних студентів.- ІФНТУНГ, 2017.

Наукові публікації:

1.Peculiarities of technoscience, technics, technology and their humanitarian and moral comprehension Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna. - № 9 – 10, pp. 57 – 63.
2.Філософське осмислення сучасного менеджменту SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION. Humanities and social sciences - - Budapest ,  Issue 109, 2016. – pp. 32 – 37
3. Інтеграційні підходи в науковій та інженерно-економічній діяльності //International journal of innovative technologies in social science 4(8), Vol.2, June 2018.- pp. 64-69

4. Перші філософсько-релігійні спроби осмислення громадянського суспільства// Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2013. – С.192 – 198
5. Активізація пізнавальної діяльності  майбутніх інженерів нафтогазової галузі Мультиверсум. Філософський альманах. –  Київ, 2013 р. – Випуск 4(122). – С198 – 209.
6. Вплив сучасних соціально-гуманітарних технологій на природу людини //       Міжнар. наук.-практ. конф. «Суспільні науки ХХІ століття:  перспективні та пріоритетні напрями досліджень». 19-20 липня 2013 р. – Дніпропетровськ,2013.– С.49-51.
7. Людина соціальна //  Мультиверсум. Філософський альманах. –  Київ, 2014 р. – Випуск 3 (130). – С.48– 60.
8. Свідомість як відображення й ідеальне творення світу // Мультиверсум. Філософський альманах. – Київ, 2012 . – Випуск 6(114). – С84 – 95

9. В. Кудлач, Ю. Корнута, І. Катамай. Методологія управління проектами Agile: філософські аспекти //EUROPEAN HUMANUTUES STUDIES: State and Society. Krakow, 3(I), May, 2019.- pp.115-130.

Шастко Ірина Миронівна

1. І.М. Шастко Методичні вказівки. Конфліктологія.- Івано-Франківськ. 2010.-с.48
2. І.М.Шастко Методичні вказівки. Культурологія, -Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2014 с.40
3. І.М.Шастко Методичні вказівки. Соціологія. -Івано- Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. с.52.

4. І.М.Шастко Філософія: навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2019. –  с.142

Наукові публікації:

1. Шастко І.М. Взаємозв'язки амбівалентності латентного материнства з особистісними характеристиками у дівчат юнацького віку/В-во Вісник ХНПУ ім.Г.С. Сковороди, Психологія,Вип.34, 2010 р.с.221-223
2. Шастко І.М. Накуово-теоретичне вивчення проблеми амбівалентності материнства/ І.М.Шастко//Збірник наукових праць: філософія, соціологія,психологія. - Івано-Франківськ:Вид-во ДВНЗ  "Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника", 2013. - Вип.18 -Ч.1. -с 131-136.
3. Шастко І.М. Тренінг підвищення рівня впевненості в дівчат юнацького віку./І.М.Шастко// Практична психологія і соціальна робота. -№5. 2014 - с.65-68
 4. Шастко І.М. Особливості консультування дівчат юнацького віку  з проявами амбівалентності латентного материнства/ І.М. Шастко //Актуальні проблеми практичної психології. Вид-во ГНПУ ім. О.Довженка.- 2013р. с. 50-53.
5.  Динаміка переживання амбівалентності латентного материнства у дівчат юнацького віку в умовах цілеспрямованого психологічного впливу / Вид-во СНУ ім. В.Даля Теоретичні і прикладні проблеми психології. Зб. наукових праць. №1(24), 2010р. С.222-228.

6. Шастко І.М. Використання психотренінгу з метою підвищення рівня надії у юнацькому віці./І.М.Шастко// Молодий вчений. -№5(57). 2018- с.30-33. ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus (ICV 2016: 56.47).

7.Шастко І.М. Науково - теоретичне вивчення проблеми переживання особистісної амбівалентності. Молодий вчений. №5(59). 2019 Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus (ICV 2016: 56.47 c.75-80.

8. Шастко І.М. Збалансована амбівалентність – шлях до особистісного росту і розвитку. Актуальні наукові дослідження в сучасному світі. В.5(49). Ч.8. 2019, с.76-79.

Сабадуха Володимир Олексійович

1. Сабадуха В.О. Методологія професійної та інтелектуальної діяльності Текст:методичні вказівки до практичних занять/В.О. Сабадуха. - Івано-Франківськ:ІФНТУНГ,2017.- 84с.
 2. Психологическая антропология. Программа курса для учащихся старших классов  /В. Сабадуха,
В. Чернобровкин, О. Гречаний , Луганськ: Глобус, 2006. – 32 с.
3.  Українська національна ідея та концепція особистісного буття: Монографія
Івано-Франківськ: Фоліант, 2012. –  2-е вид.–176 с.
4. Філософія здібностей в контексті пріоритету духовного над матеріальним: Монографія / Гречаний О. Ф., Сабадуха В. О.
Луганськ – Тернопіль – Івано-Франківськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 211 с.

5. Сабадуха В. О. Метафізика суспільного та особистісного буття : монографія – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 647 с.

Наукові публікації:

1. Сабадуха В.О. Поняття «дух», «духовність» і «особистість»: філософський зміст та взаємозв’язок
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії // Зб. наук. праць. Вип.68(2017). – С. 98-110. Index Copernicus

2. Світоглядна боротьба  навколо проблеми особистості в німецькій класичній філософії
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2015. – №1(119). – С. 48–51.
3. Українська національна ідея у вимірах особистісного буття
Психологія і суспільство. – 2012. – №2. – С. 21–30.
4.  Генеза теоретичних уявлень про особу та особистість в історії філософії
Психологія і суспільство. – 2016. –№4. – С. 30–43.
5. Ідея особистості в контексті в контексті принципів духовної ієрархії і рівності
Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник» Випуск 115 (12). К. : Гілея, 2016. – С. 261–267.
6. Sabadukha V. Iván Frankó, el Ortega ucraniano / Volodymyr Sabadukha // IVÁN FRANKÓ. La pluma ucraniana de los clásicos hispanos. / Volodymyr Sabadukha. – Valencia: REPROEXPRES, S.L., 2015. – P. 67–74. 

7. Розуміння  людської сутності в філософії Іммануїла Канта, Фрідріха Ніцше, Макса Шелера // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – 2018. – №3. – С. 31–35.

8. Сабадуха В. О. Метафізика суспільного та особистісного буття : монографія / В. О. Сабадуха. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2019. – 647 с.

9. Первоначала суспільного буття в українській філософії // Гілея: науковий вісник. – 2019. –  Вип. 145 (№6). Ч. 2. Філософські науки. – С. 140 –145.

 

Українська