06. Вступ на навчання за ступенем магістра

Додаткова інформація: 
1.  Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра
 
    Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження вступних випробувань з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої освіти. Для такої категорії осіб університет встановлює додаткові вимоги у частині строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.
    При встановленні додаткових вимог у частині строків навчання  приймальна комісія керується Наказом МОН України від 06.11.2015 № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266». Особі, яка здобула ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальністю (напрямом підготовки) в межах галузі знань, на одну із спеціальностей якої вона подає документи на вступ, встановлюється нормативний термін навчання.
    Особі, яка здобула ступінь бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста) за спеціальністю (напрямом підготовки) з іншої галузі знань, ніж спеціальність, на яку вона подає документи на вступ для здобуття ступеня магістра, термін навчання більше нормативного встановлюється приймальною комісією з урахуванням сформованого додаткового навчального навантаження. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.
       Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (ОКР спеціаліста) проводиться в такі строки:
 

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

12 травня 2020 року

Закінчення реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

о 18:00 годині 05 червня

2020 року

Основна сесія єдиного вступного іспиту

01 липня 2020 року

(проводить УЦОЯО)

Складання вступного іспиту з іноземної мови в закладі вищої освіти замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови

01 липня 2020 року

(проводить заклад вищої освіти)

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 серпня 2020 року

Терміни прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування

з 05 по 22 серпня (до 18:00 год) 2020 року

Строки проведення фахових вступних випробувань для вступників, які складали єдиний вступний іспит

з 05 по 26 серпня 2020 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

о 11:00 годині 31 серпня 2020 року

Виконання вступниками вимог до зарахування (подання оригіналів документів)

до 18:00 години

06 вересня 2020 року

Зарахування вступників

– на місця державного замовлення

– на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб

11 вересня 2020 року

2. Порядок конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра
 
 

Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань:

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра - у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими Правилами та Умовами прийому) та фахового вступного випробування, складених в рік вступу;

- для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) виключно за кошти фізичних (юридичних) осіб у формі вступного іспиту з іноземної мови та фахового вступного випробування, складених в рік вступу.

    Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти обчислюється за формулою:
Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту (вступного іспиту) з іноземної мови (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів, П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил та Умов прийому (за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники).
П3 = П31+ П32,
П31 –  середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) ступінь на основі якого здійснюється вступ (таблиця 7) (за шкалою від 0 до 15 балів);
П32 – оцінка за навчальні та наукові досягнення (максимум 5 балів). Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення нараховуються вступникам на навчання за ступенем магістра за фактом виконання виду роботи, наведеної у таблиці 7.1.
    Обчислення середнього бала додатка до диплома про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) здійснюється приймальною комісією. Оцінки з документа про раніше здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «74», «4» відповідає «89», «5» відповідає «100». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про раніше здобутий ступінь вищої освіти, або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста середній бал в 100-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює «60». При обрахунку середнього бала враховуються усі оцінки, виставлені в додатку до диплома.
    Конкурсний бал для цієї категорії вступників обчислюється з точністю до 0,001.
Фахове вступне випробування та вступне випробування з іноземної мови (для осіб які здобули раніше ступінь магістра (ОКР спеціаліста), пункт 8.13 Правил прийому) проводяться у формі тестування з комп’ютерною перевіркою. Вступний іспит з іноземної мови в закладах вищої освіти у випадках, визначених Правилами прийому (пункт 8.12), проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту;   
     Якщо вступник не склав вступні випробування він втрачає право брати участь у конкурсному відборі на зарахування до університету.
    Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 191 − Архітектура та містобудування фахове вступне випробування проводиться у формі творчого конкурсу (клаузури) у відповідності до розробленої програми.
    Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 035 - Філологія (спеціалізація 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська») вступники складають єдиний вступний іспит з німецької мови.
 
Таблиця 7.1 - Додаткові бали за навчальні та наукові досягнення
Навчальні та наукові досягнення
Бали
Диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) міжнародної студентської олімпіади з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху; диплом переможця або призера (ІІ-ІІІ місце) Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт; опублікована стаття (доповідь) з фаху у закордонних фахових наукових журналах і збірках наукових праць; отримання закордонного патенту
1,0
опублікована стаття з фаху у виданні, внесеному у Перелік наукових фахових видань України; отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування
0,7
Опубліковані тези фахової міжнародної або всеукраїнської наукової конференції; диплом учасника міжнародного професійного конкурсу студентських проектів з фаху; позитивне рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності; опублікована стаття з фаху у наукових збірниках вищих навчальних закладів та академічних установ;
0,4
Переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) ІІ етапу науково-технічної конференції студентів; переможець або призер (ІІ-ІІІ місце) університетської студентської предметної олімпіади.
0,1
*Примітки:
- максимальна сума балів за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на ІІ етапі науково-технічної конференції студентів та за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді не може перевищувати 0,3 бала;
- додаткові бали нараховуються за перемогу або призове місце (ІІ-ІІІ місце) на університетській студентській предметній олімпіаді з тих предметів, які містяться у додатку до диплома бакалавра (магістра, спеціаліста);
- якщо стаття або тези надруковані у співавторстві, то кількість балів за вид роботи ділиться на кількість співавторів;
- фактом виконання виду роботи, наведеного у таблиці, вважається публікація статті або тез, отримання диплома або охоронного документа, чи прийняття позитивного рішення за результатами розгляду заявки на охоронний документ, до завершення терміну прийому документів на відповідну форму навчання;
- вступник пред’являє до відбіркової комісії інституту оригінали матеріалів та документів (журнали, збірники статей або тез, дипломи тощо) та подає їх копії, які завіряються за оригіналами відповідальним секретарем відбіркової комісії;
- нарахування додаткових балів здійснюється відповідним директором інституту, спірні питання вирішуються на засіданні приймальної комісії;
- олімпіади, конкурси наукових проектів, наукові статті, тези конференцій, охоронні документи України на об’єкт інтелектуальної власності або заявки на закордонне патентування вважаються фаховими лише за їх відповідності спеціальності (або галузі знань).
 
 
 
 
Українська