Наукова діяльність

Додаткова інформація: 

Зміст

#Напрямки роботи

#Публікації

Напрямки роботи

1.1 СТВОРЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ ШЛЯХОМ РОЗРОБКИ НОВИХ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ:

•  моделювання процесів деформування об'єктів, що експлуатуються тривалий час;

•  моделювання аварійних ситуацій на об'єктах газотранспортної системи;

•  моделювання технологічних процесів та оцінки шкідливих впливів на довкілля;

•  моделювання паводкових явищ.

1.2 НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ СТОСОВНО РОЗРОБКИ РОЗДІЛІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ, ПОВЯЗАНИХ ЗІ СТВОРЕННЯМ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

Коментар: необхідно підвищити рівень дисертаційних робіт стосовно їх математичних аспектів, забезпечувати коректність постановок задач та їх узгодженість та вмотивованість в контексті зв'язку з іншими частинами роботи, забезпечити принципово вищий рівень математичної культури дисертантів

1.3 СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КЛАСУ ЕОМ З ТЕХНІКОЮ ТА ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ЯКІ ДОЗВОЛЯЛИ Б РОЗВЯЗУВАТИ ЗАДАЧІ З ВЕЛИКИМИ ОБЄМАМИ РОЗРАХУНКІВ

Коментар: ефективне використання можливостей ЕОМ для вирішення задач великих розмірностей, на областях зі значною кількістю розрахункових точок, реалізація спеціальних математичних пакетів (зв'язок з п.1.2)

1.4 РЕАЛІЗАЦІЯ МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСІВ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ЖИТТЯ

Коментар: розвиток концепції математичного моделювання з використанням лише теорії диференціальних рівнянь повинен передбачати можливість використання цих методів при вирішенні економічних задач – що входить в програму досліджень університету, можливим є також співробітництво в даному напрямку з іншими вузами – наприклад, з медичною академією (моделі епідемій, хворіб та засобів боротьби з ними – цукровий діабет і т.д.).

1.5 ВИДАВНИЧІ АСПЕКТИ – СТВОРЕННЯ ТЕМАТИЧНОЇ РУБРИКИ «МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» В ОДНОМУ З ВИДАНЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Коментар: така рубрика могла б бути в «Науковому віснику ІФНТУНГ»

1.6 ПІДГОТОВКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 01.05.02 – МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ

1.7 ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ВКАЗАНИХ НАПРЯМКІВ СТВОРИТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ЛАБОРАТОРІЮ ПРИ КАФЕДРІ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

1.8 ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ КАФЕДРИ ТА ЛАБОРАТОРІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ ПРИ ВИРІШЕННІ ВСІХ НАУКОВИХ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАДАЧ, ЯКІ СТАВЛЯТЬСЯ ПЕРЕД УНІВЕРСИТЕТОМ

1.9 СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧОГО УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО НАУКОВОГО СЕМІНАРУ З ПИТАНЬ МАТЕМАТИЧНИХ АСПЕКТІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, НА ЯКОМУ ЗАСЛУХОВУВАТИ ВСІ ДИСЕРТАЦІЇ, В ЯКИХ Є МАТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ – А ТАКИМИ ПОВИННІ БУТИ ВСІ ДИСЕРТАЦІЇ, КРІМ ФІЛОЛОГІЧНИХ

 

Публікації

 1. Метод виявлення вагомих факторів, які впливають на розвиток паводку. – / Л.М.Заміховський, А.П.Олійник, Штаєр Л.О., Клапоущак О.І  / Materialy X mezinarodni  vedecko-practicka konference “Moderni vymozenosti vedy – 2014” Dil.31 Chemie a chemicka technologie. Zemepis a geologie.: Praha. Publishing House “Education and Science” s.r.o. – ст. 76 – 78.
 2. Modeling of fluid flow in pipeline with the leaks due to the surface.- / A.P.Oliynyk, L.O.Shtayer // - Journal of Hydrocarbon Power Engineering. 2014, Vol 1, Issue 1 – pp. 45-52.
 3. Дослідження стійкості течії з малими збуреннями та умов виникнення турбулентності. - /А.П.Олійник, Р.Б.Скрипюк, В.Б.Шеремета //  Східно-Європейський журнал передових технологій. – том 2, №7 (68), 2014 – ст.36-41. Посилання на статтю.
 4. Zamikhovskii L.M., Oliinyk A.P., Klapoushchak O.I., Shtaiyer L.O. The flood process mathematical modelling an their prediction methods based on static data. Life Sci J 2014;11(8s):473-477] (ISSN:1097-8135). Посилання на статтю.
 5. Математична модель оцінки процесу деформування дорожнього покриття.  - /А.П.Олійник, Б.С.Незамай, В.І. Пулик //  Східно-Європейський журнал передових технологій. –  №3/4 (69), 2014 – ст.49-54. Посилання на статтю.
 6. Контроль поверхностно-активных веществ контента в водной среде путем измерения поверхностного натяжения.  - / І.С. Кісіль, О.Г. Малько, Р.Т. Боднар та ін. // Journal of hydrocarbon power engineering. 2014. - №30. – с. 66 - 72
 7. Олійник А.П. Математичне моделювання процесів моделювання забруднення грунтів як результату технологічних процесів / А. П. Олійник, А. А. Мороз // Східно-Європейський журнал передових технологій, 2015.  – № 1/4 (73). – С. 4 – 10.

 8. Заторський Р. А. Зв'язок алгебраїчних рівнянь з (N, M)-формами, їх степенями та рекурентними дробами / Р. А. Заторський, І. І. Ліщинський, А. В. Семенчук //Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. Серія Число. - № 1(25), 2015 – ст. 9-21

 9. Олійник А.П. Математичне моделювання течії в’язкої рідини в газорідинних свердловинних потоках / А. П. Олійник, П. М. Райтер// Dynamical system modeling and stability investigation: XVII International Conference: Modelling and stability: Abstracts of conf. reports, Kiev, Ukraine, 27 – 29 may / National Committee of Ukraine by Theoretical and Applied Mechanics [etal.] – Київ: ДП Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 206с. – (Вісник національного ун-ту імені Т. Шевченка) – С. 78

 10. Олійник А. П. До математичного прогнозування рівня паводкових вод / А. П. Олійник, О. І. Клапоущак // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т. Г. Шевченка. Серія Число. - № 1(25), 2015 – ст. 246-252.

 11. Олійник А. П. До перевірки адекватності прогностичної моделі за критерієм Пірсона / А. П. Олійник, О. І. Клапоущак // Dynamical system modeling and stability investigation: XVII International Conference: Modelling and stability: Abstracts of conf. reports, Kiev, Ukraine, 27 – 29 may / National Committee of Ukraine by Theoretical and Applied Mechanics [etal.] – Київ: ДП Інформ.-аналіт. агентство, 2015. – 206с. – (Вісник національного ун-ту імені Т. Шевченка) – С. 194

 12. Олійник А. П. Розробка математичного забезпечення для прогнозування кризових явищ в економічних системах / А. П. Олійник  - Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем. Івано-Франківськ. 20-22 травня 2015 р.: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ: Територія друку. 2015. – ст. 214-215

 13. Математичне моделювання процесів забруднення грунтів як результату технологічних процесів - /А.П.Олійник, А. А. Мороз //  Східно-Європейський журнал передових технологій. 2015. – № 1/4(73). – С. 4–9.

 14. Нісонський В. П. Дослідження динамічного режиму роботи віброгратки при наявності сил в’язкого опору / В. П. Нісонський - Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій: зб. тез доповідей міжнар. наук.-техн. конф. присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170-річчю з дня народження І. Пулюя,  (Тернопіль, 19-20 травня 2015) / Терн. національний техн. ун-т ім.. І. Пулюя [та ін]. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 308с. – С. 20-21

 15. MANDRYK O. M. , OLIJNYK A. P., MOROZ A. A. Application Of Mathematical Methods For Condition Monitoring Of Oil And Gas Facilities - 10.4316/JACSM.201601007 -Issue 1, (Vol. 10) / 2016- 2016-04-14 -p 42-45. Посилання на статтю.

 16. Олійник А. П. Відновлення рівняннь розвитку паводкових явищ методами звичайних диференціальних рівняннь / А. П. Олійник, О. І. Клапоущак, В. В. Бачук, І. Я. Тихонюк // Технологічний аудит та резерви виробництва - том 2 №2(28) (2016)- с. 48-51. Посилання на статтю.

 17. Нісонський В. П. Розрахунки динамічного режиму роботи віброгратки при наявності в'язкого опору/ В. П. Нісонський // Прикарпатський вісник НТШ. Число - 1(33) 2016- с. 46-60.

Українська