НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЛАБОРАТОРІЯ БУРОВИХ ПРОМИВАЛЬНИХ РІДИН

 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЛАБОРАТОРІЯ  БУРОВИХ ПРОМИВАЛЬНИХ РІДИН

 

     

 

 

Напрямки діяльності лабораторії бурових розчинів

 

 1. Вимірювання технологічних властивостей бурових розчинів за РД-39-2-645–81 і стандартами АРІ 13B: густини, умовної в’язкості, фільтрації, статичного напруження зсуву, фільтрації при високому тиску та високій температурі (НРНТ), коефіцієнту тертя кірки, концентрації побічних твердих домішок, водневого показника рН, загальної мінералізації та концентрації іонів Ca2+ і Mg2+ в фільтраті, показників стабільності і седиментації, визначення вмісту колоїдної фази, визначення вмісту КСl  в фільтраті бурового розчину за допомогою тесту Merckoquant (1.17985.0001) та кобальтонітритним способом.
 2. Дослідження реологічних властивостей бурових технологічних рідин при температурах до 90°С.
 3. Моніторинг технологічних властивостей бурових розчинів під час буріння свердловин.
 4. Обґрунтування оптимальних рецептур для обробки бурових розчинів у заданих умовах буріння.
 5. Обґрунтування оптимальних рецептур бурових розчинів для розкриття продуктивних пластів у заданих умовах буріння.
 6. Обґрунтування оптимальних рецептур бурових розчинів для буріння в  ускладнених умовах.
 7. Оцінка виносної здатності бурових розчинів при бурінні свердловин у заданих умовах. Обґрунтування режимів промивання свердловин.
 8. Побудова рівнянь стану для реологічних і тиксотропних властивостей бурових розчинів та обґрунтування регламентів на них.
 9. Розробка рекомендацій для керування гідродинамічною ситуацією при виконанні технологічних операцій під час буріння свердловин у заданих умовах.
 10. Дослідження фільтраційних властивостей бурових розчинів в умовах високих температур і тисків та обґрунтування регламентів на них.

 

Програмне забезпечення

Програма «MudExpert» включає:

 • програму реалізації методики вибору оптимальної рецептури (рецептури обробки) бурового розчину;
 • програму забезпечення контролю технологічних властивостей бурового розчину на свердловині;
 • базу даних і програмне забезпечення для її редактування.

Методика вибору оптимальних рецептур (рецептур обробки) бурових розчинів формалізована як задача їх пошуку із гнучким вибором критерію оптимальності залежно - від геолого-технічних умов буріння та включає такі підходи:

 •  за регресійними моделями технологічних властивостей від вмісту реагентів, який включає побудову і реалізацію планів експериментів, побудову регресійних залежностей та - розв’язок  задач нелінійного програмування;
 •  за сплайн-функціями залежностей технологічних властивостей від вмісту реагентів і методом дискретного пошуку;
 •  із використанням експериментального пошуку оптимальної рецептури.

Критерії вибору оптимальної рецептури:

 • вартість рецептури бурового розчину або його обробки;
 • відповідність певних технологічних властивостей бурового розчину заданим значенням;
 • виносна здатність потоку бурового розчину;
 • стійкість рецептури (в т.ч. термостійкість).

Система забезпечує вибір методів пошуку, побудову та супровід планів експериментів, статистичну обробку експериментальних даних і пошук оптимальної рецептури обробки бурового розчину.

Програма «Реометрія»

Призначена для обробки даних ротаційної віскозиметрії з метою оцінки реологічних властивостей рідин. В основу програми покладена методика, яка базується на строгому розв’язку рівняння течії  Куетта в зазорі між коаксіальними циліндрами та враховує інформаційну змістовність дослідів. Програма забезпечує вибір найбільш адекватної моделі в класі реологічно стаціонарних моделей Ньютона, Шведова – Бінгама, Оствальда, Гершеля – Балклі, Шульмана–Кессона і бів’язких моделей, будувати оцінки їх реологічних властивостей та матрицю коваріацій цих оцінок. Пакетна обробка даних ротаційної віскозиметрії забезпечує  побудову рівнянь стану реологічних властивостей у вигляді поліноміальних або сплайнових моделей.

 

     

 

Приготування бурових промивальних рідин

 

     

 

Вимірювання технологічних властивостей бурових розчинів за РД-39-2-645–81 і стандартами АРІ 13B

Drilling Fluids Testing

 

Вимірювання густини бурового розчину
за допомогою АРЕОМЕТР АБР-1М

АРЕОМЕТР АБР-1М

Ваги важільні OFITE за  API 13В

 

Умовна в'язкість

 

Віскозиметр ВП-5 за РД-39-2-645–81
Воронка Марша за API 13В

Вимірювання умовної в'язкості за РД-39-2-645–81

 

Вимірювання статичного напруження зсуву (СНЗ)

 

Прилад СНС-2 за РД-39-2-645–81

 

Визначення показника фільтрації

 

Прилад ВМ-6 за РД-39-2-645–81

Вимірювання показника фільтрації за допомогою ВМ-6

 

Реологічні властивості

 

Вимірювання реологічних властивостей
8-швидкісним віскозиметром OFITE 800

Віскозиметр
OFITE 800 за API 13В

Дозволяє визначати реологічні модель і  властивості,
статичне напруження зсуву бурового розчину при кімнатній
і підвищеній (до 90°С) температурах.

 

 

Фільтр-прес настільний за API 13В

Призначений для вимірювання статичної фільтрації
при кімнатній температурі і перепаду тиску 0,7 МПа.

Вимірювання статичної фільтрації  за API 13В

 

Фільтрація при високому тиску та високій температурі (НРНТ) фільтр-прес за API 13В

 

Фільтр-прес призначений для  імітації умов на вибої свердловини. Дозволяє визначати фільтраційні властивості в умовах високої температури і виcокого тиску. Температура випробувань може досягати 175°С, тиск –  понад 2000 psi (13,8 МПа).

Як заміну фільтрувального паперу можливе використан-ня керамічних дисків з порами різного діаметру, що дозволяє моделювати умови пласта.

Прилад фільтр-прес (НРНТ) за API 13В

 

Визначення коефіцієнту тертя кірки

 

Прилад для визначення коефіцієнту тертя кірки КТК-2

Статичний коефіцієнт тертя кірки визначається за допомогою приладу КТК-2. На циліндричну поверхню, яка знаходиться на рухомій плиті основи-столика, встановлюємо фільтр з кіркою і поміщаємо на неї циліндр, протертий спиртом. Через 10 хв приводимо в рух плиту. Столик піднімається під кутом до горизонтальної поверхні і визначається  мінімальний кут тертя φ в град., при якому циліндр втрачає рівновагу. За таблицею знаходимо коефіцієнт тертя кірки  К=tg φ.

 

 

Визначення водневого показника рН,
який характеризує концентрацію іонів водню в буровому розчині.

Визначення вмісту твердої фази в буровому розчині

Реторта OFITE за API 13В

 

 

Визначення концентрації іонів Ca2+ і Mg2+ в фільтраті бурового розчину

 

 

 

 

Визначення вмісту KCl кобальтонітрітним способом (експрес-метод)

 

 

 

Визначення загальної  мінералізації

Визначення вмісту КСl  в фільтраті бурового розчину
за допомогою тесту Merckoquant 1.17985.0001)

 

 

 
Українська