Дисципліни кафедри

Додаткова інформація: 

Теоретична механіка

Метою дисципліни є забезпечення студентів системою знань, вмінь і практичних навиків з основ теоретичної механіки, предметом вивчення якої є найбільш загальні закони механічного руху і взаємодії матеріальних об’єктів для розв’язання різних прикладних задач, які мають важливе значення при підготовці фахівців за спеціальністю 131 Прикладна механіка (скор. форма), 133 Галузеве машинбудування (скор. форма), 184 Гірництво (скор. форма), 185 Нафтогазова інженерія та технології (скор. форма), 192 Будівництво274 Автомобільний транспорт (скор. форма), а також в їхній майбутній науково-виробничій діяльності.

Theoretical mechanics (for English speaking students)

The discipline "Theoretical mechanics" provides students the system of knowledge, abilities and practical skills, from bases of mechanics – science, which studies the most general law of mechanical motion and interaction of material objects for solving of the different applied tasks which have an important value at preparation of specialists of speciality of 185 Oil and gas engineering and technology and also in their future research and production activities

Теорія машин і механізмів

Метою дисципліни є набуття студентами знань та практичних вмінь із загальних методів аналізу конструкції машин та механізмів для визначення їх принципових властивостей, проведення кінематичного та динамічного аналізу механізмів та наукових основ проектування механізмів, машин і їх систем керування по заданих умовах роботи. Дана дисципліна викладається для студентів, що навчаються для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями: 131 Прикладна механіка  (скор. форма) та  274 Автомобільний транспорт  (скор. форма)

Механіка машин

Метою вивчення дисципліни "Механіка машин"  є науковою основою створення нових машин і ефективної  експлуатації діючих. Основна мета даної дисципліни – навчити майбутніх інженерів застосовувати загальні методи дослідження і проектування  механізмів для створення високопродуктивних, надійних і економічних машин і механізмів нафтогазового обладнання.  133 Галузеве машинбудування (скор. форма), 185 Нафтогазова інженерія та технології (скор. форма)

Прикладна механіка (для бакалаврів)

Метою дисципліни є набуття студентами знань із основних положень та законів технічної механіки: умовами рівноваги сил при взаємодії тіл, умовами міцності і жорсткості навантажених конструкцій машин і споруд, законами руху матеріальної точки та тіла, будовою і призначенням деталей і елементів машин. Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття студентами практичних навиків і вмінь із застосування інженерних методів розрахунку на міцність, жорсткість та стійкість, визначення умов рівноваги та характеристик руху і сил, що спричинюють цей рух.  Дисципліна викладається для студентів що навчаються для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та 152 Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка.

Прикладна механіка (для здобувачів третього рівня вищої освіти)

Курс "Прикладна механіка" викладається для здобувачі третього рівня вищої освіти за спеціальністю 131 Прикладна механіка. Метою дисципліни є підготовка здобувача за профільною спеціальністю та формування знань в галузі науково-дослідної діяльності з прикладної механіки, щодо загальних методів дослідження властивостей машин і механізмів, а також синтезу схем принципово нових машин, механізмів та їх складових частин та здобуття ним вмінь проводити критичний аналіз, оцінку та синтез нових ідей; розробляти та реалізовувати власні експериментальні дослідження та математично моделювати об'єкти з прикладної механіки та з суміжни спеціальностей.

Деталi машин і основи конструювання

Основна мета даної дисципліни - конструкторська підготовка спеціалістів – технологів в зв’язку з необхідністю проектування технологічної оснастки, засобів механізації і автоматизації спеціального обладнання. Вивчення дисципліни для майбутніх інженерів дає можливість закріпити, узагальнити, поглибити й розширити знання, отримані при вивченні базових загальнонаукових і загальнотехнічних дисциплін, придбати нові знання та сформувати вміння й навички, необхідні для вивчення спеціальних дисциплін у відповідності з напрямком підготовки і для наступної фахової діяльності. Завдання дисципліни полягають у вивченні загальних принципів розрахунку та придбанні навичок конструювання, що забезпечують раціональний вибір матеріалів, форм, розмірів, а також способів виготовлення типових виробів машинобудування. Вивчення дисципліни завершує загальнотехнічну та загальну інженерну підготовку фахівця.  Дана дисципліна викладається для студентів, що навчаються для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю: 131 Прикладна механіка  (скор. форма)

Інженерна механіка

 

 

Основи проектування машин і механізмів

Мета вивчення дисципліни набуття студентами системи знань та вмінь з основ структурного, кінематичного та динамічного аналізу механізмів та основних методів дослідження і проектування механічних передач. Дисципліна викладається для студентів що навчаються для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностям 184 Гірництво (скор. термін) та 185 Нафтогазова інженерія та технології.

Основи проектування машин і механізмів (for English speaking students)

Effective management during carbohydrates exploration is impossible without knowledge about oil and gas equipment. It is very important for future petroleum engineers, which must understand the basics of equipment construction and working principle. Fundamentals of machines and mechanisms designing are one of the most important disciplines that give answers at these questions.The basic objectives of course are study of nomenclature, methods of research of structural’s, kinematics and dynamics properties of the mechanisms using their type diagrams or designing of type diagram of mechanism using its preset properties.Theory of tooth-action is studied too. Future petroleum engineers will consider geometrical parameters of spur, helical, bevel and warm tooth gears, methods of their production and principles of work and meshing. Also multistage mechanisms with movable and unmovable axles are studied. At the end lifting machines are considered.

 

Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання

Основним завданням вивчення дисципліни є розвиток умінь виконувати інженерно-технічні проекти. Поставлені задачі виконуються на конкретних об’єктах, якими є нафтогазовий технологічний транспорт. Це сприяє закріпленню у свідомості студентів прикладну направленість знань при вивченні професійних предметів. Мета вивчення дисципліни – Деталі машин і ПТО є науковою основою створення нових машин і ефективної експлуатації діючих. Основна мета даної дисципліни - конструкторська підготовка спеціалістів – технологів у зв’язку з необхідністю проектування технологічної оснастки, засобів механізації і автоматизації спеціального обладнання. Дисципліна викладається для студентів, що навчаються для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт  (скор. форма)

Будівельна техніка

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань про сучасні будівельні машини, обладнання та механізований інструмент; ознайомлення з основними видами і конструктивними рішеннями будівельних машин та обладнання, їх використання в галузі, розвинення навиків самостійного вибору комплектів машин та обладнання з урахуванням виду робіт та умов їх експлуатації. Дисципліна викладається для студентів, що навчаються для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

 

 

 

 

Українська