Дисципліни кафедри

         
1

Основи робототехніки

Завдання дисципліни полягає у формуванні основ знань в галузі дослідження і функціонального проектування роботів, маніпуляторів і робототехнічних систем. План дисципліни:
аудиторні заняття - 54/12 год. (очна/заочна форма навч.)
самостійна робота - 66/108 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 3-ий
форма контролю - диференційований залік
Робоча програма
1

Автоматизація технологічних досліджень

Метою вивчення дисципліни є вивчення сучасних комп’ютеризованих за- собів і методів отримання експериментальних даних та автоматизованої обробки одержаної інформації з використанням існуючого та спеціально створеного апа- ратного та програмного забезпечення. Другий (магістерський) рівень освіти

План дисципліни:
аудиторні заняття - 36/12 год. (очна/заочна форма навч.)
самостійна робота - 84/108 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 2-ий
форма контролю - диференційований залік
Робоча програма
1

Промислові роботи

Завдання дисципліни полягає у формуванні основ знань в галузі застосування промислових ро- ботів, видів промислових роботів і робототехнічних систем, конструкцій роботів, приводів роботів, інформаційно-сенсорних систем, способах і системах управління роботами. Другий (магістерський) рівень освіти План дисципліни:
аудиторні заняття - 36/12 год. (очна/заочна форма навч.)
самостійна робота - 54/78 год.
всього - 90 год.
семестр вивчення - 2-ий
форма контролю - диференційований залік
Робоча програма
1

Технологічні основи машинобудування

Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій складання плану механічної обробки типових деталей, розробки маршрутної та операційної технології, залежно від типу виробництва. 

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72/18 год. (очна/заочна форма навч.)
самостійна робота - 78/132 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 5-ий
форма контролю - іспит
Робоча програма
1

Технологія обробки складних поверхонь

    Робоча програма
1

Технологія машинобудування

Дана дисципліна знайомить студентів з основними принципами проектування технологічних процесів механічної обробки деталей загального та нафтогазового машинобудування. Теми курсу включають вивчення основ взаємозамінності деталей та вузлів машинобудування, набуття навичок встановлювати допуски і посадки з’єднань, проводити технічні вимірювання; ознайомлення з основними методами отримання заготовок деталей машин та їх хіміко-термічною обробкою, а також з металорізальними верстатами та інструментами; вивчення принципів обробки заготовок на металорізальних верстатах різних типів; засвоєння основ проектування маршрутної та операційної технології механічної обробки типових деталей; ознайомлення з пристроями для механічної верстатної обробки та їх застосуванням.

  Робоча програма
1

Технологічна оснастка

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей, передбачених відповідним стандартом вищої світи України: загальних: знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми забезпечення якості машинобудівної продукції;    фахових: здатність складати плани обробки типових деталей, вибирати оптимальне верстатне обладнання, різальний інструмент, в тому числі з використанням верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК) та в умовах роботизованих виробництв; здатність розробляти маршрутну та операційну технологію, оформляти технологічну та конструкторську документацію; розуміння та знання основ базування та установки деталей при виготовленні, здатність розробляти верстатні та контрольні пристрої, виконувати розрахунки, які підтверджують їхню придатність до використання.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 64/20 год. (очна/заочна форма навч.)
самостійна робота - 86/130 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 8-ий
форма контролю - іспит
Робоча програма
1

Основи проектування і виготовлення пресформ та штампів

    Робоча програма
1

Основи надійності верстатних систем

    Робоча програма
1

Основи твердотільного параметричного моделювання

    Робоча програма
1

Системи автоматизації інженерних розрахунків (ВБ)

    Робоча програма
1

Основи аналізу напружено-деформованого стану

    Робоча програма
1

Моделювання та аналіз конструкцій машин

Ознайомлення з основними методами моделювання та аналізу конструкцій машин на відповідність службовому призначенню. Застосування комп’ютерних технологій для 3D моделювання елементів, вузлів та машин в цілому. Вибір виду дослідження (фізичного, математичного чи комп’ютерного) відповідно до службового призначення машин. Практичне застосування методу скінченних елементів для комп’ютерних досліджень машин. Використання результатів досліджень для аналізу конструкції на відповідність до службового призначення та розробки рекомендацій по її вдосконаленню.

 

Робоча програма

Борущак, Л. О. Моделювання та аналіз конструкцій машин : методичні вказівки для сам. та інд. роботи

1

Моделювання конструкцій машин (ВБ)

    Робоча програма
1

Методологія проектування і оптимізації конструкції (ВБ)

    Робоча програма
1

Теорія різання

Вивчення сучасних методів оптимізації функціонування технологічної системи різання, основних закономірностей зміни функціональних параметрів процесів механічної обробки, які проходять у технологічних системах. Засвоєння принципів вибору оптимальних робочих середовищ, спираючись на сучасний асортимент обладнання та матеріалів, адже серед великої кількості сучасних технологій обробка різанням є одним із основних методів отримання  деталей машин.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 66 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 5-ий
форма контролю - іспит.

Робоча програма
1

Промислова логістика

Поглиблене вивчення підприємства як об’єкта господарювання, основних напрямків логістичної діяльності на виробництві, методів забезпечення конкурентних переваг, керування управлінськими реакціями на несподівані зміни. Теоретичний матеріал супроводжується практичними вправами та завданнями з виробничої діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 36 год.
самостійна робота - 54 год.
всього - 90 год.
семестр вивчення - 1-ий
форма контролю – диференційований залік

Робоча програма
1

Різальний інструмент

Дана дисципліна надає уявлення про інструментальне забезпечення виробництва, перспективи його розвитку, методи і прийоми вирішення інженерних завдань при створенні технологічних систем ; відображає світовий досвід  проектування різальних інструментів, конструктивні особливості сучасних інструментів та систем інструментального забезпечення для автоматизованого виробництва та основи їхнього раціонального застосування у технологічному процесі.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 78 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю – диференційований залік

Робоча програма
1

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

Вивчення сутності причин і передумов стратегії сталого розвитку суспільства, впровадження принципів і засад сталого розвитку в Україні, можливості використання інструменту соціальної мобілізації для сталого економічного розвитку, досвід проектів ПРООН в напрямку впровадження засад стратегій, використання інженерних методологій для економічного зростання країни в умовах сталого розвитку. Формування генерації нових ідей і впровадження мислення сталого розвитку в процедури ухвалення інженерних, технологічних і управлінських рішень на стадії проектування різномасштабних природно-технічних систем.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 22 год.
самостійна робота - 68 год.
всього - 90 год.
семестр вивчення - 3-ий
форма контролю – диференційований залік

Робоча програма
1

Інформаційне забезпечення САПР

Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій щодо інформаційного забезпечення сучасних САПР - програмних засобів тривимірної машинної графіки, геометричного моделювання, інтерфейсів прикладного програмування, засобів інтеграції з CAM, CAE, CALS. План дисципліни:
аудиторні заняття - 36 год.
самостійна робота - 84 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 2-ий
форма контролю - залік.
Робоча програма
1

Методи моделювання та симуляції кінематики і динаміки машин

Метою дисципліни є ознайомлення з сучасними методами і програмними засобами імітаційного моделювання кінематики і динаміки машин: компонентно-орієнтованим моделюванням, мовою Modelica, моделюванням на основі твердотільних і скінченно-елементних моделей.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 36 год.
самостійна робота - 84 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 2-ий
форма контролю - екзамен.

Робоча програма
1

Розмірне моделювання та аналіз технологічних процесів (ВБ)

    Робоча програма
1

Основи автоматики

Сучасне машинобудування не можливе без засобів автоматики. Особливо актуальною  є автоматизація  механоскладальних виробництв, які потребують спеціальних засобів автоматики на роботтизованих дільницях або автоматичних лініях. Метою вивчення дисципліни  є вивчення основ автоматики стосовно галузі механічної інженерії за спеціальністю.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 90 год.
самостійна робота - 120 год.
всього - 210 год.
семестр вивчення - 7-ий
форма контролю – диференційний залік.

Робоча програма
1

Мікропроцесорне керування механотронних систем

Мета вивчення дисципліни - вивчення сучасних методів програмування мікропроцесорів та контролерів та їх експлуатації  у складі мехатронних систем Ознайомлення із логічним влаштуванням процесорів, та їх технічних можливостей.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 108 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю – диференційний залік.

Робоча програма
1

Засоби програмного керування технологічними системами (ВБ)

Вивчення сучасних засобів програмного керування та їх експлуатації  у складі роботизованих та комп’ютеризованих підприємств механічної обробки та складання.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 72 год.
самостійна робота - 108 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю – диференційний залік.

Робоча програма
1

Комп'ютерна художня та анімаційна графіка (ВБ)

Проектування виробів машинобудування вимагає довготривалої  кваліфікованої роботи спеціалістів прикладної механіки. У той сам час до процесу підготовки виробництва завжди залучають фахівців із інших спеціальностей, у тому числі таких, які не навчені отримувати інформацію із машинобудівних креслеників. Існують прикладні програми з допомогою яких передбачено  створення проектів виробів машинобудування і їх подальшої візуалізації  з метою надання їм максимальної реалістичності. Отже враховуючи можливість представлення виробів машинобудування як високо реалістичних комп’ютерних зразків, у навчальний план введено дисципліну "Комп`ютерна художня та анімаційна графіка". Пакети прикладних програм AutoDesk 3DSMax, Autodesk AutoCAD.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 64 год.
самостійна робота - 86 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 8-ий
форма контролю – диференційний залік.

Робоча програма
1

Інтегровані виробничі системи (ВБ)

    Робоча програма
1

Технологія обробки типових деталей машин (ВБ)

    Робоча програма
1

Приводи верстатних систем

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами компетенцій з розробки та компонування приводів верстатних систем, які є  складними структурами, що служать для приведення в дію виконавчих ланок верстата. У привод входить також джерело руху. Привод повинен забезпечувати можливість регулювання швидкості руху виконавчих ланок верстата. План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 66 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 5-ий
форма контролю – диф. залік.
Робоча програма
1

Основи програмування верстатів з ЧПК

    Робоча програма
1

Навчально-виробничі майстерні

    Робоча програма
1

Взаємозамiннiсть, стандартизація і технічні вимірювання

    Робоча програма
1

Проектування машин (ВБ)

    Робоча програма
1

Основи формоутворення

Сучасне машинобудування   потребує складні засоби металообробки, теоретичною базою якої є основи формоутворення. Актуальним є процес теоретичного  аналізу варіантів  взаємодії  поверхонь деталі та інструменту оскільки  це дає можливість оптимізувати проектований технологічний процес  виготовлення деталей машин різанням.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 90 год.
самостійна робота - 120 год.
всього - 210 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю – диференційний залік.

Робоча програма
1

Обладнання гнучких автоматизованих виробництв

Метою викладання даної дисципліни є вивчення обладнання, яке використовується у гнучкому автоматизованому виробництві, його конструкції, принципу роботи, технологічних операцій, які воно виконує; його вибору, настроювання і налагоджування, а також проектування. План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 66 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю – диф. залік.
Робоча програма
1

Обладнання і транспорт механоскладальних цехів (ВБ)

    Робоча програма
1

Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва (ВБ)

Метою викладання даної дисципліни є:  вивчення технологічних основ гнучкого автоматизованого виробництва, конструкції обладнання, принципу роботи, операцій, які воно виконує; його настроювання, налагоджування, а також проектування; оволодіння  системним підходом до  процесу  виготовлення  виробів машинобудування в умовах  інтегрованих  гнучких автоматизованих  виробництв (ГАВ); формування  знань  про сучасні засоби, що використовуються в гнучких виробничих системах (ГВС), і методах керування ними;  вивчення основних технологічних принципів створення ГАВ. План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 66 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю – диф. залік.
Робоча програма
 

Основи програмування

Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій щодо основ програмування сучасними алгоритмічними мовами програмування загального призначення C/C++ та Python.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 96 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 1-ий
форма контролю - залік.

Робоча програма
1

Системи комп'ютерного забезпечення виробництва

    Робоча програма
1

Об'єктно орієнтоване програмування

Об'єктно-орієнтоване програмування - парадигма програмування, основана на використанні в програмі множини об'єктів, кожен з яких є екземпляром певного класу. Мета вивчення дисципліни – набуття фахівцями компетенцій щодо сучасного об’єктно-орієнтованого програмування мовами програмування загального призначення С++ та Python.

План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 66 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 3-ий
форма контролю - залік.

Робоча програма
1

Механіка рідин і газів

    Робоча програма
1

САПР технологічних процесів

    Робоча програма
1

Обробка складних поверхонь на верстатах з ЧПК

    Робоча програма
1

Основи мехатроніки

    Робоча програма
1

Виконавчі елементи мехатронних систем

Мета вивчення дисципліни – формування необхідних теоретичних знань про методи та засоби проектування виконавчих механізмів механотронних систем, а також набуття практичних навичок їх конструювання, виготовлення та експлуатації. План дисципліни:
аудиторні заняття - 54 год.
самостійна робота - 66 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення - 6-ий
форма контролю – диф. залік.
Робоча програма
1

Контроль та керування в мехатронних системах

    Робоча програма
1

Обробка даних та ідентифікація в мехатронних пристроях

    Робоча програма
1

Теорія автоматичного керування

    Робоча програма
1

Проектування мехатронних систем

    Робоча програма
1

Основи числового програмного керування

    Робоча програма
1

Технології машинобудівного виробництва

    Робоча програма
1

Основи мікропроцесорного керування

    Робоча програма
1

Верстати з ЧПК

    Робоча програма
1

Моделювання мехатронних систем

    Робоча програма
1

Технологічність деталей і виробів

    Робоча програма
1

Проектування та аналіз конструкцій

    Робоча програма
1

Системи ЧПК

    Робоча програма
1

Системи автоматизації інженерних розрахунків (САЕ)

    Робоча програма
1

Основи розробки САПР у машинобудуванні

    Робоча програма
1

Кінематичний та динамічний аналіз механізмів

    Робоча програма
1

Інновації та управління проектами в галузі механічної інженерії

Мета вивчення дисципліни – формування необхідних теоретичних знань про методи та засоби управління проектами в компанії, а також набуття: практичних навичок планування та контролю за виконанням інноваційних проектів; вміння ідентифікувати, аналізувати параметри проекту, розробляти статут проекту; формувати програми та портфелі проектів; виконувати функції управління проектами; формувати календарний план проекту; розробляти структуру проекту; планувати ресурси та управляти бюджетом проекту; застосовувати сучасні методи управління проектами. План дисципліни:
аудиторні заняття - 20 год.
самостійна робота - 130 год.
всього - 120 год.
семестр вивчення -3-ий (магістри)
форма контролю – диф. залік.
Робоча програма

 

 

Українська