Історія

Кафедру Метрології та інформаційно-вимірювальної техніки створено при структурній реорганізації підрозділів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у 2018 р. об’єднанням двох існуючих кафедр: Інформаційно-вимірювальної техніки (ІВТ) і Методів та приладів контролю якості і сертифікації продукції (МПКЯ і СП).

Кафедра МПКЯ і СП була створена у травні 1991 р. з метою підготовки та випуску фахівців за спеціальністю «Фізичні методи та прилади інтроскопії». У 1995 р. цю спеціальність було перейменовано на «Прилади та системи неруйнівного контролю». Завідувачем кафедри було обрано канд. техн. наук, доц. (нині — проф., академік Української нафтогазової академії) С. А. Чеховського.

Впродовж 1995-2015 рр. кафедру очолював доктор техн. наук, проф. І. С. Кісіль (1943-2016) — академік Української нафтогазової академії, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. У 2016 р. виконуючим обов’язки завідувача кафедри МПКЯ і СП призначено одного з учнів проф. І. С. Кісіля — доктора технічних наук, проф. О. Є. Середюка.

З 1991 р. кафедра МПКЯ і СП здійснювала підготовку фахівців за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Перший випуск спеціалістів відбувся в 1995 р. За роки існування кафедра підготувала понад 600 осіб за спеціальністю «Прилади і системи неруйнівного контролю», які працюють як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, випускник 2000 р. В. В. Векерик після захисту кандидатської дисертації в ІФНТУНГ (2005) вже понад десять років працює за фахом у фірмі «Bytest s.r.l. TUV sud» (Італія), де займається неруйнівним контролем  промислового  обладнання різних галузей виробництва, а випускник 1996р. Р.І. Кісіль після захисту кандидатської дисертації у НУ “Львівська політехніка” (2001р.) також працює з 2016р. у сфері неруйнівного контролю в одній із виробничих фірм Канади.

З 2016 р. до об’єднання в 2018 р. згідно з новим переліком спеціальностей МОН України викладачі кафедри МПКЯ і СП здійснювали підготовку фахівців за рівнями «бакалавр», «магістр» за спеціалізацією «Прилади і системи неруйнівного контролю» спеціальності «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка».

Кафедру інформаційно-вимірювальної техніки створено в 1995 р. як випускову зі спеціальності «Метрологія та вимірювальна техніка». Засновником та першим завідувачем кафедри був доктор технічних наук, проф. І. С. Бродин (1935-2001) — один із провідних спеціалістів у галузі метрології та витратометрії, добре відомий в Україні та за її межами.

Професор І. С. Бродин був ініціатором створення в Україні нової наукової школи — «Витратометрія та метрологічне забезпечення вимірювання витрати природного газу». Під його керівництвом захищено чотири кандидатські дисертації в тому числі С. А. Чеховський (1979р.) і О.Є. Середюк (1990 р.)

З 2001 р. до 2018 р. кафедру ІВТ очолював канд. техн. наук, проф. С. А. Чеховський.

З 2018р., тобто після об’єднання кафедр МПКЯ і СП та ІВТ, кафедру метрології та інформаційно-вимірювальної техніки очолює доктор технічних наук, проф. О.Є. Середюк (академік академії метрології України (2013), академік Української нафтогазової академії (2011). Викладачами кафедри здійснюється підготовка фахівців за ОКР “бакалавр”, “магістр” за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. За роки діяльності з 1995-2021 р.р. кафедрою підготовлено понад 1100 спеціалістів – фахівців у сфері метрології, вимірювальної техніки і неруйнівного контролю.

На кафедрі з 1995р. функціонує аспірантура, яка з 2016р. забезпечує підготовку докторів філософії за третім освітньо-науковим рівнем вищої школи за спеціальністю 152 – метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. Керівниками підготовки докторів філософії є професори О.Є. Середюк, С.А. Чеховський, І.С. Петришин (сумісник). Першою випускницею аспірантури, яка отримала ступінь доктора філософії є Н.М. Малісевич (керівник проф. Середюк О.Є.).

З 1995 р. при кафедрі функціонувала спеціалізована вчена рада К09.02.03 із захисту кандидатських дисертацій, а з 2002 р. діє спеціалізована вчена рада Д20.052.03 із захисту докторських і кандидатських дисертацій, головою яких з часу відкриття і до кінця 2015 р. був проф. І. С. Кісіль. В рамках наукової школи професора Кісіля І.С. – вимірювання поверхневих властивостей на межах розділу фаз – підготовлено двох докторів і 14 кандидатів наук. Нині радою керує вихованець кафедри МПКЯ і СП, завідувач кафедри енергетичного менеджменту і технічної діагностики, доктор технічних наук, проф. П. М. Райтер.

На кафедрі успішно функціонувала аспірантура з різними формами навчання за спеціальностями «Прилади і методи контролю та визначення складу речовин», «Прилади і методи вимірювання механічних величин», «Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення». Впродовж 1995-2019 рр. під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри її докторантами, аспірантами та здобувачами захищено п’ять докторських та 38 кандидатських дисертацій.

Протягом існування кафедри кандидатські та докторські дисертації захистили її викладачі, співробітники і здобувачі, зокрема: доктори наук О. Є. Середюк, І.З. Лютак, І.С. Петришин, Ю. Й. Стрілецький; кандидати наук Л. А. Витвицька, P. Т. Боднар, В. О. Горєлов, Ю. Й. Стрілецький, М. О. Карпаш, В. Б. Біліщук, А. В. Яворський, Б. В. Костів, В. В. Григораш, Б. С. Долішній, Д.О. Середюк, А. О. Малько, О. Б. Барна, Ю. М. Кучірка, В. В. Малісевич, М.А. Кононенко, Н.Б. Клочко, А.Г. Винничук, Т.В. Лютенко, М.М. Чуйко, Н.М. Малісевич, та інші.

До теперішнього колективу кафедри МІВТ входять: доктори техн. наук, професор О. Є. Середюк, І.С. Петришин (сумісник); кандидати техн. наук, професори З. П. Лютак, С.А. Чеховський; кандидати технічних наук, доценти Л. А. Витвицька, Р. Т. Боднар, В. Б. Біліщук, О. Б. Барна; О. С. Криницький, М. М. Чуйко, В.М. Романів, М.А. Кононеко, А.Г Винничук, Н.Б. Клочко, Н.М. Піндус; завідувач лабораторій Р.Л. Піцик; інженер О. В. Саманів-Какапич.

Викладачами кафедри підготовлено значну кількість наукових кадрів: професор С.А.Чеховський (7 кандидатів наук), професор І.С. Петришин (5 кандидатів наук), О.Є. Середюк (1 доктор наук, 3 кандидати наук, 1 доктор філософії), професор З.П. Лютак (3 кандидати наук), доцент Витвицька Л.А. (1 кандидат наук).

Кафедра налагодила тісні наукові відносини з профільними підприємствами Івано-Франківської області. У 1994 р. створено філію кафедри на ТОВ «Науково-виробнича фірма «Зонд»»; 2000 р. – на ДП «Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»; 2017р. – на ЗАТ «Науково-технічний центр «Промтехдіагностика», 2021р. на АТ “Івано-Франківськгаз”.

З 1997 р. кафедра започаткувала видання україномовного фахового науково-технічного журналу «Методи та прилади контролю якості», в якому публікуються статті про сучасний рівень наукових розробок кафедри з неруйнівного контролю, вимірювань, а також результати досліджень, українських і закордонних фахівців у галузі приладобудування і технології проведення неруйнівного контролю. Засновником і головним редактором журналу з початку його заснування і до кінця 2015 р. був проф. І. С. Кісіль. Зараз головним редактором цього журналу є доктор технічних наук, професор завідувач кафедри прикладної математики А.П. Олійник.

У результаті плідної праці творчого колективу працівників кафедри за роки її діяльності опубліковано понад 600 статей, дев’ять навчальних посібників, чотири монографії, два спеціалізованих довідника у сфері обліку природного газу, отримано більше 70 патентів України. Розроблено, виготовлено та впроваджено у виробництво більше ніж десять унікальних приладів для вимірювання поверхневих властивостей рідин на межах розділу фаз.

Викладачі кафедри досліджують проблему з вивчення втрат теплової енергії при її транспортуванні до споживача, що є актуальним питанням досягнення економії енергоресурсів та їх енергозаощадження. З цією метою на кафедрі створена й успішно функціонує лабораторія метрології та контролю витрат енергоносіїв. Започатковані дослідження для оцінювання, аналізу та контролю витрат природного газу в газорозподільних мережах шляхом створення спеціального вимірювального комплексу.

Сучасні наукові дослідження кафедра проводить у таких напрямках:

1) удосконалення методів і засобів метрологічного контролю у сфері обліку природного газу;

2) удосконалення вимірювальної техніки для контролю якісних і енергетичних характеристик природного газу;

3) удосконалення вимірювальної техніки для контролю фізико-хімічних параметрів рідин на межі розділу фаз;

4) удосконалення методів та засобів неруйнівного контролю об’єктів нафтогазової галузі.

Кафедра першою зі споріднених в Україні у 1996 р. ініціювала проведення раз на три роки спеціалізованих міжнародних науково-технічних конференцій і виставок «Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики промислового обладнання», остання з яких (восьма) відбулася в 2017 р.

З 2009 р. кафедра стала організатором проведення через кожні два роки всеукраїнських науково-технічних конференцій «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання». Відбулося сім таких конференцій, до участі в яких залучаються студенти та молоді учені з різних вишів України подібного профілю (остання в 2019 р.).

Кафедра впродовж 15 останніх років виступає організатором проведення всеукраїнських науково-технічних конференцій з питань вимірювання витрати та кількості газу, нафти та нафтопродуктів.

Професорсько-викладацький колектив кафедри бере активну участь у роботі міжнародних та всеукраїнських науково-технічних і науково-практичних конференцій, у тому числі за кордоном. Впродовж останнього п’ятиріччя взято участь у більш як 20 таких конференціях.

Щороку кафедра залучає студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з метрології (НУ “Львівська політехніка”, Харківський національний університет радіоелектроніки), в якій вони посідають призові місця як у командному, так і в індивідуальному заліках. Студенти також приймають участь і здобувають призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з напрямку метрології та вимірювальної техніки, зокрема в ІФНТУНГ і Луцькому НТУ.

Працівники кафедри постійно проводять роботу з покращення лабораторної бази, оновлення стендів на сучасній елементній базі, розроблення нових лабораторних установок на реальній і віртуальній основі.

Українська