Історія кафедри

Додаткова інформація: 

 Математика завжди була і залишається універсальним інструментом наукових досліджень та їх практичного втілення. Тому математичні дисципліни посідають одне з чільних місць у програмах вищих технічних закладів освіти. Навчити майбутніх фахівців мислити, орієнтуватися у світі формул і теорем, бачити спільне у різних явищах і процесах та створювати їхні математичні моделі – у цьому вбачають своє основне завдання викладачі кафедри вищої математики Національного технічного університету нафти і газу. Разом з університетом кафедра пройшла славний трудовий шлях від заснування до сьогодення.

   Вона виникла, як структурний підрозділ Станіславського загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту (ЗТФ ЛПІ), організованого на підставі розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11.05.1960 р. за № 651-р. Попередницею кафедри слід вважати кафедру вищої математики і механіки (наказ МВ і ССО УРСР за № 527 від 13.09.1961 р. “Про організацію кафедр в Станіславському ЗТФ”). Її штатний викладацький склад налічував 5 осіб: вищу математику викладали ст. викладач Стефанія Томівна Тарас, асистенти Еліна Миколаївна Король та Казимир Йосипович Річка; теоретичну механіку – к.т.н., доцент Євген Гнатович Шелєпін, опір матеріалів – в.о. доцента Ірина Павлівна Яблочкова. Завідував кафедрою тодішній декан ЗТФ ЛПІ (пізніше перший ректор Івано-Франківського інституту нафти і газу) Є.Г. Шелєпін. З січня 1962 р. склад кафедри поповнився ст. викладачем Х.О. Цареградським (працював до 1.09.1962 р., читав лекції з вищої математики), а з вересня 1962 р. молодими математиками В.І. Горгулою, А.М. Краснодембським, Б.Я. Ліпком (усі троє згодом стали кандидатами фіз.-мат. наук, доцентами і склали ядро майбутньої кафедри вищої математики) та механіком І.Д. Череп’юком.
   З 1 серпня 1963 року на базі Івано-Франківського ЗТФ ЛПІ утворився Івано-Франківський філіал ЛПІ із загальнотехнічним факультетом та факультетом нафтової і газової промисловості (наказ МВ і ССО УРСР за №401 від 9.07.1963 р.). До складу першого увійшла новостворена кафедра вищої математики, що налічувала 10 осіб: ст. викладачі С.Т. Тарас, В.І. Горгула, А.М. Краснодембський, Б.Я. Ліпко, асистенти К.Й. Річка, О.Р. Довжинська, В.М. Сапожніков, З.Д. Терпливець, М.А. Шуляр, ст. препаратор Л.В. Гречаник. Обов’язки завідувача кафедри у 1963-64 та 1966-68 р.р. виконувала С.Т. Тарас – випускниця аспірантури ЛДУ; справедливий, вимогливий педагог, яка багатьом молодшим колегам свого часу допомогла слушною професійною порадою.
   У 1964-66 р.р. кафедрою завідував канд. фіз.-мат. наук, доцент І.Ф. Григорчук – відмінний лектор і організатор, що дбав про належне кадрове забезпечення викладання математичних дисциплін. За цей час штат кафедри зріс удвічі, колектив поповнили молоді викладачі О.І. Половина, К.В. Цідило, М.І. Авраменко, Р.Д. Сисак, Н.С. Дронюк, Є.М. Ліпко, Н.Є. Панчук. У квітні 1966 р. ст. викладача Половину Олександра Івановича було звільнено з роботи за спротив звуженню функціонування української мови у вищій школі, громадському житті, засобах масової інформації.
   1967 рік вважають роком створення єдиного в Україні вищого навчального закладу нафтогазового профілю – Івано-Франківського інституту нафти і газу (наказ МВ і ССО УРСР за №1 від 1.01.1967 р.), який через двадцять сім років став спочатку державним, а згодом (2001р.) національним технічним університетом нафти і газу. Розвивався ВНЗ, а разом з ним змінювалась кількісно і якісно наша кафедра. У кінці 60-х – першій половині 70-х років минулого століття прийшли працювати на ній викладачі В.О. Воробйова, І.Ю. Доскоч, Б.М. Польовий, М.В. Глібчук, Д.Д. Матієшин, І.П. Дмитрієвський, Р.М. Луцишин, Л.О. Новіков, К.В. Гресько, Н.П. Сотнікова, Ф.П. Коно-ненко, Д.Ф. Лялюк, О.І. Портной, Т.О. Фоміна, старший лаборант Г.Ф. Кирилишин. У 1968-1978 р.р. очолював кафедру один із її фундаторів к.ф.-м.н., доцент Б.Я. Ліпко, лекції якого були для колег зразком педагогічної майстерності. Коло його наукових зацікавлень було досить широким: диференціальні рівняння, математична фізика, теорія ймовірностей. У Бориса Яковича можна було одержати вичерпні консультації з найскладніших питань як перелічених, так і багатьох інших математичних дисциплін.
   У другій половині 70-х, 80-х роках чисельність кафедри зросла до 23-26 осіб. Приходили як молоді, так і досвідчені педагоги. Одні вже мали науковий ступінь, інші готували наукові роботи уже працюючи на кафедрі. У цей час колектив поповнили А.Н. Хомченко, С.І. Гургула, Л.І. Камаєва, М.О. Чернов, Т.Г. Лавинюкова, В.М. Сеничак, Л.Д. Мельниченко, Л.О. Дожджанюк, С.В. Волковецький, В.П. Нісонський, Д.А. Скрипник, Б.С. Сікора, М.В. Іванюк, Я.І. Савчук та інші. Частина з них працює й досі. Тепер це ветерани кафедри, що досконало володіють секретами професійної майстерності.
   Доцент А.Н. Хомченко став першим доктором наук на кафедрі, захистивши у 1991 р. дисертацію “Розвиток і застосування імовірнісного моделювання у дискретних методах обчислювальної механіки”. Зараз він професор, завідувач кафедри прикладної математики та математичного моделювання Херсонського національного технічного університету. Під його керівництвом наші колеги Л.І. Камаєва та В.М. Сеничак захистили кандидатські дисертації.
   Понад чверть віку (з 1978 по 2004 р.) завідувачем кафедри пропрацював к.ф.-м.н., доцент В.І.Горгула. Його авторитет як науковця, педагога, організатора був незаперечним не тільки у студентів і викладачів, але й у керівництва ВНЗ. Василь Іванович багато зробив для розвитку кафедри, уміло підбираючи кадри та дбаючи про підвищення їх наукового рівня (6 викладачів були скеровані у цільову аспірантуру).
   Плідними були для колективу 90-і роки – період становлення незалежної України. Працівники кафедри не стояли осторонь тих державотворчих подій. Багато з них (С.В. Волковецький, І.Ю. Доскоч, Д.Ф. Лялюк, В.М. Мойсишин, Я.І. Савчук, Р.Д. Сисак) стали активними учасниками Товариства української мови, Народного Руху, Демократичної партії України (за головування Ю. Бадзя та В. Яворівського). Доцент С.В. Волковецький двічі обирався до Верховної Ради України (1990, 1994 р.р.), очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію, працював Надзвичайним і Повноважним Послом України в Грузії та Азербайджані.
   Інститут нафти і газу набув нового статусу, як державний технічний університет. Ряди кафедри поповнили здібні молоді науковці, серед яких І.М. Гураль, Л.М. Івасишин, Л.А. Мойсеєнко, В.М. Мойсишин, О.Р. Никифорчин, М.М. Осипчук, Л.Р. Смоловик та інші. Усі вони були на той час кандидатами наук або стали ними у перші ж роки роботи на кафедрі. Доцент В.М. Мойсишин у 1996 р. здобув науковий ступінь доктора технічних наук, захистивши дисертацію, присвячену вивченню стійкості та коливань бурильної колони при поглибленні свердловин роторним способом.
   Деполітизація навчального процесу, пов’язана з розпадом СРСР, дала можливість повністю перейти на викладання українською мовою. З початку 90-х років на кафедрі розпочалась велика робота, яка триває і досі, зі створення навчальних посібників державною мовою. На сьогодні практично усі курси лекцій забезпечені навчальною та методичною літературою. Варто відзначити вагомий внесок доцента Б.С. Сікори, який є натхненником і співавтором багатьох підручників.
   Важливою віхою в історії ВНЗ став 2001 рік, коли Указом Президента України університету був наданий статус національного технічного університету нафти і газу. Відбулися зміни у структурі університету, були створені ряд нових підрозділів-інститутів. Тоді ж кафедра вищої математики увійшла до складу Інституту фундаментальної підготовки (ІФП) (цікаво прослідкувати підпорядкованість кафедри факультетам протягом часу її існування: загальнотехнічний факультет 1961-1969 р.р., факультет автоматизації та економіки 1970-1985 р.р., газонафтопромисловий факультет 1985-2001 р.р., інститут фундаментальної підготовки 2001-2011 р.р., інститут фундаментальної та гуманітарної підготовки і заочно-дистанційного навчання 2011-2014, інститут інформаційних технологій 2014-2018, інститут нафтогазової інженерії з 2018 по теперішній час).
   З 2004 р. кафедру очолює д.т.н., професор В.М. Мойсишин. За цей час кафедральні ряди зазнали значного оновлення, але незмінними залишаються трудові традиції колективу: бездоганна дисципліна, високий професіоналізм, взаємодопомога. Поряд з ними творяться і нові: розробка математичних спецкурсів, туристичні подорожі рідним краєм.
   Для викладання математичних дисциплін у нашому ВНЗ з 1961 р. до сьогодні було залучено досвідчений, висококваліфікований професорсько-викладацький колектив. Нижче у хронологічному порядку наведено список викладачів кафедри, котрі в різний час працювали на штатних посадах (у дужках роки роботи) і викладали математичні дисципліни:
Тарас Стефанія Томівна, старший викладач, в.о. завідувача кафедри (1.09.1961р. – 18.04.1985р.);
Король Еліна Миколаївна, асистент (1.09.1961р. – 3.09.1962р.);
Річка Казимир Йосипович, асистент (1.09.1961р. – 8.03.1965р.);
Цареградський Християн Олександрович, старший викладач (1.01.1962р. – 10.09.1962р.);
Горгула Василь Іванович, кандидат фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри (1.09.1962р. – 1.09.2007р.);
Ліпко Борис Якович, канд. фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри (1.09.1962р. – 30.01.1995р.);
Краснодембський Адам Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, доцент (1.09.1962р. - 1.01.2017р.);
- старожил кафедри, який пропрацював на ній майже 55 років. Довжинська Оксана Романівна, асистент (1.09.1963р. – 25.09.1967р.);
Сапожніков Вадим Миколайович, асистент (1.09.1963р. – 11.08.1964р.);
Шведова (Терпливець) Зоя Дмитрівна, старший викладач (1.09.1963р. – 10.07.1996р.);
Шуляр Михайло Антонович, асистент (5.09.1963р. – 1.09.1967р.);
Григорчук Іван Федорович, канд. фіз.-мат. наук, доцент, завідувач кафедри (26.08.1964р. – 7.09.1966р.); (нещодавно він відсвяткував своє 90-річчя, народився 17.02.1927)
Цідило Костянтин Васильович, канд. фіз.-мат. наук, доцент (1.09.1964р. – 30.10.1968р. та 10.12.1976р. – 19.06.1980р.);
Половина Олександр Іванович, старший викладач (25.09.1965р. – 2.04.1966р.);
Авраменко Микола Іванович, асистент (14.09.1964р. – 1.07.1966р.);
Панчук Ніна Євстахіївна, асистент (4.08.1965р. – 12.10.1986р.);
Сисак Роман Дмитрович, кандидат технічних наук, доцент (16.08.1965р. – 7.12.2006р.);
Дронюк Надія Сильвестрівна, старший викладач (1.09.1965р. – 8.09.1972р.);
Ліпко Євгенія Мойсеївна, асистент (21.04.1966р. – 15.12.1990р.);
Гречаник Любов Василівна, асистент (24.04.1966р. – 3.04.1995р., навчально-допоміжний персонал 5.10.1963р. – 24.04.1966р.);
Воробйова Валентина Олександрівна, асистент (1.09.1966р. – 31.08.2008р.);
Польовий Богдан Миколайович, канд. фіз.-мат. наук, доцент (28.01.1967р. – 14.07.1967р. та 1.02.1994р. – 10.11.2001р.);
Глібчук Мирослав Васильович, асистент (23.08.1967р. – 10.05.1996р.);
Матієшин Дмитро Дмитрович, старший викладач (28.10.1968-02.03.2015)

Луцишин Ростислав Михайлович, канд. фіз.-мат. наук, старший викладач (30.01.1969р.– 05.08.1969р.);
Дмитрієвський Іван Петрович, канд. фіз.-мат. наук, доцент (25.01.1969р. –1.07.1974р.);
Новіков Леонід Олександрович, канд. фіз.-мат. наук, доцент (1.04.1969р. –7.07.1974р.);
Сотнікова Ніна Петрівна, асистент (20.09.1969р. – 19.09.1978р.);
Гресько Катерина Василівна, асистент (1969-30.08.2014);
Кононенко Федір Павлович, асистент (15.10.1971р. – 31.12.1975р.);
Лялюк Дмитро Федорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент (1972-30.08.2014);
Портной Олександр Ізраїлевич, асистент (1.09.1974р. – 1.06.1975р. та 26.06.1976р. – 3.12.1990р.);
Фоміна Тамара Олексіївна, асистент (1.09.1974р. – 18.04.1989р.);
Хомченко Анатолій Никифорович, докт. фіз.-мат. наук, професор (27.08.1975р. – 7.07.1992р.);
Бурлакова Алла Петрівна, асистент (4.09.1974р. – 1.03.1978р.);
Лавинюкова Тетяна Григорівна, старший викладач (в університеті з 10.09.1972р., на кафедрі 14.09.1976р.-30.06.2013);
Камаєва Лідія Іванівна, доцент, кандидат технічних наук (01.09.1976-31.03.2015);
Чернов Микола Олександрович, асистент (8.09.1976р. – 16.03.1996р.);
Мельниченко Лідія Дмитрівна, асистент (1978-31.03.2015);
Дожджанюк Любов Олексіївна, асистент (22.11.1978р. – 30.05.1989р.);
Волковецький Степан Васильович, канд. техн. наук, професор (1.12.1979р.– 8.10.1991р., 11.04.1994р. – 9.05.1998р.);
Нісонський Володимир Павлович, асистент (1980-1981, 2001-30.08.2014);
Скрипник Дмитро Антонович, канд. пед. наук, доцент (30.06.1981р. – 31.08.2001р.);
Сікора Богдан Степанович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент (30.12.1981р. – 1.09.2009р.);
Іванюк Микола Васильович, канд. фіз.-мат. наук, доцент (11.02.1983р. – 27.11.1985р. та 26.12.1988р. – 1.03.2000р.);
Кучерук Людмила Василівна, старший викладач (29.08.1983р. – 12.05.1987р.);
Кедик Тарас Васильович, канд. фіз.-мат. наук, асистент (2.09.1985р. – 14.10.1988р. та 26.12.1991р. – 2.06.1994р.);
Михайлишин Ярослав Іванович, канд. фіз.-мат. наук, асистент (2.12.1985р.– 8.09.1988р.);
Чигур Роман Іванович, асистент (15.12.1990р. – 1.09.1993р.);
Малик Михайло Йосипович, асистент (9.01.1992р. – 16.01.1995р.);
Геращенко Наталія Володимирівна, асистент (21.09.1992р. – 1.10.1993р.);
Осипчук Михайло Михайлович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент (11.10.1993р. – 31.01.2008р.);
Белей Василь Васильович, асистент (1.09.1994р. – 16.01.1995р.);
Скрипничук Галина Іванівна, асистент (7.08.1995р. – 2.02.1996р.);
Никифорчин Олег Ростиславович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент (18.09.1995р. – 31.08.1997р.);
Гевка Ольга Андріївна, асистент (19.09.1995р. – 30.06.2011р.);
Івасишин Лілія Михайлівна, канд. фіз.-мат. наук, доцент (1.09.2001р. – 30.08.2004р.);
Рувінський Борис Маркович, канд. фіз.-мат. наук, асистент (1.09.2003р. – 1.09.2004р.);
Бачук Василь Васильович, асистент (1.10.2003р. – 1.12.2010р.);
Яцишин Василь Дмитрович, кандидат техн. наук, доцент (1.10.2003р. – 7.09.2011р.);
Григорчук Галина Василівна, асистент (2003-2004, 2009-30.08.2014);
Гулька Степан Степанович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент (1.09.2007р. – 28.02.2011р.);
Чумаченко Ярослав Віталійович, кандидат технічних наук, доцент (1.09.2012-30.08.2014);
Семенчук Андрій Васильович, кандидат фіз.-мат. наук, асистент (01.09.2012-30.08.2014);
Гургула Степан Іванович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент (01.09.1974-26.03.2016);

 

  У навчально-допоміжному складі кафедри працювали:
Кирилишин Галина Феофанівна, старший лаборант (в університеті з 1.09.1964р., на кафедрі 1.09.1966-15.01.2014);
Василишин Валентина Іванівна, старший інженер (13.08.1978р. – 19.03.2004р.);
Зінченко Володимир Олександрович, інженер 1-ї категорії (6.09.2002р. – 19.03.2004р.);
Демків Богдан Васильович, провідний інженер (22.03.2004р. – 22.06.2011р.);
Дяків Любомира Ярославівна, провідний інженер (01.09.2006р. - 08.01.2019р.)

 

   З-поміж викладачів кафедри, котрі працювали на штатних посадах з моменту її відкриття і до сьогодні, 27 відійшли від нас навічно. Це Х.О. Цареградський (1897-19??), Є.Г. Шелєпін (1906-1078), О.Р. Довжинська (1931-2009), Н.Є. Панчук (1931-1986), О.І. Портной (1932-2003), Ф.П. Кононенко (1933-1982), Є.М. Ліпко (1933-1999), Б.Я. Ліпко (1935-1998), Д.А. Скрипник (1934-2004), М.А. Шуляр (1935-199?), Л.О. Дожджанюк (1936-1989), М.І. Авраменко, Т.О. Фоміна (1937-1991), В.М. Сапожніков (1938-1964), К.В. Цідило (1938-1980), М.О. Чернов (1939-1996), М.В. Глібчук (1939-1996), Р.Д. Сисак (1940-2006), Б.М. Польовий (1943-2001), С.С. Гулька (1952-2011), В.Д. Яцишин (1956-2011), Т.В. Кедик (1958-1994),  Б.С. Сікора (1932-2013), Тарас С. Т. (1930-2013), Гургула С. І. (1951-2016), Горгула В. І. (1937-2016), Лялюк Д. Ф. (1939-2018). Наш колектив зберігає про них добру пам’ять. Також не стало лаборантки Кирилишин Г.Ф. (1939-2018) та провідної інженерки Дяків Л. Я. (1972-2019), які виконували чималий обсяг невидимої неозброєним оком роботи.
   Ми пам’ятаємо також і про тих наших викладачів, котрі з різних причин змінили місце роботи або вийшли на заслужений відпочинок. Хочемо думати, що роки, проведені на кафедрі, були для них найкращими роками у житті.
   В останні роки колектив кафедри через свавілля випускових кафедр щодо розподілу годин на математичні дисципліни і невтручання міністерства освіти у складання навчальних планів різко зменшив свою чисельність. Зокрема, у 2011 році кафедра налічувала 31 штатний працівник, 17 з 29 викладачів мали наукові ступені, з них троє – докторів наук. Натомість у жовтні 2018 році кафедра нараховувала 19 штатних працівників, 14 з 17 викладачів мали наукові ступені, з них двоє – докторів наук. Останній тренд ректорату та випускових кафедр — „математика нікому не потрібна, крім самих математиків“. У вересні 2005 р. доцент Л.А. Мойсеєнко успішно захистила дисертацію “Психологія творчого математичного мислення студентів” на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Триває процес зміни поколінь, професійно ростуть молоді науковці. Вийшли на заслужений відпочинок ветерани кафедри І.Ю. Доскоч, В.О. Воробйова, Т. Г. Лавинюкова. Відійшли у вічність харизматичні, колоритні лектори, які визначали обличчя кафедри Р.Д. Сисак, С.С. Гулька, В.І. Горгула та С. І. Гургула. Завідують кафедрами у Прикарпатському національному університеті талановиті математики О.Р. Никифорчин та М.М. Осипчук. Переїхала на постійне місце проживання до Чернівців і працює доцентом кафедри диференціальних рівнянь у місцевому університеті канд. фіз.-мат. наук Л.М. Мельничук (Івасишин).

З вересня 2014 року у зв'язку із створенням кафедри математичні методи у інженерії п'ятеро працівників кафедри вищої математики перейшли працювати на нову кафедру: доц. Григорчук Л. І. (який у березні 2015 року повернувся назад на кафедру), доц. Чумаченко Я. В. , ас. Семенчук А. В., ас. Нісонський В. П., ас. Григорчук Г. В. 
   Сьогодення ставить перед нами нові завдання. Разом з усім колективом університету кафедра працює над оновленням робочих програм, створенням нових спецкурсів, навчальних підручників і посібників з метою входження до європейського освітнього простору.

Українська