Навчально-методичні розробки

Додаткова інформація: 

Навчально-методична робота на кафедрі спрямована на вивчення і засвоєння студентами основних понять і теоретичних результатів математичних дисциплін з метою їх використання при вивченні спеціальних дисциплін, математичному моделюванні процесів і конструкцій, пов'язаних з загальною діяльністю фахівців. При цьому здійснюється розвиток пізнавальних можливостей і творчого мислення студентів, формування у них готовності до самостійного вивчення досягнень науки і техніки та активного їх використання у своїй професійній діяльності.
У робочих програмах і календарних планах, складених з урахуванням кредитно-модульної системи, викладені необхідні об'єми навчального матеріалу і встановлена найдоцільніша послідовність його вивчення. Розроблений чіткий взаємозв'язок лекційних, практичних і лабораторних занять студентів та самостійного опрацювання ними необхідного матеріалу.
Дисципліни кафедри повністю забезпечені навчальними підручниками та методичними розробками. Практично всі розділи вищої математики забезпечені конспектами лекцій, написаними викладачами кафедри. За останні 20 років кафедрою підготовлено і видано понад 100 навчально-методичних видань українською мовою. До основних з них слід віднести:
1. Мойсишин В.М., Сікора Б.С., Лавинюкова Т.Г. Вступ до математичного аналізу: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 162 с. Гриф МОН України (лист №1/11–9543 від 15.10.2010 р.).
2. Збірник завдань для розрахункових робіт з вищої математики: Навчальний посібник / С.І. Гургула, В.М. Мойсишин, С.С. Гулька та ін.; За ред. С.І. Гургули, В.М. Мойсишина. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 451 с. Гриф МОН України (лист №1/11–9544 від 15.10.2010 р.).
3. Вища математика (Рівняння математичної фізики. Елементи операційного числення): Навчальний посібник / Л.І. Камаєва, Л.І. Криштопа, Т.М. Даляк, С.О. Камаєва. – Івано-Франківськ: Факел, 2010. – 114 с. Гриф МОН України (лист №1/11–7480 від 06.08.2010 р.).
4. Мойсеєнко Л.А., Лавинюкова Т.Г. Вища математика. Аналітична геометрія: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 205 с. Гриф МОН України (лист №1.4/18–Г-2186 від 02.10.2008р.).
5. Тестові завдання з вищої математики: Навчальний посібник / С.І. Гургула, В.М. Мойсишин, В.О. Воробйова та ін.; За ред. С.І. Гургули, В.М. Мойсишина. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 737 с. Гриф МОН України (лист №1.4/18–Г–1609 від 3.10.2007 р.).
6. Лабораторний практикум з вищої математики: Навчальний посібник / В.М. Мойсишин, Л.І. Ка-маєва, І.М. Гураль, М.М. Осипчук, С.І. Гургула. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 242 с. Гриф МОН України (лист №1.4/18–Г–745 від 16.05.2007 р.).
7. Лялюк Д.Ф., Маковійчук М.В., Гевка О.А. Про помилки у розв’язуванні задач і культуру математичних записів: Посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 233 с.
8. Савчук Я.І., Івасишин Л.М., Краснодембський А.М. Лінійна алгебра. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 130 с.
9. Камаєва Л.І., Сеничак В.М. Конспект лекцій з вищої математики. Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри та аналітичної геометрії. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 95 с.
10. Гураль І.М., Осипчук М.М. Конспект лекцій з вищої математики: Диференціальне числення функцій однієї змінної. – Івано-Франківськ: Факел, 2000. – 110 с.
11. Лялюк Д.Ф. Вища математика: Диференціальне числення функцій декількох змінних. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 50 с.
12. Гураль І.М., Олійник А.П. Конспект лекцій з вищої математики: Інтегральне числення функцій однієї змінної. – Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 150 с.
13. Горгула В.І., Сікора Б.С., Воробйова В.О. Математичний аналіз: Диференціальні рівняння. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 166 с.
14. Горгула В.І., Сікора Б.С., Смоловик Л.Р. Математичний аналіз: Ряди. Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 176 с.
15. Сікора Б.С., Горгула В.І., Гургула С.І., Мойсишин В.М. Математичний аналіз: Інтегральне числення функцій декількох змінних, елементи теорії поля. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 288 с.
16. Горгула В.І., Сікора Б.С., Волковецький С.В. Теорія функцій комплексної змінної і операційне числення: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ДОП ІФНТУНГ, 1998. – 80 с.
17. Осипчук М.М. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика: Конспект лекцій. Частина 1: Теорія ймовірностей. – Івано-Франківськ: Факел, 1999. – 108 с.
18. Осипчук М.М. Теорія ймовірностей, випадкові процеси та математична статистика: Конспект лекцій. Частина 2: Математична статистика. – Івано-Франківськ: Факел, 2003.– 86 с.
19. Вища математика: Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів інженерно – технічних спеціальностей заочної форми навчання / І.М. Гураль, Л.І. Камаєва, А.П. Олійник, М.М. Осипчук. – Івано-Франківськ: Факел, 2001. – 224 с.
Слід відзначити високопрофесійну і злагоджену роботу навчально-допоміжного персоналу кафедри: провідного інженера Богдана Демківа та інженера першої категорії Любомири Дяків, які здійснювали комп’ютерний набір, правку, верстку та макетування більшості згаданих видань. Крім того, завдяки роботі наших інженерів на громадських засадах побачили світ двадцять томів “Прикарпатського вісника НТШ” за 2009-2013 р.р.
Кафедрою ведеться цілеспрямована робота з впровадження у навчальний процес математичних спецкурсів для студентів – старшокурсників різних спеціальностей, видані або готуються до видання відповідні конспекти лекцій, навчальні посібники. На сьогодні викладачами кафедри розроблені наступні спецкурси:
- Теорія нечітких множин (канд. фіз.-мат. наук, доц. Савчук Я.І., для спеціальності “Автомати-зоване управління технологічними процесами”);
- Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA (канд.фіз.-мат. наук, доц. Осипчук М.М., для спеціальності “Економіка підприємства”);
- Загальна алгебра (канд. фіз.-мат. наук, доц. Гургула С.І., для спеціальності “Програмне забезпе-чення автоматизованих систем”);
- Дослідження операцій (канд. техн. наук, доц. Смоловик Л.Р., для спеціальності “Облік і аудит”);
- Сферична та диференціальне геометрія (канд. пед. наук, доц. Григорчук Л.І., для спеціальності “Геодезія, картографія та землеустрій”);
- Моделювання роботи бурильної колони (докт. техн. наук, проф. Мойсишин В.М., для слухачів Інституту післядипломної освіти).
Вищезгадані спецкурси забезпечені наступними посібниками, конспектами лекцій.
1. Савчук Я.І. Теорія нечітких множин: Методичний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 201 с.
2. Статистичний аналіз даних з пакетом STATISTICA: Навчально-методичний посібник / Т.І. Манчич, А.Я. Опенко, М.М. Осипчук, В.Г. Шпортюк. – Дрогобич: Відродження, 2006. – 208 с.
3. Гургула С.І. Вибрані питання загальної алгебри: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – 99 с.
4. Дослідження операцій: Конспект лекцій / Л.Р. Смоловик, О.М. Витвицька, К.В. Гресько та ін. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 140 с.
5. Григорчук Л.І., Григорчук Г.В. Спецрозділи вищої математики. Част.1. Сферична тригонометрія: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 89 с.
6. Григорчук Л.І., Григорчук Г.В. Спецрозділи вищої математики. Част.2. Диференціальне геометрія: Конспект лекцій. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 54 с.
7. Векерик В.І., Мойсишин В.М. Рівняння рівноваги ділянок бурильної колони у свердловині орієнтованій довільно у просторі: Монографія. 2-е вид., випр. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 138 с.
Дбаємо ми і про майбутніх студентів. Для абітурієнтів, що готуються до вступних випробувань з математики у вищих навчальних закладах України і, зокрема, у ІФНТУНГ, підготовлено більш десятка навчально-методичних видань, серед них два збірника завдань з грифом Міністерства освіти і науки України, які перевидавались по декілька разів:
1. Збірник конкурсних завдань з математики: Навчальний посібник. Видання друге, доповнене / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, В.І. Горгула, М.М. Осипчук, Б.С. Сікора; За ред. В.М. Мойсишин та С.І. Гургула. – Івано-Франківськ: Факел, 2010. – 625 с. Гриф МОН України (лист №1/11–5773 від 29.06.2010р.).
2. Математика: Збірник тестових завдань для абітурієнтів. Видання сьоме, доповнене / В.М. Мойсишин, С.І. Гургула, М.М. Осипчук, Я.І. Савчук, В.В. Тирлич; За заг. ред. В.М. Мойсишина. – Івано-Франківськ: ДКД, 2010. – 482 с. Гриф МОН України (лист №1/11–5694 від 24.06.2010р.).
Поряд з цим викладачі кафедри систематично організовують олімпіади серед студентів університету, приймають активну участь у роботі журі обласної олімпіади з математики серед школярів, турніру юних математиків, працюють у виїзних комісіях з набору студентів-першокурсників та на вступних іспитах у Івано-Франківську.

Гургула С. І. (до своєї смерті 26 березня 2016 року) та Савчук Я. І. плідно працюють із талановитими студентами університету, проводячи щотижневі заняття математичного гуртка та готуючи їх до Всеукраїнських студентських олімпіад з математики серед технічних внз. Завдяки такій ґрунтовній підготовці студенти університету часто займають призові місця на цих олімпіадах. Їхня багаторічна праця увінчалася виданням книжки, де зібрані задачі олімпіадного типу за тривалий період часу з різних розділів вищої математики.

1. Гургула С. І., Савчук Я. І. Збірник задач студентських математичних олімпіад // Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014. -- 357 с.

Українська