Дисципліни кафедри

Дисципліна “Геолого-економічна оцінка нафтових і газових родовищ” вивчає сучасні методи та підходи оцінювання геологічного простору та родовищ нафти і газу; Значна увага приділяється проведенню економічної оцінки запасів та ресурсів нафти і газу методами інвестиційного аналізу. Студентами також розглядаються стадійність техніко-економічного вивчення надр, чинники, які визначають промислову цінність родовищ нафти і газу, економічні фактори державного регулювання у сфері використання надр.

Дисципліна “Геологія родовищ корисних копалин” вивчає умови формування родовищ рудних і нерудних корисних копалин та їх регіонального розміщення та взаємовідношення із вміщуючими гірськими породами.  Значна увага також приділяється геологічним процесам, які ведуть до утворення родовищ корисних копалин, вивчення особливостей генезису різноманітних типів родовищ корисних копалин.

Дисципліна “Геологічні основи розробки нафтових і газових родовищ” вивчає товарні властивості нафти, газу та конденсату, методи досліджень їхніх промислових скупчень, підготовку їх до розробки та особливості розробки покладів вуглеводній різних типів. Значна увага приділяється геологічним умовам обґрунтування системи розробки нафтових, газових, газоконденсатних і нафтогазоконденсатних родовищ та  методиці проведення геолого-промислового аналізу їх розробки.  Студентами також розглядаються методи геолого-промислового контролю за розробкою родовищ.

Дисципліна Геоінформаційні системи” вивчає програмні пакети для створення баз даних, такі як Суперкальк, Excel, Access та програмами, які використовуються для обробки баз даних Mapinfo, ArcView, MapObjects, ARC/INFO, ArcCAD, PC ARC/INFO, dBASE. Значна увага приділяється використанню баз даних геологічної інформації в практичних цілях

Дисципліна “Гірниче право та ліцензування” вивчає правові основи надрокористування, норми гірничого права та принципів надання ліцензій для користування надрами. Студенти також опановують практичні аспекти застосування законів, кодексів, норм та постанов, що стосуються юридичних відносин у галузі гірничого права на гірничодобувних підприємствах України.

Дисципліна “Економічна геологія” вивчає основи організації робіт з геологічного вивчення надр та складові гірничого капіталу і методологію їх оцінки. Студентами також розглядаються невизначеності та ризики геологічного вивчення надр та економічні чинники державного регулювання у сфері надрокористування.

Дисципліна “Комп’ютерна обробка геологічних даних” вивчає сучасні комп’ютерні технології, сервісне програмне забезпечення, основи комп’ютерної графіки та обробки зображень, основні математичні методи обробки, аналізу і моделювання геологічних об’єктів при нафтогазогеологічних дослідженнях. Особлива увага приділяється можливості використання спеціальних комп’ютерних програм при обробці геологічної та геофізичної інформації.

Дисципліна “Математичні методи в нафтогазовій геології” вивчає основні принципи математичного моделювання, методику формалізації геологічних даних, основи статистичного аналізу та закони розподілу сукупностей даних, основи системного підходу та імовірнісні методи розпізнавання образів.  Значна увага приділяється використанню математичних методів для вирішення різноманітних практичних завдань у процесі нафтогазогеологічних досліджень.

Дисципліна “Статистична обробка геологічних даних” вивчає методи імовірнісно-статистичного аналізу та моделювання геологічних об'єктів та явищ. Значна увага приділяється практичному застосуванню статистичних критеріїв та гіпотез в процесі обробки геологічних даних для вирішення практичних завдань геології нафти і газу.

Дисципліна “Нафтогазова геоекологія” вивчає взаємовідносини людини з основними компонентами природи (надра, геофізичні поля, рельєф, земля, вода, повітря, біоресурси) при геологічному вивченні, дослідженні та використанні надр, що проводяться нафтогазогеологічними підприємствами, а також впливу геологорозвідувальних і геофізичних робіт на навколишнє середовище. Розглядаються також питання геоекологічних основ надрокористування, норм та вимог щодо дослідження, використання та освоєння нафтогазоносних надр держави. Практичні аспекти полягають у застосуванні природоохоронних заходів, запобіганні екологічних катастроф локального та регіонального поширення при вивченні та використанні надр нафтогазовими підприємствами України.

Дисципліна “Нафтогазова геологія” є комплексною, в основу якої покладено вивчення складу і властивостей нафт, газів і конденсатів у надрах і на поверхні, умови та форми їхнього залягання та поширення, закономірностей та процесів формування і розподілу нафтових і газових родовищ в земній корі, методів підрахунку запасів нафти, газу та конденсату, методів геологічної обробки матеріалів дослідження свердловин, геологічних умов вибору системи розробки нафтових, газових, газоконденсатних і нафтогазоконденсатних родовищ, методики проведення геолого-промислового аналізу та контролю розробки родовищ нафти і газу.

Дисципліна “Оцінка ресурсів нафти і газу” вивчає методи оцінки ресурсів нафти і газу на різних стадіях геологічного вивчення ділянки надр. Особлива увага приділяється вивченню класифікації ресурсів нафти і газу, обгрунтовуванню підрахункових параметрів та оформлененю звітів відповідно до існуючих вимог.

Дисципліна “Менеджмент у нафтогазовій справі” вивчає основні і сучасні методи управління, організації та планування геологорозвідувальних робіт з метою використання отриманих знань у розробці та реалізації економічно виправданих технічних і організаційних рішень, спрямованих на підвищення ефективності геологічної діяльності. Студенти також розглядають особливості геологорозвідувального виробництва, галузеву специфіку стратегічного та інноваційного менеджменту; принципи і методи раціонального управління персоналом і продуктивністю на геологічному підприємстві.

Дисципліна “Підрахунок запасів нафти і газу” вивчає запаси і ресурси корисних копалин, їх класифікацію та методи підрахунку ресурсів і запасів нафти, вільного і розчиненого газу та конденсату. Значна увага приділяється практичним навикам з обґрунтування підрахункових параметрів, оцінювання точності підрахунку ресурсів і запасів нафти і газу, та оформленню текстової частини, графічних і табличних додатків до звітів відповідно до існуючих вимог і нормативної бази.

Українська