Напрями і види діяльності

Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» ІЕМ ІФНТУНГ працює за такими напрямами:       

 

 1.    Бізнес-підготовка студентства: 

-  організація проведення практичної підготовки студентів економічних спеціальностей на території Центру (в рамках робочих навчальних планів);

-  консультаційна підтримка та бізнес-навчання студентського складу інституту економіки та менеджменту з основ ведення підприємницької діяльності, практичних аспектів організації власної справи;

-  організація та проведення навчально-просвітницьких семінарів для молоді із залученням представників Реєстраційної палати, Дозвільного центру, Податкової служби та інших державних органів, що забезпечують надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності в області;           

-  впровадження практичних інтерактивних курсів підготовки (тренінгів) для студентів щодо визначення напряму та форми майбутньої професійної діяльності, психологічне тестування;

-  організація та проведення лекцій, зустрічей студентства з успішними бізнесменами області, які працюють в пріоритетних сферах економічної діяльності;

-  налагодження співпраці з провідними підприємствами регіону щодо проходження практики, стажування, а також майбутнього працевлаштування студентів інституту економіки та менеджменту;

-  участь у програмах та проектах, спрямованих на сприяння розвитку молодіжного підприємництва в області.

 

2.    Підтримка підприємництва області:

-  впровадження процесів бізнес-інкубування в області, в тому числі із залученням молоді як основної цільової групи; 

-  участь у виконанні заходів програм підтримки малого та середнього підприємництва всеукраїнського, регіонального та місцевого рівнів;

-  кластеризація консалтингових послуг в регіоні шляхом консолідації потенціалу та зусиль інституцій інфраструктури підтримки підприємництва;

-  консультаційна, інформаційно-довідкова та ресурсна підтримка суб’єктів господарювання області;

-  організація на території Центру бухгалтерського обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності на умовах аутсорсінгу;

-  створення та забезпечення роботи постійнодіючого Консультаційного пункту Державної податкової служби м. Івано-Франківська на території Центру;

-  організація та проведення навчальних семінарів, тренінгів, засідань у форматі «круглих столів» з актуальних питань ведення бізнесу; 

-  співпраця з інституціями сприяння бізнесу.

 

3.    Сприяння розвитку інноваційної діяльності:

-  участь у національній, регіональних та місцевих програмах підтримки інноваційної діяльності;

-  забезпечення супроводу інноваційної діяльності суб’єктів господарювання на території Центру із залученням кваліфікованих спеціалістів;

-  організація та проведення презентацій інновацій та пошук можливостей їх впровадження у виробництво;

-  надання пріоритетного першочергового права на отримання послуг Центру для суб’єктів підприємництва, що впроваджують інновації; 

-  створення належних умов для розвитку венчурного підприємництва у пріоритетних напрямах галузевого та регіонального розвитку. 

 

4.    Підтримка соціального підприємництва:

-  сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу, пропагування і підтримка ідей соціалізації підприємництва шляхом надання роз’яснень, консультацій, проведення бесід із зацікавленими особами;

-  залучення представників Центру зайнятості, соціальних служб, Податкової інспекції для проведення навчальних семінарів, тренінгів щодо ведення підприємницької діяльності для незахищених верств населення (студентства, молоді, безробітних, інвалідів та ін.);

-  наукове обґрунтування основних положень, принципів, критеріїв, механізму дії соціального підприємництва для підвищення рівня обізнаності населення щодо основних категорій та умов організації соціально-відповідального бізнесу;

-  участь у проектах, спрямованих на розвиток соціального підприємництва.

 

5.      Міжнародна діяльність:

-  налагодження співпраці з іноземними ЗВО щодо навчання, стажування (обміну) студентів, професорсько-викладацького складу інституту економіки та менеджменту;

-  обмін досвідом з європейськими ЗВО щодо впровадження прогресивних методів та форм у навчальному процесі;

-  організація проведення на іноземній (англійській) мові лекційних та практичних/семінарських занять окремих курсів в рамках робочих навчальних планів підготовки магістрів економічних спеціальностей викладачами інституту економіки та менеджменту, а також залучення лекторів іноземних ЗВО;

-  забезпечення партнерських зв’язків інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ з провідними ЗВО і науково-дослідними установами сусідніх країн-членів ЄС щодо розвитку наукового потенціалу сторін-партнерів;

-  співпраця з вітчизняними й іноземними бізнес-інкубаторами, центрами сприяння розвитку бізнесу та іншими інституціями, які працюють в сфері підтримки підприємництва;

-  вивчення європейського досвіду, механізмів та інструментарію поєднання бізнесу та науки, адаптація його до українських реалій;   

-  підготовка заявок та участь у реалізації міжнародних проектів.

 

6.      Промоція:

-  організація та проведення інформаційно-промоційних заходів щодо діяльності університету та його структурних підрозділів («День кафедри», «День відкритих дверей» для потенційних вступників тощо);

-  проведення презентацій, ділових зустрічей та прийомів іноземних делегацій в рамках діяльності інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ;

-  організація співпраці інституту економіки та менеджменту зі ЗМІ;

-  розміщення інформації щодо діяльності Центру та інституту економіки та менеджменту на сайті ІФНТУНГ та інших інтернет-ресурсах;

-  формування та популяризація бази даних навчально-методичних праць інституту економіки та менеджменту ІФНТУНГ;

-  збір та поширення інформації щодо рейтингу професорсько-викладацького складу Інституту економіки та менеджменту з метою формування позитивного іміджу університету;

-  створення та підтримка на базі Центру системи взаємодії й координації між ЗВО області, що здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів економічних спеціальностей, яка базуватиметься на засадах рівності та партнерства

Українська