Відділення бакалаврату

Тривалий час професійна, спеціальна, вища та післядипломна освіти вважалися різними і розвивалися відокремлено, хоча за своєю суттю вони поєднуються спільним суспільним затребуванням.Після входження у жовтні 2005 року в структуру Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу та втілюючи в життя ідею ступеневої освіти навчальний заклад одержав можливість готувати фахівців за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавр.
Для цього необхідно було пройти процес ліцензування на право здійснення даної освітньої послуги. Завдяки наполегливій та клопіткій праці директора коледжу, доктора філософських наук, професора, Відмінника освіти України, Почесного енергетика України, Члена кориспондент інженерної академії України Олександра Дмитровича Джури, кандидата технічних наук Геннадія Петровича Куновського, доктора технічних наук Миколи Івановича Михайліва, заступника директора Віктора Васильовича Остапенка, завідувачів, електроенергетичного та економічного відділень Юрія Євстахійовича Костецького, Марії Ярославівни Ємбрик колектив успішно справився з цим завданням, про що засвідчили члени експертної комісії Степан Федорович Артюх - професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри електротехніки (Харківська Українська інженерно-педагогічна академія), Григорій Миколайович Лисяк - професор, кандидат технічних наук, декан енергетичного факультету (Національний університет "Львівська політехніка), Богдан Любомирович Луців - професор кафедри банківського менеджменту та обліку, доктор економічних наук (Державний економічний університет), Тетяна Іванівна Яворська - доцент кафедри економіки підприємства, кандидат економічних наук, декан економічного факультету (Таврійська державна аграрна академія), Михайло Константинович Безродний - професор, доктор технічних наук (Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут), Йосип Степанович Мисак - доктор технічних наук, професор (Національний університет "Львівська політехніка"), які проводили ліцензійну експертизу відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України.
У 2006 році розпочалася підготовка бакалаврів за двома напрямами ″Теплоенергетика" та " Економіка підприємства". Завідувачем відділення бакалаврату було призначено Денис Надію Ярославівну.
За результатами вступних випробувань першими студентами стали 60 осіб денної та заочної форм навчання. Серед них випускники загальноосвітніх шкіл, технікумів, коледжів Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької областей. У 2007 році енергоколедж отримав ліцензію та розпочав підготовку бакалаврів денної та заочної форм навчання за напрямом "Електротехніка та електротехнології".
Запорукою успішної діяльності відділення є в першу чергу високий потенціал професорсько-викладацького складу. Навчально-виховний процес здійснює науково-педагогічний колектив, до складу якого входять 35 докторів та кандидатів наук, 9 викладачів-методистів, 27 викладачів вищої категорії, 11 відмінників освіти.
Першими керівниками груп були призначені викладачі-методисти Марія Михайлівна Шувар(1ЕКПб-06) та Ніна Андріївна Пастух ( 1Тб-06).
Для належної організації навчально-методичної роботи створено випускові циклові методичні комісії напрямів підготовки ″Економіка підприємства″, ″Теплоенергетика″, ″Електротехніка та електротехнології″, які очолюють директор коледжу, д.ф.н. Джура О.Д., к.т.н. Куновський Г.П., д.т.н. Михайлів М.І.
Практичні заняття ведуть досвідчені викладачі коледжу Остапенко В.В.,
Дремлюга В.А., Боднар Б.Й., Пастух Н.А., Богуцький І.М., Слободян Б.Д., Ємбрик М.Я., Шувар М.М., Кругла Н.М., Денис Н.Я. Одним з пріоритетних завдань коледжу – підготовка власних наукових кадрів. Викладачі О. В.Подолякіна, Р.О.Джура, Г.С.Коп'як, О.С. Кропельницька, О.М. Гудзь, Л. Т. Харун, Л.Л. Федунишин, В.С.Бойко, Р.С. Барабалюк, І.І. Непорадна продовжують навчання для здобуття наукових ступенів та вчених звань.
Налагоджена тісна співпраця з відповідними кафедрами Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, Львівського національного університету ″Львівська політехніка″.
Одночасно з відкриттям відділення бакалаврату була створена навчальна частина відділення в складі Романків Г.Р., Перегінець О.М. та Соколовської О.В., які задіяні до організації навчально-виховного процесу.
Матеріально-технічна база коледжу відповідає вимогам навчального процесу і дозволяє вести підготовку бакалаврів з теплоенергетики, економіки підприємства та електротехніки на сучасному рівні. До послуг студентів і викладачів спеціалізовані кабінети і лабораторії, комп′ютерні класи, навчально-виробничі майстерні, інформаційний центр з бібліотекою та комп′ютеризованим читальним залом підключеним до мережі Інтернет, актова та спортивні зали.
Вдале поєднання високопрофесійного педагогічного складу коледжу, потужної матеріально-технічної бази та науково-педагогічних кадрів навчальних закладів III-IV рівнів акредитації забезпечує ефективну діяльність відділення бакалаврату.
Організація навчально-виховного процесу ґрунтується як на традиційних формах навчання, так і на інноваційних освітніх технологіях з використанням комп′ютерних програм і спрямована на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної як до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності, так і до швидкої адаптації до змін і розвитку в умовах ринкової економіки.
Великою перевагою підготовки бакалаврів технічних напрямів в нашому навчальному закладі є те, що лекційні, семінарські, практичні, лабораторні заняття проводяться не лише в кабінетах та лабораторіях коледжу, а й безпосередньо у виробничих цехах Бурштинської ТЕС.
Підготовка висококваліфікованих фахівців з кожного напряму передбачає доповнення набутих ними теоретичних знань практичними навичками. На основі розробленої на відділенні програми практичної підготовки студенти проходять виробничу практику на Бурштинській ТЕС та інших підприємствах, а також в різних установах області.
Одночасно із забезпеченням навчального процесу на відділенні приділяється значна увага науково-дослідницькій роботі студентів. Викладачі використовують низку успішних форм і методів в організації студентської наукової роботи, яка спрямовується на вивчення, порівняння, узагальнення даних з різних наукових джерел, перевірку їх у певних умовах, проведення збору фактів у процесі спостережень, елементарних експерементів, оформлення таблиць, складання структурно-логічних схем. Студенти відділення є учасниками науково- практичних конференцій,які проводяться у коледжі, університеті та Всеукраїнського конкурсу ″Молодь-енергетиці України″.
Юнаки та дівчата беруть активну участь не тільки в навчальному процесі, а й у культурно-спортивному житті коледжу. Упродовж 2009-2010н.р. були успішно пройдені процедури акредитації напрямів підготовки ″Економіка підприємства″ та ″Теплоенергетика″.
2010 рік був знаковим і в тому, що відбувся перший випуск бакалаврів напрямів ″Теплоенергетика″ та ″Економіка підприємства″. Сорок дев′ять випускників відділення денної та заочної форм навчання одержали дипломи бакалаврів.