Наукові публікації

Вибрані наукові публікації, які характеризують основні напрямки досліджень викладачів кафедри

Артим Володимир Іванович – завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук.

– Схематизація випадкового навантажування методом вкладених циклів / Є.І. Крижанівський, В.М. Івасів, В.І. Артим, В.М. Нікітюк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2002. – № 2. – С.47-54.
–  Використання локальних моделей для оцінки залишкового ресурсу магістральних трубопроводів / В.М. Івасів, В.І. Артим, В.М. Нікітюк, О.М. Козак // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій / Під заг. ред. В.В.Панасюка – Львів: Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України, 2004. – С. 557-562.
–  Артим В. Моделювання накопичення втомних пошкоджень при випадковому навантажуванні / Володимир Артим, Петро Пушкар // Авиационно-космическая техника и технология. – 2004. – № 1. – С 19-24.
– Артим В. Урахування корозійного чинника при оцінці довговічності насосних штанг/ Володимир Артим // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2007. – № 4. – С. 140-143.
–  Артим В. Інтегральна оцінка навантаженості відповідальних об’єктів нафтогазової промисловості за допомогою індикаторів навантаження / Володимир Артим // Нафтогазова енергетика. – 2007. – № 4. – С. 76-80.
– Урахування корозійного чинника при розрахунку довговічності деталей машин / Р.О. Дейнега, В.І. Артим, Р.В. Рачкевич, В.В. Гриців // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 4. – С. 12-18.
– Артим В.І. Дослідження втомної довговічності натурних зразків бурильних труб ТБВ за багатоступеневого навантажування / В.І. Артим, І.М. Гойсан // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – № 1. – С. 46-52.
– Пат. 18066 Україна, МПК G01N 3/00, G01M 3/00. Процес визначення залишкового ресурсу нафтогазопроводів та збільшення нормативного терміну їх експлуатації за результатами дослідження вирізаних дефектних ділянок / Івасів В.М., Говдяк Р.М., Івченко О.Г., Лопушанський А.Я., Кравець О.А., Дрогомирецький М.М., Василюк В.М., Ільницький Р.М., Артим В.І.; патентовласник ІФНТУНГ.– № u200605396; заявл. 17.05.2006; опуб. 16.10.2006, Бюл. № 10. – 6 с.
– Артим В. І. Підхід до процесу виготовлення біметалевих циліндрових втулок бурового насоса та їх експлуатаційні характеристики / В.І.Артим, Т.В.Яценко, В.Ф.Пенц // Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 3 (45). − 2015. − ПолтНТУ. – С. 54-61.
– Артим В. І. Дослідження впливу конструктивних елементів двоопорних замкових з’єднань бурильних труб на їх напружено-деформований стан / В.І.Артим, О.Я.Фафлей, Р.О.Дейнега, В.В.Михайлюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2017. – № 4 (65). – С. 77-87.
– Volodymyr І. Artym, Oleh Ya. Faflei, Vasyl V. Mykhailiuk, Andrii V. Semenchuk, Ruslan O. Deineha, Ivan I. Yatsyniak. Features of calculation of durability of machine parts and structural elements under conditions of high asymmetric low-amplitude loads // Journal of new technologies in environmental science.  – 2018.  – Vol.2, №1 . p. 47-57.


Добрянський Іван Михайлович – професор, доктор технічних наук, дійсний член Академії Будівництва України.

– Добрянський І.М. Результати експериментально-теоретичних досліджень кущів буронабивних мікропаль при дії горизонтальних навантажень / Добрянський І. М., Гнатюк О.Т., Мазепа О.М., Холод П.Ф., Лапчук М.А. // Збірник наукових праць Полтавського національного технічного університету імені Ю. Кондратюка: серія: галузеве машинобудування, будівництво/ випуск 3 (38). –2013.  – С.120-127.
– Dobrianskyi I. M. The research of load bearing capacity and fracture toughness of steel concrete beams, reinforced by cut and stretchy sheet Agricultural Engineering / I.M.Dobrianskyi, S. Burchenya,, Маros Korenco, Plamen Kangalov // Agricultural Science and Veterinary Medicine. Repair and Reliabilty. – Ruse : Proceeding, 2014. vol. 53, book 1.1. – S. 136-141.
– Добрянський І. М. Моделювання визначення втрати міцності й довговічності конструктивних елементів енергетики, будівель та інженерних систем / І.М. Добрянський, Л.О. Добрянська, Є.Г. Іваник // Вісник Львівського національного аграрного університету : архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2014. – № 15. – С. 3 – 15.
– Добрянський І. М. Використання технологічних залишків сталевого листового прокату, як робочої арматури / Р.А. Шмиг, С.П. Бурченя, С.В. Нікіфоряк // Науково технічний, виробничий та інформаційно-аналітичний журнал : наука та будівництв. – ДПНДІБК. – 2015. – №1. – С. 24-26.
– Ефективні конструктивно-технологічні та естетичні вирішення в архітектурі та будівництві агропромислового комплексу// Монографія за заг. ред. Добрянського І. М. /Львів: Вид-во ЛНАУ, - 2016. – 268 с.
– Dobryanskyy I., Burchenya S., Famulyak Y., Sobczak-Piąstka J. Badanie nośności belek żelbetowych dozbrojonych stalowymi siatkami cięto-ciągnionymi Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture : Czasopismo Inżynierii Lądowej, Srodowiska i Architekture, 2016. – Kwartalnik, Rzeszow, 2016. (Index Copernicus) T. XXXIII. Z. 63 (nr 1/I/2016), S. 237-245.
– Добрянський І., Гнатюк О., Лапчук М. Розв’язок моделі переміщення палі на прикладі двошарового зв’язного пилувато-глинистого ґрунту: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2017.№18. – С.66-69.
– Добрянський І., Корчинський Р. Поняття капітальності в будівництві: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2017. – №18. – С.70-74.
– Добрянський І., Добрянська Л., Грицевич А., Мацик Р. Дослідження впливу локального охолодження на роботу зварних з’єднань: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2017. – №18. – С.89-92.
– Dobrianskyy I., Dobrianska L., Dovhanych O, Hrytsevych A. Development of the method of examination of fire resistance of steel concrete beam elements with consideration of actual characteristics of materials // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering. III International Scientific-Technical Conference, 7-9 February 2019, Kielce, Copyright by Politechnika Świętokrzyska, Kielce. – 2019. – P.64.


Грабовський Роман Степанович – професор, доктор технічних наук.

– Дмитрах І. М. До оцінки допустимої глибини тріщиноподібних дефектів у трубопроводах енергоустав / І. М. Дмитрах, А. М. Сиротюк, Р. С. Грабовський // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2001. – Т. 37, № 5. – С. 69-74.
–  Грабовський Р. С. До оцінки кінетики росту втомних тріщин в стінках трубопроводів / Р. С. Грабовський, В. С. Лужецький, Т. М. Горб’як // Машинознавство. – 2005. – №4 (94). – С. 7-10.
–  Грабовський Р. С. Встановлення ресурсних можливостей тривало експлуатованих нафтогазопроводів / Р. С. Грабовський // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2009. – Т. 45, № 2. – С. 145–152. (Hrabovs’kyi R. S. Determination of the Resource Abilities of Oil and Gas Pipelines Working for a long Time // Materials Science. – 2009. – 45, № 2. – Р. 309–317.).
– Грабовський Р. С. Оцінка міцності нафтопроводу з корозійно-механічними дефектами / Р. С. Грабовський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – № 3 (36). – С. 38-42.
– Грабовський Р. С. Оцінка ресурсних можливостей магістральних газопроводів із експлуатаційними дефектами / Р. С. Грабовський // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2010. – №4 (37). – С. 71-82.
– Грабовський Р. С. Прогнозування безпечної експлуатації магістральних нафтопроводів із врахуванням зміни параметрів експлуатаційних дефектів / Р. С. Грабовський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2011. – №1 (27). – С. 79-86.
– Крижанівський Є. І. До оцінки ризику експлуатації магістральних газопроводів із тріщиноподібними дефектами / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2012. – №1 (31). – С. 42–54.
– Крижанівський Є. І. Оцінювання роботоздатності нафтогазопроводів тривалої експлуатації за параметрами їх дефектності / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський, О. М. Мандрик // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – Т. 49, № 1. – С. 105-110. (Kryzhanivs’kyi, E. I., Hrabovs’kyi R. S., Mandryk O. M. Estimation of the serviceability of oil and gas pipelines after long-term operation according to the parameters of their defectiveness // Materials Science. – 2013. – 49, № 1. – Р. 117-123.).
– Крижанівський Є. І. Оцінювання кінетики руйнування елементів експлуатованого газопроводу / Є. І. Крижанівський, Р. С. Грабовський, І. Я. Федорович, Р. А. Барна // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. – Т. 51, № 1. – С. 13-19.
– Hrabovskyy R. Assessment of destruction conditions of the long-term operation gas pipeline / R. Hrabovskyy, M. Mazur, A. Hrytsanchuk, V. Habinskyy // Scientific journal of the TNTU – 2017. – № 3. – P. 38-48.
– Крижанівський Є. І., Грабовський Р. С., Витязь О. Ю.  Врахування геометрії корозійно-втомних тріщин в оцінюванні залишкового ресурсу об’єктів тривалої експлуатації  // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2018. – Т. 54, № 5. – С. 40–47.


Шацький Іван Петрович – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор.

– Shatsky I. P. A cracks closure in combined tension and bending of plates // Fracture from detects. 12th Bien. Conf. of Fract. – ECF-12 (Sheffitld, 14–18 Sept. 1998). Ed. M. W. Brown e. a. – V. 2. – Р. 733–738.
–  Шацький І. П. Модель тріщини в пластинці з гнучким покриттям // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2000. – Вип. 57. – С. 42–47.
–  Шацький І. П., Даляк Т. М. Про закриття тріщин, з’єднаних зі щілинами, в зігнутій пластині // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2002. – 38, №1. – С. 24 – 30.
– Даляк Т., Перепічка В., Шацький І. Закриття довільно орієнтованої тріщини при згині півнескінченної пластини // Машинознавство. – 2003. – № 9. – С. 11–15.
– Попадюк І. Й., Шацький І. П., Шопа В. М. Механіка фрикційного контакту оболонок з деформівним заповнювачем. – Івано-Франківськ: Факел, 2003. – 180 с.
– Шацький І. П., Маковійчук М. В. Контактна взаємодія берегів тріщин у пологих оболонках за згину з розтягом // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2005. – 41, № 4. – С. 45–52.
– Шацкий И. П., Кундрат А. Н. Влияние связанности ленточной арматуры на концентрацию напряжений продольного сдвига // Механика композиц. материалов и конструкций. – 2006. – 2, № 2. – С. 273–280.
– Струк А., Шацький І. Модель деформування трубопроводу в зоні локального руйнування основи // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. – Львів, 2008. – Т. 2. – С. 242–243.
– Шацкий И.П., Перепичка В.В. Распространение ударной волны в упругом стержне с вязкопластическим внешним сопротивлением // Прикл. механика и техн. физика. – 2013. – 54, № 6. – С. 175–180.
– Шацький І. П. Вплив гнучкого покриття на міцність пластини із зірчастим розрізом / І. Шацький, Т. Даляк // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2014. – Вип. 19. – С. 228–233.
– Shats’kyi І. P., Ropyak L. Ya., Makoviichuk M. V. Strength optimization of a two-layer coating for the particular local loading conditions // Strength of Materials. – 2016. – Vol. 48, Issue 5. – P. 726–730.
– Popadyuk І. Yo., Shats’kyi І. P., Shopa V. М., Velychkovych A. S. Frictional interaction of a cylindrical shell with deformable filler under nonmonotonic loading // Journal of Mathematical Sciences. – New York. – 2016. – Vol. 215, № 2. – P. 243–253.
– Shatskyi I., Popadyuk I., Velychkovych A. Modelling of energy dissipation in shell dampers // Engineering mechanics 2017. 23rd Int. Conf. (May 15–18, 2017, Svratka, Czech Republic). Book of full texts. Ed.: V. Fuis. – P. 870–873.
– Shatskyi I., Perepichka V. Problem of dynamics for an elastic rod with decreasing function of elastic-plastic external resistance // Dynamical Systems in Applications. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Springer, Cham. – 2018. – Vol. 249. – P. 335–342.
– Shatskyi I.P. Dynamical interaction of an elastic rod and rigid foundation through a viscous-elastic-plastic layer // Proc. IX Contact Mechanics Int. Symp., Oropa (Biella), Italy, 16–18 May 2018 (CMIS 2018).
– Shats’kyi, І.P., Makoviichuk, М.V. & Shcherbii, А.B. Influence of a Flexible Coating on the Strength of a Shallow Cylindrical Shell with Longitudinal Crack // Journal of Mathematical Sciences.  – 2019 . –  Vol. 238, Issue 2, pp. 165–173.
– Shatskyi I., Velychkovych A., Vytvytskyi I., Seniushkovych M. Analytical models of contact interaction of casing centralizers with well wall // Engineering Solid Mechanics. – 2019. – Vol. 7, No 4. – P. 355–366.


Добрянська Любов Олександрівна – доцент, кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України.

 Добрянська Л.О. Моделювання визначення втрати міцності й довговічності конструктивних елементів енергетики, будівель та інженерних систем / І.М.Добрянський, Л.О. Добрянська, Є.Г. Іваник // Вісник Львівського національного аграрного університету : архітектура і сільськогосподарське будівництво. – 2014. – № 15. – С. 3-15.
– Добрянська Л.О., Шмиг Р.А., Добрянський І.М., Фамуляк Ю.Є., Робота у графічному середовищі AutoCAD за десять уроків. Будівничий Галичини. 2017.№3.– С.39-50.
– Добрянська Л., Добрянський І., Грицевич А., Мацик Р. Дослідженя впливу локального охолодження на роботу зварних з’єднань: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. Львів, 2017. №18. – С.89-92.
– Добрянська Л.О.Урахування залишкових напружень у зварних пластинах з поверхневими тріщинами на їх довговічність, Добрянський І.М.: 10 Міжнародний симпозіум: Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій: – Івано-Франківськ – Криворівня, В-10. – 2014. – С.32-41.
– Добрянська Л.О. Дослідження характеру деформації сталебетонних елементів за дії підвищених температур, Добрянський І.М., Грицевич А.Ю., Скрипець Я. Вісник ЛНАУ: архітектура і сільськогосподарське будівництво, - №18, 2017. – С. 93-97.
– Ефективні конструктивно-технологічні та естетичні вирішення в архітектурі та будівництві агропромислового комплексу// Колективна монографія за заг. ред. Добрянського І.М. / Львів: Вид-во ЛНАУ. - 2016.– 268 с.
– Використання технологічних залишків сталевого металевого прокату як робочої листової арматури залізобетонних конструкцій / Р.А. Шмиг, І.М. Добрянський, Л.О. Добрянська, С.П. Бурченя, С.В. Нікіфоряк // Журнал «Наука та будівництво», №1. – Київ, 2015. - С.24-26.  
– Аналітична оцінка вогнестійкості сталебетонних балок на основі урахування зміни деформативних характеристик: Друга Всеукраїнська науково-технічна конференція: Енергоефективність у будівництві, сучасні конструктивні системи, матеріали та інженерне обладнання . – Київ. – 2014.
– Опрацювання експериментальних даних стосовно вивчення характеру руйнування балок під дією теплового експлуатаційного навантаження:  Матеріали ХVІ Міжнародного науково-практичного форуму: Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: – Львів, – 2015.   
– Температурні напруження масивних плит і балок у пластичній області при нерівномірній температурі: ХVП міжнародний науково-практичний форум: Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій. – Львів. - 2016.
– Урахування залишкових напружень у зварних пластинах з поверхневими тріщинами на їх довговічність: 10 Міжнародний симпозіум «Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». – Івано-Франківськ. - 2014.
– Hrytsevych A., Dobryanskyy I., Dobryanska L. Cyclic influence of freeze-saw temperature on the metal sheet shear between concrete in steel-concrete beams // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering. III International Scientific-Technical Conference, 7-9 February 2019, Kielce, Copyright by Politechnika Świętokrzyska, Kielce. – 2019. – P.72.


Фабрика Юрій Михайлович – доцент, кандидат технічних наук.

– Клименко Ф. Є. Характер утворення та розвиток руйнівних тріщин у залізобетонній плиті сталезалізобетонної балки / Ф. Є. Клименко, Ю. М. Фабрика, Р. А. Шмиг // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – № 602 : Теорія і практика будівництва. – С. 105–109.
– Козачок Л. Д. Визначення несучої здатності збірно-монолітних залізобетонних кущових фундаментів під опори мостів / Л. Д. Козачок, Ю. М. Фабрика // Вісник Львівського територіального відділення Академії будівництва України : [до 15-річчя Львівського відділеня Академії будівництва України] / Академія будівництва України, Львівське територіальне відділення. - Львів, 2010. - № 5/10. - С. 132-137. 
– Фабрика Ю.М. Переваги застосування стінових модулів «Стімоль в каркасно-монолітному будівництві / А. А. Дунчевський // Журнал «Будівничі Галичини». – Львів: ЛНАУ. – 2015, вип.1 – С. 39-43.
– Матвіїшин Є.Г. Умови реалізації державно-приватного партнерства в Україні / Ю.М. Фабрика //Збірник наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2014. – Вип.40 - С. 126-134.
– Матвіїшин Є.Г. Підхід до прогнозування надходжень від податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету Львівської області / Ю.М. Фабрика //Науковий журнал ЛНАУ  “Аграрна економіка”. – Львів: ЛНАУ. – 2015, Т.7, №3-4 – С. 108-113.
– Матвіїшин Є.Г. Підхід до прогнозування обсягів виробництва в аграрному секторі України / Ю.М. Фабрика, О.В. Заброцька// Збірник наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2015. – Вип.42 - С.289-296.
– Фабрика Ю.М. Економічна діяльність будівельних організацій в сучасних умовах  / О.І. Коваль //Матеріали міжнародного науково-практичного форуму “Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів”. – Львів. – 2014. – С. 351-357.
– Довганич М., Добрянський І., Добрянська Л., Фабрика Ю. Eнергоефективні буронабивні мікропалі та аналітична оцінка їх напружено-деформованого стану при навантаженні під кутом до осі // Прикладні науково-технічні дослідження: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 квіт. 2019 р. – Академія технічних наук України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019. – с. 198.


Лев Олег Михайлович – доцент, кандидат фізико-математичних наук.

– Лев О.М., Воевидко И.В., Чудык И.И. Метод проектирования неориентированых компоновок низа бурильной колонны // НТЖ. Строительство нефтяных і газовых скважин на суше и на море. Москва, 2002, С. 17 – 19.
– Коцкулич Я.С., Лев О.М., Марцинків О.Б. Визначення величини зовнішнього критичного тиску для обсадних труб із врахуванням згину // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2003. - № 2(7). - С.84-87.
– Лев О.М., Мрозек Р.Е. Визначення місця встановлення центратора при бурінні горизонтальних свердловин з відбором керна // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2003. - №1(5). - С. 18-22.
– Кунцяк Я.В., Лев О.М. Визначення поперечної реакції вибою у процесі буріння похило-спрямованих і горизонтальних свердловин з відбором керна / Я.В.Кунцяк, // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2008. - № 3(28). - С. 28-31.
– Коцкулич Я.С., Лев О.М., Марцинків О.Б. Дослідження зміни напруженого стану обсадних труб при згині // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - Івано-Франківськ: Факел, 2009. - № 4(33). - С. 45-49.
– Lev О. М. Application of new alternative models of finite element method in problems of rod torsion / В. І. Артим, С. О. Камаєва, Г. В. Головко // Academic journal. Series: Іndustrial machine building, civil engineering. Poltava, 2017. – № 1/48. – С. 41-46.


Рутковська Ірина Зіновіївна – доцент, кандидат технічних наук.

– Рутковська І. З. Експериментальні дослідження тришарових конструкцій / І. З. Рутковська, З. М. Рутковський, Л. І. Вознюк, А. Марущак // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2008. - № 627. - С. 179-182.
– Ігнасіо Г. М. Cучасні технології в будівництві: досвід іспанської компанії JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. (Іспанія) / Г. М. Ігнасіо, В. М. Жук, І. З. Рутковська // Строительство. Материаловедение. Машиностроение. Серия : Инновационные технологии жизненного цикла объектов жилищно-гражданского, промышленного и транспортного назначения. - 2008. - Вып. 47. - С. 290-295.
– Рутковська, Ірина Зиновіївна. Напружено деформований стан збірно- монолітних попередньо напружених кесонних перекрить непрямокутної форми [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Рутковська Ірина Зиновіївна; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2000. - 19 с.
– Патент України на винахід UA № 19817. Спосіб вогнеперегородження для резервуарів і газопроводів з горючими сумішами / Левицький Болеслав Францевич, Гавриляк Анатолій Іванович, Рутковська Ірина Зіновіївна – Опубл. 25.12.1997. Бюл. № 5.
– Патент України на винахід UA № 100525. Перекриття будинку / Вознюк Л., Демчина Б., Рутковська І. – Опубл. 27.07.2015. Бюл.№14.
– Жук В. М. Гідрографи притоку для дощів зі степеневим законом зміни інтенсивності та трикутних в плані басейнів стоку / В. М. Жук, І. З. Рутковська, І. Ю. Попадюк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2007. - № 581. - С. 3-8. 
– Демчина Б. Г. Кафедра будівельних конструкцій та мостів Львівської політехніки - це звучить гордо! / Б. Г. Демчина, С. Б. Максимович, І. З. Рутковська // Вісн. Львів. терит. від-ня Акад. буд-ва України. - 2010. - № 5. - С. 108-110.
– Рутковська, Ірина Зіновіївна. Архітектурні конструкції малоповерхових будівель [Текст] : навч. посіб. для студентів архітектур., буд. та інж. спец. ВНЗ, коледжів / І. З. Рутковська, Д. Г. Гладишев, Ю. І. Соха. - Вид. 2-е, допов. - Львів : Растр-7, 2015. - 149 с. 
– Рутковська І. З. Виготовлення та випробування тришарових плоских панелей перекриття розміром 2,0х2,0 м. / І. З. Рутковська, Л. Вознюк // Містобудування та територіальне планування. - 2013. - Вип. 48. - С. 384-389.


Семенів Роксолана Михайлівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри.

– Гивлюд М.М. Покращення експлуатаційних властивостей керамічної цегли поверхневим модифікуванням поверхні / М.М. Гивлюд, Р.М. Семенів, І.В. Ємченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Теорія і практика будівництва». – 2016. – № 844. – С. 53–58.
– Гивлюд М.М. Оптимізація складу захисного покриття та його вплив на водоі морозостійкість керамічної цегли / М.М. Гивлюд, Р.М. Семенів, Я.Й. Коцій // Вісник НТУ «ХПІ». – 2016. – № 22(1194). – С. 44–49.
– Пат. 109910 Україна, МПК С09D5/00. Атмосферостійке захисне покриття / Гивлюд М.М., Семенів Р.М. - № u201603937; опубл. 12.09.2016, Бюл. №17. – 4 с.
– Cеменів Р.М. Визначення фізико-технічних властивостей керамічної цегли та її гідрофобний захист / Р.М. Семенів // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». «Теорія і практика будівництва». – 2017. – № 877. – С. 187– 192.
– Кропивницька Т.П. Низькоемісійні багатокомпонентні цементи в технології будівельних розчинів / Т.П. Кропивницька, Г.С. Іващишин, Р.М. Семенів // Вісник ОДАБА. – 2017. – № 68. – С. 70–75.
– Підвищення експлуатаційних властивостей цегляної кладки зовнішніх стін огороджувальних конструкцій / Т.П. Кропивницька, М.А. Саницький, Р.М. Семенів, А.Т. Камінський // Науковий вісник будівництва. – 2018. – Т.91, №1. – С. 146–151.
– Impact of modifiers on the properties of brick masonry construction / T. Kropyvnytska, R. Semeniv, M. Chekaylo, A. Kaminskyy // The international journal Sustainable development. – 2018. – Vol. 2. – P. 77–82.
– Studying the effect of nano-liquids on the operational properties of brick building structures / T. Kropyvnytska, R. Semeniv, R. Kotiv, A. Kaminskyy, V. Gots // EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 5/6(95). – P. 27–32.


Никифорчин Юрій Миколайовичдоцент, кандидат технічних наук.

– Никифорчин Ю.М. Технологічна пластичність високохромистої сталі Х17 // Тези науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу університету. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 1997. – Ч.1. – С.114.
– Басараб А.І., Кирилів В.І., Никифорчин Ю.М. та ін. Вплив поверхневої механо-імпульсної обробки на опірність нафтогазового обладнання кавітаційному руйнуванню / Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – 2002. – № 1/2 . С. 45–49.
– Закономірності зміни механічних характеристик сталі 12Х1МФ з різних зон гину парогону ТЕС / Л. Свірська, О. Студент, Ю. Никифорчин // Вісник ТНТУ. — 2013. — Том 72. — № 4. — С.179-186.
– Petryna, Y. D., Yakym, I. S., Kret, N. V., & Nykyforchyn, Y. M. (2015). Contact durability of the races of pins for tricone drill bits. Materials Science, 51(3), 424-428.
– Контактна довговічність бігових доріжок цапф тришарошкових бурових доліт [Текст] / Ю. Д. Петрина, І. С. Яким, Н. В. Крет, Ю. М. Никифорчин // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. – T. 51, № 3. – С. 117–120.
– Корозія та корозійно-механічне руйнування сталі резервуара сирої нафти [Текст] / Д. Ю. Петрина, В. М. Гоголь, Ю. Д. Петрина, Ю.М. Никифорчин // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2015. – T. 51, № 5. – С. 68–74.
– Petryna, D.Y., Hohol’, V.M., Petryna, Y.D., Zvirko, O.I., & Nykyforchyn, Y.M. Corrosion and corrosion-mechanical fracture of the steel of crude-oil tanks // Materials Science. – 2016. –  51(5). – pp. 666–672.
– Ján Viňáš, Dagmar Draganovská, Yuriy Nykyforchyn, Ihor Okipnyi. The influence of surface pretreatment on the quality of plasma coatings // Scientific Journal of the Ternopil National Technical University. – 2018, № 2 (90). – pp. 5 – 11.


Палійчук Ігор Іванович – доцент, кандидат технічних наук.

– Палійчук І.І. Визначення контактних тисків у з’єднаннях муфт і труб з натягом // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2004. – № 3 (12) – С. 46-51.
– Палійчук І.І. Пружна взаємодія з’єднаних з натягом циліндрів зі змінною товщиною стінки // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2006. – № 2 (19) – С. 59-63.
– Крижанівський Є.І., Палійчук І.І. Метод розрахунку контактного тиску для муфти і труби, з’єднаних з натягом // Нафтогазова енергетика. – 2008. – № 1 (6) – С. 78-82.
– Крижанівський Є.І., Палійчук І.І. Удосконалення ущільнюючого вузла високогерметичних муфтових з’єднань обсадних труб // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2008. – № 1 (26) – С. 78-82.
– Крижанівський Є.І., Палійчук І.І. Фізико-математичні основи розрахунку взаємодії муфт і труб у з’єднаннях нафтогазового сортаменту // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2008. – № 2 (18) – С. 56-59.
– Палійчук І.І. Формування герметизуючої здатності вузла ущільнення різьбових з’єднань обсадних труб типу ОТТГ // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2011. – № 3 (40) – С. 75-79.
– Палійчук І.І. Фізико-механічні властивості сталі обсадної труби з огляду на її роботоздатність в експлуатаційних умовах / Є.І.Крижанівський, Г.М.Никифорчин, І.І.Палійчук, О.І.Звірко, Г.І.Кречковська // 5-а Міжнародна конференція "Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій": Матеріали конференції. – Львів, 2014. – С.137-142.
– I. Paliychuk, Elastic Interaction of Couplings and Pipes Walls in Tight Threaded Joints / AGN Drilling, Oil, Gas (Cracow, Poland). – Vol. 32. – No. 4. – 2015. – P.731-737.
– Палійчук І. Аналіз поверхневих корозійних ушкоджень та механічних властивостей металу обсадних труб / Г.Кречковська,Н.Крет,О.Цирульник,О.Студент, І.Палійчук // Фізико-хімічна механіка матеріалів. - 2016. - Спец. вип. №11. - C.332-33.
– Палійчук І. І. Взаємодія колони обсадних труб зі стінками похилої, викривленої і горизонтальної ділянок свердловини // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2018. – № 1 (66) – С. 27-37
– Kryzhanivskyi, Ye. I., Paliichuk, I. I., & Malyk, H. D. (2018) Large deformations of the casing string under its own weight in the curvilinear well. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 6, P. 72–79.


Величкович Андрій Семенович – доцент, кандидат технічних наук.

– Velichkovich A.S., Popadyuk I.I., Shopa V.M. Experimental study of shell flexible component for drilling vibration damping devices // Chemical and Petroleum Engineering. – New York: Springer – 2011. – Volume 46, № 9-10. – pp. 518 – 524.
– Величкович А.С., Даляк Т.М. Експериментальна верифікація скінченно-елементної моделі контактної взаємодії розрізаної оболонки з пружним тілом // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2012. – № 1(31). – С. 80–86.
– Величкович А. С. Оцінка міцності вкритої шаруватим покриттям ділянки штока бурового насоса з урахуванням позаштатних напружень / А. С. Величкович, Л. Я. Роп’як // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – №772. – С. 182-191.
– Величкович А. С., Даляк Т. М. Контактна взаємодія розрізаної оболонки та пружного тіла в бурових засобах віброзахисту // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2014. – № 4(53). – С. 33–42.
– Патент України на винахід №108295, МПК F16F1/40. Пружний елемент / А.С.Величкович – Опубл. 10.04.2015, Бюл.№7.
– Velichkovich A. S. Assessment of Stressed State and Performance Characteristics of Jacketed Spring with a Cut for Drill Shock Absorber / A.S.Velichkovich, T. M.Dalyak // Chemical and Petroleum Engineering. – New York: Springer – 2015. – Volume 51, № 3. – pp. 188-193.
– Величкович А. С. Прорізний оболонковий пружинний елемент // Інтелектуальний продукт вчених і винахідників Прикарпаття: Щорічний каталог найвагоміших винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 99–100.
– Velychkovych A. S., Dalyak T. M., Vo Duc Anh.  Vo dan hoi voi vet cat trong bo giam xoc khoan  // DAU KHÍ. Tap chi cua tap doan dau khi quoc gia viet nam. – petrovietnam. – 2017. – № 7. – P. 25–31.
– Бедзір О.О., Шопа B.М., Величкович А.С. Експериментальні дослідження демпферів  на основі прорізних циліндричних оболонок // Прикарпатський вісник НТШ. Число. − 2017. – №1. − С. 126–133.
– Velychkovych A. S., Panevnyk D. O. Study of the stress state of the downhole jet pump housing // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. – 2017. – Issue 5. – P. 50–55.
– Shatskyi І., Popadyuk I., Velychkovych A. Hysteretic Properties of Shell Dampers // Dynamical Systems in Applications. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. – Springer International Publishing AG. – 2018. – Vol. 249. – P. 343–350.
– Velichkovich A., Dalyak T., Petryk I.  Slotted shell resilient elements for drilling shock absorbers // Oil & Gas Science and Technology - Rev. IFP Energies nouvelles. –2018. – Volume 73, Issue 34. – P. 1–8.
– Малишевська О. С., Величкович А. С. Оцінка міцності двошарової колони "бетон – бетон з полімерними наповнювачами" з урахуванням контактної взаємодії між шарами // Проблеми довговічності матеріалів, покриттів та конструкцій. Частина 1. Матеріали VI-ої міжнародної конференції,  13-15 вересня 2018 р., Вінницький національний технічний університет. – 2018. – С. 94–95.
– Bulbuk, O., Velychkovych, A., Mazurenko, V., Ropyak, L. & Pryhorovska, T. (2019). Analytical estimation of tooth strength, restored by direct or indirect restorations // Engineering Solid Mechanics, 7(3), P. 193-204.


Андрусяк Андрій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.

– Андрусяк А. В. Аналіз і причини відмов на нафтопроводі та чинники, що впливають на їх експлуатацію / А. В. Андрусяк // Науковий вісник ІФНТУНГ. – 2008. – 2(18). – С. 99-102.
– Андрусяк А. В. Методи визначення впливу пошкоджень на працездатність нафтопроводу / А. В. Андрусяк // Нафтогазова енергетика ІФНТУНГ. – 2008. – 3(8). – С. 23-25.
– Тимків Д.Ф. Розробляння математичної моделі нестаціонарних експлуатаційних режимів роботи магістральних нафтопроводів / Д.Ф. Тимків, Ю.Г. Мельниченко, А.В.Андрусяк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ ІФНТУНГ. – 2011. – 1(38). – С. 120-124.
– Гриджук Я.С. Дослідження залежності між напруженнями в елементах бурильного інстру-менту та характеристиками його коливального руху / Я.С.Гриджук, А.В.Андрусяк, М.В.Кичма // Нафтогазова енергетика : Всеукраїнський науково-технічний журнал - 2014 -№1(21). – С. 7-15.
 – Лисканич М.В. Критерій безпечної експлуатації елементів бурильної колони при випадко-вому вібраційному навантаженні / М. В. Лисканич, Я. С. Гриджук, А. В. Андрусяк, О. М. Лисканич // Львів. Вібрації в техніці та технологіях. – 2014. – № 4(76), с. 64- 72.
– Андрусяк А.В., Величкович А.С. Інженерна оцінка міцності надземного переходу нафтопроводу, спорудженого в гірській місцевості // Розвітка та розробка нафтових і газових родовищ. – 2015. – № 1(54). – С. 89–96.
– Nguyen Van Lam. Danh gia ky thuat do ben duong ong dan dau dat o vung doi nui / Nguyen Van Lam, A.S.Velychkovych, A.V.Andrusiak // DAU KHÍ . Tap chi cua tap doan dau khi quoc gia viet nam. – petrovietnam. – 2015. – № 9. – P. 46 – 52.
– Андрусяк А. В. Діагностична оцінка міцності надземного переходу нафтопроводу в стані тривалої експлуатації / А.В.Андрусяк // Нафтогазова галузь України. – 2016. – № 2 – С. 27–30.
– Andrusyak A. The Development Assessment Method of Axial Loads in Any Section of the Sucker Rod Column / А. Andrusyak, Ja. Grydzhuk, А. Dzhus, І. Steliga // Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2017. –  1/7 (85). – Р. 32-37.
– Андрусяк А. В., Величкович А. С., Петрик І.Я. Аналітико-експериментальна модель міцності надземних переходів газонафтопроводів // Нові матеріали і технології в машинобудуванні-2018: X Міжнародна науково-технічна конференція, 24…25 квітня 2018 р. – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – C. 22–23.
– Grydzhuk, J., Chudyk, I., Velychkovych, A., & Andrusyak, A. (2019). Analytical estimation of inertial properties of the curved rotating section in a drill string // Eastern-European Journal Of Enterprise Technologies, 1(7 (97)), P. 6–14.
– Velychkovych A. S.,  Andrusyak A. V.,  Pryhorovska T. O., Ropyak L. Y. Analytical model of oil pipeline overground transitions, laid in mountain areas // Oil & Gas Science and Technology - Rev. IFP Energies nouvelles. – 2019. – 74 (65). – P. 1–9.


Фафлей Олег Ярославович – асистент кафедри.

– Дослідження впливу конструктивних елементів двоопорних замкових з’єднань бурильних труб на їх напружено-деформований стан / В. І. Артим, О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк // Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2017. – № 4(65). – С. 77-87.
– Аналіз сучасних конструкцій замкових з’єднань обважнених бурильних труб / В. І. Артим, О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк // Нафтогаз. енергетика. – 2017. – № 2(28). – С. 22-30.
– Артим В.І., Фафлей О.Я., Михайлюк В.В., Дейнега Р.О. Дослідження напружено-деформованого стану двоопорних замкових з’єднань бурильних труб. Молодий вчений. - 2017. - №11 (51). - С. 1043-1047.
 – Дослідження   впливу асиметричного навантаження на кінетику втомних тріщин / О.Я. Фафлей //  Розвідка та розробка нафт. і газ. родовищ. – 2018. – № 1(66). – С. 44-52.
– Артим В. І., Фафлей О. Я., Пенц В. Ф., Карюк А. М. Особливості розрахунку довговічності деталей машин та елементів конструкцій, які працюють в умовах високо асиметричного низькоамплітудного навантаження / В.І. Артим, О.Я. Фафлей, В.Ф.Пенц, А.М. Карюк// Збірник наукових праць. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. Вип. 1 (50). − 2018. − ПолтНТУ. - С. 14-24.
– Патент № 125921, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201800265; Заявл. 09.01.2018; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с.
– Патент № 125922, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201800266; Заявл. 09.01.2018; Опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10. – 4 с.
– Патент № 125915, Україна, E21B 17/042, E21B 17/02. Двоопорне замкове з'єднання бурильних труб / Патентовласник дочірнє підприємство "Завод обважнених бурильних і ведучих труб", вул. Комарова, 2, м. Суми, 40020 (UA) // Пилипчук Ігор Сергійович (UA ); Єрьоміна Олена Борисівна (UA ); Артим Володимир Іванович (UA ); Михайлюк Василь Володимирович (UA ); Дейнега Руслан Олександрович (UA ); Фафлей Олег Ярославович (UA ) – u201713152; Заявл. 29.12.2017; Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11. – 4 с.
– В.І. Артим, О.Я. Фафлей, А.В. Семенчук / Удосконалення методів розрахунку довговічності елементів бурильної колони при глибокому бурінні // Міжнародна науково-технічна конференція «ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» присвяченої 55-річчю заснування ТНТУ та 170- річчю з дня народження Івана Пулюя 19–21 травня 2015 року, м. Тернопіль, с.66-68.
– В.І. Артим, О.Я. Фафлей, І.Я. Петрик, І.Я. Фафлей / Проектування двоопорних замкових з'єднань бурильних труб // Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE – 2018 24-27 квітня 2018р. Івано-Франківськ, 2018. – с.182-185.
– О.Я. Фафлей, Р. О. Дейнега, В.В. Михайлюк / Кінцево-елементний аналіз двоопорних замкових з’єднань бурильних труб // II Міжнародна науково-технічна інтернет-конференція – 2017: матеріали конференції «Інноваційний розвиток гірничодобувної галузі», 2017 р.: – Кривий Ріг: ДВНЗ Криворізький національний університет, 2017. С. 313.
– В.І Артим, В.В. Гриців, О.Я.Фафлей /ДОСЛІДЖЕННЯ РІЗЬБОВИХ З’ЄДНАНЬ БУРИЛЬНИХ ТРУБ ЗА ДОПОМОГОЮ 3D МОДЕЛЮВАННЯ // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – 2017: секція «системний аналіз і синтез процесів у металургії та машинобудуванні», 28 – 30 березня 2017 року, м. Дніпро, с.48-49.
– V. І. Artym., O. Y. Faflei, V. V. Mykhailiuk, A. V. Semenchuk, R. O. Deineha, I. I. Yatsyniak. Features of calculation of durability of machine parts and structural elements under conditions of high asymmetric low-amplitude loads. Journal of new technologies in environmental science. - 2018. - №1 vol.2. - p. 47-57.

Українська