Персонал кафедри

Додаткова інформація: 

 

Завідувач кафедри англійської мови, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови

ОЗАРКО ІВАННА ІВАНІВНА

Сфера наукових інтересів: технічний переклад; методика викладання англійської мови

Захистила дисертацію на тему: "Вербальний образ як лінгвокогнітивна структура (на матеріалі англомовних поетичних текстів)"

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Англійська мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
 • Друга ділова іноземна мова

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

1.Озарко І.І.,Мойсеєнко Н.В. Дистанційне навчання  англійскої мови у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів/  Н.В. Мойсеєнко, І.І.Озарко //  Education and Science. Pedagogy,V(4) Prague,2016.

2.Озарко І.І., Мойсеєнко Н.В.  Teaching Process in the Classrooms: Advanced Methods and Modern Technology/ І.І.Озарко, Н.В. Мойсеєнко,//  Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (52), Issue: 113, Budapest, 2017.

3.Озарко І.І., Мойсеєнко Н.В. Розвиток системи забезпечення якості вищої професійної освіти у країнах ЄС на початку XXI століття /  Н.В. Мойсеєнко, І.І.Озарко //  Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (52), Issue: 113, Budapest, 2017. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, V(25), Issue: 147, Budapest, 2017.                                    

5. Озарко І. І. Історіографічний аспект проблем підготовки вчителів іноземних мов у європейських вищих навчальних закладах / Іванна Озарко // Педагогічний дискурс. – 2016. – Вип.21. – С. 124–127.

І. І. Озарко є автором та співавтором багатьох навчальних посібників, серед яких:

1. Озарко І.І., Ігнатюк О.Г., Школьна Н.О. Іноземна мова: навчальний посібник / О.Г. Ігнатюк, І.І. Озарко І.І., Н.О. Школьна. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 117 с.

2. A Beginning Course in English: students’ manual/ Н.В.Мойсеєнко,І.І.Озарко -Івано-Франківськ: Факел, 2016 -124 с.

3. 1.Озарко І. І., Галай Т.М., Грибіник Ю. І. Англійська мова (для професійного спрямування). Геодезія : навчальний посібник / І. І. Озарко, Т. М. Галай, Ю. І. Грибіник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. –302с.

4. Озарко І.І., Соломчак Н.Ф, Мойсеєнко English for Oil and Gas Engineers. Навчальний посібник. Івано-Фрнаківськ. Факел. 2009.- 213 с. 

5. Озарко І.І., Літовка Т.О. Посібник з розвитку навичок ділового мовлення "Трудові ресурси. Працевлаштування. Інтерв'ю під час прийому на роботу" для спеціалістів усіх спеціальностей. Івано-Франківськ, Факел 2010. - 132 с. 

6. Озарко І.І. Англійська мова: конспект лекцій / І.І.Озарко, Н.М.Тимків, І.В.Гошовська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 131 с.

7. Мойсеєнко Н. В., Озарко І. І. Вивчаємо професійну англійську мову самостійно: навчально-методичний посібник для студентів II-IV курсів заочної та дистанційної форм навчання / Н. В. Мойсеєнко, І. І. Озарко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 264 с.

8. Мойсеєнко Н.В., Озарко І.І. Починаємо вивчати англійську мову: практикум / Н. В. Мойсеєнко, І. І. Озарко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 124 с.

9.  Озарко І. І., Галай Т.М., Грибіник Ю. І.  Наукова іноземна (англійська) мова діяльності: Навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ :  ІФНТУНГ, 2018. –  91с.

   

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови

ТИМКІВ НАДІЯ МИХАЙЛІВНА

Сфера наукових інтересів:теоретичні, дидактичні та методичні прийоми професійної підготовки фахівців у зарубіжному досвіді.

Захистила дисертацію на тему: “Усвідомлення авторської позиції у процесі вивчення художніх творів на матеріалі художньої літератури”

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
 • Англійська мова

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

1. Tymkiv N. Interdisciplinarity in Petroleum Education in the Context of International Standards and Methodological Documents / Nadiya Tymkiv // Comparative Professional Pedagogy, 2017, Volume 7, Issue 4, 2017. pp.52–57.

2.  Tymkiv N. Curricula and Programmes in Petroleum Engineering for Higher Technical Education Institutions: Comparative Analysis / Nadiya Tymkiv // Comparative Professional Pedagogy, 2018, Volume 8, Issue 1. pp.20–26.    

3.  Tymkiv N. Forming competence of social responsibility in vocational training of future petroleum engineers (based on foreign scholars’ views) // Comparative Professional Pedagogy, 2018, Volume 8, Issue 3. pp.26–30.                             

4. Tymkiv N. Forming Professional Foreign Language Competency in the Process of Future Engineers’ Training for Petroleum Industry in Ukraine [Електронний ресурс] / N. Tymkiv // «IntellectualArchive Bulletin». Canada, Concord, Ontario. – November/December 2017. – Volume 6, Number 6. – P. 45–51.

Н.М.Тимків є автором та співавтором багатьох навчальних посібників, серед яких:

1. Тимків Н. М. Англійська мова. Навчальний посібник / Н.М.Тимків. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 184 с.                                                

2. Тимків Н. М. Ділова англійська мова. Навчальний посібник / Н.М.Тимків. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 132 с.

3.Тимків Н. М. Англійська мова: конспект лекцій  / І.І.Озарко,  Н.М.Тимків, І. В. Гошовська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 131 с.         

4.Тимків Н. М. Business English. Management. Посібник з вивченн ділової англійської мови.  – Коломия: Вік, 2015.  – 272 с.                                   

5. Тимків Н. М.  Business English. Marketing. Посібник з вивченн ділової англійської мови.  – Коломия: Вік, 2014.  – 152 с.

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови

САХНЕВИЧ ІННА АНДРІЇВНА

Сфера наукових інтересів: медіаосвіта, медіаосвітні технології та їх упровадження у процес викладання англійської мови професійного спрямування у закладах вищої освіти

Захистила дисертацію на тему: "Педагогічні умови застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців нафтогазового профілю"

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
 • Наукова іноземна мова діяльності

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

1.І.А.Сахневич. Застосування проектної діяльності на заняттях з іноземної (англійської) мови професійного спрямування як один з ефективних методів підвищення мотивації студентів ВТНЗ у процесі навчання. /ІА. Сахневич/ - Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. - Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».  –  Вип. 21 – Кн. 3 – Т. IV (78). – К.: Гнозис, 2017. – С. 366-376. (Збірник включено до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus International, Google Scholar, ERIH PLUS)

2.Сахневич І.А. Застосування сайто-і блогодидактики у вивченні англійської мови професійного спрямування у ВТЗО (на прикладі спеціальності "Геологія")/ІА. Сахневич/ - Всеукраїнський науково-практичний журнал "Директор школи, ліцею, гімназії": зб. наук. праць. - Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».  –  №6. – Кн. 2 – Т. IІІ (81). – К.: Гнозис, 2018. – С. 326-336. (Збірник включено до міжнародних наукометричних баз Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського))

І.А. Сахневич є автором  та співавтором багатьох навчальних посібників, серед яких:

1. Навчальний посібник “Англійська мова” з курсу іноземної мови для студентів І-ІІ курсу за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія» (І частина) ,Івано-Франківськ: ІФНТУНГ 2014 р. –129с. с.                  2. Навчальний посібник “Англійська мова” з курсу іноземної мови для студентів III-IV курсу за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія» (ІІ частина), Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014 р. –  103 с.

3. Сахневич І.А. Організація професійної підготовки майбутніх фахівців нафтогазового профілю медіаосвітніми засобами і технологіями (співавторство у монографії : Теоретико-методологічні засади інтеграції змісту гуманітарної освіти у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю. - Київ, Педагогічна думка, 2012. - С.290-312).

4.Сахневич І.А. Практикум для самостійного оволодіння рсновами медіакомпетентності: методичні вказівки та завдання для студентів I-IV курсів технічних спеціальностей / за заг.ред. доктора пед.наук, проф. Онкович Г.В.. - Івано-Франківськ, Сімик, 2011, - 118 с.

5.  Розділ у збірці «Медіадидактика вищої школи: програми спецкурсів» за науковою редакцією доктора педагогічних наук, професора Г.В. Онкович: Сахневич І.А. Основи медіакомпетентності: програма навчального курсу для студентів вищих технічних навчальних закладів нафтогазового профілю.  - Київ. Логос, 2013. –  С. 98-110.                                                                                          

6. Сахневич І.А., Озарко І.І. Навчально-методичний комплекс з англійської мови для студентів І курсу за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія», Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014 р.,45 с.

 

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

ЦАРУК ОКСАНА ДМИТРІВНА

Сфера наукових інтересів: термінологія нафтогазової промисловості, когнітивно-семантичні особливості нафтогазової термінології, категоризація нафтогазової термінології.

Захистила дисертацію на тему: «АНГЛІЙСЬКА ТЕРМІНОЛОГІЯ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ТА СЕМАНТИКИ»

Викладає такі навчальні дисципліни:

Іноземна мова

Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням

Англійська мова за професійним спрямуванням

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у наукометричних базах:

1. Царук О. Д. Семантичні конституенти науково-технічного терміна /О. Д. Царук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі:  І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, Л. М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету « Острозька академія», 2016.  – Вип. 60. С. 247-249.

2. Царук О. Д. Термінологізація та детермінологізація в нафтогазовій терміносистемі / О. Д. Царук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редкол.  В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2016. – Вип. 11–12, Ч. 2. – С.294-299.

3. Царук О.Д. Фразеологізація як засіб формування науково-технічного терміна (на основі англійських термінів нафтогазової промисловості) / О. Д. Царук// Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 708–709 : Германська філологія. – С. 179-182.

4. Царук О. Д. Структурная организация многокомпонентных терминов (на примере английских терминов нефтегазовой промышлености) / О. Д. Царук //

Язык и культура : сборник материалов V Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. С. С. Чернова. – Новосибирск : ООО агенство «СИБПРИНТ», 2013. – С. 65-69.

5. Царук О. Д. Архитектоника английской терминосистемы нефтегазовой промышленности / О. Д. Царук //  Филологические науки. Вопросы теории и практики : в 3 ч. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 10 (40). – Ч. 3. – С. 199–201

6. Царук О.Д. Терміносистема та її складники (на матеріалі англійської термінології нафтогазової промисловості) /О.Д. Царук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : науковий журнал / гол. ред. І. Я. Коцан. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – Вип. 9. – С.347-350. – ISSN 1729-360X

О. Д. Царук є автором багатьох навчальних посібників, методичних рекомендацій, серед яких:

Царук О. Д.  Іноземна мова:. Методичні вказівки для практичних занять за спеціальністю «Екологічний контроль та аудит» / О. Д. Царук – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016-85 с.

Царук О. Д. Англійська мова за професійним спрямуванням: Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної та індивідуальної роботи. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009 -56с.

Царук О. Д. Ділова англійська мова: Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної та індивідуальної роботи. . – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009 -29с.

 

кандидат філологічних наук, викладач

ГАЛАЙ ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

Сфера наукових інтересів: метафоричні терміни в технічній термінології.

Захистила дисертацію на тему: «Метафоричні терміни в англійській фаховій мові геології: структурний, семантичний та когнітивний виміри»

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
 • Наукова іноземна мова діяльності
 • Англійська мова за професійним спрямуванням

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

1. Галай Т. М., Грибіник Ю. І.  Текстильні метафори в англійській фаховій мові геології (когнітивний підхід). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Tом 30 (69), №3 2019. Частина 1. – Київ : Гельветика, 2019. – С. 107 – 111.

2. Галай Т. М., Осовська І.М. Метафоричне моделювання англомовної геологічної термінології / Т. М. Галай, І.М. Осовська // Science and education a new dimension. – Budapest, 2018. – Philology, VI (46). – Issue : 159. – P. 25–30. – ISSN 2308

3. Грибіник Ю.І., Галай Т.М. Семантичні способи утворення термінів геодезичної сфери. / Ю.І. Грибіник, Т.М.Галай // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених». – Випуск № 19. Том 2. – Дрогобич. 2018. – с. 60-63. – ISSN 2308-4855

4. Галай Т. М. Структурна класифікація метафоричних термінів у англійській фаховій мові геології / Т. М. Галай // Science and education a new dimension. – Budapest, 2015. – Philology, III (15). – Issue : 68. – P. 51–54. – ISSN 2308-5258

Т.М.Галай є співавтором наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, серед останніх:

1. Галай Т. М. Метафорична модель „Геологічні об’єкти та процеси – це царство тварин” в англійській фаховій мові геології / Т. М. Галай // Наукові записки. (Ніжинський державний університет імені Микола Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – Кн. 1. – С. 25–28. – (Серія „Філологічні науки”).

2. Галай Т. М. Сфери-джерела метафоричних термінів англійської фахової мови геології / Т. М. Галай // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. – Чернівці : Видавничий дім „РОДОВІД”, 2015. – Вип. 740–741 : Германська філології. – С. 30–33

3. Галай Т.  М. Метафора споруди в англійській фаховій мові геології / Т. М. Галай // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / редколегія В. І. Кушнерик та ін. – Чернівці : Видавничий дім „РОДОВІД”, 2016. – Вип. 11–12, Ч. 1. – С. 117–121.

4. Галай Т. М. Метафорична модель „Геологічні об’єкти та процеси – це світ людини” в англійській фаховій мові геології / Т. М. Галай // Наукові записки. – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2016. – Випуск 146. – С. 426–431. – (Серія „Філологічні науки”).

5. 

Т.М.Галай є співавтором багатьох навчальних посібників, серед яких:

1. І.І. Озарко, Т.М.Галай, Ю.І.Грибіник Англійська мова (для професійного спрямування).Геодезія: навчальний посібник / І.І.Озарко, Т.М. Галай, Ю.І. Грибіник - Івано-Франківськ:2015. - 300 С. 

2. Озарко І. І., Галай Т.М., Грибіник Ю. І.  Наукова іноземна (англійська) мова діяльності: Навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ :  ІФНТУНГ, 2018. –  91с.І.І. Озарко, Т.М.Галай, Ю.І.Грибіник Англійська мова (для професійного спрямування). Геодезія: навчальний посібник / І.І.Озарко, Т.М. Галай, Ю.І. Грибіник - Івано-Франківськ: 2015. - 300 С.  

 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови 

ГРИБІНИК ЮЛІЯ ІЗИДОРІВНА

Сфера наукових інтересів: загальна і прикладна лінгвістика, лексикологія, термінологія, переклад, англійська мова за професійним спрямуванням.

Захистила дисертацію на тему: "Структурно-семантичні особливості англійської геодезичної термінології" 

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
 • Англійська мова за професійним спрямуванням

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

Грибіник Ю. І. Афіксація як один із найпродуктивніших морфологічних способів формування термінів геодезії та кадастру / Ю. І. Грибіник // Science and Education a New Dimension. / editor-in-chief : Dr. X énia Vàmos. – Budapest, 2014. – Issue : 29. – С. 36–40. – ISSN 2308–5258. – (Philology, II (6)).

Ю.І.Грибіник є співавтором наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1.Грибіник Ю. І., Галай Т. М. Семантичні способи утворення термінів геодезичної сфери. / Ю. І. Грибіник, Т. М. Галай // Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених». – Випуск № 19. Том 2.  – Дрогобич, 2018. – C. 60–63.

2.  Галай Т. М., Грибіник Ю. І.  Текстильні метафори в англійській фаховій мові геології (когнітивний підхід). Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. – Tом 30 (69), №3 2019. Частина 1. – Київ : Гельветика, 2019. – С. 107 – 111

Ю.І.Грибіник є співавтором багатьох навчальних посібників, методичних рекомендацій, серед яких:

1. І.І. Озарко, Т.М.Галай, Ю.І.Грибіник Англійська

 мова (для професійного спрямування).

 Геодезія: навчальний посібник / І.І.Озарко, Т.М. Галай, Ю.І. Грибіник - Івано-Франківськ:

2015. - 300 С. 

2. Озарко І. І., Галай Т.М., Грибіник Ю. І.  Наукова іноземна (англійська) мова діяльності: Навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ :  ІФНТУНГ, 2018. –  91с.І.І. Озарко, Т.М.Галай, Ю.І.Грибіник Англійська мова (для професійного спрямування). Геодезія: навчальний посібник / І.І.Озарко, Т.М. Галай, Ю.І. Грибіник - Івано-Франківськ: 2015. - 300 С.  

 

старший викладач кафедри англійської мови

ІГНАТЮК ОЛЬГА ГЕОРГІЇВНА

 

Сфера наукових інтересів: технічний переклад

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

1. Ігнатюк О. Г., Соломчак Т. В. Теорії термінології науково-технічного перекладу. Міжнародний науковий періодичний журнал «Наукові праці SWorld», том 10, 

випуск 4(41), 2015 р. (Index Copernicus).

2. Ігнатюк О. Г., Соломчак Т. В. Міжнародний науковий періодичний журнал «Наукові праці SWorld», том 6, випуск 45, 2016 р. (Index Copernicus).

3. Ігнатюк О. Г., Соломчак Т. В. Терміни з точки зору перекладача та теорії перекладу: специфіка перекладу абревіатур фахової мови. Міжнародний науковий періодичний журнал "Modern Scientific Researches", том 3, випуск 4, 2018 р. (Index Copernicus).

О.Г.Ігнатюк є автором та співавтором багатьох навчальних посібників, серед яких:

1.  О. Г. Ігнатюк, В. П. Педич, Я. І. Мандрик, Я. І. Кісь, Я. В. Штанько.  Курс лекцій англійською мовою та тестові завдання для контролю знань по курсу з навчальної дисципліни «Історія України» для студентів денної форми навчання, Івано-Франківськ: Факел, 2013 р.320 с.

2.  О. Г. Ігнатюк, І. І. Озарко,  Л. О. Книш. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів 1 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура», Видавництво ІФНТУНГ, 2015 р., 68 с.

3. О. Г. Ігнатюк, І. І. Озарко, Н.О. Школьна. Навчальний посібник з англійської мови «Тести з англійської мови», Видавництво ІФНТУНГ, 2016 р., 117 с.

4. О. Г. Ігнатюк. Навчально-методичний комплекс з іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням для студентів І курсу дистанційної форми навчання за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія», 45 с.

 

 

                                                                                                                            

старший викладач кафедри англійської мови

КРИЦАК ОКСАНА ОЛЕКСІЇВНА

Сфера наукових інтересів: вивчення новітніх методик викладання іноземної мови

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням

О.О.Крицак є автором науково-популярних та дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

1.Крицак О.О. "Основні принципи формування банку тестів навчальних досягнень". Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти:зб.наук.праць за матеріалами VI Всеукр.наук.-практ.Інтернет-конф., 21-22 квітня 2016р./М-во освіти і наукиУкраїни, ДВНЗ « Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» 21-22 квітня 2016р.- ст.61-65

2. Крицак О.О. Використання сучасних методик з метою оптимізації викладання англійської мови професійного спілкування. Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: матеріали Х Всеукраїнської науково-методичної конференції 14-15 березня 3017р.- Дніпро: Біла К.О., 2017,- ст.10-15.

3. Крицак О.О. Виховання моральних якостей у студентів ВТНЗ як необхідна умова формування майбутніх спеціалістів. Перспективи розвитку філологічних наук. Матеріали ннауково-практичної конференції( м. Вінниця 9-10 лютого2018). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.-ст.72-76

4. Крицак О.О. Попередження і вирішення конфліктів у молодшому шкільному віці. Гірська школа Українських Карпат. Наукове видання з педагогічних наук. - Івано-Франківськ: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника", 2018. №19. - С. 194-198.

5. Крицак О.О. Упровадження гейміфікації в освітній процес вищих навчальних закладів. Інноваційна педагогіка. Випуск №10, том 3. Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. 2019. - С. 167-169.

О.О.Крицак є автором багатьох навчальних посібників, серед яких:

1.Крицак О.О. Англійська мова. Навчальний посібгник. (для студентів І курсу, напрям підготовки "Приладлобудування"). Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2015. 58с.

2. Крицак О.О. Псюк М.Я. Oil and Gas Mechanics. Laboratory Course.Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016. 96с.

3. Крицак О.О. Англійська мова. Методичні вказівки для студентів І курс, напрям спеціальності "Приладобудування" Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016. 28с.

старший викладач кафедри англійської мови

МЕЛЬНИК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Сфера наукових інтересів: методика викладання на дистанційній формі навчання

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
 • Наукова англійська мова діяльності

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

1. Мельник О. А., Озарко І.І. Розвиток навичок монологічного мовлення через читання професійно-спрямованої літератури як один і з шляхів успішного навчання англійській мові у ВТЗН Матеріали міжнародної конференції Actual Problems of Science and Education APSE – 2018, 28 січня 2018 р. – Будапешт (Index Copernicus)

О.А.Мельник є співавтором та автором наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, серед останніх:

1. Мельник О.А., Сахневич І.А. Формування медіаграмотності та іншомовної компетенції студентів за допомогою застосування фахових медіаосвітніх засобів на заняттях іноземної мови у ВТНЗ (на прикладі іншомовних фільмів)./І А. Сахневич, О.А.Мельник/ - Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди» - Додаток 5 до Вип.32: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних дослідженьу психології», - Випуск 14 – К.: Гнозис, 2015. –С.306-313.

2. Мельник О.А. Розвиток навичок самостійного монологічного мовлення на заняттях з англійської мови у студентів технічних закладів вищої освіти через читання наукових текстів  «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення викладання та оцінювання мов». Матеріали VІIІ Міжнародної науково-методичної конференції, 5-6 жовтня 2017 р. – Одеса, 2017. – С. 255-257. 

О.А.Мельник є автором багатьох навчальних посібників, серед яких:

1.Англійська мова для військових спеціалістів служби пально-мастильних матеріалів (English for Fuel Service Military Personnel): навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 270 с.

2.Мельник О.А. Іноземна мова (англійська для нафтогазових спеціальностей): навчально-методичний комплекс для дистанційної форми навчання – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 53 с.

3. Мельник О.А. Дистанційний курс з іноземної (англійської) мови для спеціальності КІ 3 курс.

4. Мельник О.А. Дистанційний курс з ділової іноземної (англійської) мови для спеціальності ПТ 2 курс.

5. Мельник О.А. Дистанційний курс з іноземної (англійської) мови для спеціальності НІ 1 курс.

викладач кафедри англійської мови

МОЙСЕЄНКО НАДІЯ ВАСИЛІВНА

Сфера наукових інтересів: оптимізація самостійної роботи студентів у процесі навчання іноземної мови; інноваційні технології формування іншомовної компетенції студентів технічних спеціальностей; застосування мобільних технологій у процесі навчання англійської мови студентами технічних спеціальностей.

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

1.Мойсеєнко Н.В., Озарко І.І.Дистанційне навчання  англійскої мови у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів/  Н.В. Мойсеєнко, І.І.Озарко //  Education and Science. Pedagogy,V(4) Prague,2016.

2.Озарко І.І., Мойсеєнко Н.В.  Teaching Process in the Classrooms: Advanced Methods and Modern Technology/ І.І.Озарко, Н.В. Мойсеєнко,//  Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (52), Issue: 113, Budapest, 2017.

3.Мойсеєнко Н.В., Озарко І.І., Розвиток системи забезпечення якості вищої професійної освіти у країнах ЄС на початку XXI століття /  Н.В. Мойсеєнко, І.І.Озарко //  Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (52), Issue: 113, Budapest, 2017. Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, V(25), Issue: 147, Budapest, 2017.

Н.В.Мойсеєнко є співавтором багатьох навчальних посібників, серед яких:

1. Мойсеєнко Н.В., Озарко І.І., Соломчак Н.Ф. A Beginner's Course in English for Young Computer Learners/ Н.В.Мойсеєнко, І.І.Озарко, Н.Ф.Соломчак.  Івано-Франківськ: Факел, 2008 -195.с

2.Мойсеєнко Н.В., Озарко І.І., Соломчак Н.Ф. English for Oil and Gas Engineers/ Н.В.Мойсеєнко, І.І.Озарко, Н.Ф.Соломчак. Івано-Франківськ: Факел, 2009 - 213c.

3.Мойсеєнко Н.В., Озарко І.І. A Beginning Course in English: students’ manual/ Н.В.Мойсеєнко, І.І.Озарко -Івано-Франківськ: Факел, 2016 -124 с.

викладач кафедри англійської мови

БОЙКІВ ЛЮДМИЛА ЯРОСЛАВІВНА

Сфера наукових інтересів:використання методу ситуативного навчання у практиці викладання англійської мови у закладах вищої освіти.

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
 • Англійська мова за професійним спрямуванням

Л.Я.Бойків є співавтором наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, серед останніх:

 

1.Бойків О.Я., Лазарук Г.І.  Комп’ютерне тестування як засіб перевірки якості знань студентів з іноземної мови у ВТНЗ  /  Г.І. Лазарук, Л.Я. Бойків // Науково-педагогічний журнал «Обрії». – Івано-Франківськ: 2012. - № 2 (35). – С.121-126.                                            

 2. Бойків О.Я., Лазарук Г.І. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов/  Г.І. Лазарук, Л.Я. Бойків // Науково-педагогічний журнал «Обрії». – Івано-Франківськ: 2014. - № 2 (39). – С.55-57.                                                 

3. Бойків О.Я., Лазарук Г.І. Іншомовна підготовка інженерів засобами інтенсивної методики/  Г.І. Лазарук, Л.Я. Бойків // Науково-педагогічний журнал «Обрії». – Івано-Франківськ: 2016. - № 1 (42). – С.52-55.                                                               

4. Бойків О.Я., Лазарук Г. І. Інтернет при навчанні іноземним мовам як складова процесу інформатизації освіти в контексті глобалізації   суспільства/ Г. І. Лазарук, Л. Я. Бойків// Науково-педагогічний журнал «Обрії» Івано-Франківськ: 2018. (10 стор.)                

Л.Я.Бойків є співавтором багатьох навчальних посібників, серед яких:

1. Бойків О.Я., Лазарук Г.І. Навчальний посібник «Business English for computer science»/ Г.І. Лазарук, Л.Я. Бойків / Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2013 — 166 с.                              

2.  Бойків Л.Я.  Навчальний посібник «Metrology in Industry»/  Л.Я. Бойків,  Г.І. Лазарук /Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2013 — 100 с.        

3. Бойків О.Я., Лазарук Г.І. Англійська для будівництва споруд  /  Г.І. Лазарук, Л.Я. Бойків / Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2016 — 198 с.                             

4. Бойків Л.Я. «Англійська мова» для економістів / Л.Я. Бойків,  Г.І. Лазарук / Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2017 — 89 с.

викладач кафедри англійської мови

СОЛОМЧАК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Сфера наукових інтересів: загальні проблеми професійно-спрямованого перекладу та комунікації; лексичні, граматичні та термінологічні особливості науково-технічного перекладу; обґрунтування аналізу творчих процесів перекладу професійно-спрямованих термінів.

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
 • Англійська мова за професійним спрямування

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

1. Соломчак Т.В. Теорії термінології науково-технічного перекладу / Т.В. Соломчак , О.І. Ігнатюк // Sworld Випуск №4. -  2015.                   

2. Соломчак Т.В. Проблеми дискурсології / Т.В. Соломчак, О.І. Ігнатюк // Sworld Випуск №45.- 2016 р.                                                                  

3. Соломчак Т. В., Ігнатюк О.Г. Терміни з точки зору перекладача та теорії перекладу: специфіка перекладу абревіатур фахової мови. Міжнародний науковий періодичний журнал "Modern Scientific Researches", том 3, випуск 4, 2018 р. (Index Copernicus).

Т. В. Соломчак є автором багатьох навчальних посібників, методичних рекомендацій, серед яких:

1. Т.В.Соломчак. Англійська мова за професійним спрямуванням  для геологів. Посібник з англійської мови для студентів I курсу напрямку «Геологія». Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013 (електронний варіант).90 с.

2. Т.В.Соломчак. Методичні вказівки для підготовки фахівців за спеціальністю «Оцінка землі та нерухомого майна» Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. с.58.   

3. Т.В.Соломчак.  Навчально-методичний комплекс. Ділова іноземна мова (англійська)Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.с.31.                               

4.Т.В.Соломчак. Наукова іноземна мова (англійська)Методичні вказівки Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. с.78.

викладач кафедри англійської мови

ШКОЛЬНА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

 

Сфера наукових інтересів: іноземні мови: англійська та німецька термінологія, лінгвістика тексту.

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

1.Школьна Н.О. Особливості укладання двомовного друкованого словника спеціа¬лізованої галузі (промислової автоматизації). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім ,,Гельветика”, 2019. Вип. 23. Том 3. С. 69–76. ISSN 2308-4855. 

 2. Школьна Н.О. Виникнення і розвиток німецької фахової мови промислової автоматизації. / Н.О. Школьна // Science and Education. A New Dimension. Philology, VI (47), Issue: 160, 2018. Budapest. P. 59-62.  

3. Школьна Н. О. Морфологічні і синтаксичні особливості німецькомовних фахових текстів із промислової автоматизації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація. Херсон: Видавничий дім ,,Гельветика”, 2018.  Вип. 4. С. 64–69. ISSN

4. Школьна Н. О. Термінологічна насиченість німецьких фахових текстів промислової автоматизації. Південний архів Серія: Філологічні науки. Херсон: Видавничий дім ,,Гельветика”, 2017. № 68. С. 133–136. ISSN 2307-8037

5. Школьная Н.А. Типология текстов немецкоязычного технического дискурса / Н.А. Школьная // Научный журнал «Актуальные вопросы современной науки» № 1(9). – 2016. С. 102-111

6. Shkolna N. GAS OF THE THIN LAYERED LOW PENETRATION UPPER CREATACEOUS ROCKS (GAS SHALE ROCKS) OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS) / L.Monchak, A. Klyuka, I. Klyufinska, N.Shkolna // Scientific Bulletin of North University Centre of Baja Mare Series D Volume XXX N.1.p.  33-42.

Н.О.Школьна є співавтором багатьох навчальних посібників, методичних рекомендацій, серед яких:

1. Кійко С.В., Школьна Н.О. Німецько-український словник термінів промислової автоматизації. Чернівці, Букрек, 2019. - 380 с.

2.Ігнатюк О.Г., Озарко І.І., Школьна Н.О. Тести з англійської мови. Навчальний посібник. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ. - 2016. с. 117.

 

викладач кафедри англійської мови

БЕЗАНЮК ЯРЕМА ВОЛОДИМИРОВИЧ

Сфера наукових інтересів: лексико-стилістичні та семантичні особливості технічного перекладу

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
 • Англійська мова за професійним спрямуванням

Серед останніх наукових праць – у тому числі й праці, індексовані у міжнародних наукометричних базах:

Oleg Vytyaz, Roman Hrabovskyi, Yarema Bezaniuk "Assesment of danger of long-term operated coiled tubing failure"/Y.Bezaniuk/ AGH DRILLING, OIL, GAS, 2018, Vol. 35, No. 2. 

Я.В.Безанюк є співавтором багатьох навчальних посібників, методичних рекомендацій, серед яких:

Безанюк Я. В., Грибіник Ю. І. “Методичні вказівки для самостійної роботи напрямку “Туризм”. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 70 с.

 

викладач кафедри англійської мови

ІОНАНЕ НАДІЯ ПЕТРІВНА

Сфера наукових інтересів: вивчення дієслівних сполучень у практиці викладання англійської мови у закладах вищої освіти.

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна мова
 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
 • Англійська мова за професійним спрямуванням

На даний час є аспірантом ІІ курсу сп. "Філологія. Порівняльне мовознавство" ДВЗН "Прикарпатський національний університет ім. І.Стефаника"

 

викладач кафедри англійської мови

СКЛЕПОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Сфера наукових інтересів: інноваційні тенденції у викладанні іноземної мови у контексті євроінтеграції

Викладає такі навчальні дисципліни:

 • Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням
 • Англійська мова за професійним спрямуванням

І.А.Склепова є співавтором наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

1. Книш Л.О.,  Склепова І.А. Використання засобів унаочнення, як засіб підвищення ефективності навчання іноземної мови у технічному вузі // Науковий вісник гуманітарної підготовки. Випуск 3.- Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. - 2011.

2. Мельник О.А., Склепова І.А. Інформаційно-компютерні технології в проектній методиці на заняттях з інорземної мови. Одеса: "ВМВ" // Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції "Лінгвістична підготовка студентів нафілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів в контексті Болонського процесу і Загальноєвропейських Рекомендацій по вивченню, викладанню та оцінюванню мов. - 2012.

3.  Мельник О.А., Склепова І. А. Причини виникнення та методи попередлження комунікативних невдач // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Актуальні проблеми соціально- гуманітарних наук". - Дніпропетровськ: Свідлер. - 2012.

І.А.Склепова є автором багатьох навчальних посібників, методичних рекомендацій, серед яких:

Склепова І.А. Business and Finance. Методвказівки та контрольні завдання з англійської мови. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. - 42 с.

 

 

Українська