Навчально-методичне забезпечення

Додаткова інформація: 

Результати науково-дослідної та  методичної роботи колективу кафедри  знаходять своє відображення у багатьох працях.  

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ (НАУКОВІ СТАТТІ, ТЕЗИ)  (2018-2019 рр.)):

 1.   Озарко І. І., Мойсеєнко Н. В. Types of Tasks Useful  for Language Teaching / І. І. Озарко, Н.В.Мойсеєнко // Monografia Pokonferencyjna: Science, Research, Development. Pedagogy № 11 (29.11.2018 -30.11.2018 Rotterdam (The Netherlands) /, Warsaw, 2018. С. 37-40.
 2.  Озарко І. І., Мойсеєнко Н. В. Types of Blended Learning / І. І. Озарко, Н.В.Мойсеєнко // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (76), Issue: 187, Budapest, 2019. С.47-51.  (Index Copernicus).
 3.  Озарко І. І., Мельник О. А. Особливості дистанційного вивчення іноземної мови. Матеріали Міжнародної науково-технічно конференції «Інноваційні технології в освіті», 9-11 квітня 2019 р. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2019. – С. 160-161.
 4. Тимків Н. М. Особливості організації професійно орієнтованої самостійної діяльності майбутніх інженерів нафтогазової галузі // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія “Педагогічні науки”: зб. наук. пр. – Глухів, 2018. – Випуск 2 (37), Том 2. – С. 145–151. (Індексується в науковометричних базах: Index Copernicus, “Polska Bibliografia Naukowa” (PBN, Польська наукова бібліографія), Google Scholar, Академічній базі даних ResearchBib, Науковій періодиці України.
 5. Тимків, Н. Формування професійної іншомовної компетентності у процесі підготовки майбутнього нафтовика // Прикарпатський вісник Наукового товариства ім. Т.Шевченка “Слово”. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (48). – С. 423–428.
 6. Tymkiv N. Curricula and Programmes in Petroleum Engineering for Higher Technical Education Institutions // Comparative Analysis Comparative Professional Pedagogy, 2018, 8, pp.2026. (Indexed in 24 international scientific services: Cabell’s directory, EBSCO, Discovery Service, Google Scholar, WorldCat, etc.)
 7. Tymkiv N. Forming competence of social responsibility in vocational training of future petroleum engineers (based on foreign scholars’ views) // Comparative Professional Pedagogy, 2018, Volume 8, Issue 3. pp.26–30. (Indexed in 24 international scientific services: Cabell’s directory, EBSCO, Discovery Service, Google Scholar, WorldCat, etc.)
 8. Тимків Н. М. Професійний розвиток персоналу нафтогазового комплексу України // Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.: Знання України, 2018. – 616 с. – С.323-330.
 9. Tymkiv N. Specific features of forming interdisciplinary teams and designing projects in Petroleum Engineering. Szkoła – Zawód – Praca. – Poland, Bydgoszcz, 2018. – № 15. – С. 13-21.
 10. Tymkiv N. Інтернаціоналізація професійної підготовки нафтових інженерів: закономірності і принципи // Internationalization of the professional training of petroleum engineers: patterns and principles // Nauka, Edukacja, Wychowanie i Praca. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi doktorowi habilitowanemu Franciszkowi Szloskowi. Warszawa – Siedlce, 2018. S. 264-270.
 11. Tymkiv N. Perspectives of Human Resource Development in Petroleum Industry / N.Tymkiv // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми //  Вісник 52 / ред. кол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2018. – С. 411-414. (Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training: Methodology, Theory, Experience, Problems // Collection of Scientific Papers. Issue 52 / Editorial Board. – Kyiv-Vinnytsia: TOV “Planer”, 2018. – 465 с.– С. 411-414.
 12. Sakhnevych I.A. Teaching English as a Second Language with the Help of Media Literacy – One of the Most Important Tasks of High Technical Schools: materials of International Multidisciplinary Conference “Science and Technology of the Present Time Priority Development Directions of Ukraine and Poland”, Wolomin, Republic of Poland, 19-20 October 2018. Volume I., pg. 37-40.
 13. Сахневич І.А. Викладання англійської мови у закладах вищої технічної освіти через призму медіаграмотності: тези доп. ІІ Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Мукачево, 25-26 жовтня 2018 р.). Мукачево, 2018. С.347-349.
 14. Сахневич І.А. Застосування сайто- і блогодидактики у вивченні англійської мови професійного спрямування у ВТЗО (на прикладі сп. «Геологія»): Всеукр.наук.-практич. журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» - Спец. темат. випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».  –  №6. – Кн. 2 – Том ІІІ (81). – К.: Гнозис, 2018. – с. 326-336. (Збірник включено у міжнародну наукометричну базу Google Scholar, Наукова періодика України (Національна бібліотека  ім. В.І.Вернадського).
 15. Бойків Л. Я., Лазарук Г. І. Інтернет при навчанні іноземним мовам як складова процесу інформатизації освіти у контексті глобалізації суспільства / Г.І.Лазарук, Л.Я.Бойків //  Обрії. – 2018. – № 1 (46). – С.87-90.
 16. Мельник О. А, Озарко І. І. Особливості дистанційного вивчення іноземної мови. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інноваційні технології в освіті», 9-11 квітня 2019 р. – Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2019. – С. 160-161.
 17. Мельник О.А. Розроблено електронні курси:
 1. Сертифікат електронного курсу «Іноземна мова (англійська для спеціальності 185 (1, 2 семестр) № 000098 від 09.11.2018 р.;
 2. Сертифікат електронного курсу «Іноземна мова (англійська для спеціальності 076 (3, 4 семестр) № 000097 від 09.11.2018 р.
 1. Bezaniuk Ya. Specific features of forming interdisciplinary teams and designing projects in Petroleum Engineering. Szkoła – Zawód – Praca. – Poland, Bydgoszcz, 2018. – № 16. – С. 173-184.
 2. Ігнатюк О. Г., Соломчак Т. В.  Терміни з точки зору перекладача та теорії перекладу на прикладі фахових абревіатур / О.Г. Ігнатюк, Т.В. Соломчак   //  Міжнародний науковий періодичний журнал «Modern Scientific Researches». – 2018. – Випуск №4. – С. 40-43. (Index Copernicus, ICV: 71.70). 
 3. Ігнатюк О.Г., Соломчак Т.В. Про труднощі перекладу термінів технічної літератури / О.Г. Ігнатюк, Т.В. Соломчак  // Міжнародний науковий періодичний журнал «Modern  Engineering and Innovative Technologies». –  2018. – Випуск № 6. – С. 96-100. (Index Copernicus).
 4. Соломчак Т. В.  Навчально-методичний комплекс з наукової іноземної (англійської)  мови для підготовки магістрів спеціальності  «Геоінформаційні системи і технології». – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 58 с. (електронний варіант).
 5. Школьна Н. О., Кійко С. В. Німецько-український словник термінів промислової автоматизації: близько 16 000 термінів і терміносполук. Чернівці: Букрек, 2019. – 380 с. (50 примірників).
 6. Школьна Н. О. Особливості укладання двомовного друкованого  словника спеціалізованої галузі (промислової автоматизації) / Н.О.Школьна // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. –  Дрогобич: Видавничий дім “Гельветика”, 2019. –  Вип. 23. Том 3.– С. 69-76.
 7. Крицак О.О., Крюкова Є.С., Амерідзе О.С. Упровадження гейміфікації в освітній процес вищих навчальних закладів  / О.О. Крицак, Є.С.Крюкова, О.С.Амерідзе // Інноваційна педагогіка. Випуск № 10, том 3. Причорноморський науково дослідний інститут економіки та інновацій.  2019. – С. 167-169. Index Copernicus International (Польща).
 8. Крицак О.О., Качмар О.В.  Попередження і вирішення конфліктів у молодшому шкільному віці / О.О.Крицак, О.В.Качмар // Гірська школа Українських Карпат. Наукове видання з педагогічних наук. №19, Івано-Франківськ: ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника”, 2018. – С.194-198.
 9. Крицак О.О. Оптимізація формування лексичних навичок у процесі викладання іноземної мови / О.О.Крицак // Матеріали науково-практичної конференції. –  Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019. – С.64-68.

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ, РОЗРОБЛЕНІ КАФЕДРОЮ

 

1. Озарко І.І., Ігнатюк О.Г., Школьна Н.О. Іноземна мова: навчальний посібник / О.Г. Ігнатюк, І.І. Озарко І.І., Н.О. Школьна. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 117 с.

2. Н.В.Мойсеєнко,І.І.ОзаркоA Beginning Course in English: students’ manual/ Н.В.Мойсеєнко,І.І.Озарко -Івано-Франківськ: Факел, 2016 -124 с.

3. Озарко І. І., Галай Т.М., Грибіник Ю. І. Англійська мова (для професійного спрямування). Геодезія : навчальний посібник / І. І. Озарко, Т. М. Галай, Ю. І. Грибіник. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. –302с.

4. Озарко І.І., Соломчак Н.Ф, Мойсеєнко English for Oil and Gas Engineers. Навчальний посібник. Івано-Фрнаківськ. Факел. 2009.- 213 с.                            

5. Озарко І.І., Літовка Т.О. Посібник з розвитку навичок ділового мовлення "Трудові ресурси. Працевлаштування. Інтерв'ю під час прийому на роботу" для спеціалістів усіх спеціальностей. Івано-Франківськ, Факел 2010. - 132 с. 

6. Озарко І.І. Англійська мова: конспект лекцій / І.І.Озарко, Н.М.Тимків, І.В.Гошовська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 131 с.

7. Мойсеєнко Н. В., Озарко І. І. Вивчаємо професійну англійську мову самостійно: навчально-методичний посібник для студентів II-IV курсів заочної та дистанційної форм навчання / Н. В. Мойсеєнко, І. І. Озарко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 264 с.

8. Мойсеєнко Н.В., Озарко І.І. Починаємо вивчати англійську мову: практикум / Н. В. Мойсеєнко, І. І. Озарко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016. – 124 с.

9.  Озарко І. І., Галай Т.М., Грибіник Ю. І.  Наукова іноземна (англійська) мова діяльності: Навчально-методичний комплекс. – Івано-Франківськ :  ІФНТУНГ, 2018. –  91с.  

10. Тимків Н. М. Англійська мова. Навчальний посібник / Н.М.Тимків. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. – 184 с.                                                

11. Тимків Н. М. Ділова англійська мова. Навчальний посібник / Н.М.Тимків. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2012. – 132 с.

12.Тимків Н. М. Англійська мова: конспект лекцій  / І.І.Озарко,  Н.М.Тимків, І. В. Гошовська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 131 с.         

13.Тимків Н. М. Business English. Management. Посібник з вивченн ділової англійської мови.  – Коломия: Вік, 2015.  – 272 с.                                   

14. Тимків Н. М.  Business English. Marketing. Посібник з вивченн ділової англійської мови.  – Коломия: Вік, 2014.  – 152 с.

15. Сахневич І.А. Навчальний посібник “Англійська мова” з курсу іноземної мови для студентів І-ІІ курсу за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія» (І частина) ,Івано-Франківськ: ІФНТУНГ 2014 р. – 129с. с               

16.Сахневич І.А.Навчальний посібник “Англійська мова” з курсу іноземної мови для студентів III-IV курсу за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія» (ІІ частина), Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014 р. –  103 с.

17. Сахневич І.А., Озарко І.І. Навчально-методичний комплекс з англійської мови для студентів І курсу за напрямом підготовки 6.040103 «Геологія», Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2014 р., 45 с.  

18. Сахневич І.А. Практикум для самостійного оволодіння рсновами медіакомпетентності: методичні вказівки та завдання для студентів I-IV курсів технічних спеціальностей / за заг.ред. доктора пед.наук, проф. Онкович Г.В.. - Івано-Франківськ, Сімик, 2011, - 118 с. 

19Крицак О.О. Англійська мова. Навчальний посібгник. (для студентів І курсу, напрям підготовки "Приладлобудування"). Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2015. 58с.

20. Крицак О.О. Псюк М.Я. Oil and Gas Mechanics. Laboratory Course.Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016. 96с.

21. Крицак О.О. Англійська мова. Методичні вказівки для студентів І курс, напрям спеціальності "Приладобудування" Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2016. 28с.   

22. О. Г. Ігнатюк, І. І. Озарко,  Л. О. Книш. Методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів 1 курсу напряму підготовки 6.060102 «Архітектура», Видавництво ІФНТУНГ, 2015 р., 68 с.

23. О. Г. Ігнатюк, І. І. Озарко, Н.О. Школьна. Навчальний посібник з англійської мови «Тести з англійської мови», Видавництво ІФНТУНГ, 2016 р., 117 с.

24. О. Г. Ігнатюк. Навчально-методичний комплекс з іноземної (англійської) мови за професійним спрямуванням для студентів І курсу дистанційної форми навчання за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія», 45 с.   

25.Мельник О.А.Англійська мова для військових спеціалістів служби пально-мастильних матеріалів (English for Fuel Service Military Personnel): навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2018. – 270 с.

26.Мельник О.А. Іноземна мова (англійська для нафтогазових спеціальностей): навчально-методичний комплекс для дистанційної форми навчання – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 53 с.

27. Мельник О.А. Дистанційний курс з іноземної (англійської) мови для спеціальності КІ 3 курс.

28. Мельник О.А. Дистанційний курс з ділової іноземної (англійської) мови для спеціальності ПТ 2 курс.

29. Мельник О.А. Дистанційний курс з іноземної (англійської) мови для спеціальності НІ 1 курс.   

30. Бойків О.Я., Лазарук Г.І. Навчальний посібник «Business English for computer science»/ Г.І. Лазарук, Л.Я. Бойків / Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2013 — 166 с.                              

31.  Бойків Л.Я.  Навчальний посібник «Metrology in Industry»/  Л.Я. Бойків,  Г.І. Лазарук /Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2013 — 100 с.        

32. Бойків О.Я., Лазарук Г.І. Англійська для будівництва споруд  /  Г.І. Лазарук, Л.Я. Бойків / Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2016 — 198 с.                             

33. Бойків Л.Я. «Англійська мова» для економістів / Л.Я. Бойків,  Г.І. Лазарук / Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, Факел, 2017 — 89 с.

34. Т.В.Соломчак. Англійська мова за професійним спрямуванням  для геологів. Посібник з англійської мови для студентів I курсу напрямку «Геологія». Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2013 (електронний варіант).90 с.

35. Т.В.Соломчак. Методичні вказівки для підготовки фахівців за спеціальністю «Оцінка землі та нерухомого майна» Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2015. с.58.   

36. Т.В.Соломчак.  Навчально-методичний комплекс. Ділова іноземна мова (англійська)Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2016.с.31.                               

37.Т.В.Соломчак. Наукова іноземна мова (англійська)Методичні вказівки Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. с.78. 

38. Кійко С.В., Школьна Н.О. Німецько-український словник термінів промислової автоматизації. Чернівці, Букрек, 2019. - 380 с. 

39. Безанюк Я. В., Грибіник Ю. І. “Методичні вказівки для самостійної роботи напрямку “Туризм”. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 70 с.                                                                             

Українська