1 Про Центр

 

Центр колективного користування науковим обладнанням "Техноекобезпека Карпат" створений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України за № 1439 від 19.11.2019 р. з метою раціонального спільного використання унікального наукоємного обладнання відповідними науковими підрозділами Засновника, Учасниками та зацікавленими сторонніми установами на благо сталого інноваційного розвитку держави і регіону.

Повна назва українською мовою – Центр колективного користування науковим обладнанням "Техноекобезпека Карпат".

Абревіатура українською мовою – ЦККНО «Техноекобезпека Карпат».

Повна назва англійською мовою – Core Facilities Centre of Scientific Equipment "Technecological safety of the Carpathians".

Абревіатура англійською мовою – CFCSE "Technecological safety of the Carpathians".

Центр у своїй роботі керується чинним законодавством України, Статутом Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, цим Положенням та орієнтується на пріоритетні тематичні наукові напрями Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України, національні, регіональні та міжнародні дослідницькі програми, а також пріоритетні науково-дослідницькі проблеми інших наукових установ регіону.

Завдання Центру зумовлені метою його створення і полягають у наступному:

  • забезпечення світового рівня результатів наукових досліджень, конкурентоспроможності наукової продукції проектів фундаментальних та прикладних досліджень та розробок;
  • поглиблення існуючих і створення нових напрямів наукової діяльності університетів та наукових установ;
  • залучення студентів, аспірантів і молодих учених до наукових досліджень;
  • інтеграція наукової спільноти університетів та наукових установ у вітчизняний та зарубіжний освітньо-науковий простір;
  • об’єднання інтелектуального і матеріально-технічного потенціалу університетів та наукових установ та основних стекхолдерів для забезпечення сталого розвитку регіону.

Напрями інноваційної діяльності Центру формуються, виходячи з потреб університетів та наукових установ і регіону у відповідності до чинних законів України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" та "Про пріоритетні напрями наукової та науково-технічної діяльності".

 

Українська