Електроенергетичне відділення

Із закінченням спорудження Бурштинської ТЕС виникла гостра потреба у кваліфікованих кадрах енергетики. У 1964 році було відкрито вечірній філіал Київського енергетичного технікуму, в якому навчались 120 учнів. У червні 1966 року, згідно з директивними документами, була започаткована діяльність Бурштинського енергетичного технікуму з денним (90 чол.) та вечірнім (60 чол.) відділеннями.
Підготовка кадрів проводилась за двома спеціальностями.
- 0301 «Електричні станції і енергосистеми»
- 0309 «Парогенераторні і турбінні установки».
Навчальні та лабораторні аудиторії знаходились у приміщенні автошколи в старій частині Бурштина.
Завідувачами електротехнічного, теплотехнічного відділень, денної та вечірньої форм навчання працювали: Хованець С.М, Козловський М.І., Цибульський В.Д., Богуцький І.М., Лихопій В.П., Остапенко В.В., Слободян Б.Д.
Наприкінці 70-х та на початку 80-х років після введення в експлуатацію лабораторного корпусу на відділенні була запроваджена кабінетна система навчання. Це дало можливість сконцентрувати матеріально-технічну базу і методичне забезпечення в одному приміщенні. Викладачами дисциплін, майстрами виробничого навчання: Ромасенком О.Ф., Рижко Р.С, Рижко О.М., Богуцьким І.М., Сверидою П.Є., Ціжем Р.А., Хом’яком П.Х., Фединою М.М., Гуликом Р.М., Пастух Н.А., Кондуром І.С., Прокопів І.Ю., Слободяном Б.Д., Рибчуком Б.П., Гургулою М.Ю., Назар Л.Б., Казимирчуком Л.Є., Андреєвим М.К., Боднаром М.Й., Стехною М.П., Марусячиним В.С., Костецьким Ю.Є., Товстим Н.Н. були обладнані кабінети та лабораторії: котельних установок, турбінних установок, теплових енергетичних станцій, теплотехнічних вимірювань та автоматизації, експлуатації енергетичних установок, теоретичних основ теплотехніки, лабораторії релейного захисту та автоматизації, теоретичних основ електротехніки, електричних машин і трансформаторів, електрообладнання електричних станцій та підстанцій, електричних вимірювань, конструкційних матеріалів, техніки високих напруг, загальної електротехніки з основами електроніки, фізики і основ електронної та мікропроцесорної техніки, конструктивних матеріалів в енергетиці, гідравліки та насосів, вантажопідйомних механізмів, охорони праці, навчальні майстерні: слюсарно-механічна, тепломонтажна, електромонтажна, автоматизацій, зварювальна. У цей період на відділені було запроваджено курсове проектування групою викладачів. Для освоєння викладачами комп’ютерної техніки у 90-х роках було проведено навчання у вмінні користуватися та застосовувати на практичних заняттях та позаурочний час комп’ютерної техніки.
У 1978 році відкрито відділення «Монтаж теплоенергетичного устаткування електростанцій». Завідувачами відділення працювали Рибчук Б.П., Остапенко В.В., Слободян Б.Д.
У 1986 році на денному відділенні відкрита нова спеціальність «Монтаж парогенеруючих установок і пристроїв АЕС». У 1990 році відбувся перший випуск молодших спеціалістів для атомної енергетики. Першим завідувачем нової спеціальності було призначено Возняка І.М.
Шляхом реорганізації в листопаді 2006 року було створено технічне відділення, яке очолив Костецький Юрій Євстахійович.
На відділенні проводиться підготовка спеціалістів за напрямами: «Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем», «Монтаж і експлуатація теплоенергетичного устаткування теплових електростанцій», «Обслуговування автоматизованого теплоенергетичного устаткування на електростанціях».
За чотири десятки років технічне відділення закінчило близько десяти тисяч висококваліфікованих спеціалістів для енергетичної галузі з них - 1100 з відзнакою.
На технічному відділенні створена потужна навчально-матеріальна база, підібрані висококваліфіковані педагогічні кадри, що дозволяє готувати фахівців за вимогами сьогодення і державних стандартів.
У вересні 2013року технічне відділення було реорганізовано у електроенергетичне. В цьому відділенні почали проводити підготовку спеціалістів тільки за одним напрямом:«Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем»
Студенти здобувають знання в обладнаних за сучасними вимогами кабінетах і лабораторіях, в комп’ютерному класі. Під час навчання юнаки та дівчата мають змогу набути практич¬ні навички у навчально-виробничих майстернях коледжу при проходженні слюсарно-механічної практики та практики з набуття робітничої професії. За результа¬тами кваліфікаційних випробувань їм присвоюють розряди електрослюсаря з ремонту і обслуговування електроустаткування, слюсаря з ремонту теплоенергетичного обладнання, слюсаря з обслуговування та ремонту теплоенергетичних приладів контролю системи автоматизації блоку. Студенти проходять технологічні та переддипломні практики у виробничих цехах Бурштинської ТЕС та енергетичних підприємствах області. У листопаді 2005 року навчальний заклад набув статусу коледжу в складі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Це дозволило викорис¬товувати навчально-матеріальну базу коледжу та досвід науково-педагогічних працівників уні¬верситету для покращення підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів за освітньо-професійними програмами.
У електроенергетичне відділення входить одна циклова комісія електротехнічних дисциплін яку очолює Боднар Б.Й.
Спеціальність "Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем" була відкрита від початку заснування Бурштинського енергетичного коледжу, з 1966 року. З цього часу підготовлено понад 3500 фахівців техніків-електриків, з них отримали дипломи із відзна¬кою понад 500 випускників.
Викладачі ЦМК займаються розробкою навчальних планів, робочих програм, методичних рекомендацій, курсових, практичних, лабораторних програм, працюють над написанням розширених опорних конспектів, тестів, лекцій, постійно підвищують свій професійний рівень на кафедрі електропостачання та електрообладнання ІФНТУНГ, підтримують тісні зв’язки з інженерно-технічним персоналом Бурштинської ТЕС, Галицьким РЕМ та іншими енергетичними підприємствами області. Члени ЦМК постіно працюють над поліпшенням матеріально-технічної та навчально-методичної бази, широко впроваджують інноваційні технології під час проведення занять.
Техніків-електриків готують для професійної діяльності пов'язаної із монтажем, налагоджен¬ням, експлуатацією, ремонтом та випробовуван¬нями електроустаткування електростанцій і еле¬ктричних мереж.
Фахові дисципліни спеціальності "Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем" ведуть викладачі випускної циклово-методичної комісії електротехнічних дисциплін. У ній поряд з досвідченими майстрами своєї справи працюють і молоді викладачі, які недавно закінчили наш навчальний заклад.
Вагомий внесок у розвиток діяльності ЦМК з електротехнічних дисциплін вніс організатор навчально-виховного процесу, викладач-методист Дремлюга В. А. Ним розроблено і впроваджено методичні вказівки для дипломного та курсового проектувань з дисципліни «Електричні мережі енергетичних систем». Валерій Андрійович розробив методичні вказівки з енергозбереження, оцінки надійності електричних схем, сучасної сутності та тлумачення реактивної потужності. У своїй педагогічній діяльності практикує проведення відкритих інтегрованих занять з навчальної дисципліни «Електричні мережі енергетичних систем».Дремлюга В.А. надає практичну допомогу в професійному зростанню молодих викладачів.
Посильний вклад у діяльність ЦМК внесли: викладачі-методисти - Костецький Ю.Є., Боднар Б.Й., викладачі вищої категорії - Ціж Р.А., Хом'як П.Х., Когут Л.І., викладачі – Відякіна Н.В., Мартинів Г.Я., Слободян В.Б., Камач Н.Б., Шарабуряк І.В., Бойко В.С., Кобель Н.В.