Персонал кафедри

Артим Володимир Іванович – завідувач кафедри, професор, доктор технічних наук.

Фахівець з оцінки міцності і надійності машин і конструкцій.
Основні напрямки наукових досліджень:
– втомна довговічність в умовах випадкового навантажування;
– оцінка впливу асиметрії циклу напружень на втомну довговічність;
– оцінка впливу корозійного чинника на багатоциклову втомну довговічність;
– оцінка міцності складних металевих конструкцій за допомогою МСЕ;
– залишковий ресурс деталей машин та елементів конструкцій.
Опублікував понад 90 наукових праць, серед них 8 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.


Добрянський Іван Михайлович – професор, доктор технічних наук, дійсний член Академії Будівництва України.

Основні напрямки наукових досліджень:
– математичне моделювання вогнетривкості сталебетонних конструкцій;
– визначення ресурсу елементів конструкцій за дії довготривалого статичного і циклічного навантажень при лазерному і радіоактивному опроміненнях;
– дослідження термонапруженого стану елементів будівельних конструкцій за дії зосереджених теплових і механічних навантажень;
– оптимізація процесів низькотемпературного нагріву зварних пластин та оболонок нерухомими і рухомими джерелами тепла задля зниження залишкових напружень;
– розробка експериментальних методик випробування елементів будівельних конструкцій та матеріалів.
   Наукові доробки безпосередньо використані на ПАТ «Миколаївцемент» при проектуванні металевих зварних елементів конструкцій оболонкового і пластинчастого типу млина помелу клінкеру потужністю 120 тонн за годину, Пакувального відділення сипучих матеріалів потужністю 100 тонн/год», на Добротвірській ТЕС під час реконструкції паропроводів технічної пари ІІ та ІІІ відборів для технологічних потреб Добротвірського заводу «Буддеталь» тощо.
   Опублікував понад 290 наукових та навчально-методичних праць, з них 4 монографії, 1 підручник, 3 навчальних посібники, 2 довідники, 12 патентів та авторських свідоцтв на винаходи, автор проектів багатьох Християнських церков та інших проектів. Експерт з оцінки нерухомості, інженер технічного нагляду та технічної експертизи будівель і споруд.


Грабовський Роман Степанович – професор, доктор технічних наук.

Фахівець з оцінювання безпечної роботи та довговічності тривало експлуатованих нафтогазопроводів за параметрами їх дефектності з використанням підходів механіки руйнування і міцності матеріалів.
Основні напрямки наукових досліджень:
– розробка методології та експериментальні дослідження циклічної тріщиностійкості сталей для нафтогазопроводів із урахуванням впливу параметрів навантаження та фізико-хімічних чинників експлуатаційного середовища;
– аналітично-чисельні дослідження кінетики поширення тріщиноподібних дефектів у стінках реальних нафтогазопроводів залежно від терміну та умов їх експлуатації;
– розробка критеріїв безпечної експлуатації та оцінювання довговічності тривало експлуатованих нафтогазопроводів на підставі концепції порогового дефекту та умов потенційного катастрофічного руйнування дефектної труби;
– оцінка залишкового ресурсу та потенційного ризику руйнування лінійних ділянок реальних дефектних нафтогазопроводів;
Опублікував понад 60 наукових праць.


Шацький Іван Петрович – доктор фізико-математичних наук, професор.

Фахівець з механіки деформівного твердого тіла.
Основні напрямки наукової діяльності:
– моделювання закриття тріщин за згину пластин та оболонок;
– дослідження поведінки тріщин в пластинах та оболонках з гнучким покриттям;
– концентрація напружень поблизу тонких неоднорідностей;
– теорія оболонкових демпферів з сухим тертям;
– вибрані задачі механіки в нафтогазовій справі.
Опублікував понад 320 наукових праць, серед них 3 монографії, 2 навчальні посібники та 23 авторські свідоцтва і патенти на винаходи. 


Павленко Анатолій Михайлович – доктор технічних наук, професор  (2003, спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика). Науковий напрям роботи – теплофізика дисперсних середовищ. Науковий інтерес – математичне моделювання теплофізичних процесів, що відбуваються в рідинах  в метастабільному стані. Основні практичні розробки, що запатентовані та мають промислове впровадження: 
- технології та обладнання для гомогенізації рідин, гелів та паст;
- технології та пристрої для емульгування рідких палив (мазутів);
- технології та пристрої для формування пористих матеріалів;
- нові пористі теплоізоляційні матеріали;
- виробництво штучних газових гідратів.
 • Головний редактор наукового журналу «Journal of New Technologies in Environmental Science” (з 2017, друкується в Келецькій політехніці),
 • Головний редактор наукового журналу “Heat and mass transfer in porous materials” (Швейцарія. з 2019, входить в МБД ScopusIWoS),
 • Організатор і голова щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering» (Poland, Ukraine, Croatia, Slovakia, Sweden, USA, проводиться в Келецькій політехніці щорічно з 2016 року)
 • Автор 327 наукових публікацій, у тому числі 24 наукових монографій (англійською, українською, польською, російською мовами), двох підручників англійською мовою, 27 патентів. Індекс Хірша 8.
 •  Експерт Наукового комітету МОН України з розгляду проектів, які фінансуються за рахунок державного бюджету,
 • Член Американського  Наукового Товариства ASTFE (тепломасообмін, з 2015 року), -  (Почесний член) honorary Rosalind Memberof London Journals Press (MembershipID#GI96610).  
 • Член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій в Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Кошлак Ганна Володимирівна - д.т.н. за двома спеціальностями:
       05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
       21.06.01 – Екологічна безпека.
 • Професор кафедри будівництва та енергоефективних споруд.
 • Науковий секретар наукового журналу «Journa lof New Technologiesin Environmental Science” (друкується в Келецькій політехніці),
 •  Науковий секретар щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering» (Poland, Ukraine, Croatia, Slovakia, Sweden, USA), проводиться в Келецькій політехніці щорічно з 2016 року.
 • Автор 128 наукових публікацій, у тому числі 6 наукових монографій (англійською, українською, польською), 7 патентів. h-індекс 7.
 • Член спеціалізованої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук Д 35.052.04  за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика 2019 р.
 • Член спеціалізованої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук Д 20.052.05 за спеціальністю21.06.01 – екологічна безпека (з технічних наук) 2019 р.
 • Член редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових фахових видань України (Науково-технічний журнал Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування»);
 • Член редакційної колегії іноземного рецензованого наукового видання "Journal of new technologies in environmental science" (Polska).

Добрянська Любов Олександрівна – доцент, кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України.

Основні напрямки наукової діяльності:
– дослідження будівельних конструкцій і матеріалів  з врахуванням реальних завантажень і впливів;
– оптимізації технологічних процесів з врахуванням зміни параметрів та визначення найбільш впливових макроекономічних факторів формування стратегічного потенціалу еколого-економічної безпеки;
– обстеження основних конструкцій будівель і споруд та визначення їх несучої здатності з урахуванням дефектів і пошкоджень;
– посилення та реконструкція об’єктів;
– випробуваннями будівельних конструкцій, виробів та матеріалів.
Опублікувала понад 95 наукових та навчально-методичних праць, з них: 2 монографії, 67 наукових праць, 22 навчально-методичних праці, 4 навчальних посібники.


Фабрика Юрій Михайлович – доцент, кандидат технічних наук.

Основні напрямки наукової діяльності:
– вивчення міцності та деформативності сталезалізобетонних балкових конструкцій;
– дослідження тріщеностійкості залізобетонних плит у сталезалізобетонних балках;
– експериментально-теоретичні дослідження несучої здатності кущових висячих паль.
Опублікував 45 наукових та навчально-методичних праць.


Рутковська Ірина Зіновіївна – доцент, кандидат технічних наук.

Основні напрямки наукової діяльності:
– вивчення напружено-деформованого стану збірно-монолітних конструкцій;
– проектування та розрахунок багатошарових залізобетонних конструкцій;
– проектування та розрахунок попередньо напружених кесонних перекрить.
Опублікувала 60 наукових та навчально-методичних праць.


 Стехна Роксолана Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри.

Основні напрямки наукової діяльності:
– фізико-хімічне модифікування поверхні керамічної лицьової цегли гідрофобізуючими захисними речовинами;
– визначення принципів одержання низькоемісійних багатокомпонентних цементів для мурування, модифікованих добавками пластифікуюче-повітровтягувальної дії;
– закономірності формування структури модифікованих низькоемісійних багатокомпонентних цементів для мурування з пониженим клінкер-фактором та фізико-хімічні процеси їх гідратації;
– фізико-хімічні, механічні та технологічні основи композиційної побудови будівельних розчинів на основі модифікованого цементу для мурування з регламентованими показниками якості.
Автор 20 наукових та навчально-методичних праць.


Лев Олег Михайлович – доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Напрямок наукових досліджень:
– дослідження напружено – деформованого стану бурильної колони при згині;
– вивчення стійкості довгомірних елементів конструкцій;
– дослідження динамічних процесів електромеханічних систем;
– асимптотичний аналіз дихотомічних систем та вивчення перехідних процесів в синхронних машинах, які працюють на потужну мережу.
Автор 30 наукових публікацій і 15 навчально-методичних розробок, серед них 2 навчальних посібника.


Палійчук Ігор Іванович – доцент, кандидат технічних наук.
Основні наукові напрямки:
– дослідження напружено–деформованого стану і міцності обсадних труб та їх муфтових з’єднань;
– дослідження надійності і довговічності роботи обсадних колон у похило-скерованих свердловинах.
Є автором 49 наукових публікацій, 30 навчально-методичних розробок, 9 авторських свідоцтв і патентів на винаходи.


Величкович Андрій Семенович – доцент, кандидат технічних наук.
Основні напрямки наукової діяльності:
– розробка і розрахунок оболонкових пружних елементів;
– механіко-математичне моделювання контактної взаємодії оболонки з пружним тілом;
– вибрані задачі механіки стержнів;
 проектування бурових амортизаторів і амортизаторів для вібромайданчиків та ударно-вібраційних площадок.
Загалом опублікував 80 наукових праць, серед них 3 монографії та 11 патентів на винахід.


Никифорчин Юрій Миколайович – доцент, кандидат технічних наук.
Напрямок наукових досліджень: підвищення зносостійкості деталей нафтогазового обладнання.
Автор 50 наукових публікацій та винаходів.


Андрусяк Андрій Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук.
Фахівець з оцінки міцності і надійності металу труб при довготривалій експлуатації магістральних трубопроводів.
Основні напрямки наукових досліджень:
– механізм руйнування нафтопроводів;
– параметри режиму роботи та фактори, що впливають на надійну експлуатацію нафтопроводів;
– основні закономірності руйнування сталі при різних рівнях навантаження.
Опублікував 20 наукових праць.


Фафлей Олег Ярославович – асистент кафедри.

Працює на кафедрі з 2017 р.
Напрямки наукових досліджень:
– удосконалення методів розрахунку довговічності елементів бурильної колони при глибокому бурінні;
– оцінка впливу асиметрії циклу напружень на втомну довговічність;
– підвищення ефективності експлуатації різьбових з"єднань ОБТ.
Опублікував 26 наукових праць, серед них 4 патенти на корисну модель.


Кутний Богдан Андрійович – доцент, кандидат технічних наук, докторант кафедри. Тематика :"Теоретичні основи формування гідратів вуглеводнів". Науковий консультант - Павленко А.М. Дослідження виконуються в лабораторіях кафедри та  лабораторії тепломасообміну Келецької політехніки.   Напрямки наукових досліджень:
- підвищення ефективності систем централізованого та децентралізованого теплопостачання;
- дослідження систем теплового акумулювання енергії в системах вентиляції будівель;
-підвищення ефективності роботи тепло-фотоелектричних колекторів;
-дослідження нестаціонарних теплових процесів в огороджуючих конструкціях будівель і споруд;
-інтенсифікація процесів синтезу газових гідратів. Дослідження дисоціації газових гідратів;
-розробка економічних джерел освітлення на світлодіодах з живленням від сонячних елементів. 


Гаєва Любов Іванівна – доцент, кандидат технічних наук.

Напрями наукових досліджень присвячені:
розробці способів підготовки нафти до переробки, вивченню впливу електричного поля на гравітаційну сегрегацію нафти і води в пористому середовищі;
попередженню аварійних ситуацій на нафтогазопроводах, створенню методів і засобів геофізичного контролю геомеханічних процесів і явищ, які супроводжують гірничі роботи в нафтовій галузі;
дослідженню фізико-хімічних показників і токсичності сумішей бензину і сивушних олив;
дослідженню альтернативних палив зокрема спиртово-бензинових сумішей газових палив і біогазу на транспорті і в теплоенергетичних установках.


Дем’янчук Ярослав Михайлович – доцент, кандидат технічних наук.

Наукові інтереси:
транспортування, зберігання та осушення природного газу;
особливості отримання та раціональне використання біогазу.


Гімер Петро Романович – доцент, кандидат технічних наук.

Основні напрямки наукової діяльності:
математичне моделюванням двофазних багатокомпонентних потоків;
розрахунок параметрів, показників і режимів роботи підземних сховищ газу;
використання інертних газів при експлуатації виснажених газових родовищ і підземних сховищ газу.
Автор понад 70 науково-методичних праць.

Мельник Віктор Олексійович – асистент, аспірант.

Аспірант (спеціальність: "05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика"). Тематика: "Удосконалення технології спалювання водоемульсійних палив". Науковий керівник - Павленко А.М. Дослідження виконуються в лабораторіях кафедри та  лабораторії тепломасообміну Келецької політехніки. Основні напрямки наукової діяльності:
 -удосконалення технології спалювання водоемульсійних палив;
-моделювання горіння водоемульсільних палив; 
-технології утворення дрібнодисперсних водоемульсільних палив;
-моделювання  утворення дрібнодисперсних водоемульсільних палив.
 

Муж Марія Павлівна – асистент.

Напрям наукової діяльності:
розвиток технологій хімічної переробки нафти і газу.


Артим Лідія Євгенівна – провідний інженер.


Червак Ольга Богданівна – провідний інженер.


Шебунчак Іван Степанович – завідувач лабораторіями. 


Гордіюк Володимир Панасович – інженер.

Українська