Присвоєння кредитів ECTS

Схема оцінювання у закладі вищої освіти / GRADING SCHEME IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Оцінка (за національною шкалою) / National grade

Рівень досягнень / Grades

Відмінно / Excellent

А – 90-100;

Добре / Good

       B – 82-89;           C – 75-81;      

Задовільно / Satisfactory

 D – 67-74;           E – 60-66;

Незадовільно / Fail

FX – 35-59;         F – 0-34;